32006

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розробки та оформлення дипломних проектів

Книга

Архивоведение и делопроизводство

1 Мета виконання дипломного проекту [3] 2 Постановка задачі і видача технічного завдання [4] 3 Пакет документів що супроводжують дипломну роботу [5] 4 Зміст і обсяг пояснювальної записки [6] 5 Розробка макету видання [7] 6 Вимоги до оформлення дипломних робіт [8] 7 Критерії оцінювання дипломних робіт [9] Список рекомендованої літератури [10] Додаток А Зразок заяви випускника щодо теми та керівника дипломного проекту [10. Перевидання дитячої книги. Перекладене перевидання збірки казок для дітей. Макет щотижневої газети з...

Русский

2013-09-01

285.5 KB

9 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 2

4                                                                                                                                                          Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Промислово-економічний коледж НАУ

О. В. Родіонова

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розробки та оформлення

дипломних проектів

ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Галузь знань: 0515  "Видавничо-поліграфічна справа"

Спеціальність: 5.05150103  "Комп’ютерна обробка текстової,                                                                                                                                                                                                         графічної та образної інформації"

Київ

2010


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Промислово-економічний коледж НАУ

Погоджено

Затверджено

Голова ЦК

Заст. Директора з НР

________О. В. Родіонова

_________Л. В. Тандир

«____» ___________2010 р.

«____» ___________2010 р.

О. В. Родіонова

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розробки та оформлення

дипломних проектів

ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Галузь знань: 0515  "Видавничо-поліграфічна справа"

Спеціальність: 5.05150103  "Комп’ютерна обробка текстової,                графічної та образної інформації"

Погоджено:

Консультант з ЕЧ

____ Л. А. Гаврутенко

      Підпис         Ім’я, Прізвище

«______» _________ 2010 р.

Консультант з ОП

____Р. І. Миронович

      Підпис         Ім’я, Прізвище

«______» _________ 2010 р.

Нормоконтроль

_____О. О. Юзюк

Підпис         Ім’я, Прізвище

«______» _________ 2010 р.

Київ

2010


УДК

ББК

Р5

Дипломне проектування: методичні вказівки до дипломного проектування / Укладач: О. В. Родіонова – К.: ПЕК НАУ, 2010.

Методичний посібник містить вимоги  до тематики дипломних проектів, їх змісту, обсягу і структури.

Призначений для студентів - молодших спеціалістів денної форми навчання  спеціальності 5.05150103  "Комп’ютерна обробка текстової,                графічної та образної інформації".

© Промислово-економічний коледж НАУ, 2010


Зміст

[1]
ВСТУП

[2]
1 Загальні положення

[2.1] 1.1 Мета виконання дипломного проекту

[3]
2  Постановка задачі і видача технічного завдання

[4]
3 Пакет документів, що супроводжують дипломну роботу

[5]
4 Зміст і обсяг пояснювальної записки

[6] 5 Розробка макету видання

[7] 6 Вимоги до оформлення дипломних робіт

[8]
7 Критерії оцінювання дипломних робіт

[9] Список рекомендованої літератури

[10] Додаток А - Зразок заяви випускника щодо теми та керівника дипломного проекту

[10.1] Промислово-економічний коледж НАУ

[11] Додаток Б – Титульні листи до дипломного проекту

[11.1] До захисту допустити

[11.1.1] Пояснювальна записка

[12] Додаток В – Технічне завдання

[12.0.1] Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

[12.1] ЗАТВЕРДЖУЮ

[13]
Додаток Г – Оформлення анотації

[14]
Додаток Д – Приклад оформлення змісту

[14.0.1] Зміст

[15] Додаток Е - Зразок бланка відзиву керівника дипломного  проекту

[15.1] ВІДЗИВ

[16] Додаток Ж - Зразок бланка рецензії на дипломний проект

[17] Додаток З - Рекомендована структура доповіді випускника на засіданні  ДЕК

[18] Додаток к - Зразок відзиву керівника дипломного проекту

[18.1] ВІДЗИВ

[19]
Додаток л - Зразок рецензії дипломного проекту


ВСТУП

Дипломне проектування є одним з найважливіших етапів навчальної підготовки майбутнього технолога з комп’ютерної обробки інформації. Це – самостійна, творча робота, під час якої студенту необхідно показати вміння користуватися науково-технічною літературою, володіння комп’ютерно-видавничими системами і технологіями виготовлення друкованої продукції.

Виконання та захист дипломних проектів здійснюється випускниками державною мовою.

Відповідальність за актуальність та відповідність тематики дипломного проекту  профілю напряму підготовки фахівця, а також за керівництво та організацію його виконання несе керівник дипломного проекту та голова ЦК.

Відповідальність за всі викладені в дипломному проекті відомості, прийняті рішення та вірогідність даних несе безпосередньо автор цієї роботи – випускник.

Дані методичні вказівки визначають вимоги до тематики дипломних проектів, їх змісту, обсягу і структури.

Вказівки призначені для студентів, які навчаються за спеціальністю 5.05150103  "Комп’ютерна обробка текстової,  графічної та образної інформації".


1 Загальні положення

1.1 Мета виконання дипломного проекту

Завдання, що виносяться на захист дипломного проекту є завершальним етапом підготовки фахівця певного ОКР і має за мету:

- розширення, систематизацію та закріплення теоретичних знань і набуття навичок їх практичного застосування при вирішенні конкретних виробничих, технічних, економічних або організаційно-управлінських завдань;

- набуття та розвиток навичок ведення самостійних теоретичних та експериментальних досліджень, оптимізації проектно-технологічних та економічних рішень;

- набуття досвіду обробки, аналізу та систематизації результатів теоретичних та інженерних розрахунків, експериментальних досліджень в оцінці їх практичної значущості.

1.2 Тематика дипломних проектів

Тематика дипломних проектів повинна відповідати сучасному стану і перспективам розвитку поліграфічного виробництва. Дипломний проект молодшого спеціаліста являє собою проектну розробку, в якій розв’язується актуальна задача для спеціальності 5.05150103  "Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації".

Вимоги до змісту, обсягу і структури дипломного проекту визначаються навчальним закладом на підставі державного освітнього стандарту для напрямку підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.05150103  "Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації" і даних методичних рекомендацій.

Рекомендується вибирати теми дипломних проектів, що зв’язані з підготовкою макетів газетно-журнальних, рекламних, інформаційних, навчальних, художніх, наукових, науково-популярних, довідкових видань з використанням сучасних комп’ютерних програм для обробки растрових і векторних зображень та програм комп’ютерного верстання.

Приклади тем дипломних проектів:

 •  Макет молодіжного ілюстрованого журналу.   
 •  Перевидання дитячої книги.
 •  Перекладене перевидання збірки казок для дітей.
 •  Макет щотижневої спортивної газети.
 •  Макет словника.
 •  Макет енциклопедії.
 •  Макет довідника.
 •  Макет щотижневої газети з телепрограмою
 •  Макет перевидання книжки для дітей дошкільного віку
 •  Макет каталогу ювелірної продукції
 •  Макет збірки віршів Т. Г. Шевченка
 •  Макет навчального посібника з технічного редагування

Студент має право вибрати тему з переліку тем, що пропонується цикловою комісією, а також може запропонувати власну тему.

1.3 Виконання дипломного проекту

Протягом 3-го календарного місяця VІІ–го семестру студентам видається перелік тем, які пропонує циклова комісія “Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації”. Дипломний проект виконується протягом семи тижнів. Керівник видає студенту завдання по темі дипломного проекту, затверджене головою циклової комісії і календарний графік його виконання, рекомендує необхідну літературу, довідниковий матеріал тощо. Студент звітує про виконання етапів роботи перед своїм керівником у встановлений термін.

