31715

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Доклад

Психология и эзотерика

Метод спостереження може використатися як один із центральних самостійних методів дослідження. Метод спостереження здійснюється також з метою збору первинного матеріалу дослідження а також для контролю отриманих емпіричних даних. Класифікація спостереження виконується на різних підставах.

Украинкский

2013-09-01

105 KB

7 чел.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Метод спостереження
Спостереження в соціальній психології - метод збору інформації шляхом безпосереднього, цілеспрямованого й систематичного відчуття й реєстрації соціально-психологічних явищ (фактів поводження й діяльності) у природних або лабораторних умовах. 
Метод спостереження може використатися як один із центральних, самостійних методів дослідження. Класичні приклади - вивчення життя бурлаків Н. Андерсона, роботи У. Уайта по вивченню життя емігрантів, робота В.Б. Ольшанського по дослідженню ціннісних орієнтації молодих робітників. [2]
Метод спостереження здійснюється також з метою збору первинного матеріалу дослідження, а також для контролю отриманих емпіричних даних. 
Класифікація спостереження виконується на різних підставах. Залежно від ступеня стандартизації техніки спостереження прийнято виділяти два основні різновиди цього методу: стандартизоване й не стандартизоване спостереження.
Стандартизована техніка припускає наявність розробленого списку ознак, які спостерігаються, визначення умов і ситуацій спостереження, інструкції для спостерігача, однакових кодифікаторів для реєстрації спостережуваних явищ. Збір даних при цьому припускає наступну їхню обробку й аналіз за допомогою прийомів математичної статистики. 
Найбільш відомими схемами спостереження є методики ІPA, СИМЛОГ Р. Бейлза, схема спостереження за лідерством Л. Картера, фіксації невербального поводження П. Екмана. 
Не стандартизована техніка спостереження визначає лише загальність напрямку спостереження, де результат фіксують у вільній формі, безпосередньо в момент сприйняття або по пам'яті. Дані цієї техніки звичайно представлені у вільній формі, можлива також й їхня систематизація за допомогою формальних процедур. 
Залежно від ролі спостерігача в досліджуваній ситуації розрізняють включене і не включене (просте) спостереження. 
Включене спостереження припускає взаємодія спостерігача з досліджуваною групою як повноправного її члена. Дослідник імітує своє входження в соціальне середовище, адаптується до нього й спостерігає події в ньому як би "зсередини". 
Існують різні види включеного спостереження залежно від ступеня інформованості членів досліджуваної групи по цілях і завданнях дослідника. [2] Не включене спостереження реєструє події "з боку", без взаємодії й установлення відносин з досліджуваною особою або групою. 
Спостереження може проводитися відкритим способом і інкогніто, що коли спостерігає маскує свої дії. [6]
Головний недолік включеного спостереження пов'язаний із впливом на спостерігача (його сприйняття й аналіз) цінностей і норм досліджуваної групи. Дослідник ризикує втратити необхідну нейтральність і об'єктивність при відборі й інтерпретації даних. 
Типові помилки: скорочення вражень і їхнє спрощення, банальне їхнє тлумачення, реконструкція подій до середнього, випадання "середини" подій. Крім того, викликають серйозні проблеми трудомісткість і організаційна складність даного методу. 
За умовою організації спостереження діляться на польові (спостереження в природних умовах) і лабораторні (спостереження в умовах експерименту). 
Об'єктом спостереження є окремі люди, малі групи й більш соціальні спільності, наприклад, юрба, і соціальні процеси, що відбуваються в них, наприклад, паніка. 
Предметом спостереження звичайно служать вербальні й невербальні акти поводження індивіда або групи в цілому в певній соціальній ситуації. 
До найбільш типовим вербальним і невербальним характеристикам відносять: мовні акти (їхній зміст, спрямованість і послідовність, частота, тривалість і інтенсивність, а також експресивність); виразні рухи (експресія очей, особи, тіла); фізичні дії, тобто торкання, поштовхи, удари, спільні дії. 
 Іноді спостерігач фіксує події, що відбуваються, використовуючи узагальнені риси, якості людини або найбільш типові тенденції його поводження, наприклад, домінування, підпорядкування, дружелюбність, аналітичність, експресивність. [7]
Питання про зміст спостереження завжди конкретний і залежить від мети спостереження й теоретичних позицій дослідника щодо досліджуваного феномена. Головне завдання дослідника на стадії організації спостереження - визначити, у яких актах поводження, доступних спостереженню й фіксації, проявляється його психологічне явище, що цікавить, або властивість, і вибрати найбільш істотні, найбільш повні й вірогідні, що характеризують його ознаки. Обрані характеристики поводження (одиниці спостереження) і їхні кодифікатори становлять так звану "схему спостереження". 
Складність або простота схеми спостереження впливає на надійність методу. Надійність схеми залежить від числа одиниць спостереження (чим їх менше, тим вона надійніше); їхньої конкретності (чим ознака абстрактніше, тим складніше її фіксувати); складності умовиводів, до яких приходить спостерігач при класифікації виявлених ознак. 
Надійність схеми спостереження звичайно перевіряють за допомогою контролю даних з боку інших спостерігачів, а також іншими методами (наприклад, використання подібних схем спостереження, експертна оцінка) і повторним спостереженням. Результати спостереження фіксуються у відповідності зі спеціально підготовленим протоколом спостереження. 
