31482

Аналіз грошових потоків, оцінка руху грошових коштів

Лекция

Экономическая теория и математическое моделирование

Аналіз грошових потоків Лекція 10 2 год. Мета заняття: ознайомити студентів із методами оцінки руху грошових коштів поглибити їхні знання з питань необхідності та мети використання грошових потоків на підприємстві аналізом грошових коштів у розрізі видів діяльності розвивати логічне мислення студентів привчати творчо оперувати набутими знаннями виховувати інтерес до обраної професії. ПЛАН Поняття види та значення грошових потоків для підприємства. Аналіз грошових коштів від основної інвестиційної та фінансової діяльності...

Украинкский

2013-09-01

164 KB

22 чел.

PAGE  1

Тема 6. Аналіз грошових потоків

Лекція 10 (2 год.)

Мета заняття: ознайомити студентів із методами оцінки руху грошових коштів, поглибити їхні знання з питань необхідності та мети використання грошових потоків на підприємстві, аналізом грошових коштів у розрізі видів діяльності, розвивати логічне мислення студентів, привчати творчо оперувати набутими знаннями, виховувати інтерес до обраної професії.

ПЛАН

 1.  Поняття, види та значення грошових потоків для підприємства.
 2.  Аналіз грошових коштів від основної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.
 3.  Методи оцінки руху грошових коштів.

Дидактична мета заняття: сформувати у студентів сучасне економічне мислення щодо значення і методів аналізу руху грошових потоків підприємства. Визначити поняття та види грошових потоків підприємства. Показати основні напрямки аналізу грошових потоків від основної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Виховна мета – виховувати у студентів професійне мислення та інтерес до обраної професії.

Завдання лекції: 

- ознайомитись з поняттям, видами та значення грошових потоків для підприємства;

- дати теоретичні та практичні уявлення щодо аналізу грошових коштів від основної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства;

- визначити методи оцінки руху грошових коштів.

Рекомендована література:

 1.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).
 2.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).
 3.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).
 4.  Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навч. посібник.- 2-ге вид., без змін. / М. Д. Білик – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.
 5.  Гадзевич О. І.   Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К., 2004. – 177 с.
 6.  Дєєва Н. М.   Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 328 с.
 7.  Ізмайлова К. В.   Фінансовій аналіз: навч. посіб. / К. В. Ізмайлова. – К. : МАУП, 2001. – 146 с.
 8.  Подольська В.О. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / В. О. Подольська, О. В. Яріш – Київ: Центр навчальної літератути, 2007. – 488 с.
 9.  Цал-Цалко Ю.   Фінансова звітність підприємств та її аналіз : навч.посіб. / Ю. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.

 1.  Поняття, види та значення грошових потоків для підприємства.

Підвищений інтерес до досліджень природи грошових потоків, закономірностей і особливостей їх руху спостерігається в світовій економічній думці порівняно недавно та пов’язаний з необхідністю:

 •  здійснення динамічного аналізу функціонування підприєм-
  ства;
 •  вишукування доступних підприємству джерел фінансування із забезпеченням оптимальної їх структури;
 •  раціонального розміщення коштів у відповідних елементах активів підприємства;
 •  перетворення прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку підприємства, на величину грошових коштів;
 •  забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства.

Поняття «грошовий потік» досить часто зустрічається в зарубіжній економічній літературі. У свою чергу, вітчизняні аналітики почали широко використовувати його тільки з розвитком ринкового реформування української економіки.

На сьогодні в Україні під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Однак більш змістовним та точним визначенням цієї категорії є таке, за яким грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства.

У виданнях з економічного аналізу М. Баканова, С. Барнгольц, В. Бєлобородової, А. Шеремета та багатьох інших відомих дослідників кошти розглядали в контексті оборотних засобів, які, в свою чергу, поділялися на нормовані та ненормовані. Кошти відносили до оборотних засобів, за якими планові норми та нормативи були відсутні, отож за базу порівняння переважно приймали попередній період, тобто вивчали динаміку їх абсолютних сум за даними балансу підприємства. Притому збільшення залишків на поточному рахунку та в касі за період в динаміці трактувалося як позитивне явище, тоді як в умовах ринкової економіки підприємства повинні намагатися раціонально використовувати вільні кошти.