Керівник дипломного проекту спрямовує і контролює роботу студента, рекомендує необхідні матеріали, вказує на помилки, надає студенту можливість самостійно працювати. Під час виконання дипломного проекту студент не повинен обмежуватись знаннями, отриманими на протязі попередніх курсів. Необхідно додатково опрацювати вітчизняну і закордонну літературу, періодичні і нормативні видання, електронні інформаційні джерела і систематизувати матеріал, який стосується теми дипломного проекту.

За час приблизно двохмісячного виконання дипломного проекту студент зобов’язаний підготувати:

 •  роздрукований макет поліграфічної продукції;
 •  пояснювальну записку;
 •  презентацію захисту дипломного проекту;
 •  електронний варіант макету видання, пояснювальної записки та презентації (на диску);
 •  доповідь про виконану роботу.

Дипломний проект складається з пояснювальної записки та макету видання з паперовим та електронним варіантами на диску.

Дипломний проект молодшого спеціаліста має бути самостійною та логічною завершеною кваліфікаційною роботою, вирішувати завдання прикладного характеру.

Дипломний проект молодшого спеціаліста виконується на базі знань, умінь та практичних навичок, набутих випускником протягом усього терміну навчання за даним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Робота вважається виконаною, якщо пояснювальна записка оформлена відповідно до вимог нормоконтролю, що приведені нижче. Перевірку правильності оформлення і затвердження проекту здійснює керівник дипломного проекту і ставить свій підпис на пояснювальній записці.

Рекомендований обсяг дипломного проекту:

 •  пояснювальна записка   – 70-80 сторінок тексту, за винятком додатків;
 •  роздрукований макет видання;
 •  презентація (10-15 слайдів).

1.4 Порядок проведення захисту дипломних проектів

Захист дипломних проектів відбувається на відкритому засіданні спеціальної комісії, в яку входять голова ДКК, керівники дипломних проектів студентів і голова циклової комісії “Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації”.

Прийнято такий порядок захисту:

 •  доповідь студента, в якій висвітлюється сучасний стан питання, що розглядається, прийняті рішення, основні результати, особистий внесок в розробку і реалізацію дипломного проекту;
 •  відповіді на запитання членів комісії і присутніх (запитання можуть стосуватися не лише теми роботи, але і дисциплін, що вивчалися в коледжі).

Тривалість захисту одного дипломного проекту –30 хвилин.

На закритому засіданні комісія виносить рішення про оцінки дипломних проектів відповідно до критеріїв оцінювання.


2  Постановка задачі і видача технічного завдання

У завданнях на дипломний проект вказується:

тема дипломного проекту;

формат сторінки видання (рекомендований) оригінал-макету;

наклад видання.

Коло питань, що підлягають розробці, може бути наступним:

характеристика видання;

особливості редакторської підготовки видання;

вибір програмного забезпечення для розробки макету видання;

додрукарські технологічні процеси для випуску видання;

друкарські процеси;

вибір оздоблення друкованої продукції;

вибір устаткування для випуску видання.


3 Пакет документів, що супроводжують дипломну роботу

пояснювальна записка;

роздрукований оригінал-макет;

CD (DVD) – диск із  електронним макетом видання та пояснювальною запискою.


4 Зміст і обсяг пояснювальної записки

4.1 Структура і склад пояснювальної записки

За своїм змістом пояснювальна записка повинна відповідати технічному завданню на дипломне проектування.

Пояснювальна записка складається з обов’язкових складових частин (структурних елементів), які подаються у наступному порядку:

титульні листи;

технічне завдання;

анотація;

зміст;

вступ;

основна частина;

висновки;

список літератури;

додатки.

Дозволяється вводити нові частини за вказівкою керівника.

Обсяг пояснювальної записки повинен складати 70-80 сторінок машинописного тексту на аркушах формату А4. Розподіл матеріалу на окремі частини роботи визначається характером тематики й особливістю питань, що розглядаються. Додатки в зазначений обсяг не включаються.

4.2 Допоміжні елементи пояснювальної записки

Титульні листи і технічне завдання на дипломний проект виконуються на спеціальних бланках. Найменування теми проекту не повинне відрізнятися від затвердженої наказом по коледжу.

Анотація містить короткий зміст виконаної роботи. В анотації приводиться інформація про призначення, склад документа і короткий виклад основної частини (Додаток Г).

У вступі описується мета проекту і розглядається поставлена задача з позиції її актуальності, значення її розв’язання для предметної області, до якої відноситься тема дипломного проекту. Коротко характеризують сучасний рівень розв’язку даної задачі і взаємозв’язок з іншими роботами. Наводяться основні характеристики макету видавничого продукту, що розробляється, в тому числі з точки зору накладу, використання обладнання і програмного забезпечення для випуску видання, використання поліграфічних матеріалів та обраних поліграфічних технологій.

4.3 Основна частина пояснювальної записки

Основна частина пояснювальної записки повинна містити наступні розділи:

Оглядова частина.

Спеціальна частина.

Економічна частина.

Охорона праці.

Дані розділи повинні містити наступну інформацію:

1 Оглядова частина

1.1 Місце видання дипломного проекту (книги, брошури, календаря, етикетки) серед номенклатури поліграфічної продукції

 •  описати роль і призначення  на ринку поліграфічної продукції проектованого видання;
 •  навести  класифікацію групи поліграфічної продукції, до якої відноситься проектоване видання;
 •  обґрунтувати ефективність впливу на потенційного споживача обраної форми оригінал-макету проектованого видання у порівнянні з іншими групами поліграфічної продукції, включаючи аналогічні групи електронних і мультимедійних видань.

1.2 Програмне забезпечення для випуску поліграфічної продукції

 •  огляд програм обробки текстової інформації;
 •  огляд  програм обробки графічного матеріалу;
 •  огляд сучасних програм верстання;
 •  обґрунтування вибору програм, призначених для виготовлення оригінал-макету дипломного проекту.

1.3 Обґрунтування технології випуску поліграфічної продукції

 •  описати методи друку та виготовлення друкарських форм, що можуть застосовуватись для виготовлення макету проектованого видання;
 •  порівняти обраний методу друку із іншими методами друку;
 •  порівняти обрану технологію виготовлення друкарських форм із іншими сучасними додрукарськими видами технологій;
 •  розробка технології післядрукарської обробки поліграфічного видання.

2. Спеціальна частина

2.1 Проектування параметрів оригінал-макету видання

 •  обґрунтування вибору характеристик макету видання: вибір формату видання;  цільове призначення видання; матеріальна конструкція видання (аркушеве, газетне, журнальне, книжкове, тощо); знакова природа інформації; обсяг видання; склад основного тексту; періодичність виходу видання; структура видання та інші показники;
 •  підготовка тексту – застосування власного стилю, визначення структури, оформлення книги, характеристики використаних шрифтів та обґрунтування їх вибору, визначення стилів заголовків, переноси, знаки пунктуації, зауваження по розмітці сторінки, підрахунок сторінок тексту;
 •  підготовка ілюстрацій – які види ілюстрацій використовуються в макеті, способи розміщення ілюстрацій.

2.2 Опис художніх ефектів і методів обробки інформації при виготовленні оригінал-макету видання

 •  підготовка обкладинок – це опис обраного виду обкладинки, обґрунтування вибору, завдання розмірів зображення, спосіб представлення;
 •  складання тексту – цей підрозділ повинен містити такі дані: оцінка і вибір варіанту отримання текстового матеріалу, обробка тексту, форматування та верстка, редагування та коректура;
 •  обробка та верстання ілюстрацій – це описання вибору технологічної схеми для обробки однокольорових та повнокольорових ілюстрацій.

