31433

Дослiдження послiдовного резонансного LCR контуру з нелiнiйною iндуктивнiстю – феррорезонансного стабiлiзатора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Вимiряти напруги на iндуктивностi UL точки 12 конденсаторi UC точки 24 опорi UR точки 69 i на окремих дiлянках кола ULС точки 14 UСR точки 29 для рiзних значеннь напруги E джерела точки 19. Провести вимiри при змiнi E джерела точки 19 вiд мiнiмального до максимального значення E. Звернути увагу на стрибки напруги UL точки 12 i рiзну залежнiсть для прямого i зворотнього напрямку змiни E.

Украинкский

2013-08-29

72 KB

0 чел.

3

Лабораторна робота № 7

Тема: Дослiдження послiдовного резонансного LCR контуру з нелiнiйною

iндуктивнiстю – феррорезонансного стабiлiзатора

Мета: Отримати залежностi напруг на елементах послiдовного резонансного

LCR контуру. Дослiдити спiввiдношення напруг на елементах за умов резонансу. Побудувати векторну дiаграму напруг i струмiв.

Обладнання: Стенд з регульованою напругою, нелiнiйна iндуктивнiсть, опори,

мультиметр, блок живлення змiнного струму.

План роботи

1. Зiбрати схему згiдно  малюнка.

Варіанти завдань конфігурацій схеми.

X2

Підєднано опори

1

мiж 7-9

R = 0

2

мiж 8-9

R = R1

3

мiж 7-8

R = R2

4

вiдсутня

R = R1 + R2

Перемички X1, X2 дозволяють змiнювати конфiгурацiю схеми.

Для послiдовного резонансного LCR контуру перемичка X1 повинна знаходитись мiж точками 5-6.

Змiнним опором VR змiнюється наруга джерела E у колi.

Перемичкою X2 задати потрiбну конфiгурацiю опорiв згiдно завдання.

Занотувати значення опору R.

R =

2. Пiдключити блок живлення.

3. Вимiряти напруги на iндуктивностi - UL (точки 1-2), конденсаторi - UC (точки 2-4), опорi - UR (точки 6-9)  i на окремих дiлянках кола U (точки 1-4), UСR (точки 2-9), для рiзних значеннь напруги E джерела (точки 1-9).

Зауваження: Для першої конфігурації (R=0) вимiрювати UR, UСR не треба.

3.1. Провести вимiри при змiнi E джерела (точки 1-9) вiд мiнiмального до максимального значення E.

3.2. Провести вимiри при змiнi E джерела у зворотньому напрямку  - вiд максимального до мiнiмального значення E.

3.3. Звернути увагу на стрибки напруги UL (точки 1-2) i рiзну залежнiсть для прямого i зворотнього напрямку змiни E.
Результати вимир
iв занести до таблицi.

E

UL

UC

UR

ULC

UCR

I

Обробка результатiв вимiрiв.

  1.  Побудувати графiки залежностi напруг на iндуктивностi - UL, конденсаторi - UC , опорi - UR  вiд напруги джерела E.  

Залежнiсть напруг на елементах LCR вiд напруги джерела.

  1.  Позначити на графiку дiапазон напруг E, для яких схему можна використовувати як стабiлiзатор напруги

  1.  Побудувати векторну дiаграму напруг i струмiв для умов резонансу (UL UС) за наведеним на малюнку прикладом.

Векторна дiаграмма напруг i струмiв

  1.  За окремим завданням

4.1. Розрахувати струм I у колi за вiдомою напругою на опорi R

Навести формулу розрахунку  

I =

Результати розрахункiв занести до таблицi.

4.2. Розрахувати активну i реактивну складову опорiв iндуктивностi XL та XC для конкретних умов згiдно завдання. 

Навести формули розрахунку  

XL =                                  XC =

4.3. Визначити iндуктивнiсть L i ємнiсть C для визначеного випадку.

Навести формули розрахунку 

 

L =

 

C =

4.4. Побудувати залежнiсть напруги на iндуктивностi UL та iндуктивностi L вiд струму I.