В англо-американській літературі кошти [6, с. 14] у звичайному для нас розумінні носять назву готівки. Саме визначення коштів є значно осяжнішим – це готівка і грошові еквіваленти, тобто інші короткострокові ліквідні активи, що можуть бути реалізовані в будь-який час без значних витрат . Слід мати на увазі, що купівля та продаж грошових еквівалентів розглядається лише як трансформація з однієї форми коштів в іншу, а не як рух грошових потоків.

У французьких економічних виданнях існує інше визначення коштів, що використовується, починаючи з  70-х років – різниця між чистим оборотним капіталом і потребою в оборотному капіталі. Воно відоме як рівняння функціональної рівноваги Мельє, Бароне і Бульме. Поряд з ним існує і поняття касової готівки, що визначається як сума коштів і банківських кредитів. Звідси кошти дорівнюють касовій готівці мінус банківські кредити.

У зарубіжних та вітчизняних джерелах не подається єдиного визначення для грошового потоку. Адже вжитий відособлено і без певних характеристик цей термін не несе значного змістовного навантаження. У зв’язку з цим розрізняють різні види грошових потоків у залежності від тих чи інших аналітичних потреб.

Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Основне завдання аналізу грошових потоків полягає в з’ясуванні причин нестачі (надлишку) грошових коштів, визначенні джерел їх надходжень і напрямків використання. Більш детально, то завданнями аналізу грошових потоків є:

 1.  Аналіз джерел утворення грошових коштів;
 2.  Аналіз напрямів витрачання грошових коштів ;
 3.  Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності підприємства;
 4.  Аналіз взаємозв'язку прибутку і змін грошових коштів;
 5.  Аналіз взаємозв'язку зростання обсягів фінансово-господарської діяльності і потреб у грошових коштах.

Для того щоб розуміти зміст аналізу грошових потоків слід визначити його об’єкт. Об’єктами аналізу грошових потоків підприємства є:

 •   Залишки грошових коштів та їх еквівалентів на певну дату;
  •   Надходження грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства;
  •   Витрачання грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства;
  •   Чинники, що спричинили зміну грошових активів.

Суб’єктами аналізу грошових потоків підприємства виступають - вищі посадові особи підприємства,  економічні служби підприємства, керівники функціональних та структурних підрозділів підприємства,  власники та акціонери, зовнішні користувачі інформації.

Процес управління грошовими потоками включає основні етапи:

Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності.

Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді.

Оптимізація грошових потоків підприємства.

Планування грошових потоків підприємства в розрізі їх видів.

Забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства.

Значення ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступним:

- грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства у всіх її аспектах;

-  ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку;

-   раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу управління;

-  ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі.

В процесі аналізу грошових потоків використовуються три основні методи, це горизонтальний та вертикальний аналіз і метод фінансових коефіцієнтів.

Далі визначимо основні види грошових потоків підприємства:

За масштабами обслуговування господарського процесу:

- грошовий потік по підприємству в цілому. Це агрегований вид грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства у цілому;

- грошовий потік по окремим видам господарської діяльності підприємства. Цей вид грошового потоку характеризує результат диференціації сукупного грошового потоку підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності;

- грошовий потік по окремим структурним підрозділам підприємства. Така диференціація грошового потоку підприємства визначає його як самостійний об’єкт управління в системі організаційно-господарської побудови підприємства;

- грошовий потік по окремим господарським операціям.

За видами господарської діяльності:

 •  з операційної діяльності;
 •  з інвестиційної діяльності;
 •  з фінансової діяльності.

   3) За спрямованістю руху грошових коштів:

 •  вхідні;
 •  вихідні.

   4) За методами обчислення обсягу:

 •  валовий, що характеризує всю сукупність грошових коштів на підприємстві;
 •  чистий, що визначається як різниця між вхідними і вихідними грошовими потоками.

  5) За рівнем достатності обсягу:

- надлишковий грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження коштів суттєво перевищує реальну потребу підприємства  в цілеспрямованому їх витрачанні.

- дефіцитний грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження коштів значно нижче потреби підприємства в них.