2.3 Вибір поліграфічного устаткування

 •  обґрунтувати вибір додрукарського устаткування (за форматом друкарської форми, за наявністю/відсутністю технології Computer-to-Plate, за типом формної пластини, тощо) згідно розробленої технології виробництва видання;
 •  обґрунтувати вибір друкарського устаткування (за форматом задруковуваного аркушу, за видом задруковуваного матеріалу аркуш/рулон паперу, за кількістю фарб у виданні, за методом друку, тощо) згідно розробленої технології виробництва видання;
 •  обґрунтувати вибір післядрукарського устаткування (за форматом видання, згідно застосовуваної технологічної операції виготовлення видання, за ступенем автоматизації, тощо) згідно розробленої технології виробництва видання (підпункт розроблюється за вказівкою керівника дипломного проекту).

Розділ 3  Економічна частина

Повинен містити наступну інформацію та розрахунки:

3.1 Розрахунок кошторису видання.

3.2 Розрахунок кількості листів, ваги та вартості паперу.

3.3 Розрахунок товщини книги.

Розділ 4 Охорона праці

4.1 Вимоги безпеки до робочих місць.

В цьому підрозділі указати:

 •  основні вимоги Закону «Про охорону праці»;
 •  шкідливі та небезпечні фактори, що впливають на працівника під час виконання трудових обов’язків;
 •  вимоги безпеки до виробничих приміщень;
 •  заходи та засоби покращення умов праці працівників.

4.2 Заходи та засоби протипожежного захисту.

На основі Закону «Про пожежну безпеку»:

 •  дати коротку характеристику стану пожежної безпеки на підприємстві;
 •  указати засоби гасіння; пожежні заходи про застереження підприємства від пожеж та заходи щодо покращення протипожежного стану на підприємстві;
 •  указати обов’язки керівників і працівників.

4.3 Санітарно-гігієнічні вимоги

На базі вимог нормативних документів охарактеризувати параметри виробництва: освітлення, мікроклімат, шум, вібрацію, випромінювання та їх негативний вплив на організм людини.

Надати пропозиції щодо покращення умов праці в приміщеннях з ЕОМ та друкарським устаткуванням або розробити заходи щодо:

 •  нормалізації повітря робочої зони;
 •  виробничого освітлення;
 •  захисту від виробничого шуму;
 •  захисту від електромагнітних полів і лазерних випромінювань;
 •  захисту від іонізуючого випромінювання;
 •  електробезпеки;
 •  пожежобезпеки.

Необхідно проаналізувати гігієну розумової праці і передбачити заходи щодо попередження нервових захворювань і підвищення працездатності персоналу, що зайняті розумовою працею.

 

Список літератури для розділу 4:

 1.  Закон «Про охорону праці».
 2.  Закон «Про пожежну безпеку».
 3.  Правила пожежної безпеки в Україні НАПБА.01.001-2004.
 4.  Трахтенберг І. М., Коршун М. М., Чебанова О. В. «Гігієна праці та виробнича санітарія» – К., 1997. – 464 с.
 5.  Навчальні посібники з охорони праці поліграфічного виробництва.
 6.  Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 10.02.1999 р., № 21.  

 

Висновки.

У висновках наводять оцінку отриманих результатів дипломного проекту. Висновки повинні містити в собі узагальнену оцінку результатів розробки макету видання; необхідно порівняти отримані результати з усіх характеристик видання із завданням на дипломне проектування. Необхідно вказати, яке технічне рішення покладене в основу роботи і в чому його переваги. На базі отриманих висновків можуть надаватися рекомендації, які повинні мати конкретний характер і бути цілком підтверджені роботою.

В наступній таблиці приведені орієнтовні обсяги кожної з перелічених вище частин пояснювальної записки.

Таблиця 4.1 – Орієнтовні обсяги частин і підрозділів пояснювальної записки

Назва частини або розділу

Орієнтовний обсяг

(від загального обсягу ПЗ)

Анотація

1 аркуш

Зміст

1 – 2 аркуші

Вступ

1 – 2 аркуші

1. Оглядова частина

20 – 25 %

2. Спеціальна частина

55 %

3. Економічна частина

5 – 10 %

4. Охорона праці

5 – 10 %

Висновки

1 – 2 аркуші

Список літератури

1 аркуш

5 Розробка макету видання

Предметом захисту курсових робіт студентів спеціальності 5.05150103  може бути технологічний процес створення оригінал-макету видання.

Розробка макету видання складається із наступних етапів:

визначення вимог і задач до створюваного макету видання;

додрукарські процеси підготовки видання;

друкарські процеси підготовки видання;

післядрукарські технології.

Для розробки технології створення макету видання студент повинен вибрати оптимальну технологічну схему  з існуючих, з урахуванням стрімкого розвитку комп’ютерних видавничих систем та друкарського обладнання. Необхідно творчо проаналізувати можливості новітніх додрукарських та друкарських процесів, вибрати необхідне оздоблення та обґрунтувати вибір поліграфічних матеріалів для розроблюваного макету видання.

6 Вимоги до оформлення дипломних робіт

6.1 Загальні вимоги до оформлення

Пояснювальна записка оформлюється на аркушах формату А4. Обсяг пояснювальної записки – 70-80 аркушів.

Текст пояснювальної записки розташовується з полями: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 25 мм, нижнє – 15 мм.

Для основного тексту повинен використовуватися шрифт текстового редактора Microsoft Word – Times New Roman, розмір 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання – по ширині сторінки.

Нумерацію сторінок проставляють в правому верхньому кутку сторінки.

Назви розділів – всі прописні (лише розділи!!!).

6.2 Поділ тексту документа

6.2.1 Текст документа слід поділяти на розділи. Розділи можна поділяти на пункти або підрозділи і пункти. Пункти, за необхідності, можуть поділятися на підпункти.

При поділу тексту документа на пункти і підпункти необхідно, щоб кожний пункт, підпункт мав завершену інформацію.

6.2.2 Розділи, підрозділи, пункти і підпункти слід нумерувати арабськими цифрами і друкувати з абзацного відступу.

6.2.3 Розділи повинні мати нумерацію в межах всього тексту, за винятком Додатків.

Нумеруються розділи арабськими цифрами 1, 2, 3 без крапок.

Приклад:

 1 Загальна частина

 2 Спеціальна частина

Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремленого крапкою.

Приклад:

(Розділ)  1 Загальна частина

(Підрозділ) 1.1 Постановка задачі

Номер підпункту включає номер розділу, підрозділу, пункту і підпункту, відокремлені крапкою.

Приклад:

(Розділ) 2 Спеціальна частина

(Підрозділ) 2.1 Опис програми

(Пункт) 2.1.4 Для виконання програми необхідно…

Після позначення розділу, підрозділу, пункту і підпункту в документі крапку не ставлять.

6.3 Оформлення тексту документа

6.3.1 Текст документу має бути лаконічним, коротким, логічно послідовним.

Терміни і позначення мають бути єдиними і відповідати стандартам, а при їх відсутності – загальноприйнятим в науково-технічній літературі і наводитись в переліку термінів. Допускається скорочення слів згідно ГОСТ 2.316 – 68. Додаткові скорочення наводяться у переліку прийнятих скорочень.

Для виділення окремих понять допускається змінювати інтервали між словами, а також друкувати окремі слова або частини тексту шрифтом, що відрізняється від основного тексту.

Необхідні позначення до тексту документу можуть оформлятися зносками.

