31452

Категории «причина» и «следствие», их диалектика. Принцип причинности и принцип детерминизма, их роль в научном познании. Индетерминизм

Доклад

Логика и философия

Принцип причинности и принцип детерминизма их роль в научном познании. Для реализации причинно следственных отношений большое значение имеют условия связи предмета с факторами внешнего окружения. При увеличении роли условии и подмена ими причинно следственных связей философ называется кандиционализмом. Причинность является генетической зависимостью одно явление порождает другое явление.

Русский

2013-09-01

25 KB

23 чел.

  1.  Категории   «причина» и «следствие»,   их диалектика.   Принцип причинности и принцип   детерминизма,   их роль в научном познании. Индетерминизм.

Категория – наиболее общее фундаментальное понятие той или иной отрасли знаний. У каждой науки есть свои категории. Философские категории-  это предельно общие универсальные понятия, отражающих взаимосвязь всех предметов действительности. Философские категории строятся парами, они противостоят друг ругу, но не могут существовать друг без друга. Например, единичное и общее. В категориях систематизируются знания.

Группы:

  1.  категории предметные 2)категории отношения

ПРИЧИНА, СЛЕДСТВИЕ.

Причина – то явление, которое при наличии определенных условий, вызывает жизни какое-то новое явление, определяя его существование.

Следствие - результат действия причины.

От причины следует отличать повод (это тот или иной фактор, определяющий лишь момент, т.е. время наступления следствия). Повод играет роль толчка, механизма, заставляющего причину срабатывать. Пример, 1905 расстрел демонстрации – повод, причина- положение в то время.

Для реализации причинно - следственных отношений большое значение имеют условия связи предмета с факторами внешнего окружения. При увеличении роли условии и подмена ими причинно- следственных связей философ называется кандиционализмом. Причинность является генетической зависимостью – одно явление порождает другое явление.

Временная последовательность – одно событие следует во времени за предыдущим. Необходимо выяснить соотношение понятий причинности  и временной последовательности. Зерно посадили в землю, выросло растение6 причинно-следственная связь – без зернышка не было бы растения, временная последовательность – сначала зерно потом растение. Раскат грома и молния. День сменяющий ночь и наоборот. Сезонная смена  - причинно-следственной связи нет. Временная последовательность не всегда является генетически зависимое причинно-следственной связью, зато причинность всегда является временной последовательностью, т. е. причина во времени всегда предшествует следствию.

Детерминизм -  учение о связи и взаимообусловленности всех явлений природы (действительности). Детерминизм подчеркивает универсальность причинно-следственных   связей.

Индетерминизм – отрицание или причинность вообще или её всеобщий характер. Индетерминизм – это учение о том, что имеются события и состояния, для которых причина не существует или не может быть указана(кант, Рассел, Мах).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64470. Автоматичне антипомпажне регулювання відцентрового нагнітача дотискувальної компресорної станції 607 KB
  Для того щоб мережа підземного зберігання природного газу забезпечувала високу надійність функціонування єдиної системи газопостачання необхідно забезпечити стійку роботу компресорів ДКС ПСГ при змінах динамічного опору в колекторі...
64471. Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора А.Є. Зайкевича (друга половина ХІХ століття – 1931 р.) 200 KB
  Одним із важливих завдань історика науки і техніки є вивчення місця й ролі непересічної особи, вченого у вітчизняній історії, його впливу на розвиток наукової думки, формування нових перспективних напрямків досліджень, використання їх прикладних аспектів у виробництві.
64472. Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України 219 KB
  На сьогодні потенційні біологічні можливості цукрових буряків сучасних гібридів реалізуються в середньому на 50-60 %. Значною мірою це пояснюється невідповідністю окремих агротехнічних прийомів і їх поєднання біологічним вимогам рослин.
64473. Розчини і бетони з добавками ПАР та електроліту форміату натрію 232.5 KB
  Продукт містить від 70 до 90 форміату натрію що дає підставу дослідити ФНТ в цементних розчинах та бетонах в якості електроліту в складі комплексних добавок. Продукт ФНТ і комплексні добавки на його основі у якості дисперсних водорозчинних...
64474. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 157 KB
  Вона є найбільш придатною для повноцінного розвитку особистості підготовки її до майбутньої трудової діяльності оскільки дозволяє спрямувати навчання на особистість її потреби та інтереси.
64475. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 209.5 KB
  Прогресивним напрямком у машинобудуванні є застосування технологічних методів поверхневої обробки та зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел енергії зокрема...
64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова память.
64478. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 216.5 KB
  Соціальні та економічні зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, потребують впровадження ефективних методів та засобів виховання, що, забезпечують комплексний розвиток фізичних здібностей і моральних якостей шкільної молоді.