6) За методами оцінювання:

 •  теперішній , що оцінюється за вартістю поточного моменту часу;
 •  майбутній, що оцінюється за вартістю наступного моменту часу.

    7) За методом формування :

- регулярний грошовий потік. Він характеризує надходження або витрачання коштів по окремим господарським операціям, які здійснюється постійно. Характер регулярних носить більшість видів грошових потоків від операційної діяльності; потоки, що пов’язані з обслуговуванням фінансового кредиту і реалізацією довгострокових інвестиційних проектів.

- дискретний грошовий потік. Він характеризує надходження або витрачання грошових коштів, пов’язаних із здійсненням одиничних господарських операцій. До даного виду потоку можна віднести одноразове витрачання грошових коштів, що пов’язані з придбанням підприємством цілісного майнового комплексу, купівлею ліцензій тощо.

Поряд з наведеною класифікацією для потреб аналізу кредитоспроможності доцільно використовувати існуюче в міжнародній практиці розділення грошових потоків на: пріоритетні, дискреційні і фінансові. (21, с. 263).

Пріоритетний потік – це виплати комерційного характеру, необхідні для нормального стану діяльності, які є пріоритетними відносно інших виплат. Цей потік завжди є від’ємним і включає податкові платежі, погіршення основної суми боргу за банківськими кредитами, сплату відсотків за ними тощо.

Дискреційний потік охоплює виплати чи надходження коштів, які не є обов’язковими, тобто при необхідності їх можна відкласти. Прикладами таких платежів можуть бути витрати у зв’язку з поглинанням інших компаній, придбанням цінних паперів, виплатою дивідендів по акціях тощо. В деяких джерелах  економічної інформації замість дискреційного грошового потоку використовується термін вільний грошовий потік, який розраховується шляхом віднімання від операційного грошового потоку суми, що призначення для використання. Ця величина може бути як позитивною, так і негативною. Негативна величина дискреційного (вільного) грошового потоку означає, що компанія не в змозі фінансувати виробничий процес за рахунок коштів. Отриманих від операційної діяльності, отже змушена відшукувати додаткові внутрішні джерела або залучати зовнішні.

Фінансовим потоком вважають надходження і виплати коштів, пов’язані із змінами довгострокового капіталу. Він включає надходження від емісії акцій чи отримання кредитів, виплати основної суми боргу (якщо ці виплати не розглядалися як пріоритетні), викуп компанією власних акцій або погашення інших довгострокових фінансових інструментів.

Слід зауважити, що загальна криза в Україні обумовлена “витратним” характером економіки: сукупні витрати в країні значно перевищують сукупні доходи. Це пояснюється в першу чергу тим, що підприємства не здатні генерувати позитивний грошовий потік від операційної діяльності.

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне зупинитися на розгляді факторів, що визначають грошові потоки вітчизняних підприємств.

До зовнішніх факторів слід віднести:

- загальну платіжну кризу в країні:

- низький рівень виробництва;

- розвиток науки і техніки;

- низьку купівельну спроможність населення;

- невідрегульованість правового забезпечення;

- недосконалість податкової політики;

- неплатоспроможність підприємств.

До внутрішніх факторів відносіть:

- високу частку умовно-постійних витрат у собівартості;

- енерго-трудомісткість та ресурсозатратність наявних технологій;

- низьку якість продукції в поєднанні з її високою ціною;

- “тінізацію” частини господарського обороту;

- брак джерел довгострокового фінансування капіталовкладень;

- низький рівень управління дебіторською заборгованістю та виробничими запасами (24).

 1.  Аналіз грошових коштів від основної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

В процесі аналізу грошових потоків досить важливо провести їх оцінку в розрізі основних видів діяльності.

Так до грошових потокiв вiд здiйснення операцiйної діяльностi вiдносяться:

 •  грошовi надходження вiд продажу товарiв i надання послуг;
 •  грошовi надходження вiд оренди, гонорарiв, комiсiйних та iнших доходiв;
 •  грошовi платежi постачальникам за товари i послуги
 •  грошовi платежi службовцям та вiд їх iменi;
 •  грошовi надходженкя чи платежi страховiй компанiї як страховi премiї, рiчнi внески;
 •  грошовi надходження i платежi за контрактами у вкладення з комерцiйною метою;
 •  грошовi виплати чи компенсацiї податку на прибуток.