Найпоширенішими є наступні способи реєстрації дані спостереження: дескриптивний (фактологічний), що припускає фіксацію всіх випадків прояву одиниць спостереження; оцінний - коли прояв ознак не тільки фіксується, але й оцінюється з використанням шкали інтенсивності й шкали часу (наприклад, тривалість акту поводження). Результати спостереження повинні бути піддані якісному й кількісному аналізу й інтерпретації.
До числа прийомів обробки дані спостереження відносять методи класифікації й групування, контент-аналізу. 
Виділяють кілька напрямків у зміні класичних процедур використання методу [8]: 
відмова від пасивності дослідника й модифікація природних ситуацій спостереження (провокуюче спостереження); 
розробка "нереактивних" методів дослідження - виключення вплив спостерігача, фіксація явища тільки по його об'єктивних признаках (наприклад, ступінь зношеності об'єкта, різноманітні сліди, відбитки, кількість недокурків); 
аналіз соціальних ситуацій - вивчення поводження (стилів, норм і їхніх порушень) у типових соціальних ситуаціях (наприклад, альтруїстичне поводження на дорогах); 
вивчення невербальних аспектів поводження й ін. 
Основними недоліками методу вважають: 
високий суб'єктивізм при зборі даних, привнесений спостерігачем (ефекти ореола, контрасту, поблажливості, моделювання) і спостережуваними (ефект присутності спостерігача); 
переважно якісний характер висновків спостереження; 
відносна обмеженість в узагальненні результатів дослідження. 
Шляхи підвищення надійності результатів спостереження пов'язані з використанням надійних схем спостереження, технічних засобів фіксації даних, тренування спостерігача, мінімізацією ефекту присутності спостерігача. 
Метод аналізу документів
Даний метод є різновидом способів аналізу продуктів людської діяльності. Документом називають будь-яку інформацію, фіксовану в друкованому або рукописному тексті, на магнітних або фотоносіях. [9]
Вперше в соціальній психології застосований як основний метод дослідження У. Томасом і Ф. Знанецьким при вивченні феномена соціальної установки. [2]
Документи розрізняються по способу фіксації інформації (руко-писні, друковані, кіно-, фото-, відеодокументи), по цільовому призначенню (цільові, природні), по ступеню персоніфікації (особисті й без особисті), залежно від статусу документа (офіційні й неофіційні). 
Іноді їх також ділять по джерелу інформації на первинні (документи на базі безпосередньої реєстрації подій) і вторинні документи. Перевага того або іншого виду документа як носія соціально-психологічної інформації визначається виходячи з мети дослідження й місця документів у загальній програмі дослідження. 
Всі методи аналізу документів розділяються на традиційні (якісні) і формалізовані (якісно-кількісні) методи. В основі будь-якого методу лежать механізми процесу розуміння тексту, тобто інтерпретації дослідником інформації, що втримується в документі. 
Кількісні методи аналізу текстових матеріалів одержали широке поширення в 30-40-х роках у зв'язку з розробкою спеціальної процедури, названої контент-аналізом (дослівно термін означає аналіз змісту). 
Контент-аналіз - це спосіб перекладу в кількісні показники текстової інформації з наступною статистичною її обробкою. [10]
 Отримані за допомогою контент-аналізу кількісні характеристики тексту дають можливість зробити висновки про якісний, у тому числі латентний (не явний) зміст тексту. У зв'язку із цим метод контент-аналізу нерідко позначається як якісно-кількісний аналіз документів. Його основні процедури були розроблені X. Лассуелом, Б. Берельсоном, Ч, Стоуном, Ч. Осгудом. 
У вітчизняній психології в 20-30-і роки виконані дослідження на основі аналогічних контент-аналізу процедур (В.А. Кузмичьов, Н.А. Рибников, І.Н. Шпильрейн і ін.). 
Процедура контент-аналізу припускає кілька етапів: виділення одиниць аналізу (якісних й кількісних), складання кодировочної інструкції, пілотажне кодування тексту, кодування всього масиву досліджуваних текстів і розрахунок кількісного співвідношення одиниць аналізу в досліджуваному тексті, а також інтерпретацію отриманих даних.
Якісні (значеннєві) одиниці: 
категорії - найбільш загальні, ключові поняття, що становлять концептуальну схему дослідження; 
під категорії - частки поняття, що розкривають значеннєвий зміст категорій; 
індикатори - форми вираження значеннєвих одиниць аналізу мовою досліджуваного тексту. 
Наприклад, як значеннєві одиниці аналізу інформації (текстів) про політичну виборчу кампанію (програми, заклики, публікації в пресі, листівки) використають: події, суб'єкти подій (політичні лідери, партії, офіційні особи, виборці), їхнє відношення до подій (проти, невигідно, погано), інтереси, позиції, програми, мети й способи їхнього досягнення, установки, ціннісні орієнтації, ділові й особисті якості кандидатів.  
Засновник даного методу Г. Лассуел застосовував чотирьохмірну схему аналізу тексту газет: за себе (pro-x) - проти себе (contra-x), за супротивника (pro-y) - проти супротивника (contra-y). 
До кількісних одиниць аналізу відносять: 
одиниці контексту - частини тексту (пропозиція, відповідь на питання, абзац тексту), у яких вважаються частота й обсяг вживання категорій;
одиниці рахунку й обсягу - просторові, частотні, тимчасові характеристики представленості в тексті значеннєвих одиниць аналізу. 
Процедура проведення контент-аналізу вимагає розробки кодировочної інструкції - опису прийомів кодування тексту, способів фіксації й обробки даних. [10]
Вона містить коротке обґрунтування категорій аналізу, відповідний словник індикаторів категорій і під категорій контент-аналізу в термінах досліджуваного тексту, а також визначаються їхні коди (цифрові або літерні позначення) і обрані одиниці кількісного аналізу. Як правило, у ній описуються форми (спеціально підготовлені таблиці) робочої реєстрації частоти й обсягу згадування категорій контент-аналізу. 
