31452

Категории «причина» и «следствие», их диалектика. Принцип причинности и принцип детерминизма, их роль в научном познании. Индетерминизм

Доклад

Логика и философия

Принцип причинности и принцип детерминизма их роль в научном познании. Для реализации причинно следственных отношений большое значение имеют условия связи предмета с факторами внешнего окружения. При увеличении роли условии и подмена ими причинно следственных связей философ называется кандиционализмом. Причинность является генетической зависимостью – одно явление порождает другое явление.

Русский

2013-09-01

25 KB

18 чел.

  1.  Категории   «причина» и «следствие»,   их диалектика.   Принцип причинности и принцип   детерминизма,   их роль в научном познании. Индетерминизм.

Категория – наиболее общее фундаментальное понятие той или иной отрасли знаний. У каждой науки есть свои категории. Философские категории-  это предельно общие универсальные понятия, отражающих взаимосвязь всех предметов действительности. Философские категории строятся парами, они противостоят друг ругу, но не могут существовать друг без друга. Например, единичное и общее. В категориях систематизируются знания.

Группы:

  1.  категории предметные 2)категории отношения

ПРИЧИНА, СЛЕДСТВИЕ.

Причина – то явление, которое при наличии определенных условий, вызывает жизни какое-то новое явление, определяя его существование.

Следствие - результат действия причины.

От причины следует отличать повод (это тот или иной фактор, определяющий лишь момент, т.е. время наступления следствия). Повод играет роль толчка, механизма, заставляющего причину срабатывать. Пример, 1905 расстрел демонстрации – повод, причина- положение в то время.

Для реализации причинно - следственных отношений большое значение имеют условия связи предмета с факторами внешнего окружения. При увеличении роли условии и подмена ими причинно- следственных связей философ называется кандиционализмом. Причинность является генетической зависимостью – одно явление порождает другое явление.

Временная последовательность – одно событие следует во времени за предыдущим. Необходимо выяснить соотношение понятий причинности  и временной последовательности. Зерно посадили в землю, выросло растение6 причинно-следственная связь – без зернышка не было бы растения, временная последовательность – сначала зерно потом растение. Раскат грома и молния. День сменяющий ночь и наоборот. Сезонная смена  - причинно-следственной связи нет. Временная последовательность не всегда является генетически зависимое причинно-следственной связью, зато причинность всегда является временной последовательностью, т. е. причина во времени всегда предшествует следствию.

Детерминизм -  учение о связи и взаимообусловленности всех явлений природы (действительности). Детерминизм подчеркивает универсальность причинно-следственных   связей.

Индетерминизм – отрицание или причинность вообще или её всеобщий характер. Индетерминизм – это учение о том, что имеются события и состояния, для которых причина не существует или не может быть указана(кант, Рассел, Мах).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64432. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 134 KB
  Теорія та практика адміністративного судочинства надають особливого значення важливому елементу структури адміністративнопроцесуальних відносин суб’єктам які згідно із Законом мають статус учасників судового процесу.
64433. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ У ЛУЖНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 549 KB
  Поширене застосування алюмінію і його сплавів як сучасних конструкційних матеріалів та носіїв для активних систем різноманітного призначення обумовлено особливостями їх фізикомеханічних та хімічних властивостей.
64434. СТАНОВЛЕННЯ БІПОЛЯРНОСТІ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ ЯК ФАКТОР ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 260 KB
  Зі створенням валютної системи в рамках Європейського Союзу та введенням в обіг спільної грошової одиниці в межах світової економіки виникає принципово нова система валютних відносин що базується на функціональній взаємодії двох основних...
64435. АВТОМАТИЗАЦІЯ СИНТЕЗУ СХЕМНИХ МАКРОМОДЕЛЕЙ КОМПОНЕНТІВ, ЩО ОПИСУЮТЬСЯ СИСТЕМАМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 868 KB
  Для досягнення поставленої мети було необхідно розв’язати такі задачі: проаналізувати існуючі методи та засоби моделювання систем з компонентами різної фізичної природи; розробити методи побудови схемних макромоделей компонентів що описуються системами диференціальних рівнянь різних типів...
64436. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 322.5 KB
  Основою ефективної діяльності вищого навчального закладу що функціонує на ринку освітніх послуг є достатнє та стабільне фінансове забезпечення. Вирішення цієї проблеми на мікрорівні стає можливим за умов ефективного управління фінансовим...
64437. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МАШИН ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ВНЕСЕННЯ САПРОПЕЛІВ 264.5 KB
  Тому одним із актуальних завдань сільськогосподарського виробництва є покращення родючості ґрунтів за рахунок якісного поверхневого внесення сапропелів як органічних добрив що потребує обґрунтування конструктивних технологічних і кінематичних параметрів робочих органів...
64438. ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ЩІЛИНАМИ В ОДНОМОДОВОМУ ТА БАГАТОМОДОВОМУ ПРЯМОКУТНИХ ХВИЛЕВОДАХ 267 KB
  Так наприклад апроксимація електричного поля в електрично довгих щілинних випромінювачах експоненційно спадаючою уздовж щілини функцією в багатьох випадках помилкова й не відповідає дійсності а розрахунок багатоелементних систем здійснюється...
64439. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 2.9 MB
  Характерною ознакою сучасного ринку плодоовочевих товарів є збільшення у асортиментній структурі частки продуктів з високим ступенем їх готовності до споживання у тому числі швидкозаморожених напівфабрикатів.
64440. Весняно-літня календарна обрядовість бойків (кінець ХІХ ст. – 1930-ті роки) 163 KB
  Дослідження календарних весняно-літніх обрядів та свят на Бойківщині є актуальним для з’ясування витоків і підґрунтя традицій українського народу коренів його духовної культури.