Чистий грошовий потiк вiд операцiйної дiяльностi за допомогою прямого методу визначасться як рiзниця між вхiдним грошовим потоком вiд операційної діяльностi i вихiдним грошовим потоком вiд операцiйної діяльностi.

До грошових потоків від інвестиційної діяльності відносять:

 •  грошовi платежi на придбання ОЗ нематерiальних та iнших довгострокових активів;
 •  грошовi платежі для придбання пайових чи боргових iнструментiв iнших компанiй та часток участi у спiльних компанiях;
 •  авансовi грошовi платежi i кредити наданi iншим сторонам крiм фiнансових компанiй;
 •  грошовi вiдшкодування авансiв i кредитiв наданих iншим сторонам крiм фiн. компанiй;

грошовi надходження i платежi за термiновими контрактами.

Чистий грошовиi потiк вiд iнвестицiйно дiяльностi визначасться як рiзниця мiж вхiдними грошовими потоками вiд iнвестицiйної діяльностi i вихiдним грошовим потоком вiд iнвестицiйної діяльностi.

До грошових потоків від фінансової діяльності відносять:

 •  грошовi надходження вiд емiсiї акцiй та iн. пайових iнструментiв;
 •  грошовi виплати власникам для придбання чи погашення акцiй компанiй;
 •  грошовi погашення кредитних сум;
 •  грошовi платежi орендатора для зменшення заборгованостi з фiнансової оренди.

Чистий грошовий потік від фінансової діяльності визначається як різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками від фінансової діяльності.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності. Інвестиційний Cash-flow визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції» як різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками за цими статтями.

Вхідні грошові потоки в результаті інвестиційної діяльності формуються з таких складових:

 •  грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій — суми, які надійшли на підприємство від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (у нашому прикладі, частина фінансових інвестицій реалізована за балансовою вартістю 50 тис. грн);
 •  надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, дочірніх підприємств та інших господарських надходжень;
 •  надходження грошових коштів у вигляді процентів за аванси грошовими коштами та позичками, наданими іншим сторонам за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо;
 •  вирахувані з операційного Сash-flow доходи у вигляді дивідендів (30 тис. грн);
 •  надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) і позичок, наданих іншим сторонам;
 •  надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, опціонів тощо.

До вихідних грошових потоків у рамках інвестиційної діяльності належать такі:

 •  виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах;
 •  грошові виплати, спрямовані на придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій); визначається як різниця між первісною вартістю основних засобів на початок і кінець періоду, збільшена на вартість реалізованих необоротних активів;
 •  грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу);
 •  аванси (крім пов’язаних з операційною діяльністю) і позички грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позичок фінансових установ);
 •  виплати грошових коштів за ф’ючерсними, форвардними контрактами, опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність).

У нашому прикладі загальна сума вхідних грошових потоків від інвестиційної діяльності становить 80 тис. грн (50 + 30), а вихідних — 245 тис. грн (615 – 370). У статті «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» відображається результат руху коштів (різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками). Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності складає від’ємне значення — 165 тис. грн, відповідно Free Cash-flow дорівнює 104 тис. грн. Це означає, що підприємство має потребу у залученні фінансових ресурсів із зовнішніх джерел.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності (у вузькому розумінні) визначається на основі оцінки змін у статтях балансу за розділом «Власний капітал» і статтях, пов’язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов’язання» і «Поточні зобов’язання» («Короткострокові кредити банків» і «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками» тощо). До вхідних грошових потоків у результаті фінансової діяльності підприємства належать такі:

 •  надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу на основі залучення зовнішніх джерел (у балансі, як правило, відображається за статтями «Статутний капітал» і «Додатковий вкладений капітал»);
 •  надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позичок, векселів, облігацій, а також інших видів коротко- і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю).