Кількісна обробка інформації припускає використання типових способів статистичного аналізу даних: розподілу й частоти зустрічальності категорій аналізу, коефіцієнтів кореляції. Розроблено спеціальні прийоми кількісної обробки даних контент-аналізу. 
Найбільш відомими є коефіцієнти "спільної зустрічності" категорій, "асоціацій", "сприятливості оцінки", "питомої ваги" категорії. 
Основна методична складність контент-аналізу - знаходження в тексті відповідних значеннєвих одиниць аналізу досліджуваного явища, а також адекватний їхній опис. Розроблено процедури для обґрунтування повноти виділюваних одиниць аналізу: метод "сніжної грудки", метод експертів (суддів), метод незалежного критерію. 
Контент-аналіз застосовується: 
при необхідності точності й об'єктивності аналізу документів; 
наявність великого по обсягу несистематизованого матеріалу; 
у випадку, коли категорії аналізу тексту зустрічаються з певною частотою. 
Контент-аналіз може використатися як самостійний метод, наприклад, у дослідженні соціальних установок аудиторії того або іншого органа або суб'єкта комунікації. 
Однак частіше й найбільш успішно він використається в сполученні з іншими методами, наприклад, спостереження, опитування. 
Область застосування контент-аналізу в соціальній психології: 
вивчення соціально-психологічних особливостей комунікаторів і реципієнтів; 
дослідження соціально-психологічних явищ, відбитих у змісті документа; 
вивчення специфіки засобів комунікацій, форм і прийомів організації їхнього змісту; 
дослідження соціально-психологічних аспектів комунікаційного впливу. 
Специфіка застосування контент-аналізу в кожному конкретному випадку в значній мірі визначається вихідною теоретичною основою дослідження. Жоден інший метод у соціальній психології не зв'язаний так безпосередньо з метою й теоретичною концепцією дослідження, як контент-аналіз. Це пояснюється тим, що основні поняття дослідження одночасно є й категоріями контент-аналізу, з якими співвідноситься досліджуваний зміст тексту. 
Головне завдання контент-аналізу не тільки виявити реальні факти, події, про які мова йде в тексті, але й настрою, установки, почуття, і інші соціально-психологічні феномени. 
Техніка контент-аналізу використається також у допоміжних цілях як техніка обробки даних у ряді особистісних тестів (ТАТ, тести мотивації досягнення), для обробки й уточнення даних, отриманих іншими методами, наприклад, опитними. 
Основний недолік методу полягає в складності й трудомісткості процедури й техніки, що вимагає високої кваліфікації кодирувальників-аналітиків.


Метод опитування
Досить розповсюджений метод у соціально-психологічних дослідженнях. Суть методу полягає в одержанні інформації про об'єктивні або суб'єктивні (думки, настрої, мотивах, відносинах) фактах зі слів опитуваних. 
Серед численних видів опитування найбільш поширення мають два основних типи: 
опитування "віч-на-віч " - інтерв'ю, очне опитування, проведене дослідником у формі питань-відповідей з опитуваним (респондентом); 
заочне опитування - анкетування за допомогою призначеного для самостійного заповнення запитальника (анкети) самими респондентами.
Першим метод опитування в психології застосував Ф. Гальтон з метою вивчення походження розумових якостей і умов розвитку вчених. Піонерами його застосування в психології є також С. Хол, А. Біне, Г. М. Андрєєва, Е. Ноель. 
Область застосування опитування в соціальній психології: 
на ранніх стадіях дослідження, для збору попередньої інформації або пілотажного випробування методичного інструментарію; 
опитування як засіб уточнення, розширення й контролю даних; 
як основний метод збору емпіричної інформації. 
Специфіка застосування опитування в соціальній психології зв'язана з наступним: 
у соціальній психології опитування не є основним методичним інструментом, наприклад, у порівнянні із соціологією; 
опитування, як правило, не використається для вибіркових досліджень; 
застосовується як суцільне опитування на реальних соціальних групах;
найчастіше проводиться в очній формі; 
у соціально-психологічному дослідженні анкета не просто запитальник, а комплекс спеціальних прийомів і методик (шкали, асоціативні прийоми, тести) вивчення об'єкта. [5]
Джерелом інформації при опитуванні є словесне або письмове судження опитуваної особи. Глибина, повнота відповідей, їхню вірогідність залежать від уміння дослідника грамотно побудувати конструкцію анкети. 
Існують спеціальні техніки й правила проведення опитування, спрямовані на забезпечення надійності й вірогідності інформації: визначення показності вибірки й мотивації участі в опитуванні; конструювання питань і композиції запитальника; проведення опитування. 
У літературі описані типові помилки, що виникають при не грамотному конструюванні питань. 
Найбільш часто згадують такі зовнішні ознаки, пов'язані з недоліками в складанні анкети, як: 
відсутність порядку у відповідях (пропуски питань) внаслідок невдалого формулювання питань, використання спеціальних термінів, що утрудняють їхнє розуміння; 
перевага однакових відповідей типу "всі або нічого", тобто відсутність розходжень у відповідях у респондентів - результат високої стереотипності питання; 
велика кількість відповідей "не знаю, важко відповісти" - розпливчастість, невизначеність питань; 
велика кількість недоречних коментарів опитуваних - неповний перелік можливих альтернатив відповіді; 
значний відсоток відмов - погана композиція анкети, незадовільна інструкція анкети. 