Зноски позначають цифрою з дужкою, що винесена на рівень лінії верхнього кордону шрифту.

Наприклад: “друкований пристрій 1)…”.

Текст зноски розміщують в кінці сторінки і відділяють від основного тексту лінією довжиною 30 мм, що проводиться в лівій частині сторінки.

6.3.2 Вписувати в текст формули, цифри, букви, виконувати рисунки потрібно тільки чорними чорнилами, пастою.

6.3.3 Коли наводять найбільше або найменше значення величин, слід вживати словосполучення “повинно бути не більше (не менше)”.

Приклад: Час виконання функції транспонування матриці повинен бути не більше 0,25 с

6.3.4 Числові значення у відсотках слід писати: “…від 63 % до 67 %” або (63 ± 2) %, а не 63 ± 2 %

6.3.5 Римські цифри слід писати тільки для позначення сорту (категорії, класу тощо) виробу, валентності хімічних елементів, кварталів, року, півріччя. В інших випадках пишуть арабські цифри.

6.3.6 Позначення одиниць рахунку та одиниць фізичних величин застосовують у таблицях, поясненнях символів і чисельних коефіцієнтів, що входять до формул, і у тексті тільки при чисельних значеннях та друкують без крапки.

Наприклад: п’ять шт, 10 А

6.3.7 У тексті документу не дозволяється:

вживати звороти розмовної мови;

вживати для того самого поняття різні науково-технічні терміни;

вживати математичний знак (–) перед від’ємним значенням величини. Слід писати слово “мінус”;

вживати без числових значень математичні знаки, наприклад: > (більше), < (менше), = (дорівнює), ³ (більше або дорівнює), £ (менше або дорівнює), ¹ (не дорівнює), а також № (номер) і % (відсоток).

6.3.8 Відстань рядка-абзацу від поля зліва повинна бути 15 – 17 мм, а справа – 10 мм

Відстань від тексту до найменування розділу і від найменування розділу до тексту повинна бути 15 мм

6.4 Оформлення заголовків

6.4.1 Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти заголовків не мають. Заголовки мають чітко і коротко відображати зміст розділів і підрозділів.

6.4.2 Номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів слід друкувати з абзацного відступу з великої літери без крапок у кінці, не підкреслюючи.

6.4.3 Якщо заголовок складається із двох речень, їх відокремлюють крапкою.

6.5 Оформлення переліків

У середині пунктів можуть бути наведені переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс (-).

Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати цифри з дужками, наприклад:

Власні функції програми можна класифікувати наступним чином:

функції вводу/виводу;

обчислювальні функції:

обчислення середніх значень;

обчислення параметрів системи;

6.6 Оформлення формул

Формули, за винятком формул у додатках, мають нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами на рівні формули праворуч у круглих дужках (1). Одну формулу також нумерують.

Приклад:

Корекція коефіцієнтів зв’язку між нейронними елементами визначається за формулою (1)

wij (k) = wij (k – 1) + adjyi ,

(1)

де wij (k) – значення коефіцієнта зв’язку на ітерації номер k;

 wij (k – 1) – значення коефіцієнта зв’язку на ітерації номер k – 1;

 a – коефіцієнт швидкості ітераційного процесу;

 dj – значення помилки навчання для нейронного елемента номер j;

 yi – значення вихідного сигналу нейронного елемента номер i.

Слово “де” необхідно писати з абзацу.

На всі формули по тексту документу повинні бути посилання.

Допускається нумерація формул в межах розділу.

6.7 Оформлення графічного матеріалу (рисунків)

На графічний матеріал по тексту документу повинні бути посилання.

Графічний матеріал повинен розташовуватися безпосередньо після тексту.

Рисунки, схеми, діаграми, що розміщуються в тексті повинні відповідати вимогам ЄСКД.

Графічний матеріал повинен мати тематичну назву, яку розміщують під рисунком, діаграмою, графіком.

Наприклад: на рисунку 1 приведена узагальнена схема алгоритму функції читання даних з файлу.

Рисунок 1 – Схема алгоритму функції читання даних з файлу

За необхідністю під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані.

Порядковий номер рисунку, слово “Рисунок” і назву рисунку подають згідно рисунку 2, тобто під пояснювальними даними, наприклад:

Рисунок 2 – Обчислювальна техніка

Графічний матеріал нумерують наскрізно по тексту. Допускається нумерація в межах розділу.

На всі рисунки в документі повинні бути наведені посилання на рисунок.

Рисунки і підписи до них вирівнюють по центру!!!

6.8 Оформлення таблиць

6.8.1 Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників.

6.8.2 Кожна таблиця повинна мати назву.

Назва таблиці має відображати її зміст, бути точною, короткою. Назву таблиці слід розміщувати над таблицею на відстані 8 мм від таблиці.

При перенесенні частин таблиці на ту саму, або інші сторінки, назву розміщують понад першою частиною таблиці.

Висота рядків у таблиці повинна бути не менше 8 мм.

   Таблиця 1 – Елементи таблиці

6.8.3 Таблиці, за винятком таблиць-додатків слід нумерувати арабськими цифрами наскрізно. Допускається нумерація таблиць в межах розділу.

Якщо у документі тільки одна таблиця, то вона має бути позначеною – “Таблиця 1”.

6.8.4 На всі таблиці документу повинні бути наведені посилання в тексті. Наприклад: “… згідно таблиці 1”.

6.8.5 Заголовки граф і рядків у таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки граф – з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком, або з великої, якщо вони мають самостійне значення.

6.8.6 У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться.

Заголовки і підзаголовки друкують в однині.

6.8.7 Таблиця з усіх сторін обмежується лініями.

6.8.8 Головка таблиці повинна бути відокремлена від решти таблиці лінією товщиною 2S.

6.8.9 Таблицю, залежно від її розміру розміщують під текстом, у якому вперше наведено на неї посилання, або на наступній сторінці.

Допускається розміщувати таблиці вздовж довгого боку аркуша документа.

6.8.10 Якщо рядки або графи таблиці виступають за формат сторінки по горизонталі, то таблицю поділяють на частини, які розміщують одна під одною. При чому, в кожній частині таблиці повторюють головку і боковик таблиці.

6.8.11 Таблиці з невеликою кількістю граф допускається поділяти на частини і розміщувати одну частину поряд з іншою на одній сторінці, при цьому, повторюють головку таблиці у відповідності з таблицею 2.

Таблиця 2 – Швидкості виконання функцій модуля Analyser

Функція

Кількість елементів

у матриці

Функція

Кількість елементів

у матриці

2

5

10

2

5

10

SInteg

1

1,8

5,2

Coder

10,6

50,6

823,0

GetAbs

0,1

0,2

0,4

Decoder

15,0

40,8

610,0

GetRes

0,1

0,2

0,5

SetList

2,3

4,6

9,2

RunDif

1,1

3,5

15,6

FillList

0,9

1,5

2,7

6.8.12 Графу “Номер за порядком” для таблиці включати не допускається.

Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається у випадку, якщо у тексті документу є посилання на них.

За необхідності нумерації показників, поданих параметрів або інших даних, порядкові номери слід зазначити у першій графі (боковику) таблиці, безпосередньо перед їх назвою.

6.8.13 Замінювати лапками цифри, що повторюються у таблиці, математичні знаки, знаки відсотка і номера, позначення марок матеріалів і типорозмірів продукції, позначення нормативних документів не дозволяється.

6.8.14 Цифри у графах таблиць мають проставлятися так, щоб розряди чисел у всій графі були розміщені один під одним, наприклад, Таблиця 3.