Вихідні грошові потоки у рамках фінансової діяльності формуються з таких складових:

 •  виплати грошових коштів для погашення отриманих позичок;
 •  сплачені грошовими коштами дивіденди;
 •  грошові видатки, спрямовані для викупу раніше випущених акцій підприємства;
 •  виплати грошових коштів орендодавцеві для погашення заборгованості за фінансовою орендою та іншими платежами, пов’язаними з фінансовою діяльністю.

У статті звіту про рух грошових коштів «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» відображається різниця між відповідними вхідними та вихідними грошовими потоками. Сash-flow від фінансової діяльності в нашому прикладі становить 144 тис. грн, що достатньо для покриття дефіциту коштів, який утворився у результаті операційної та інвестиційної діяльності підприємства.

Слід зазначити: якщо у підприємства були надходження або видаток коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі операційної, інвестиційної чи фінансової діяльності, то дані про це відображаються за статтями «Рух коштів від надзвичайних подій» у відповідних розділах і коригуються відповідні показники Сash-flow. У нашому прикладі руху коштів у результаті надзвичайних подій не було, саме тому для полегшення сприйняття матеріалу відповідні статті звіту в дод. 4 опущені.

Чистий рух коштів за звітний період визначається як різниця між сумою грошових надходжень і видатків, відображених у статтях: «Чистий рух коштів від операційної діяльності», «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» та «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» або як арифметична сума Сash-flow за трьома видами діяльності. Знайдена сума відповідає різниці між статтями залишків грошових коштів на початок і кінець періоду, які відображені в балансі. Якщо звіт про рух грошових коштів складено правильно, то, додавши до залишку грошових коштів підприємства на початок періоду чистий рух коштів у результаті всіх видів діяльності за звітний період, отримаємо залишок грошових коштів на кінець періоду, який відображається в балансі підприємства.

3. Методи оцінки руху грошових коштів

НСБУ № 4 рекомендовано застосовувати при складанні звіту про рух грошових коштів непрямий метод. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS 7) передбачають можливість складання звіту про рух грошових коштів з застосуванням прямого і непрямого методів.

Прямий метод заснований на аналізі руху грошових коштів на рахунках підприємства.

Основні особливості прямого методу:

- він дозволяє показати основні джерела притоку та напрямки відтоку грошових коштів;

- дає можливість робить оперативні висновки відносно достатності коштів для платежів по поточним зобов’язанням;

- визначає взаємозв’язок між реалізацією і грошовою виручкою за звітний період.

Переваги методу полягають у тому, що він дозволяє:

 •  визначити основні джерела притоку і напрямки відтоку грошових коштів;
  •  робити оперативні висновки відносно достатності коштів для платежів за поточними зобов’язаннями;
  •   установлювати взаємозв’язок між обсягом реалізації продукції і грошовою виручкою за звітний період;
  •  ідентифікувати статті, що формують найбільший приток і відтік грошових коштів;
  •  використовувати отриману інформацію для прогнозування грошових потоків;

контролювати всі надходження і напрямки витрачання грошових коштів, оскільки грошовий потік безпосередньо пов’язаний з реєстрами бухгалтерського обліку (головною книгою журналами, ордерами та іншими документами).

Непрямий метод заснований на аналізі статей балансу і звіту про фінансові результати.

Основні особливості непрямого методу:

- він дозволяє показати взаємозв’язок між різними видами діяльності підприємства.

- встановлює взаємозв’язок між чистим прибутком і змінами в активах підприємства за звітний період.

Обидва методи розрахунку величини грошового потоку використовуються як для цілей оперативного управління, так і для з’ясування тенденцій розвитку підприємства. В оперативному управлінні прямий метод може використовуватися для контролю за процесом формування прибутку і висновків щодо достатності коштів для платежів по поточним зобов’язанням. Недоліком цього методу є те, що він не розкриває взаємозв’язку отриманого фінансового результату і змін абсолютного розміру грошових коштів підприємства.

В довгостроковій перспективі прямий метод розрахунку величини грошового потоку дає можливість оцінить ліквідність підприємства, оскільки детально розкриває рух грошових коштів на рахунках, а також показує рівень покриття інвестиційних і фінансових потреб підприємства наявними у нього грошовими ресурсами.