Існує специфіка складання запитальника для інтерв'ю для особливості, особистої взаємодії учасників опитування, а також етап (фазу) його проведення. 
Основні види інтерв'ю в соціально-психологічному дослідженні - стандартизоване й не стандартизоване інтерв'ю. У першому випадку інтерв'ю припускає наявність стандартних формулювань питань і їхньої послідовності, певних заздалегідь. При цьому дослідник не має можливості їхньої зміни. 
Методика не стандартизованого інтерв'ю характеризується гнучкістю й варіюванням у широких межах. Інтерв'юер при цьому керується лише загальним планом опитування, формулюючи питання відповідно до конкретної ситуації й відповідями респондента. Велике значення для успішного інтерв'ювання має техніка ведення бесіди. Вона жадає від інтерв'юера вміння встановлювати тісний контакт із респондентом, зацікавити його в щирій бесіді, "активно" слухати, володіння навичками постановки й реєстрації відповідей, подолання "опору" опитуваного. При цьому інтерв'юер повинен уникати нав'язування ("підказування") опитуваній особі можливого варіанта відповіді, виключити суб'єктивне тлумачення його висловлення. Труднощі проведення інтерв'ю пов'язана із завданням підтримки протягом усього часу бесіди необхідної глибини контакту з респондентом. 
У літературі описані різноманітні прийоми стимулювання активності (відповідей) опитуваного, серед них найбільш часто згадуються: вираження згоди (уважний погляд, кивок, посмішка, підтакування), використання коротких пауз, часткова незгода, уточнення шляхом неправильного повторення сказаного, вказівка на протиріччя у відповідях, повторення останніх слів, вимога пояснень, додаткової інформації. 
Виділяють також інші види інтерв'ю, наприклад, сфокусоване, терапевтичне. Кожний з перерахованих видів інтерв'ю характеризується певними обмеженнями по цілям застосування й характеру одержуваної інформації. Прийнято виділяти ключові фази: установлення контакту, основна фаза й завершення інтерв'ю. [2]
Критерії ефективності інтерв'ю: 
повнота (широта) - воно повинне дозволити опитуваному по можливості повно освітити різні аспекти обговорюваної проблеми; 
специфічність (конкретність) - у ньому повинні бути отримані точні відповіді по кожному значимому для опитуваного аспекту проблеми;
глибина (особистісний зміст) - воно зобов'язано виявити емоційні, когнітивний і ціннісний аспекти відносини респондента до обговорюваної ситуації; 
особистісний контекст - інтерв'ю покликано виявити характеристики особистості опитуваного і його життєвого досвіду. 
Види анкетування розділяються по числу опитуваних (індивідуальне й групове), по місцю проведення, по способі поширення анкет (роздавальне, поштове, пресове). Серед найбільш істотних недоліків роздавального, і особливо поштового й пресового опитування є низький відсоток повернення анкет, відсутність контролю над якістю заповнення анкет, використання тільки дуже простих за структурою й по обсязі анкет. 
Перевага типу опитування визначається цілями дослідження, його програмою, рівнем вивченості проблематики. Основна перевага анкетування зв'язують із можливістю масового охоплення великої кількості респондентів і його професійною доступністю. Інформація, одержувана в інтерв'ю, є більше змістовною й глибокою в порівнянні з анкетою. Однак недоліком є, насамперед , важко контрольоване вплив особистості й професійного рівня інтерв'юера на опитуваного, котре може приводити до перекручування об'єктивності й надійності інформації. 

Метод соціометрії
Ставиться до інструментарію соціально-психологічного дослідження структури малих груп, а також особистості як члена групи. Область виміру соціометричною технікою - діагностика міжособистісних і внутрігрупових відносин. За допомогою соціометричного методу вивчають типологію соціального поводження в умовах групової діяльності, оцінюють згуртованість, сумісність членів групи. 
Метод розроблений Дж. Морено як спосіб дослідження емоційно безпосередніх відносин усередині малої групи. Вимір припускає опитування кожного члена малої групи з метою встановлення тих членів групи, з якими він зволів би (вибрав) або, навпроти, не захотів брати участь у певному виді діяльності або ситуації. 
Процедура виміру включає наступні елементи: 
визначення варіанта (числа) виборів (відхилень); 
вибір критеріїв (питань) опитування; 
організація й проведення опитування; 
обробка й інтерпретація результатів з використанням кількісних (соціометричні індекси) і графічних (соціограми) методів аналізу. 
Соціометрична процедура проводиться у двох формах. Непараметрична процедура припускає відповіді на питання опитування без обмеження числа виборів або відхилень. Їхнє максимальне число дорівнює N - 1 (соціометрична константа), де N - число членів групи. Перевага цього варіанта пов'язане з виявленням так називаної емоційної експансивності в кожного члена групи. При збільшенні розмірів групи до 12-16 чоловік зростає ймовірність одержання випадкового вибору. Параметрична процедура - обмеження числа виборів. Випробуваним пропонується вибрати строго фіксоване число осіб їхніх всіх членів групи, уводиться так зване соціометричне обмеження (d). Дана форма підвищує надійність виміру, дозволяє стандартизувати умови виборів у групах різної чисельності. Її недолік пов'язаний з неможливістю розкрити всю повноту відносин у групі. 
Виділяють різні види соціометричних критеріїв: комунікативні (виявляють реальні відносини, гностичні (визначають ступінь усвідомленості реальних відносин), подвійні й одинарні, рольові. 