Таблиця 3 – Постатейна калькуляція витрат

Статті витрат

Підприємство “А”

Підприємство “Б”

Планові

Фактичні

Планові

Фактичні

1 Сировина

530700

475900

573500

325100

2 Зворотні відходи

95800

90300

2260

2400

3 Покупні вироби

11500

10200

39900

44300

Статті витрат

Підприємство “А”

Підприємство “Б”

Планові

Фактичні

Планові

Фактичні

4 Допоміжні матеріали

28400

144500

28630

16810

5 Паливо

119860

66090

105700

104400

6 Електроенергія

35200

46820

45600

60050

7 Основна та додаткова зарплата робітників

41970

490030

13400

27420

6.8.15 Якщо у таблиці є виноски і примітки, то у кінці таблиці наводять спочатку виноски, а потім примітки і закривають таблицю знизу.

Наприклад – Таблиця 4.

Таблиця 4 – Типи даних та їх розміри

Назва типу

Розмір, байт

Назва типу

Розмір, байт

1*

2**

1*

2**

Complex

16

4

LongNum

10

2

Matrix

800

6

IVector

100

2

SOKNumb

20

4

DVector

400

2

* Статична реалізація

** Динамічна реалізація

Примітка – Алгоритм сортування не розглядається

6.8.16 Якщо всі показники, що наведені в графах таблиць, визначені в одних і тих самих одиницях фізичних величин (наприклад, у грн) то їх позначення необхідно розташовувати над таблицею праворуч, а в разі поділення таблиці на частини – над кожною її частиною.

6.8.17 Якщо в кінці аркушу таблиця переривається і її продовження буде на наступному аркушу, то у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, знизу не наносять. Над таблицею на другій сторінці пишуть “Продовження таблиці 3”, головку таблиці повторюють, наприклад – Таблиця 3.

6.9 Оформлення приміток по тексту документу

6.9.1 Примітки потрібно розміщувати безпосередньо після текстового, графічного матеріалу або в таблиці, до яких відносяться примітки і друкувати примітки потрібно з абзацу.

6.9.2 Якщо примітка одна, то після слова “Примітка” ставиться тире і примітка друкується з прописної літери з абзацу. Одну примітку не нумерують, декілька приміток нумерують арабськими цифрами.

Наприклад:

Примітка – Допускається використання функцій WinApi.

Примітки:

Допускається використання кодування в системі Unicode.

Функція BeginRead не має аргументів.

6.10 Оформлення додатків

6.10.1 Матеріали, які доповнюють документи, розміщують у додатках.

Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описання алгоритмів і програм, задач, специфікації.

6.10.2 Додатки позначаються великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, С, З, І, О, Ї, Й, О, Ч, Ь.

6.10.3 Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність.

6.10.4 Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням зверху посередині сторінки слова «Додаток» і його позначення.

Якщо додаток один, то він також позначається “Додаток А”.

6.10.5 Розділи, підрозділи, пункти, графічний матеріал, таблиці і формули нумерують у межах кожного додатку.

Перед номером позначення розділу таблиць, рисунків, формул ставлять позначення додатку.

Наприклад: Додаток А; Таблиця А.1; Рисунок А.1.

6.10.6 Додатки мають загальну з рештою документу наскрізну нумерацію.

6.10.7. У тексті документу на всі додатки повинні бути подані посилання. Додатки розміщують у порядку посилання на них у тексті документу.

6.10.8 Всі додатки повинні бути перераховані в «Змісті» документу з зазначенням їх позначень і найменувань.

Наприклад:

Додаток А – Схема… .

Додаток Б – Текст програми мовою… .

6.11 Оформлення списку літератури

6.11.1 Посилання в тексті на використані літературні джерела потрібно зазначати порядковим номером зі списку використаної літератури, виділеним квадратними дужками, наприклад:

“… до вимог, наведених у [5]”.

6.11.2 У списку літератури наводяться всі використані літературні джерела під час виконання дипломних, випускних робіт.

Бібліографічні видання наводяться в порядку:

Закони;

Положення;

Посібники;

Журнали та інші документи.

Наприклад:

Закон «Про охорону здоров’я», Юринком, 1996.

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників пізна-вально-виховного процесу в установах і закладах освіти № 969 / 6160, 2001.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 560 с.

 

6.12 Оформлення схем алгоритмів

Схеми алгоритмів, програм, даних і систем оформлюються згідно ГОСТ 19.701 – 90 і в тексті пояснювальної записки підписуються як графічний матеріал (рисунки).

6.13 Оформлення титульних листів

Назва теми на титульному листі повинна бути стислою. У назві теми не дозволяються:

скорочення;

римські цифри;

математичні знаки.

6.14 Оформлення технічного завдання

Технічне завдання оформляється згідно Додатку В. В технічному завданні повинно бути чітко оговорене завдання, терміни виконання та рекомендована література.

6.15 Оформлення листа «Зміст»

Зміст – це перелік заголовків пояснювальної записки дипломного проекту. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті.

Скорочувати заголовки у змісті або давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками у тексті не допускається.

До змісту необхідно включати всі заголовки розділів.

Всі заголовки у змісті починаються з прописної літери без крапки на кінці. По тексту заголовки (назви розділів) пишуть прописними літерами з абзацу.

6.15.1 Зміст документу оформляється окремим листом, з нової сторінки, не нумерується, як розділ і включається в загальну кількість листів. Слово «Зміст» друкують посередині сторінки з прописної літери (Додаток Д).

6.15.2 У змісті мають бути порядкові номери і назви розділів, за необхідності підрозділів із поданням їх позначення, найменувань із зазначенням номера сторінки, на якій вони розташовані.

6.15.3 Найменування додатків, які включені в зміст записують рядковими літерами, крім першої прописної літери.

Наприклад: Додаток А – Текст програми


7 Критерії оцінювання дипломних робіт

Оцінку дипломної роботи визначають наступні показники:

оцінка макету видання, створеного студентом;

оцінка захисту;

оцінка оформлених до захисту документів;

Відповідно до цих складових вироблені наступні критерії оцінки дипломної роботи:

Робота оцінюється на “відмінно”, якщо

При реалізації макету видання:

створено власний стиль видання;

використано сучасні програми для обробки текстової і графічної інформації та верстання;

макет виконано з урахуванням теорії дизайну;

використано поглиблені знання з однієї або декількох професійно-орієнтованих дисциплін (“Обробка текстової інформації”, “Обробка образотворчої інформації”, “Поліграфічні матеріали”, “Комп’ютерно-видавничі комплекси та мережі” та “Теорія кольору та кольоровідтворення” і ін.).

На захисті студент:

чітко і повно доповідає про мету дипломної роботи і задачі, розв’язані в ній;

описує етапи складання і верстання текстового матеріалу та розміщення ілюстрацій;

грамотно представляє використані шрифти;

обґрунтовує використання комп’ютерних програм;

пояснює суть використаних методів розв’язання задачі та обґрунтовує їх вибір;

вільно демонструє і пояснює ключові моменти створення макету видання і результати розв’язання всіх поставлених задач.

До дипломної роботи додається пояснювальна записка, у якій:

зміст цілком відповідає завданню;

матеріал добре структурований, викладений повно, чітко і грамотно;

оформлення суворо відповідає нормативним вимогам.

Робота оцінюється на “добре”, якщо

При реалізації програми:

використано сучасні комп’ютерні програми;

враховані правила дизайну друкованої продукції;

використано знання й уміння, отримані при вивченні однієї з професійно-орієнтованих дисциплін.

На захисті студент:

доповідає про виконану роботу так само, як зазначено у критеріях на оцінку “відмінно”, але допускає несуттєві помилки і неточності;

вміє професійно відстоювати власну точку зору;

на питання відповідає загалом правильно, але допускає несуттєві помилки і неточності.