Перевагами непрямого методу при використанні в оперативному управлінні є те, що він дозволяє визначити відповідність між фінансовим результатом і власними оборотними коштами. В довгостроковій перспективі непрямий метод дозволяє виявити найбільш проблемні “місця накопичення” заморожених грошових коштів і дозволяє знайти вихід із цієї ситуації.

При застосуванні непрямого методу фінансовий результат перетворюється за допомогою ряду коригувальних процедур у величину зміни грошових коштів за період (різниця сум на початок і кінець періоду). В методичних цілях необхідно виділити певну послідовність здійснення таких коригувань. [6].

На практиці поширення набули два основні методи розрахунку Cash-flow від операційної діяльності, які враховують згадані зміни у складі оборотних активів і поточних зобов’язань і передбачають віднесення процентів за користування позичками до складу операційних витрат:

1. Прямий метод, при використанні якого чистий грошовий потік (Cash-flow) від операційної діяльності розраховується як різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками, що мають безпосереднє відношення до операційної діяльності підприємства. До вхідних грошових потоків належать: грошові надходження від продажу товарів у звітному періоді; погашення дебіторської заборгованості; інші грошові надходження від операційної діяльності (від реалізації оборотних активів, операційної оренди активів тощо). До вихідних грошових потоків належать грошові видатки на покриття витрат, які включаються у собівартість продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат у рамках операційної діяльності, а також податки на прибуток та проценти за користування позичками.

2. Непрямий метод. Вихідною величиною при використанні цього методу є фінансові результати від операційної діяльності. Здійснюється зворотний до прямого методу розрахунок: операційні прибутки (збитки) коригуються на статті доходів (зменшуються) і витрат (збільшуються), які не впливають на обсяг грошових засобів (амортизація, забезпечення наступних витрат і платежів), а також на суму змін в оборотних активах та поточних зобов’язань, що пов’язані з рухом коштів у рамках операційної діяльності та сплатою процентів за користування позичками.

Схема розрахунку операційного Cash-flow з умовними сумами прямим і непрямим методами наведена в табл. 4.1. Базова інформація для розрахунків взята із дод. 1, 2 та 3 до цього розділу.

Таблиця 4.1

Розрахунок операційного Cash-Flow, тис. грн

ПРЯМИЙ МЕТОД

Сума

(+) Грошові надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1200

(–) Грошові виплати постачальникам за сировину, матеріали, послуги тощо

600

(–) Грошові видатки на утримання персоналу

400

(+) Інші грошові надходження, які не належать до інвестиційної та фінансової діяльності

(–) Інші грошові видатки для покриття операційних витрат, які не стосуються інвестиційної та фінансової діяльності

100

(–) Сплата процентів за користування позичками

15

(–) Сплата податків на прибуток

24

= Cash-flow (операційний)

61

НЕПРЯМИЙ МЕТОД

Сума

(+) Чистий прибуток від операційної діяльності

56

(+) Витрати, не пов’язані з грошовими виплатами

70

(–) Доходи, не пов’язані з грошовими надходженнями

(–) Приріст; (+) Зменшення оборотних активів (крім грошових коштів, їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій, інших статей неопераційних оборотних активів)

–70

(–) Зменшення; (+) Збільшення поточних зобов’язань, у т. ч. відсотки (крім короткострокових кредитів банків та інших статей, не пов’язаних з операційною діяльністю)

+5

= Cash-flow (операційний)

61

(–) Інвестиції в необоротні активи

245

(+) Дезінвестиції

50

(±) Доходи (збитки) від інвестиційної діяльності

+30

= Free Cash-flow (перед фінансуванням)

–104

Якщо операційний Cash-flow скоригувати на позитивний (негативний) Cash-flow від інвестиційної діяльності, то ми отримаємо так званий Free (незалежний) Cash-flow, який характеризує здатність підприємства забезпечити операційну діяльність та планові інвестиції за рахунок внутрішніх фінансових джерел (незалежно від зовнішнього фінансування). Від’ємне значення Free Cash-flow, як це має місце в нашому прикладі (див. табл. 4.1), показує, що для здійснення запланованих видатків підприємство має потребу у зовнішньому фінансуванні в обсязі 104 тис. грн, яка утворилася в результаті дефіциту внутрішніх джерел фінансування. Позитивне значення Free Cash-Flow свідчить про наявність надлишку коштів, які можуть бути використані для таких цілей:

 •  виплата дивідендів;
 •  погашення банківських позичок;
 •  викуп власних корпоративних прав.