З вибором критеріїв зв'язана проблема визначення їхнього числа й спеціалізації в соціометричному запитальнику. Рекомендується робити спеціалізацію й вибір критеріїв виходячи з попереднього аналізу життєдіяльності групи, виділяючи ситуації, особливо значимі для групи, тобто опосередковані завданнями й цілями, що коштують перед групою, використати загальний, фундаментальний критерій для виявлення "глибинної" зв'язку членів групи. Остання припускає використання питань, що стосується оцінки загального емоційного стану випробуваних за умови розпаду групи в майбутньому, наприклад, у випадку реорганізації колективу, його переміщення, переформувань - "З ким зі членів вашого колективу ви хотіли б залишитися в тому випадку, якщо він буде реорганізований?". 
Результати дослідження можуть бути представлені у вигляді соціометричної матриці (таблиці), куди включені всі вибори й (або) відхилення, зроблені або передбачувані членами групи, у вигляді соціограми, що графічно зображує отримані результати або у формі різноманітних соціометричних індексів, що дають кількісне подання про положення індивіда в групі, а також оцінку групи в цілому. 
Соціометричні індекси ділять на дві групи: індивідуальні й групові. До індивідуальних показників відносять: соціометричний статус - величина позитивності або негативності відносини групи до окремого її члена, що визначається відношенням кількості виборів і відхилень, які одержав індивід, до їх максимально можливого числа. 
Індекс емоційної (психологічної) експансивності - ступень активності індивіда у взаємодії з іншими членами групи, потреба в здійсненні контактів з ними. Він розраховується як відношення кількості зроблених індивідом виборів і відхилень щодо членів групи до їх максимально можливого числа. Для характеристики позиції індивіда в групі обчислюють і інші індекси, наприклад, "запропонована роль", прийнятність індивіда групою. Однак головна складність складається в їхній інтерпретації, зіставленні їх з відомими соціально-психологічними поняттями. 
До найбільш популярних групових індексів відносять: показники групової експансивності (інтенсивність групової взаємодії), інтегрованості групи (ступінь включеності в спілкування членів групи в конкретному виді діяльності або ситуації), згуртованості й ряд інших.
Графічний аналіз даних здійснюється шляхом побудови соціограм. Остання дозволяє наочно виділити в складі досліджуваного колективу підгрупи (угруповання), позитивні, конфліктні або напружені "ділянки" усередині групових відносин, "популярних" його членів (індивіди, що мають максимальну кількість виборів) або "відкиду" (індивіди, що одержали максимальну кількість відхилень), визначити лідера групи. Розрізняють два види соціограм: колективну й індивідуальну. Найбільше часто для відображення структури відносин у групі застосовують соціограму-мішень. Вона являє собою кілька концентричних кіл, у центр яких поміщають "популярних індивідів, у зовнішнє кільце - "відкиду", у внутрішнє кільце - "середньо популярних". 
Звичайно становлять трохи колективних соціограм для однієї групи: взаємних виборів, взаємних відхилень, перших двох (п'яти) виборів і деякі інші. Індивідуальні соціограми дозволяють зробити більше тонкий аналіз положення конкретного члена в групі: відрізнити позицію лідера від позиції "популярних" членів групи. Чітка лідерська позиція часто визначається по тому, хто зі складу групи переважно віддають переваги у своїх виборах "популярні" її члени. 
Надійність виміру в соціометрії залежить від "сили" соціометричного критерію, віку випробуваних, виду індексів (персонального або групового). У соціометричному тесті не виключена можливість перекручування відповідей випробуваного, приховання його щирих почуттів. 
"Гарантією" відвертості випробуваного можуть виступати: особистісно-значима мотивація участі в дослідженні, вибір значимих для членів групи критеріїв опитування, довіра до дослідника, добровільний характер тестування. Стійкість соціометричного виміру підтверджують, як правило, методом паралельного тесту й взаємною кореляцією результатів. 
Установлено, що стабільність соціометричних результатів обумовлюється динамічною природою соціально-психологічних явищ, у цілому, міжособистісних відносин, зокрема, і стіканням часу знижується. 
Для визначення валідності соціометричного методу застосовують порівняння результатів виміру із зовнішнім критерієм, звичайно - з думкою експертів. Соціометричний метод повинен бути доповнений іншими прийомами, спрямованими на більше глибокий аналіз підстав міжособистісних переваг: мотивів міжособистісних виборів, зроблених членами групи; їхній ціннісних орієнтації, змісту й типу здійснюваної спільної діяльності. Існують різновиду соціометричного методу. До числа найбільш відомих варто віднести шкалу прийнятності, ауто соціометричну методику, референтометрію, комунікометрію.  
Найбільш істотними недоліками методу прийнято вважати: 
неможливість виявлення мотивів міжособистісних виборів; 
можливість перекручування результатів виміру через нещирість випробуваних або внаслідок впливу психологічного захисту; 
соціометричний вимір здобуває значення лише при дослідженні малих груп, що мають досвід групової взаємодії. Метод групової оцінки особистості (ГОО)
Метод групової оцінки - спосіб одержання характеристики людини в конкретній групі на основі взаємного опитування її членів друг про друга. Розробка методу пов'язана із прикладними дослідженнями в промисловій і організаційній психології, де на його основі намагаються вирішувати питання відбору й розміщення кадрів. [14]
Даний метод дозволяє оцінити наявність і ступінь виразності (розвитку) психологічних якостей людини, які проявляються в поводженні й діяльності, у взаємодії з іншими людьми. 
Широке застосування ГОО у прикладних і дослідницьких цілях пов'язане з його простотою й доступністю для користувачів, можливістю діагностувати ті якості людини, для яких відсутній надійний інструментарій. 
Психологічною основою ГОО є соціально-психологічний феномен групових подань про кожне зі членів групи як результат взаємного пізнання людей один одним у процесі спілкування. 
На методичному рівні ГОО є статистична сукупність індивідуальних подань (образів), яка фіксується у формі оцінок. 
Психологічна сутність методу визначає границі його практичного застосування як прийому фіксації деяких відбитих властивостей особистості, рівня прояву якостей особистості оцінюваної особи в конкретній групі. 
Процедура методу ГОО припускає оцінку людини по певному переліку характеристик (якостей) з використанням прийомів прямого бального оцінювання, ранжирування, попарного порівняння. Зміст оцінки, тобто сукупність оцінюваних якостей, залежить від мети використання отриманих даних. Число якостей варіює в різних дослідників у широкому діапазоні від 20 до 180. Якості можуть групуватися в окремі значеннєві групи (наприклад, ділові й особисті якості). Застосовують і інші підстави поділу. [5]
Для одержання надійних результатів рекомендується число суб’єктів оцінювання в межах 7-12 чоловік. Адекватність виміру за допомогою ГОО залежить від трьох моментів: пізнавальних здатностей суб'єктів оцінки (експертів); від особливостей об'єкта оцінки; від позиції (рівня, ситуації) взаємодії суб'єкта й об'єкта оцінки. 
Тест - коротке, стандартизоване, звичайно обмежене в часі випробування. За допомогою тестів у соціальній психології визначаються між індивідуальні, між групові розходження. З одного боку, уважається, що тести не є специфічним соціально-психологічним методом, і всі методологічні нормативи, прийняті в загальній психології, справедливі й для соціальної психології. [12]
З іншого боку, зі спектр використовуваних соціально-психологічних методик діагностики особистості й групи, між групової взаємодії дозволяє говорити про тести як самостійному засобі емпіричного дослідження. [6]
Області застосування тестів у соціальній психології: діагностика груп, вивчення міжособистісних і між групових відносин і соціальної перцепції, соціально-психологічних властивостей особистості (соціальний інтелект, соціальна компетентність, стиль лідерства). 
Процедура тестування припускає виконання випробуваним (групою випробуваних) спеціального завдання або одержання відповідей на ряд питань, що носять у тестах непрямий характер. Зміст наступної обробки полягає в тому, щоб за допомогою "ключа" співвіднести отримані дані з певними параметрами оцінки, наприклад з характеристиками особистості. Підсумковий результат виміру виражається в тестовому показнику. Тестові показники відносні. Їхнє діагностичне значення звичайно визначають через співвіднесення з нормативним показником, отриманим статистично на значному числі випробуваних. 
Головну методологічну проблему виміру в соціальній психології за допомогою тестів становить визначення нормативної (базової) шкали оцінки при діагностиці груп. Вона пов'язана із системною, багатофакторною природою соціально-психологічних явищ і їхньою динамічністю.
Класифікація тестів може бути по декількох підставах: по основному об'єкті дослідження (між групові, міжособистісні, особистісні), по предметі дослідження (тести сумісності, групової згуртованості), по структурних особливостях методик (апаратурні, проективні тести), по вихідній точці відліку оцінки (методики експертної оцінки, переваг, суб'єктивного відбиття міжособистісних відносин). [8]
Серед найбільш відомих тестів соціально-психологічної діагностики варто вказати тест інтерперсональної діагностики Т. Лірі, шкалу сумісності В. Шутца, методику оцінної біполярізації Ф. Фидлера. 
Серед тестів, використовуваних у соціальній психології, особливе місце займають методики (шкали) виміру соціальних установок, що є важливим інструментом вивчення й прогнозування соціального поводження особистості. Вони призначені для кількісного виміру спрямованості й інтенсивності поведінкових реакцій людини стосовно різних категорій соціальних стимулів. Шкали установок використаються для різних цілей. 
Найбільш відомі наступні напрямки їхнього застосування: вивчення суспільної думки, споживчого ринку, вибір ефективної реклами, вимір відносини до праці, до інших людей, до політичних, соціальних, економічних проблем. Установка часто визначається як готовність сприятливо або несприятливо реагувати соціальні стимули. 
Особливістю прояву установок є те, що вони не можуть спостерігатися безпосередньо, але можуть бути виведені з особливостей зовнішнього поводження, насамперед вербального, зокрема з відповідей людини на спеціально відібрану сукупність суджень, висловлень (шкалу установки), у якій фіксується думка щодо певного соціального об'єкта або стимулу, наприклад, відношення до релігії, війні, місцю роботи. Шкала установок (на відміну від опитування думок) дозволяє вимірювати установку як одномірну змінну, визначати спеціальну процедуру її побудови й припускає єдиний, сумарний показник. 
До найбільш відомих шкал виміру й побудови установок відносять: 
Шкали різних інтервалів (Л. Терстоун). Особливостями шкали є рівність відстаней між одиницями шкали й одномірність, або однорідність питань, суджень. В основі оцінної шкали лежать категоріальні судження, відібрані й класифіковані за результатами попереднього опитування компетентних осіб (експертів). Завдання експертів - відсортувати судження в певному порядку у відповідності зі ступенем вираженого в них доброзичливого або недоброзичливого відношення до певного соціального об'єкта. Шкальне значення висловлення - медіанне положення, приписане групою експертів. Таким чином, шкала типу терстоуновської являє собою сукупність висловлень, які рівномірно розподілені в континуумі установок. Твердження в шкалі також відбираються на основі їхньої однозначності і їхньої внутрішньої погодженості. Що відповідає на шкали установок вибирає всі твердження, з якими він згодний. Підсумковий показник - медіанна шкальна опенька відзначених висловлень. Недолік методу - вплив установок експерта при класифікації суджень. [6]
Шкали сумарних оцінок {Р. Лайкерт). На противагу процедурі рівних відстаней висловлення відбираються не на судженнях групи експертів, а на основі відповідей випробуваних, які пред'являються їм у процесі розробки тесту. Виділення категорій висловлень здійснюється по ступені їхньої інтенсивності. Критерієм відбору суджень виступає внутрішня їхня погодженість (коефіцієнт кореляції з підсумковим показником), хоча іноді використається й зовнішній критерій - реальне поводження. Кількість суджень, що становлять попередню шкалу, ставиться до їхнього числа в підсумковій шкалі приблизно як 4:1. Вимір установки припускає оцінку набору суджень по п'ятибальній шкалі, що включає п'ять категорій відповідей: повністю згодний, згодний, не впевнений, не згодний, повністю не згодний. Підсумковий показник - сумарна оцінка по всіх видах суджень інтерпретується відповідно до встановлених емпіричних норм. Переваги шкал установок типу лайкертовських полягають у тому, що вони відносно надійні навіть при невеликій кількості висловлень, а також у тім, що не вимагають більших трудових витрат. Недолік - звичайно рівень шкали досягає лише порядкового типу шкал, хоча процедура побудови претендує на інтервальну шкалу.
Кумулятивні шкали (Л. Гутман). Шкала має властивості кумулятивності й репродуктивності. При її побудові використається техніка шкалограмного аналізу, що представляє процедуру відбору й упорядкування висловлень у рангову шкалу по ступені зростання ознаки (кожному її пункту відповідає оцінний бал). По відповіді випробуваного на певне висловлення можна відтворити реакції на попередні пункти шкали. Придатними для шкалювання виявляються лише такі висловлення, які дають монотонну послідовність реакцій. На основі даної техніки розроблені відомі тести: шкала соціальної дистанції Е. Богардуса, тест 20 відповідей М. Куна. Критичні зауваження робляться насамперед відносно нестійкості шкал типу гутмановських, а також трудомісткості при побудові. 
Методологічні проблеми виміру установок пов'язані із проблемою невідповідності між установкою й зовнішнім поводженням, тобто невідповідності дій індивіда його словесним висловленням. Більшість шкал установок досить надійні, однак відомостей про валідності й нормативності даних накопичена мало, тому більшість із них повинні розглядатися як дослідницькі методики. 


Метод апаратурний
Дана група методів є розвитком експериментальних процедур дослідження соціально-психологічних особливостей індивіда, малої групи й різних соціальних общностей (аудиторій). Найбільш відомі й широко застосовуються в соціальній психології апаратурні методи вивчення різних соціально-психологічних феноменів, які проявляються в умовах групової роботи. 
В основі конструювання апаратурних методів і їхньої класифікації лежать наступні принципи: технічний (особливості конструкції, функціональні можливості моделі, здатність реєстрації різних компонентів діяльності), загально психологічно (включеність різних психічних процесів у моделируемую діяльність), соціально-психологічний (характер, тип, рівень взаємозв'язку дій при виконанні завдань). 
Прийнято виділяти на основі цих критеріїв наступні групи апаратурних моделей: 
моделі порівняльної оцінки індивідуальних внесків (Арка, Лабіринт, Естакада); 
моделі сумарного впливу (Ритмограф, Волюнтограф); 
моделі багато зв’язного керування рівновагою в системі (Гомеостат);
моделі багато зв’язного керування об'єктом, що рухається (Кібернометр, Груповий сенсомоторний інтегратор). 
Незважаючи на те, що всі методи конструктивно досить умовні, вони вважаються досить адекватними природі досліджуваних соціально-психологічних явищ. Звичайно ступінь ефективності й вірогідності цих методів визначається збігом отриманих в експерименті даних із практикою, з результатами застосування інших методів. 
Дані методи застосовуються в прикладних дослідженнях при рішенні завдань діагностики, комплектування й навчання груп малої чисельності.
Термін "експеримент" має в соціальній психології два значення: досвід і випробування, як прийнято в природничих науках; дослідження в логіку виявлення причинно-наслідкових зв'язків. Одне з існуючих визначень методу експерименту вказує, що він припускає організоване дослідником взаємодія між випробуваним (або групою) і експериментальною ситуацією з метою встановлення закономірностей цієї взаємодії. Однак уважається, що наявність тільки логіки експериментального аналізу не є достатнім і не вказує на специфіку експерименту. [6]
Серед специфічних ознак експерименту виділяють: моделювання явищ і умов дослідження (експериментальна ситуація); активний вплив дослідника на явища (варіювання змінних); вимір реакцій випробуваних на цей вплив; відтворюваність результатів. 
Виникнення соціальної психології як науки зобов'язано проникненню експерименту в дослідження людських відносин: класичними дослідження, що стали В. Меді, Ф. Олпорта, В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурського заклали експериментальні основи вивчення "групового ефекту", соціальної психології особистості. У міру розвитку соціальної психології даний метод здобував все більше значення в теоретичних прикладних дослідженнях, удосконалювалася його техніка. [6]
Як правило, експеримент припускає наявність наступних етапів його проведення. 
Теоретичний етап - визначення вихідної концептуальної схеми аналізу досліджуваного явища (визначення предмета й об'єкта дослідження, формулювання гіпотези дослідження). Слід зазначити важливість цього етапу, тому що експеримент має найвищу теорією.
Методичний етап дослідження припускає вибір загального плану експерименту, вибір об'єкта й методів дослідження, визначення незалежне й залежне змінних, визначення процедури досвіду, а також прийомів обробки результатів. 
Експериментальний етап - проведення експерименту: створення експериментальної ситуації, керування ходом експерименту, вимір реакцій випробуваних, контроль змінних, що є неорганізованими, тобто вхідними в число досліджуваних факторів. 
Аналітичний етап - кількісна обробка й інтерпретація отриманих фактів відповідно до вихідними теоретичного положеннями. 
Залежно від підстави класифікації виділяють різні типи експерименту:  
по специфіці завдання - наукові й практичні; 
по характері експериментального плану - паралельні (наявність контрольної й експериментальної груп) і послідовні (експеримент "до й після");
по характері експериментальної ситуації - польові й лабораторні; по числу досліджуваних змінних – одно факторні й багатофакторні експерименти. 
Прийнято вважати метод експерименту найбільш строгим і надійним методом збору емпіричних даних. Однак використання експерименту як основного методу збору емпіричних даних привело в 70-і роки до кризи експериментальної соціальної психології. 
Експеримент із, насамперед , за його низьку екологічну валідність, тобто неможливість перенесення висновків, одержуваних в експериментальній ситуації, за її межі (у природні умови). Проте , існує точка зору, що проблема валідності експерименту полягає не в тім, що факти, отримані в експерименті, не мають наукової цінності, а в їх адекватній теоретичній інтерпретації. [15]
Незважаючи на багато критичних оцінок цього методу, експеримент залишається важливим засобом одержання достовірної інформації.
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16574. Исследование работы нейтрализаторов статического электричества 69.5 KB
  Лабораторная работа № 7 Исследование работы нейтрализаторов статического электричества 1. Цель работы. Экспериментальное определение эффективности работы пассивных индукционных и активных высоковольтных нейтрализаторов статического электричества...
16575. Прикладное программное обеспечение. Табличный процессор Excel 284.5 KB
  Лабораторная работа №1 Тема 5: Прикладное программное обеспечение. Табличный процессор Excel Содержание: Создание и сохранение таблицы ввод и корректировка данных числовые форматы вычисления оформление и т.д. Работа с таблицами многоразового использования: ...
16576. Табличный процессор Excel 118.5 KB
  Лабораторная работа №2 Тема 5: Прикладное программное обеспечение. Табличный процессор Excel Содержание: Создание и сохранение таблицы ввод и корректировка данных числовые форматы вычисления оформление и т.д. Работа с таблицами многоразового использова...
16577. ФОРМАТИРОВАНИЕ ШРИФТА ТЕКСТА ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТОВ 612 KB
  ИНФОРМАТИКА. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. У2 Word 1. ФОРМАТИРОВАНИЕ ШРИФТА ТЕКСТА ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТОВ.Цель занятия. Изучение информационной технологии набора текста а также его форматирования добавления в текст различных символов обрамления и заливки текста в текстовом р...
16578. ОФОРМЛЕНИЕ АБЗАЦЕВ ДОКУМЕНТОВ. КОЛОНТИТУЛЫ 184 KB
  ИНФОРМАТИКА. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. У2 Word 2. ОФОРМЛЕНИЕ АБЗАЦЕВ ДОКУМЕНТОВ. КОЛОНТИТУЛЫ Цель занятия. Изучение информационной технологии создания и форматирования абзацев текста в текстовом редакторе MS Word.Инструментарий. ПЭВМ IBM PC программа MS Word.Домашнее задание. Зарисо...
16579. СОЗДАНИЕ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ В MS WORD 128.5 KB
  У2 Word 3. СОЗДАНИЕ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ В MS WORD Цель занятия. Изучение информационной технологии создания и форматирования таблиц в текстовом редакторе MS Word.Инструментарий. ПЭВМ IBM PC программа MS Word.Домашнее задание. Зарисовать панель инструментов Таблицы и границы и из
16580. СОЗДАНИЕ СПИСКОВ В ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТАХ 214.5 KB
  ИНФОРМАТИКА. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. У2 Word 4. СОЗДАНИЕ СПИСКОВ В ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТАХ Цель занятия. Изучение информационной технологии создания и форматирования списков в текстовом редакторе MS Word.Инструментарий. ПЭВМ IBM PC программа MS Word.Литература. Практикум по информати...
16581. КОЛОНКИ. БУКВИЦА. ФОРМАТИРОВАНИЕ РЕГИСТРОВ. ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ 230.5 KB
  ИНФОРМАТИКА. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. У2 Word 5. КОЛОНКИ. БУКВИЦА. ФОРМАТИРОВАНИЕ РЕГИСТРОВ. ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ Цель занятия. Изучение информационной технологии создания колонок использования буквицы при форматировании текста форматирования регистров в текстовом редакт
16582. РИСУНКИ В ТЕКСТОВОМ ДОКУМЕНТЕ 190.5 KB
  ИНФОРМАТИКА. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. У2 Word 6. РИСУНКИ В ТЕКСТОВОМ ДОКУМЕНТЕ Цель занятия. Изучение информационной технологии работы с рисунками в текстовом редакторе MS Word.Инструментарий. ПЭВМ IBM PC программа MS Word.Домашнее задание. Зарисовать панели инструментов Рисование...