До дипломної роботи додається пояснювальна записка, у якій:

зміст цілком відповідає завданню;

матеріал не зовсім вдало структурований;

матеріал викладений чітко і лаконічно, але мають місце стилістичні похибки;

в оформленні присутні незначні відхилення від нормативних вимог.

Робота оцінюється на “задовільно”, якщо

При реалізації програми:

розв’язано практичну задачу, але обрані програмні засоби застарілі;

невдале розміщення текстового і графічного матеріалу;

підбір шрифтів не відповідає задачам видання;

правила дизайну не враховані.

На захисті студент:

доповідає загалом правильно, однак доповідь побудована нелогічно, нечітко, містить неточності;

на питання відповідає неповно, допускає помилки і неточності.

До дипломної роботи додається пояснювальна записка, у якій:

зміст відповідає завданню. але матеріал невдало структурований, викладений нечітко, мають місце граматичні помилки;

в оформленні присутні відхилення від нормативних вимог.

Студент не допускається до захисту дипломної роботи, якщо:

представлений макет видання і/або пояснювальна записка не відповідає вимогам, поставленим у технічному завданні;

пояснювальна записка до дипломної роботи оформлена з грубими порушенням нормативних вимог;

Робота, не допущена до захисту, автоматично оцінюється оцінкою “незадовільно”!

Список рекомендованої літератури

ГОСТ12.1.003-79 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности»

ГОСТ12.1.004-75 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования безопасности»

ГОСТ12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей среды»

ГСТУ 29.2-97. Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл та інших типів середніх навчальних закладів. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

ГСТУ 29.3-2000. Газета. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

ГСТУ 29.4-2000. Обкладинки та палітурки. Типи.

ГСТУ 29.4-97. Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

ГСТУ 29.5-2001. Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура  і правила оформлення. – Чинний від 01. 01. 96.

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. - Чинний від 01. 01. 96.

ДСТУ 3017-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та виконання. Терміни та визначення. - Чинний від 01. 01. 96.

ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. - Чинний від 01. 01. 98.

ДСТУ 3772-98. Оригінали для поліграфічного івідтворення. Загальні технічні умови.

ДСТУ 3814-98. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг.  - Чинний від 01. 01. 2000. К.: Держстандарт України.. – 4 с.

СН 3044-84 «Санитарные нормы вибрации рабочих мест».

СНиП11-4-79 «Естественное и искусственное освещение».

СНиП2.01.02-85 «Притивопажарные нормы».

ОНТП24-86 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»

Барановський І. В. та ін. Поліграфічна переробка образотворчої інформації К.: ІЗМН 2006

Берлин А. С. Автоматизированные системы переработки текстовой информации М.: Книга 1997

Боув, Тони, Роде, Черил  Настольная издательская система Page Maker для персонального компьютера М.: Финансы и статистика 1998

Гавенко С. Оздоблення друкованої продукції К.: УАД 2003

Гавенко С., Кулік Л., Мартинюк М. Конструкція книги: Навч. Посібник. – Л.: «Фенікс», 1999.

Гиленсон П. Г., Справочник художественного и технического редактирования. – М.: Книга, 1988.

Глушаков С. В., Кнабе Г. А. Компьютерная  верстка: Учебный курс / Худож. – оформитель А. С. Юхтман. – Харьков: Фолио, 2002. – 485 с.

Ефимов М. В. Автоматизация технологических процессов для полиграфии. Ученик для вузов М.: Книга 1997

Жуков І. А. Комп’ютерні мережі та технології  К.: НАУ 2004

Иванова Т. М. Компьютерная обработка информации. Допечатная подготовка (+СD). – СПб.:Питер, 2004. – 367 с.: ил.

Калинин С. П. Как правильно оформить выходные сведения издания К.: Кондор 2003

Корабельникова М. Т.  Adobe Photoshop 7 в теории и практике  Произв.- практ. издание 2003

Крайнікова Т. С. Коректура: Підручник – К.: Наша культура і наука, 2005. – 252 с. – іл., предм. покажч.

Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. М.: Юристь, 1998.

Назарьев В. В.  Цвет: компьютерная обработка цветных изображений М.: ЭКОМ 1996

Павлов Ф. Я. Электронное издательство на основе программ QuarkXPress К.: Кондор 2002

Панкратова М. И. Настольные издатательские системы К.: Кондор 2001

Пикок Джон Издательское дело./ Пер. с англ. 2 – е издание, исправленное и дополненное – М.: Издательство ЭКОМ, 2002. – 424 с.: ил.

Пикок Т. Издательское дело. Книга от замысла до упаковки К.: Кондор 2006

Потапов Ю. Мир трафаретной печати М.: Гелла 2001

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 1999 р. № 21)

Раскин А.Н. Технология печатных процессов М.: Книга 1997

Рисе О.В. Что нужно знать о корректуре М. Книга 1997

Роуз К.  Adobe Photoshop 5 М.: БИНОМ 1999

Рывчин В.И., Леонардова Е. И., Овчинников А. И. Техническое редактирование. – М.: Книга, 1977.

Сава В. І. Художньо-технічне оформлення книги Львів: Оріяна - Нова 2003

Саутворт М. Технология цветоделения М.: Книга 1997

Стефанов С.И. Полиграфия для рекламистов и не только. – М.:Гелла – принт, 2002. – 352 с.: ил.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 560 с.

Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування К.: Ін Юре 2004

Тихонов В. Подготовка иллюстративной информации для полиграфии КомпюАрт 2000

Шовгенюк М. В та ін. Ввід і вивід зображень в комп’ютерних видавничих системах Л.: Укр. академія друкарства 1998

Эриашвили А. Книгоиздательство  К.: Кондор 2001

Ярема С. М. Офсетний друк  в 2-х томах К.: Україна 2003

Ярема С. М. Стандарти у поліграфії  К.: Україна 2004

Ярема С. М. Технічне редагування: Навчальний посібник - К.: Університет «Україна», 2003. – 284 с.: 32 іл.

Ярема С. М. Фарбові та зволожувальні апарати, ракельні та лакувальні пристрої друкарських машин К.: Україна 2003

Ярема С. М. Флексографія К.: Либідь 1998

Інтернет - ресурси

http://obzor.com.ua/dtp/ 

http://www.rudtp.ru/ 

http://www.printer-publisher.ruprint.ru/ 

http://www.hi-edu.ru/abc_courses.shtml 

http://www.paratype.com/ru/welcome.htm 

http://pechatnoedelo.ru/ 

http://typo.mania.ru/ 

http://www.journ.ru/library.shtml 

http://hamster.pp.ru/old/titul.htm

http://publish.ruprint.ru/ 

 

Додаток А - Зразок заяви випускника щодо теми та керівника дипломного проекту

Промислово-економічний коледж НАУ

Узгоджено

Зав.  відділенням

Голова ЦМК____________________ 

___________________________

                                    (П.І.Б.)

__________  ____________________

    підпис                                   (П.І.Б.)

Студента__________курсу

        

групи________

за спеціальністю_____________

___________________________

(П.І.Б. студента)

Заява

Прошу затвердити тему випускної (дипломної) роботи (проекту) ________

________________________________________________________________

                                                   (певна назва теми)

та призначити  керівника випускної (дипломної) роботи (проекту) _______

________________________________________________________________

(П.І.Б. керівника)

Випускну (дипломну) роботу (проект) буду виконувати в період з «_____»_______200__р. по «__»_________200__р. із захистом у _______________ місяці 200__р.