Розрахунок Free Cash-flow має значення як при ex-post аналізі, оскільки дає змогу користувачам звітності зробити висновок про потенціал внутрішнього фінансування в попередніх періодах, так і під час ex-ante аналізу, оскільки є базовою величиною для прогнозування вхідних і вихідних грошових потоків, пов’язаних з фінансовою діяльністю. Теперішня вартість очікуваного майбутнього Free Cash-flow може використовуватися як критерій оцінки вартості підприємства в рамках концепції максимізації доходів власників (SVK). У рамках фінансового контролінгу показник Free Cash-flow використовується також як індикатор раннього попередження про можливі проблеми у сфері управління дебіторською заборгованістю та запасами, збутовій сфері тощо. Вважається, що цей показник швидше і виразніше сигналізує про негативний розвиток, ніж показники прибутковості.

Прямий метод розрахунку використовується, як правило, під час внутрішнього аналізу в рамках фінансового контролінгу для оцінки впливу руху грошових коштів на нинішню та потенційну ліквідність підприємства. За зовнішнього аналізу визначити чистий рух грошових коштів прямим методом неможливо за браком необхідної інформації, зокрема щодо грошових видатків підприємства на придбання сировини, матеріалів, на утримання персоналу тощо. Саме тому при оцінці кредитоспроможності чи інвестиційної привабливості підприємства використовується непрямий метод розрахунку Cash-flow, за якого використовується інформація, що міститься в офіційній звітності.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55892. Сучасний урок. Шляхи підвищення його ефективності 134.5 KB
  Мета: Актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку. Колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку завдяки впровадженню інтерактивних технологій навчання...
55893. Психолого-педагогическая компетентность педагога 94.5 KB
  Задачи: На основе теоретического анализа проблемы сформировать у педагогов представления о ППК и ее личностно-деятельностных компонентах; Способствовать осознанию педагогами УВК необходимости развития качеств обеспечивающих эффективное взаимодействие с учениками...
55894. Основні вимоги до написання науково-дослідницької роботи 112 KB
  Робота учасників науково-дослідницьких робіт у відділі філології та мистецтвознавства. Актуалізація опорних знань На першому засіданні ми з вами, шановні учні, говорили що таке науково-пошукова робота,проводили анкетування про типи обдарованості.
55895. А над світом українська вишивка цвіте 69 KB
  Учениця: Вічна після барв і кольорів Неповторна музика натхнення Шепіт трав і шелест яворів І дзвінкі турботи сьогодення. А над світом гляньте а над світом Українська вишивка цвіте Учениця: Скажiть де ви придбали таку чудову вишивку Учениця...
55896. Сучасна косметика, татуювання, татуаж та гігієна шкіри 105.5 KB
  Мета: сприяти поглибленню знань про гігієну шкіри гігієнічний косметичний догляд за шкірою; розширити знання про косметичні засоби їх види вплив на шкіру; їх хімічний склад; особливості догляду за шкірою підлітків...
55897. Цікаві завдання та ігрові форми роботи з рідної мови та читання як шлях до пізнавальної активності молодших школярів 171 KB
  Мета: переконати студентів у необмежених педагогічних можливостях інноваційних форм як передумови успішного навчання мови та читання в початкових класах; познайомити з арсеналом методичних засобів форм і методів роботи які пожвавлюють процес читання на уроці...
55899. Сучасний компетентнісний урок. Яким йому бути? 824.5 KB
  Мета: сприяти: активізації знань педагогів з теоретичних основ питання; розвитку творчої діяльності педагогів; формуванню вмінь і навичок моделювання уроку; визначенню нових цілей педагогічної діяльності з метою підвищення професійного рівня...
55900. Інноваційна освіта: Виховання креативності, нові методи і новий зміст 540.5 KB
  Існує вісім помилок при розвитку креативності. Ознайомитися з визначеннями креативності. Тести креативності заміряють сукупність показників які дуже ймовірно можуть свідчити про ступінь розвитку ваших творчих.