«______»  ________ 200__р.                                     Підпис студента________


Додаток Б – Титульні листи до дипломного проекту

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Промислово-економічний коледж

Національного авіаційного університету

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Київ

2011


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Промислово-економічний коледж НАУ

До захисту допустити

Заступник директора з НР

__________Л. В. Тандир

“___”__________2011 р.

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Пояснювальна записка

Тема             

Студента (ки)           

Група 385-КОІ Галузь знань: 0515

Спеціальність: 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»

Студент            

         ініціали, прізвище

Керівник

дипломного проекту                ____________________

         ініціали, прізвище

Консультант з економічної частини__                              _____________________

                                                                                                  ініціали, прізвище

Консультант з охорони праці__                                         _____________________

                                                                                                  ініціали, прізвище                   

Нормоконтроль           

                ініціали, прізвище

Додаток В – Технічне завдання

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Промислово-економічний коледж НАУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НР

__________Л. В. Тандир

“___”__________2011 р.

ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ

на дипломний проект

Тема             

Студенту            

Спеціальність: 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»

Тема запропонована Промислово-економічним коледжем НАУ

Вихідні дані для дипломного проекту:  формат сторінки видання А4, кількість сторінок 24      

Зміст пояснювальної записки :

Анотація

Зміст

Вступ

 1.  Оглядова частина
 2.  Спеціальна часина
 3.  Економічна частина
 4.  Охорона праці

Висновки

Список літератури та інтернет-ресурси

Додатки

Рекомендована література:

 1.  Гиленсон П. Г., Справочник художественного и технического редактирования. – М.: Книга, 1988.
 2.  Иванова Т. М. Компьютерная обработка информации. Допечатная подготовка (+СD). – СПб.:Питер, 2004. – 367 с.: ил.
 3.  Крайнікова Т. С. Коректура: Підручник – К.: Наша культура і наука, 2005. – 252 с. – іл., предм. покажч.
 4.  Пикок Джон Издательское дело./ Пер. с англ. 2 – е издание, исправленное и дополненное – М.: Издательство ЭКОМ, 2002. – 424 с.: ил.
 5.  Тихонов В. Подготовка иллюстративной информации для полиграфии КомпюАрт, 2000.
 6.  Ярема С. М. Офсетний друк  в 2-х томах К.: Україна, 2003.

Дата видачі завдання 1.11. 2011 р.

Дата завершення роботи 14.02.2012 р.

Керівник             

Голова комісії       О. В. Родіонова

“_01__”___11_____2011  р.


Додаток Г – Оформлення анотації

Анотація

(Лист анотації розміщується на окремій сторінці із заголовком Анотація і не нумерується як розділ. В анотації коротко викласти призначення і зміст дипломного проекту.)


Додаток Д – Приклад оформлення змісту

Зміст

Вступ…………………………………………………………………..…..……...…..4

1 Оглядова частина……………………………………………….……………….....6

1.1 Підготовка макету видання……………………………………….…………….6

1.2 Програмне забезпечення для випуску поліграфічної продукції………..……9

1.3 Технологія випуску видання……………………………………………..........15

2  Спеціальна частина……………………………………………………………..24

2.1 Характеристика макету видання……………………………………………...24

2.2 Опис використаного програмного забезпечення для підготовки макету видання……………………………………………………………………………...32

2.3 Вибір технології та устаткування для випуску видання……………………..45

3  Економічна частина……………………………………………………………...55

3.1 Розрахунок кошторису видання…………………………………………….…55

3.2 Розрахунок кількості листів, ваги та вартості паперу……………………….59

3.3 Розрахунок товщини книги………………………………………………...….64

4 Охорона праці……………………………………………………………………68

4.1 Вимоги безпеки до робочих місць……………………………………………68

4.2 Заходи та засоби протипожежного захисту………………………………….70

4.3 Санітарно-гігієнічні вимоги……………………………………………….…..73

Висновки. …………………………………………………………………………..76

Список літератури…………………………………………………………………78

Додаток А – найменування додатку

Додаток Б – найменування додатку

      

   


Додаток Е - Зразок бланка відзиву керівника дипломного  проекту

Промислово-економічний коледж НАУ

ВІДЗИВ

керівника дипломного проекту

випускника спеціальності _________________________________________

                                                           назва спеціальності

ПЕК НАУ_______________________________________________________

(П.І.Б.)

на тему ________________________________________________________


керівник випускної (дипломної) роботи (проекту) _____________________

________________________________________________________________

науковий ступінь, посада, вчене звання

________    ______________________________________________________

    підпис                                                                   (П.І.Б. керівника)

Пам’ятка керівнику випускної (дипломної) роботи (проекту)

Відгук пишеться в довільній формі на даному бланку. У відгуку необхідно зазначити:

− характер виконання випускної (дипломної) роботи (проекту) (в ініціативному порядку, за замовленням підприємства, організації, установи тощо);

− мету випускної (дипломної) роботи (проекту);

− відповідність виконаної випускної (дипломної) роботи (проекту) затвердженому завданню;

− ступінь самостійності випускника при виконанні випускної (дипломної) роботи (проекту);

− уміння випускника працювати з літературою, аналізувати теоретичний та практичний матеріал, приймати обгрунтовані рішення, застосовувати сучасні комп’ютерні інформаційні технології, обробляти та аналізувати результати експерименту;

− знання та дотримання вимог ДСТУ ЄСКД при виконанні випускної (дипломної) роботи (проекту), в цілому та  оформленні пояснювальної записки,  інщих матеріалів;

− узагальнену оцінку рівня виконання випускної (дипломної) роботи (проекту), відповідність набутих випускником знань, умінь та навичок вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і можливість присвоєня йому кваліфікації певного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальністю.


Додаток Ж - Зразок бланка рецензії на дипломний проект

Промислово-економічний коледж НАУ

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломний проект

випускника спеціальності__________________________________________

ПЕК НАУ _______________________________________________________

                                                              (прізвище, ім’я, по батькові студента)

на тему__________________________________________________________


Рецензент _______________________________________________________

                                                               (науковий ступінь, посада, вчене звання)

«__»______200_ р.    ___________     _________________________________

                                                                (підпис)                                                                (П.І.Б.)

З рецензією ознайомлений ___________  _____________________________

                                                                                (підпис)                                             (П.І.Б. студента)

«_____»  ___________  200__р.

Пам’ятка рецензенту дипломного проекту

Рецензія пишеться в довільній формі на даному бланку. У рецензії необхідно зазначити:

- актуальність теми випускної (дипломної) роботи (проекту);

- відповідність змісту виконаної випускної (дипломної) роботи (проекту) затвердженій темі та завданню;

- повноту виконання завдання, правильність та глибину обгрунтування прийнятих рішень;

- новизну та якість проведених досліджень;

- ступінь використання сучасних досягнень науки, техніки, інформаційних технологій;

- правильність розрахунків та конструкторсько - технологічних рішень;

- реальність випускної (дипломної) роботи (проекту), можливість впровадження її (його) результатів;

- якість виконання пояснювальної записки та ілюстративного (графічного) матеріалу, відповідність вимогам державних стандартів;

- виявлені недоліки;

- мотивовану оцінку випускної (дипломної) роботи (проекту) за «5» бальною шкалою, а також висновок щодо можливості присвоєння випускнику кваліфікації фахівця певного освітньо – кваліфікаційного рівня за даною спеціальністю.


Додаток З - Рекомендована структура доповіді випускника на засіданні  ДЕК

Доповідь готується заздалегідь і викладається випускником напам’ять з використанням ілюстративного (графічного) матеріалу та матеріалу презентації (з використанням комп’ютерної техніки) на  засіданні ДЕК відповідно до Положення про державну атестацію випускників Промислово-економічного коледжу НАУ.

При перевищенні встановленого для доповіді нормативу часу (до 12 хвилин) головуючий на засіданні ДЕК може зупинити доповідь.

За своєю структурою доповідь повинна мати такі складові:

- актуальність та обґрунтування теми дипломного проекту;

- мета дипломного проекту;

- поставлені завдання;

- об’єкт та предмет захисту;

- теоретична база дослідження для дипломного проекту;

- отримані результати та їх значення;

- стислі висновки.

Додаток к - Зразок відзиву керівника дипломного проекту

Промислово-економічний коледж НАУ

ВІДЗИВ

керівника дипломного проекту

випускника спеціальності   «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»_

 (назва спеціальності)

ПЕК НАУ  Шеремет В. В.

                            (П.І.Б.)

Тема:  Макет щотижневого журналу з телепрограмою.

Темою дипломної роботи була розробка макету щотижневого журналу з телепрограмою. Випуск журнальної продукції такого типу є одним з найскладніших видів з точки зору верстки. Макет повинен бути досконалим – лицем даного видання, макет змінюється не часто, інформація надходить до останньої хвилини і її всю потрібно розмістити в заздалегідь приготованих фреймах. І з цією задачею В’ячеслав, на мій погляд справився прекрасно.

Формат для видання, шрифтове оформлення, підбір та розміщення текстового та графічного матеріалу на сторінках макету було обрано з урахуванням всіх сучасних вимог до такого виду поліграфічної продукції.

Верстка макету в програмі QuarkXPress  також відповідає вимогам сьогодення.

При виконанні роботи студент опрацював достатню кількість літератури з редакторської та додрукарської підготовки видань, проявляв ініціативу, прислухалася до порад керівника дипломного проекту.

В дипломній роботі була розроблена технологічна схема випуску даної друкованої продукції, обрані сучасні методи друку.

Були виконані необхідні економічні розрахунки, обрані заходи охорони праці.

Помилки, які були допущені під час роботи усунуті згідно зроблених зауважень.

Виконання пояснювальної записки зроблено з урахуванням вимог нормоконтролю.

Уміння та набуті навички випускника задовольняють освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця в області комп’ютерної обробки інформації.

Дипломну роботу можна оцінити оцінкою 5 (п’ять).

На основі проведеної роботи, студенту вважаю можливим присвоїти кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Технолог з комп’ютерної обробки інформації».

Керівник дипломної роботи:  викладач ПЕК НАУ

                                                                             ( науковий ступінь, посада, вчене звання)

________             Костюченко Г. М.

    підпис                             (П.І.Б. керівника)


Додаток л - Зразок рецензії дипломного проекту

Промислово-економічний коледж НАУ

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломний  проект

випускника спеціальності «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» ПЕК НАУ

Іванової Інни Іванівни

На тему: Макет журналу для дизайнера

Тема дипломного проекту «Макет журналу для дизайнера» є актуальною і цікавою у наш час. Оскільки розроблюваний пошукачкою макет журналу для дизайнера належить до науково-популярного видання, то він має популяризувати вивчення комп’ютерної графіки. Дипломний проект містить чотири розділи, в кожному з яких розкриті поставленні задачі і завдання перед пошукачкою, метою яких є створення макету журналу для дизайнера.

Зміст виконаної дипломної роботи у повному обсязі відповідає затвердженій темі і завданню на дипломне проектування. Наведений варіант макету журналу є цілком обґрунтованим, він показує, що пошукачка при його створенні ознайомилась і використала багато джерел інформації, а також їх творчо опрацювала. Для створення макету журналу було обране сучасне програмне забезпечення. Обладнання і матеріали для друку і оздоблення обрано грамотно і обґрунтовано.

Окрім розробки  дизайну макету журналу, розроблена також технологічна схема його  друку, розраховано бюджет випуску видання, здійснено вибір матеріалів і обладнання для друку журналу.

Однак у дипломній роботі виявлено деякі недоліки:

недостатньо ефективно використовується площа паперової сторінки журналу через малий розмір шпальти;

необхідно більш чіткіше обґрунтувати вплив запропонованого дизайну макету журналу на коло споживачів з метою успішної реалізації тиражу видання.

Не дивлячись на вищевказане, можна рекомендувати оцінити дипломний проект оцінкою «відмінно», а пошуканці - присвоїти кваліфікацію «молодший спеціаліст» за спеціальністю « Комп’ютерна обробка текстової, графічної і образної інформації».

Рецензент _______________________________________________________

                                           (науковий ступінь, посада, вчене звання)

«__»______200_ р.    ___________     _________________________________

                                      (підпис)

                                 (П.І.Б.)

З рецензією ознайомлений ___________  _____________________________

                                                (підпис)                   (П.І.Б. студента)

«_____»  ___________  200__р.


Колонки

Боковик

Головка таблиці

Рядки

2S

ідзаголовки граф

Заголовки граф

1

1

Так

Так

Кінець файлу

Закриття файлу даних

Скидання прапорів

Помилка

Читання запису

Відкриття файлу даних

КІНЕЦЬ

ПОЧАТОК


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71156. Предложение мероприятий по совершенствованию ОАО «Сбербанк» 632.5 KB
  Стратегической линией Сбербанка России является кредитование реального сектора экономики. Банк является одним из главных локомотивов регионального экономического роста. Кредитный портфель банка составил более 50 млрд. руб., в том числе объем инвестиционных кредитов...
71157. Коммерческие банки и их деятельность на примере ОАО АКБ «Иронбанк» 420.5 KB
  Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс экономических преобразований начался с реформирования банковской системы.
71158. Произвольная память младших школьников с нарушениями интеллекта в игровой деятельности 373 KB
  Важнейшая особенность психики состоит в том, что отражение высших воздействий используется индивидом в его дальнейшем поведении. Постепенное усложнение поведения осуществляется за счет накопления индивидуального опыта. Формирование опыта было бы невозможно,...
71159. Формирование познавательных универсальных учебных действий у учащихся младших классов на уроках математики с применением средств информационных и коммуникационных технологий 1.66 MB
  Понятие системы универсальных учебных действий учащихся младших классов. Функции универсальных учебных действий. Возрастные особенности формирования познавательных универсальных учебных действий у младших школьников.
71160. Структура и семантика терминологических словосочетаний по экономике в аналитической статье англоязычной прессы 407 KB
  Цель данного исследования выявить наиболее употребительные структурные модели терминологических словосочетаний по экономике в англоязычном газетном тексте установить закономерности их перевода на русский язык а также особенности их функционирования в текстах СМИ.
71162. Разработка предложений по повышению уровня кадрового потенциала и совершенствованию кадровой политики на ТОО «Крендель» 791.5 KB
  В современных экономических условиях для государства важно присутствие у рычагов управления предприятиями опытных руководителей способных использовать свои возможности в нужном направлении умеющих эффективно использовать кадровый потенциал предприятия.
71163. Основные особенности гражданско-правовой ответственности в РФ 127.11 KB
  Из них социальная ответственность обобщающее понятие включающее все виды ответственности в обществе а сама юридическая ответственность разновидность форма социальной ответственности. В праве говоря об ответственности имеют в виду как правило юридическую ответственность...
71164. Отличия учетной политики для целей налогообложения от учетной политики для целей бухгалтерского учета 44.32 KB
  Термин «учетная политика предприятия» вошел в употребление в конце восьмидесятых годов в качестве вольного перевода на русский язык словосочетания «accounting policies», употребляемого в стандартах, издаваемых Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета.