32020

Управління товарним асортиментом на ПП Біо-Захід

Дипломная

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Перед тим як товар переходить до кінцевого споживача проходить певний торговотехнологічний процес: постачання товарів організацію та формування асортименту та номенклатури товарів стимулювання збуту сервісне обслуговування позиціонування. Мета даної дипломної роботи полягає у поглибленні знань з питань управління товарною політикою асортиментом та номенклатурою товарів в процесі маркетингової діяльності розробці перспективних шляхів асортиментної та номенклатурної політики ПП БіоЗахідâ направлених на корінні зміни в організації...

Украинкский

2013-09-01

865.5 KB

47 чел.

Анотація

Дана дипломна робота на тему: «Управління товарним асортиментом на ПП Біо-Захід» складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

В першому розділі  наводиться загальна характеристика досліджуваного підприємства; аналізуються і оцінюються внутрішнє та зовнішнє середовище,  проводиться оцінка товарообороту, проведення ним асортиментної та номенклатурної політики, позиціонування товарного асортименту та номенклатури, проводиться аналіз динаміки обсягу асортиментної структури та номенклатури товарообороту, а також приводиться аналіз стану охорони праці на підприємстві.

В другому розділі відображаються значення процесу управління товарною  політикою в діяльності торговельних підприємств як основи формування їх позиції на ринку.

В третьому розділі проводиться аналіз товарної політики та напрями  її вдосконалення на ПП „Біо-Захід”, оцінка стану позиціонування товарного асортименту, складається асортиментна стратегія.      В заключенні зроблено висновки та внесено конкретні пропозиції, направлені на удосконалення процесу управління товарною політикою на основі маркетингу  на ПП „ Біо-захід” (м. Івано – Франківськ).

Ключові слова: товарооборот, номенклатурна і асортиментна політика, динаміка, маркетинг, позиціювання товару.

                                                                                              

                                                    Abstract
         The diploma thesis on the topic: "Managing in the range of commodity Ltd Bio-West" consists of an introduction, three chapters, conclusion, bibliography and appendices.
         The first section provides an overview of the investigated companies, analyzed and evaluated by internal and external environment, an evaluation of trade, holding them to the nomenclature and assortment policy, positioning and range of product lines, an analysis of the dynamics of the assortment structure and nomenclature of trade, as well as an analysis of state
 labor in the enterprise.
      The second section displays the values ​​of the management policies of commodity trading companies as the basis for the formation of their position in the market.
      The third section analyzes the commercial policies and directions of its improvement to the company "Bio-West," assessment of the positioning of the product portfolio, the assortment strategy is made.
 

Finally, conclusions and specific proposals on improving the management of commercial policy based on marketing in the company "Bio-West", Ivano - Frankivsk are made.

Key words: trade, nomenclature and assortment policy, dynamics, marketing, positioning of the product.

Вступ

В часи панування на Україні ідеології СРСР наша країна знаходилася за своєрідною завісою, ім’я якій "адміністративно - командна система", що охоплювала всі сфери життєдіяльності суспільства i кожної людини. Самий яскравий відбиток даного явища, знайшовся в економіці держави, оскільки поряд з політикою i правом вона визначає основи державного i громадського життя. В цій тріаді виявляються найбільш чіткі протиріччя i закономірності розвитку суспільства.

За роки незалежності в Україні вступила відбувся категоричних змін, які пов’язані із переходом до ринкових відносин, удосконаленням законодавства, розширенням можливостей повноцінної господарської діяльності підприємств торгівлі i сфери послуг. Юридична i господарська самостійність підприємств, їхня економічна свобода i рівноправність як суб’єктів ринку, надають підприємствам широкий простір комерційній ініціативі, самостійності в прийнятті рішень з питань комерційних зв’язків, використання фінансово-кредитного механізму.

Передумовами формування i регулювання цього процесу є перехід від централізованого розподілу товарних ресурсів до вільного їхнього продажу. Перед тим, як товар переходить до кінцевого споживача, проходить певний торгово-технологічний процес: постачання товарів, організацію та формування асортименту та номенклатури товарів, стимулювання збуту, сервісне обслуговування, позиціонування. Дані операції є взаємопов’язаними і основними у комерційній роботі  торгового підприємства.

 Існує два основних способи доведення товару або послуги до споживача: можна продавати його безпосередньо споживачу або реалізувати його через посередників. Сьогодні практично жоден виробник не обходиться без допомоги останніх.

Тому, на мій погляд, дослідження питань, які  вищеназвані  є найбільш важливими для сучасних торговельних підприємств, а обрана тема дипломної роботи являється актуальною в наш час.

Об’єктом моїх досліджень виступило  ПП „Біо-Захід”, що почало свою діяльність в 2000р., і протягом відносно короткої своєї історії досягло непоганих результатів.

Головний напрямок роботи — гуртова та роздрібна торгівля продуктами харчування. Товари, які пропонуються, відзначаються високою якістю і прийнятною для найширшого кола споживачів ціною. Головною метою діяльності є збільшення обсягів продажу та прибутку і зменшення видатків.

На сьогодні ПП „Біо-Захід”  є однією із провідних гуртовою баз на Прикарпатті.

Понад 40 крупних вітчизняних та зарубіжних виробників довірили підприємству дистриб'юторські та ексклюзивні права на просування своєї продукції в Івано-Франківську та області. Серед них: Моліс, Альпенленд, MIKADO, MacCoffee, Петровская Слобода, Наш продукт, Славпродукт, Молодар, Олком, Молочний план, Інтерфлор, Лан, Старт, Високий посол, Усада,  LORELLE, Golden Bean, Ehrmann та ін.

Мета даної дипломної роботи полягає у поглибленні знань з питань управління товарною політикою,  асортиментом та номенклатурою товарів в процесі маркетингової діяльності, розробці перспективних шляхів асортиментної та номенклатурної політики ПП „Біо-Захід”, направлених на корінні зміни в організації діяльності підприємства.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішені такі завдання:

 •  встановлено значення товарної політики в діяльності торговельних підприємств;
 •  визначено процес формування асортименту та номенклатури в системі комерційної діяльності підприємства;
 •  проведено аналіз і дана оцінка діяльності підприємства;
 •  зроблено висновки і запропоновані рекомендації по удосконаленню процесу управління асортиментом та номенклатурою товарів в підприємстві.

Головним змістом роботи є обґрунтування, аналіз та захист розроблених шляхів удосконалення процесу управління товарною політикою на  ПП „Біо-Захід” .

Предметом дослідження є процес управління товарною політикою, асортиментом та номенклатурою товарів в підприємстві.

Об’єктом дослідження є ПП „ Біо-Захід” м. Івано-Франківськ.

Методи дослідження: описовий, порівняльний, структурний.

Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, практиків комерційної справи, законодавчі та нормативні матеріали комерційних підприємств, контракти, специфікації, закони та декрети Уряду України, статистично-звітна документація ПП „Біо-Захід”.

Розділ 1. Характеристика та аналіз діяльності ПП „Біо-Захід”

 1.  Загальна характеристика підприємства

З моменту свого створення, в травні 2000 року, і до сьогоднішнього дня, основним напрямком роботи організації є гуртова та роздрібна торгівля продуктами харчування. Сьогодні ПП «Біо-захід» є одним із лідерів серед підприємств продуктової дистрибуції  Івано-Франківська та Івано-Франківської області. Мережу організації складають 3 філіали (м.Івано-Франківськ,                    м. Коломия, м. Рожнятів, ).

Налагоджена система збуту та розвинена мережа торговельних точок дозволяють на рівні Івано-Франківська та області швидко і мобільно організовувати та перепрофільовувати потоки будь-якого товару, так як  підприємство має більше 70 контрактів на гуртову поставку продукції харчування з вітчизняними компаніями-виробниками, які дозволяють постійно підтримувати широкий асортимент  продукції.

Клієнтами організації є більше 72 юридичні та фізичні особи:  магазини, торговельні і готельні комплекси, кафе, бари, ресторани; товарний асортимент підприємства – 240 позицій. ПП «Біо-захід» знаходиться в м. Івано-Франківську на вул. Промисловій,1Б..

Організація є юридичною особою (приватне підприємство), що діє на основі ЗУ „про підприємництво” [6] та статуту. Підприємство створене одним засновником. Для забезпечення господарсько-фінансових розрахунків організація має власну печатку із зазначенням назви організації.

Трудовий колектив вміло поєднуючи досвід, прогресивні технологічні підходи і бажання працювати по новому в сучасних економічних умовах, твердо переконаний у правильності вибору шляхів розвитку і реалізації намічених планів.  Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки у банку (в т.ч. валютний), має печатку, кутовий штамп, емблему, інші реквізити підприємства.

Вони наполегливо працюють над розширенням асортименту, завжди раді появі взаємовигідних контактів з новими виробниками. Проте, не забуваємо про відповідальність перед партнерами та споживачами, тому відповідна служба нашого підприємства уважно вивчає якісні показники будь-якого товару,  який приходить на прилавок саме від нас.

Велике значення у бізнесі мають різноманітні комунікативні засоби, починаючи від засобів спілкування, закінчуючи великою кількістю автомобілів. Вчасна доставка товару у пункт замовника є гарантією його свіжості, а відповідно і відмінної якості. Це забезпечує його збут. Не рідко відчутний вплив на ціноутворення має такий фактор, як вартість перевезення. Щоб позбавити клієнтів незручностей, які тягне за собою організація доставки товару у місце призначення, ПП „Біо-Захід” створив власний автопарк, який налічує  7 автомобілів різної вантажопідйомності. Це дало змогу  підприємству додатково надавати послуги з перевезення вантажів по Івано-Франківську та області.

Щодо господарської діяльності то ПП „Біо-Захід” проводить тільки торгівлю, а виробництво відсутнє. 

Майно організації, що надається в оперативне використання, становлять основні фонди та обігові кошти, вартість яких відображається на балансі організації. Майно використовується виключно для діяльності і в межах повноважень приватного підприємства.

Управління фірмою здійснює директор, який приймається на роботу та звільняється з роботи за рішенням власника.

Структура та штатний розпис підприємства затверджується директором і розраховується згідно з нормативними документами.

До складу ПП „Біо-Захід”  входять такі структурні підрозділи: адміністрація, бухгалтерія, група планування, відділ кадрів, відділ охорони праці, група технології та надання послуг,  головна каса, група інформаційних технологій, господарська група, дільниця передплати та роздрібної торгівлі.

Для провадження своєї діяльності будь-яке підприємство повинне мати у своєму розпорядженні необхідну кількість ресурсів (матеріально-технічних, трудових і природних).

Підприємство забезпечується постачанням теплової енергії за договором №737 від 7 квітня 2000 року державним міським підприємством “Івано-Франківськтеплокомуненерго”. Теплова енергія постачається  в обсягах згідно з договором на такі потреби:

 •  опалення та вентиляцію;
 •  гаряче водопостачання;
 •  технологічні потреби.

Облік споживання теплової енергії проводиться за приладами обліку, а при їх відсутності – розрахунковим методом згідно годинних теплових навантажень.

Здійснення розрахунково-касового обслуговування забезпечується в „УКРЕКСІМБАНКУ”.

Характерним для торгового товариства є визначення показника обсягу реалізації платних послуг та оцінки обсягу товарообігу. Під товарообігом торговельного підприємства розуміється сума продажу їм споживчих товарів за визначений період часу (за один рік).

Розвиток товарообігу визначає широту і глибину проникнення підприємства на споживчий ринок і його конкурентну позицію на цьому ринку, загальні можливості і темпи економічного розвитку підприємства в стратегічній перспективі.

 1.  Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності підприємства

ПП „Біо-Захід” як економічна організація є відкритою оганізаційною системою, тому, по-перше, вона залежить від внутрішнього середовища, яке можна зобразити як сукупність певних компонентів, та по-друге від зовнішнього середовища, з яким вона взаємодіє.

 Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Своєрідність кожної організації виявляється в особливостях її внутрішнього середовища – сукупності складових, які відображають її сутність.    Основними факторами внутрішнього середовища на ПП „Біо-Захід”  є місія,

цілі, структура, завдання, технологія, працівники та ресурси. Розглянемо їх детальніше.

Місія. Основним призначенням, причиною існування ПП „Біо-Захід” є торгівля продуктами харчування, з метою задоволення потреб споживачів та одержання досліджуваним підприємством прибутку. Місією даного підприємства є також максимальне задоволення потреб працівників підприємства, налагодження співпраці з постачальниками та узгодження інтересів даного підприємства з інтересами держави та суспільства. Тому місія на даному підприємстві – ядро її господарської та соціальної діяльност.

Цілі. Головною ціллю даного підприємства є ширше задоволення потреб жителів Івано-Франківська в представленні широкого асортименту товарів.  Тобто, ціллю є збільшення обсягів продажу та зростання чистого прибутку. Згідно з даними маркетингових досліджень ринку, які проводились на ПП „Біо-Захід”. Дане підприємство займає частку ринку близько  8-9%, така ситуація не влаштовує керівництво тому планується досягти частки  ринку  близько 13%. в 2012р.

Також на даному підприємстві встановлена така ціль як зростання рентабельності реалізованої продукції (з 10% до 14%). Проблема полягає в тому, що електроніка, особливо комп’ютерне обладнання «старіє» швидкими темпами і підприємству слід мінімізовувати залишки продукції на складах. Тому, слід вжити необхідних заходів для значного підвищення рентабельності реалізованої продукції.

Отже, головними цілями ПП „Біо-Захід” є:

 •  отримання прибутку;
 •  розширення виробництва;
 •  збільшення асортименту продукції;
 •  удосконалення упаковки;        

    -      завоювання ринку.         Структура. Структура на даному ПП „Біо-Зазід” є лінійного типу.  

Лінійна схема організаційної діяльності широко застосовується в компаніях малого та середнього розміру, а також в організації нашого дослідженя –   ПП „Біо-Захід”. Функціональна департаменталізація – це процес поділу організації на окремі елементи, кожний з яких має свою чітко визначену, конкретну задачу і обов'язки. В принципі, утворення функціональної структури зводиться до групування персоналу по тим задачам, які вони виконують. Тому дуже важливо і необхідно правильно зрозуміти функцію, ії взаємозв'язки з іншими функціями, з якими вона може бути згрупована або від яких вона повинна бути відокремлена. Організаційна структура ПП „Біо-Захід” показана на    рисунку 1.1

Рисунок 1.1 Організаційна структура ПП „Біо-Захід”

В побудові системи управління важливу роль відіграє не тільки об'єднання функцій, але й розподіл повноважень, тобто прав на прийняття управлінських рішень. При визначенні повноважень часто приходиться коректувати початкові варіанти об'єднання функцій. Тут можуть виникнути проблеми ієрархії системи управління, децентралізації, гнучкості і т.д.    

Завдання. Головні завдання стосуються відділу маркетингу, який має провести дослідження споживчих ринків, виявити  переваги споживачів, здійснити зрозуміліше позиціонування своїх товарів, значні зусилля прикласти

для росту збуту та розробити систему знижок. Для досягнення поставленої цілі одержання більших прибутків підприємству слід ввійти на нові ринки  в клієнтському чи в регіональному аспектах.  

Продумана система знижок допоможе прискорити обіг грошових ресурсів, постійно оновлювати асортимент продукції, та досягти поставленої цілі – зростання рентабельності реалізованої продукції.

Технологія. Оскільки  дане підприємство займається тільки торгівлею, то технологічне наповнення не є пріоритетним напрямком її діяльності, хоча відчувається моральне старіння програмного забезпечення та основних засобів.

Працівники. Роль працівників на даному підприємстві визначається здібностями,  обдарованістю, поведінкою, ставленням до праці, кваліфікацією  освітою та іншими факторами, що впливають на персонал.     За рівнем кваліфікації робітників на підприємстві поділяють на чотири групи:              1. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні
та відповідальні) роботи (висококваліфіковані робітники) – це робітники, які пройшли тривалу (більше 2-3 років) спеціальну підготовку, володіють глибокими знаннями зі спеціальності, мають великий практичний досвід, періодично проходять стажування. Таких на підприємстві – 4 осіб.

2. Робітники, які виконують кваліфіковані(складні) роботи
(кваліфіковані робітники) – це робітники, які отримали необхідну підготовку (не менше 1-2 років) і мають значний досвід роботи. Їх на підприємстві налічується – 13 осіб.

3. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи (малокваліфіковані робітники) – робітники, для підготовки яких достатньо кількох тижнів і які виконують нескладні роботи. Чисельність останніх рівна  7 осіб.

4. Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи (некваліфіковані робітники). Виконання таких робіт не потребує спеціальної підготовки (наприклад, навантаження та розвантаження матеріалів, продукції; прибирання виробничих, службових приміщень, територій тощо). Таких робітників на підприємстві – 7 особи.

Ресурси.  Основними ресурсам для забезпечення комерційної та господарської діяльності підприємства можна вважати такі: трудові, матеріальні, природні, фінансові та інформаційні.

Підприємство використовує власні фінансові ресурси – статутні внески власників-засновників товариства.

Оскільки ПП „Біо-Захід” продовжує свою діяльність 12  років, то за цей період сформувався певний кадровий потенціал, тому  дане підприємство  повністю забезпечене трудовими ресурсами.

Самими найважливішими для  досліджуваного підприємства є інформаційні ресурси (документи з  маркетингових досліджень, замовлення, повідомлення, запити та ін).

В цілому можна стверджувати, що підприємство володіє вище переліченими видами ресурсів.  Раціональне прогнозування наслідків їх використання допоможе досягти певного рівня результатів та ефективності в подальшій діяльності.

Також, відомо, що оцінити внутрішнє середовище організації неможливо, якщо не визначити показники її економічної діяльності, які  для ПП „Біо-Захід” наведені в таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1 – Показники економічної діяльності за 2009-2011 рр.   ПП „Біо-Захід”        


Показники

Роки

Фактичне значення

Темпи росту, %

Темпи приросту, %

Абсолютний приріст, тис. грн.

Ланцюговий

Базисний

Ланцюговий

Базисний

Ланцюговий

Базисний

1. Обсяг вхідного товарообігу продукції, тис. грн.

2009

5743

2010

5123

90

90

-10

-10

-620

-620

2011

5990

117

105

17

5

867

247

2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

2009

4782,2

2010

4257,7

89

89

-11

-11

-524,5

-524,5

2011

5247,2

123

109

23

9

465

989,5

3. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

2009

4554

2010

4013

88

88

-12

-12

-541

-541

2011

4877

122

107

22

7

864

254

4 Обсяг реалізації платних послуг тис. грн.

2009

483

2010

567

117

117

17

17

84

84

2011

513

90

94

-10

6

-54

30

5. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

2009

15

2010

18

120

120

20

20

3

3

2011

20

111

133

11

33

2

5

6. Фонд заробітної плати, тис. грн.

2009

410,0

2010

475,0

116

116

16

16

65

65

2011

495,0

104

127

4

20

20

85

7. Рентабельність, %

2009

1,07

2010

1,14

106

106

6

6

0,07

0,07

2011

1,18

103

110

3

10

0,04

0,11

За цією таблицею можна прослідкувати динаміку показників за  3 роки діяльності ПП „Біо-Захід”.

У 2009 році було закуплено продукції на суму 5743 тис. грн., а у 2010 році — 5123 тис.  грн. Це  свідчить  про  те,  що  потреба в продукції зменшилось на 620 тис. грн., що склало спад на 10%. Обсяг вхідного товарообігу продукції у 2011 році збільшився на 17%, тобто з 5123 тис. грн. до 5990 тис. грн.. Це було спричинено розширенням асортиментних позицій (рибні консерви, крабові палочки, ікра Лососева).

Виручка від реалізованої продукції. Зменшилась виручка від реалізації продукції на 524,5 тис. грн.  (11%)  з 4782,2 тис. грн. у 2009 році,  до 4257,7 тис. грн. у 2010 році. Та вже у наступному році виручка зросла до 5247,2тис. грн., тобто на 23% порівняно з 2010 роком. Відповідно до зміни обсягів вхідного товарообігу продукції відбувається і зміна виручки реалізованої продукції.

Вартісною формою витрат на пошук постачальників та споживачів, транспортування, збереження, оптове сортування, збут є собівартість продукції. Собівартість від реалізованої продукції на підприємстві зменшилась із 4554 тис. грн. до 4013 тис. грн. (на 12%). Якщо у 2009 році виручка становила 12870,88 тис. грн., то у 2010 році — 11539,7 тис. грн., зменшення склало 541 тис. грн. (12%). За рахунок зменшення собівартості  і зниження виручки, підприємство отримало зменшення прибутку. В 2011 році собівартість зросла до 4877 тис. грн.(на 22%). Це зростання дало змогу збільшити прибуток.

Оцінка результатів діяльності торгового підприємства включає обсяг реалізації платних послуг, тобто послуг доставки товарів у торгові точки в позапланові дні, зберігання товарів, які не може прийняти магазин в домовлений термін. Цей обсяг в 2010 році зріс порівняно із 2009 роком на    84 тис. грн., тобто на 17%. Та вже в наступному році цей обсяг знижується на 10%, але все ж таки він є на 6% вищим, ніж в 2009 році.

У 2010 році персонал підприємства збільшився  на  3 чоловіка  (тобто на 20 %)  у порівнянні з 2009 роком з 15  чоловік  до  18,  2011 році  зросла на 2 чоловіка, бо підприємство придбало автомобіль  на який потрібен був водій та

експедитор.

Фонд заробітної плати  збільшився на 65 тис. грн. (16%), так як в  2009 році його розмір становив 410 тис. грн., а  у 2010 році  —  475 тис. грн. та зріс на 4% в 2011р. в порівнянні із 2010р. , це зумовлено збільшенням кількості працюючих та зростання середньої заробітної плати одного працюючого збільшилася на 165грн.

Рентабельність, це показник який залежить від прибутку і собівартості. Рентабельність  продукції  у  2010  році  порівняно  з 2009 роком збільшилась на 6% , тобто у 2009 році  рентабельність продукції  становила 1,07%, а у 2010 році – 1,14%.  Рентабельність  продукції у 2011  році становила  1,18%,  тобто порівнявши 2011 і 2010 роки рентабельність продукції збільшилась   на 3% .

Загальні зміни основних техніко-економічних показників  ПП „Біо-Захід” зображено на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 - Динаміка основних техніко-економічних показників ПП „Біо-Захід”

Виходячи із таблиці 1.1 та рисунку 1.2 можна побачити, що  ПП „Біо-Захід”  працює досить ефективно, хоча і нестабільно, що спостерігається в 2010 р., а саме  зменшилась рентабельність, виручка від реалізації, обсяг товарообороту та ін.)  

Аналіз зовнішнього середовища

Для ПП „Біо-Захід” проведемо  аналіз факторів зовнішнього середовища  прямої дії, адже вони суттєвіше стосуються підприємства, ніж фактори непрямої  дії.

Фактори зовнішнього середовища ПП „Біо-Захід” прямої дії:   1.  Споживачі. Споживачами продукції та послуг даного підприємства є фізичні та юридичні особи, підприємства роздрібної торгівлі, приватні підприємці  (як споживчі потреби так і для подальшого перепродажу). Підприємство може здійснювати вплив на формування відповідних споживацьких переваг  шляхом продуманої реклами, надання додаткового спектра послуг, пропонування привабливих пропозицій тощо.          2. Постачальники. У досліджуваного підприємства є багато постачальників як сировини та комплектуючих, так і готової продукції. Серед  постачальників можна виділити таких  найвідоміші як: MIKADO, MacCoffee, Наш продукт, LORELLE, Golden Bean, Ehrmann – та інші.       Основними вимогами при виборі постачальників керівництво   ПП „Біо-Захід” вважає:  своєчасні поставки, дотримання вимог та контрактів. Досліджуване підприємство використовує диверсифікаційний підхід до вибору постачальників, що дозволяє йому підвищувати свою діяльність. Умови роботи з постачальниками регламентується відповідними документами та контрактами.                                                                     

3. Конкуренти. Вивчення  сильних та слабких сторін конкурентів є головною частиною маркетингового дослідження. Тому  проаналізуємо їх і вкажемо  переваги та спеціалізацію за споживачами:

 •  ТзОВ «Прикарпатський торговий дім» ( слабо розвинена система оптових посередників, сильно розвинена реклама, унікальний асортимент );
 •  ТзОВ  „Універсал”  (асортимент не є унікальним, погана підготовка і

навчання збутових служб,  надійний, надання гарантійного строку експлуатації);

 •  ТЦ „Корона-Захід”  ( слабке охоплення ринку, погана система стимулювання збуту, добре налагоджена система управління запасами) ;
 •  ДП „Сав-Сервіс” (поганий розвиток системи оптових посередників, розвинена система транспортування продукції );
 •  інші приватні підприємства.

Даному підприємству слід проаналізувати головні переваги та недоліки конкурентів та вибрати правильну політику в галузі менеджменту та маркетингу. Адже на будь-які заходи конкурентів споживачі відреагують і це може вплинути на результати продажу та діяльності.

4. Державні органи влади. До них для даного підприємства можна віднести:  Кабінет Міністрів України,  Державну податкову адміністрацію України та регіональні органи управління. ПП „Біо-Захід” дотримується вимог, рекомендацій та інструкцій,  створених даними державними органами.

5. Інфраструктура. Головною фінансовою інституцією для досліджуваного підприємства є «УКРЕКСІМБАНК». Саме в цьому банку проводяться грошові потоки, рахунки та оплати даного підприємства.      6. Законодавчі акти. ПП „Біо-Захід” функціонує на засадах таких основних базових законодавчих актів: Закону України «Про підприємництво», Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»,  та багатьох інших.       7. Система економічних відносин у державі. Вплив цього фактору полягає у тому, що  ПП „Біо-Захід” здійснює свою діяльність в ринкових умовах за законами попиту та пропозиції, зазнає впливу конкуренції тощо.  

1.3 SWOT- аналіз ПП „Біо-Захід” 

Для аналізу діяльності даного підприємства та формування пріоритетів на майбутнє використаємо найвідоміший та найфундаментальніший з усіх аналітичних інструментів – SWOT – аналіз. Це огляд сильних та слабких сторін,

можливостей та загроз.

Сильні сторони (переваги) фірми – це її визначні особливості, які дають змогу визначити і сформувати конкурентні переваги.

Cлабкі сторони (слабкості) фірми – це  ті показники, які визначають її конкурентну вразливість.

Об'єктом аналізу сильних та слабких сторін фірми є її внутрішні фактори.

Можливості фірми – це сприятливі зовнішні аспекти її маркетингових дій, завдяки яким вона може досягти конкурентних переваг на ринку збуту.

Загрози – це  несприятливі тенденції розвитку зовнішнього середовища, які можуть негативно вплинути на ринкові позиції фірми.

Можливості та загрози визначаються на основі аналізу зовнішнього маркетингового середовища фірми.

Досліджують стан та тенденції розвитку факторів та показників макросередовища і роблять висновки щодо можливостей (за сприятливих тенденцій розвитку цих факторів) або загроз (за несприятливих тенденцій розвитку факторів).

Проведемо SWOT – аналіз для досліджуваного підприємства.

1. Сильні сторони ПП „Біо-Захід”:

 •  низькі постійні витрати діяльності;
 •  помірно низькі ціни;
 •  висока зарплата працівників даного підприємства;
 •  широка мережа роздрібних  та оптових покупців;
 •  висококваліфіковані трудові ресурси;
 •  в окремих видах діяльності застосування сучасного обладнання та технології;
 •  співпраця з надійними постачальниками.

2. Слабкі сторони підприємства:

 •  недостатньо інформації про ринок, на якому діє дане підприємство;
 •  невисока рентабельність визначених видів діяльності;
 •  неповністю досліджені потреби клієнтів усієї запропонованої

підприємством продукції та наданих послуг;

3. Можливості ПП „Біо-Захід”:

 •  повне маркетингове дослідження наявних та потенційних клієнтів даного товариства, виявлення їх переваг та вимог до продукції та послуг, які надає дане підприємство;
 •  концентрація зусиль на збільшенні частки ринку;
 •  вихід на нові привабливі ринки, збільшення асортименту;
 •  постійне покращення якості  наданих послуг;

4. Загрози даного товариства:

 •  загроза розширення ринку  збуту наявних конкурентів;
 •  політична боротьба та пов’язана з нею нестабільність в економіці;
 •  можливість зростання цін на комплектуючі матеріали та сировину;
 •  зростання цін на електроенергію та пальне (значні витрати для виробництва та доставки продукції);
 •  загроза встановлення державою обмежень на імпорт чи експорт.

Детальніше про вплив вищезгаданих факторів на ПП „Біо-Захід” наведено в таблицях 1.2 та 1,3 відповідно.

Таблиця 1.2 – Результати зваженої оцінки ступеня впливу внутрішніх стратегічних факторів.

Внутрішні стратегічні фактори

Вага фактора, частки

Експертна оцінка, бал

Зважена оцінка, бал (гр 2 х гр 3)

Сильні сторони:

1) низькі постійні витрати діяльності

0,2

3

0,6

2) помірно низькі ціни;

0,17

4

      0,51

3) висока зарплата працівників даного підприємства;

0,1

4

0,6

4)  широка мережа роздрібних  та оптових покупців

0,18

         5

1,1

5) висококваліфіковані трудові ресурси;

0,1

3

  0,3

6)в окремих видах діяльності застосування сучасного обладнання          та технології;

0,09

  2

  0,18

7) співпраця з надійними постачальниками.

0,16

  5

0,8

Разом

  1

   _

4,09

Слабкі сторони

1) недостатньо інформації про ринок, на якому діє дане підприємство;

 0,3

  -2

      -0,6

2) невисока рентабельність визначених видів діяльності

 0,3

  -3

-0,9

3) неповністю досліджені потреби клієнтів в запропонованих підприємством  продуктах та наданих послуг

 0,4

  -4

-1,6

Разом

1

  _

3,1

Таблиця 1.3 – Результати зваженої оцінки ступеня впливу зовнішніх стратегічних факторів.

Зовнішні стратегічні фактори

Вага фактора, частки

Експертна оцінка, бал

Зважена оцінка, бал

Можливості:

1)   повне маркетингове дослідження наявних та потенційних клієнтів даного товариства, виявлення їх переваг та вимог до продукції та послуг, які надає дане підприємство;

0,3

4

1,2

2)  концентрація зусиль на збільшенні частки ринку;

0,25

5

1,25

3) вихід на нові привабливі ринки, збільшення асортименту

0,25

4

1

4) постійне покращення якості  наданих послуг;

0,2

3

0,6

Разом

1

4.05

Загрози

1) загроза розширення ринку  збуту    наявних конкурентів;

0,3

-4

-1,6

2) політична боротьба та пов’язана з нею нестальність в економіці;

0,2

-3

-0,6

3)  можливість зростання цін на комплектуючі матеріали та сировину;

0,1

-2

-0,2

4)  зростання цін на електроенергію та пальне

 0,2

-4

-1,28

5) загроза встановлення державою обмежень на імпорт чи експорт.

0,2

      -2

-0,4

Разом

1

Експертна оцінка дана за шкалою від -10 до +10. На рисунку 1.3 представлений SWOT-аналіз ПП Біо-Захід”  де показано сильні та слабкі сторони  а також, можливості та перешкоди на шляху до досягнення поставленої мети для ефективного здійснення діяльності.

Сильні сторони:

 •  низькі постійні витрати діяльності;
 •  помірно низькі ціни;
 •  висока з\п працівників даного підприємства;
 •  широка мережа роздрібних  та оптових покупців;
 •  висококваліфіковані трудові ресурси;
 •  в окремих видах діяльності застосування сучасного обладнання та технології;
 •  співпраця з надійними постачальниками.

Слабкі сторони:

 •  недостатньо інформації про ринок, на якому діє дане підприємство;
 •  невисока рентабельність визначених видів діяльності;
 •  неповністю досліджені потреби клієнтів усієї запропонованої підприємством продукції та наданих послуг;

 

Можливості:

 •  повне маркетингове дослідження наявних та потенційних клієнтів даного товариства, виявлення їх переваг та вимог до продукції та послуг, які надає дане підприємство;
 •  концентрація зусиль на збільшенні частки ринку;
 •  вихід на нові привабливі ринки;
 •  постійне покращення якості наданих послуг;

Перешкоди:

 •  можливість входу на ринок сильнішого конкурента;
 •  загроза розширення ринку  збуту наявних конкурентів;
 •  політична боротьба та пов’язана з нею нестабільність в економіці;
 •  можливість зростання цін на комплектуючі матеріали та сировину;
 •  зростання цін на електроенергію та пальне (значні витрати для виробництва та доставки продукції);
 •  загроза встановлення державою обмежень на імпорт чи експорт.

Рисунок 1.3  – SWOT-аналіз ПП „Біо-Захід”

За допомогою здійсненого SWOT – аналізу можемо визначити дію приблизних наслідків управлінських рішень для  ПП „Біо-Захід” кими підприємство повинне скористатися для успіху та загроз, які йому варто проаналізувати, щоб вчасно  запобігти їм або підготуватися до них.

Отже, SWOT – аналіз є тим важелем, за допомогою якого мусить рухатись розроблена підприємством стратегія, що претендує на успіх.

1.4 Організація охорони праці

Стан охорони праці на ПП „ Біо-Захід”

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», [5 ] під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. 

Крім того, відповідно до вказаного Закону, роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
      Серед чималого переліку обов’язків роботодавця, передбаченого ст. 13 Закону України «Про охорону праці» є пункт про те, що роботодавець - розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці
.

Отже, згідно цьго закону за стан охорони праці на ПП „Біо-Захід” є відповідальний директор.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що існують на підприємствах за природою дії поділяються на групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

На ПП „Біо-Захід” на працюючих впливають такі фактори, що відносяться до групи фізичних:

 •  підвищена загазованість повітря робочої зони СО2;
 •  підвищений рівень шуму, вібрації;
 •  підвищена вологість повітря у окремих відділеннях.

До групи хімічних факторів не відносяться жодний із можливих, так специфіка діяльності даного підприємства виключає можливість даного впливу.

На ПП „Біо-Захід” є відповідальна особа по охороні праці, який слідкує за проведення аналізу травматизму та професійних захворювань. Цей аналіз проводиться з метою визначення закономірностей їх виникнення. Це, в свою чергу, дозволяє розробити основні засоби та заходи щодо профілактики травматизму на підприємстві.

Оперативну роботу і контроль за станом охорони праці на підприємстві здійснює інженер по охороні праці,  який складає план  роботи  по охороні праці, контролює проведення інструктажу, забезпечує робітників індивідуальними засобами захисту. Він підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.

Відносним показником стану охорони праці вважають кількість та важкість травматизму до причин виникнення якого відносять:

 1.  недотримання правил техніки безпеки і особистої гігієни;
 2.  невірна організація праці;
 3.  недостатня кваліфікація робітника, який виконує небезпечну роботу;
 4.  нестабільний психічний стан працівника;
 5.  несправність механізмів, інструментів.       

Покращення умов та безпеки праці призводить до зниження травматизму

та виникнення професійних захворювань, інвалідності, що зберігає здоров’я   

працівника та відповідно знижу витрати на оплату пільг та компенсацій, саме із

цією метою на ПП „Біо-Захід” проводиться виділення коштів для впровадження комплексу заходів. Даний комплекс заходів наведений в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 заходи із підвищення рівня охорони праці на ПП „Біо-Захід”

Назва заходу

Тривалість виконання

Вартість (тис. грн. )

1.Навчання персоналу

Протягом року

3,3

2.Придбання спецодягу, спецвзуття

5 кв.

7,2

3.Обладнання кабінету з охорони праці

3 кв.

1.2

4. Придбання аптечок

щоквартально

1.3

  

В загальному стан охорони праці на ПП „ Біо-Захід” перебуває в доброму стані, ступінь травматизму та професійних захворювань є мінімальною.

Аналіз потенційних небезпек та шкідливих умов на   ПП „Біо-ахід”

В процесі своєї діяльності людина витрачає енергію, яку накопичив її організм за рахунок харчування. Інтенсивність втрат енергії залежить від характеру та інтенсивності праці, а також від параметрів оточуючого середовища та від стану повітря в місцях виконання робіт.

До шкідливих виробничих факторів та потенційних небезпек на підприємстві, які можуть впливати на здоров'я людини, відносять: шум, вібрація, електричний стум, іонізуючі випромінювання, шкідливі речовини.

 Метеорологічні умови приміщень характеризуються такими параметрами: відносною вологістю повітря, температурою повітря і його рухливістю, тепловим випромінюванням. Так, наприклад робота при високій температурі та високій вологості повітря значно знижує працездатність.    Щодо малих підприємств то  рівень травматизму на них іноді може у кілька разів перевищувати той, що може бути на малих. Основними причинами цього може бути:

-     недостатнє знання роботодавцями вимог з охорони праці;

-    небажання роботодавців займатися організацією охорони праці;

- відсутність на малих підприємствах профспілкових організацій, колективних договорів, угод з охорони праці, які могли б у правовій формі закріпити вимоги про створення безпечних умов праці;

- неефективність і неоперативність контролю з боку місцевих органів виконавчої влади і територіальних органів нагляду внаслідок великої кількості малих підприємств;

-  невимогливість працівників до умов праці з остраху втратити своє робоче місце.    

На ПП „Біо-Захід” існують такі потенційно-небезпечні фактори, як : шум, утворення пилу, електричний струм. Детальніше про ці фактори та їх вплив на людину показано в таблиці 1.5.   

Таблиця 1.5 Характеристика потенційно-небезпечних факторів

Фактор                          ( небезпечний)

Нормативне значення

Фактичне значення

Вплив на людину

Утворення пилу

ГДК = 4,0 мг/м [4]

ГДК = 4,8 мг/м

Захворювання дихальних шляхів

Шум

L = 80 Дб  

F = 63 Гц     [2]   

L = 74 Дб

F = 65 Гц

Вплив на нервову систему

Електричний стпум

U < 42 B

I < 0,005 A    [2]

F = 50 Гц

U = 380 B

I= 10 A

F=50 Гц

Травми, опіки.

Отже, як видно із таблиці 1.5 на ПП „ Біо-Захід” є три основних потенційно-небезпечних факторів, проте найнебезпечнішим є враження електричним струмом, але імовірність його виникнення є дуже мала.  

Також, для поліпшення умов праці, зниження та попередження травматизму на ПП „Біо-Захід” можна запропонувати провести такі організаційно-технічні заходи:

- суворо дотримуватися правил техніки безпеки і охорони праці;

- забезпечення робітників засобами індивідуального захисту;

- своєчасне проведення інструктажів з охорони праці, вимогу і перевірка знань працівників за видами робіт на яких вони працюють;

- не допускати до роботи осіб не пройшли медогляд, інструктаж з охорони праці, і не здали залік з перевірки знань при роботі на даному обладнанні;

- застосування заходів до зменшення впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- розробка посадових інструкцій з охорони праці для кожного фахівця.

Забезпечення нормальних умов праці

Умови праці — це сукупність елементів (факторів) виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на функціональний стан організму людини — здоров’я, працездатність, задоволеність працею і її ефективність. [12, 126]

У процесі праці людина виступає активною складовою функціонування підприємства. Своєю особистою діяльністю вона регулює і контролює обмін речовин між собою і природою. Тобто діяльність людини має регулюючий характер щодо функціонування елементів виробництва. Якщо людина є суб’єктом управління, а засоби і предмети праці виступають як об’єкти управління, то й формування умов праці значною мірою залежить від людини і є об’єктом управління.

Управління умовами праці — це безперервний процес здійснення організаційно-технічних, соціально-економічних та інших заходів, спрямованих на збереження здоров’я працівників, зменшення впливу несприятливих і шкідливих факторів на організм людини.

Санітарно-гігієнічні фактори — це температура, вологість, забрудненість повітря, шум, вібрація, освітленість на робочому місці.

Фактори безпеки передбачають захист працівників від травм, уражень струмом, хімічного і радіаційного забруднення.

Інженерно-психологічні фактори визначають комфортність на робочих місцях, досконалість конструкції техніки, органів управління і засобів контролю за ходом технологічного процесу, зручність обслуговування машин і механізмів.

          Естетичні фактори визначають красу виробничого середовища, приємність форм, кольорів і звуків на робочому місці,  оформлення зон відпочинку, тощо.

Соціальні фактори визначаються взаємовідносинами в трудовому колективі, стилем керівництва, місією і цілями підприємства та мірою їх ідентифікації з інтересами працівника. Під дією цих факторів формується морально-психологічний клімат в колективі.

На ПП „Біо-Захід”  передбачатися як природна, так і штучна вентиляція, місцева припливно-витяжна. Також передбачається центральне опалення, природнє та штучне освітлення.

Природне освітлення здійснюється через віконні пройоми, що виконані у вигляді засклених дерев’яних рам. Штучне освітлення здійснюється за допомогою світильників. Крім робочого штучного освітлення є аварійне освітлення, яке дозволяє при відключенні робочого освітлення продовжувати обслуговування окремих приміщень. Характеристика наведена в табл.1.6.

Таблиця 1.6. Характеристика освітлення ПП «Біо-Захід»

Назва приміщення

Площа підлоги, м2

Розряд зорової роботи

Освітлення

Природне

штучне

Вид освітлення (бокове, верхнє)

КПО,

%

енIV

Нормована освітленість, Еmin, лк

Адміністративне

27

3

бокове

1,35

170

Складське

97

5

бокове

1,35

180

Гардеробні

11

5

бокове

1,35

200

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в основних виробничих приміщеннях передбачена система вентиляції і опалювання.

Основні параметри мікрокліма на ПП „Біо-Захід” наведені в табл.1.7

Таблиця 1.7  Значення параметрів мікроклімату в різних приміщеннях

Приміщення

Температура повітря, 0 C

Відносна вологість, %

Швидкість прямування повітря, м/с

Адміністративне

18 - 21

60 – 40

< 0.2

Складське

1216

< 75

< 0.3

Гардеробне

15-18

60 – 40

< 0.3

Вентеляція – процес повітрообміну в приміщеннях, який забезпечує нормовані значення параметрів мікроклімаиу та чистоти повітря.

На ПП „Біо-Захід” використовується притічно-витяжна вентеляці, детальніша характеристика якої наведена в таблиці 1.8.   

Таблиця 1.8 - Характеристика штучної вентиляції

 

Приміщення

Тип вентиляції

Вентиляційне обладнання

Кратність повітрообміну, 1/год

Адміністративне приміщення

Притічно-витяжна

Витяжний всмоктувач

5

Складські приміщення

Притіжно-витяжна

Витяжний всмоктувач

5

Гардеробні

Притічно-витяжна

Витяжний всмоктувач

5

В загальному на ПП „Біо-Захід” створено всі необхідні санітарно-нінієнічні умови праці. Це метеорологічні умови, відносно до категорії важкості фізичних осіб, встановлена вентеляція, штучне та природнє освітлення.  

Пожежна безпека

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке

призводить до матеріальної шкоди.

Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних

цінностей. Причинами  пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і нормпожежної безпеки, невиконання Закону “Про пожежну безпеку”.

Небезпечними факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри,

підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низький вміст кисню, обвалення будинків і споруд.

Пожежна безпека на підприємстві ПП „Біо-Захід” регламентується ГОСТ 12.1.004-85 «ССБТ. Пожарная опасность. Общие требования», [1] іншими державними і галузевими стандартами», Типовими правилами пожежної безпеки для промислових підприємств, «СНиП 2.01-85 «Противопожарные нормы» [3] тощо.

На ПП „Біо-Захід” пожежі можуть бути викликані технічними і організаційними причинами. До технічних належать: несправність електрообладнання; знос і корозія обладнання; конструктивні недоліки обладнання; ремонт обладнання на ходу; реконструкція установок з відхиленням від технологічних схем; займання пожежонебезпечних речовин.                                Організаційна причина — порушення правил протипожежної безпеки.

Технологічне устаткування за нормальних режимів роботи повинно бути пожежобезпечним. На випадок небезпечних несправностей і аварій необхідно передбачити заходи, що обмежують масштаб і наслідки пожежі.

Апаратне відділення має бути обладнане автоматичною пожежною сигналізацією.

Усі приміщення мають бути забезпечені первинними засобами пожежегасіння. До них належать: вогнегасники, пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, ящики з піском, пожежні відра, совкові лопати); пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири, тощо).

Також необхідно встановити на території підприємства пожежні щити. До комплекту засобів пожежегасіння, які розміщуються на ньому слід включити: вогнегасники – 2, ящик з піском -1, покривало – 1, гаки – 3, лопати – 3, сокири – 1, ломи – 1.

У випадку виникнення пожежі охорона об'єднання повинна діяти оперативно, розподіляючи між собою обов'язки згідно " Табелю бойового пожежного розрахунку", вчасно повідомивши пожежну службу чи частину.  На підприємстві сформований хороший стан пожежної безпеки, про що свідчить те, що на підприємстві з часу його створення не було жодного нещасного випадку пов’язаного із виникненням пожежі.   

1.4.5 Охорона навколишнього середовища

Усе необхідне для життєдіяльності людина отримує з природи: повітря, воду, сировину для промисловості. Людське суспільство як частина природи може бути тільки в постійній взаємодії з нею. Вплив людини на навколишнє середовище є перетворюючим, що змінює її, причому далеко не завжди в кращу сторону, тому збереження природного середовища і розумна охорона природи - одна з най гострі-ших проблем, що стоять перед людством, особливо в сучасних умовах.

Раціональне використання землі, лісу, атмосфери і водних ресурсів в Україні передбачено Конституцією. В даний час у сфері охорони навколишнього середовища діє цілий ряд нормативних актів: Закон України «Про охорону навколишньої природного середовища»; Постанова Уряду України «Про затвердження порядку визначення плати і її граничних розмірів за забруднення навколишньої природного середовища» і ін.

Під навколишнім середовищем розуміють цілісну систему взаємопов’язаних природних і антропогенних об’єктів і явищ, під впливом і при безпосередньому використанні яких відбувається праця, побутова діяльність, відпочинок людей. Поняття «навколишнє середовище» включає соціальні, природні і штучно створені фізичні, хімічні та біологічні фактори, тобто все те, що впливає на життя і діяльність людини. Складовою частиною навколишнього середовища є природне середовище. Перед сучасним суспільством стоїть завдання не тільки зберегти природу, а й запобігти негативним наслідкам господарської діяльності людини в майбутньому.

Охорона навколишнього середовища являє собою важку комплексну проблему, яка має відношення до всього суспільства в цілому і до кожного окремого громадянина.

На ПП „Біо-Захід” відсутнє виробництво так як підприємство займається торгівлею, і отже негативний вплив на навколишнє середовище, обмежується тільки викидами із засобів перевезення вантажів, незначного викиду пилу та сміття.   

1.4.6 Індивідуальне завдання: розрахунок штучного освітлення на                       ПП „Біо-Захід”

Для проведення розрахунку штучного освітлення на ПП „Біо-Захід” можна використати метод питомої потужності. Цим методом визначають потужність кожної лампи Рл Вт за формулою:

Рл= Р*S /N     (1)   де:            Р- питома потужність, Вт/м;         S - площа приміщення, м;         N- кількість світильників у приміщенні.       Для визначення питомої потужності використовують таблиці Г.М. Кнорінга.  За відсутності вказаних таблиць питому потужність Р, Вт/мможна визначити за формулою:          Р=(0,15…0,25) ЕК…К, (2)          де 0,15...0,25 – коефіцієнти, з яких перший відповідає приміщенням з рівнем освітленості до 100лк, другий понад 100лк      Розрахунок для ПП „Біо-Захід”:

  1)для адміністративного приміщення:      РЛ=0,25*27/4=1,7                         2) для складського приміщення :                      РЛ=0,25*97/11=2,2             3) для гардеробу:          РЛ=0,25*11/2=1,4

За проведеними розрахунками можна сказати, що рівень штучного освітлення на ПП „Біо-Захід” є оптимальним для всіх трьох видів приміщень.

Розділ 2. Теоретико-методологічні засади процесу управління товарною політикою .

2.1 Суть та значення процесу управління товарною політикою.

 Товар — це все, що може бути запропоноване на ринку для задоволення потреб споживачів. Головними складовими товару є:  — споживацька цінність, тобто здатність виробленої продукції задовольняти конкретні запити споживача;               — представленість продукції на ринок для продажу;  — наявність попиту на продукцію на ринку. [8, 2] Управління товаром здійснюється на трьох рівнях — на рівні марки, на рівні товарного асортименту, на рівні товарної номенклатури. Детальніше зображено на рисунку 2.1.

Рисунок 2.1 Рівні управління товаром

 

Товари, пропоновані на ринку, включають матеріальні об'єкти, послуги, досвід, заходи, образи, індивідуальності, місця, об'єкти власності, організації, інформацію та ідеї. У визначенні товару присутні два компоненти: достоїнства, які пов'язують з ним, і його властивості. Третій компонент — це обслуговування після продажу. Достоїнства товару — це ті його властивості, з якими споживачі пов'язують потенційне задоволення своїх потреб. Достоїнства товару характеризують основний товар. Підприємства-виробники перетворюють бажані достоїнства товару на його властивості.        Властивості товару визначають товар, який можна сприймати на дотик. Це не тільки фізичні характеристики товару і його дизайн, але й упаковка, і найменування марки. Оформлення товару іноді виявляється важливішим, ніж вміст.             Третій елемент товару — це сервіс після продажу. Товар, що включає послуги після продажу, називають доповненим товаром. Доповнений товар є особливо важливим у промисловому маркетингу, оскільки багато товарів виробничого призначення потребують обслуговування після продажу.   В умовах ринку підприємство самостійно ухвалює рішення про вибір стратегії й тактики здійснення товарної політики. Кожне підприємство може запропонувати ринку один товар або декілька його видів, одну або декілька товарних ліній, сукупність яких є товарною номенклатурою або товарним міксом фірми.            Товарна лінія позначає групу товарів, тісно пов'язаних між собою одним із таких способів:            — товари задовольняють одні й ті самі потреби, дають змогу розв'язати одні й ті самі проблеми клієнтів. Наприклад, проблема особистого транспорту розв'язується за допомогою велосипедів, мотоциклів, автомобілів;   — товари призначені одним і тим самим чітко вираженим групам споживачів (товари для молодят, для осіб із солідною комплекцією і т. д.);  — товари продаються торговельними підприємствами одного й того самого типу. Наприклад, асортимент міського вуличного кіоску;     — ціни на товари перебувають у строго визначеному діапазоні порівняно з основною масою аналогічних за призначенням товарів (товари для бідних, товари для дуже багатих людей).          Товарна лінія може бути короткою або довгою. Товарна лінія називається короткою, якщо підприємство може збільшити свій прибуток за рахунок розширення асортименту продукції, яка входить до товарної лінії. Товарна лінія називається довгою, якщо збільшення прибутку можливе за рахунок звуження асортименту.           Збільшення товарної лінії здійснюють через подовження або наповнення товарної лінії.           Подовження товарної лінії, як правило, застосовується, коли підприємство шукає нові сегменти ринку і/або намагається змінити ситуацію в конкурентній боротьбі на свою користь. Це досягається завдяки освоєнню випуску продукції, котру не виготовляє підприємство в цей час. Подовження товарної лінії може здійснюватися "вниз" (випуск простішого й дешевого товару) або "вгору" (випуск складного та дорогого товару), або одночасно в обох напрямах.    Наповнення товарної лінії здійснюється для повнішого використання виробничих потужностей і поставок на ринок товарів широкої номенклатури. Таке збільшення довжини товарної лінії здійснюється завдяки розширенню асортименту товарів цієї лінії.         Товарна номенклатура, або товарний мікс, як сукупність усіх товарів фірми, характеризується шириною, довжиною, глибиною й узгодженістю. Ширина товарної номенклатури визначається кількістю товарних ліній підприємства, довжина — загальним числом конкретних товарів фірми, глибина— числом варіантів кожного товару певної товарної лінії, узгодженість — ступенем близькості різних ліній з точки зору кінцевого використання товарів.   Проведення фірмою товарної політики пов'язане з двома проблемами. По-перше, фірма повинна раціонально організовувати роботу в межах наявної номенклатури товарів з урахуванням стадій життєвого циклу; по-друге, завчасно здійснювати розроблення нових товарів для заміни тих, які підлягають зняттю з виробництва й виведенню з ринку. Вирішення цих проблем дає змогу фірмі мати стійку структуру асортименту, постійний збут і стабільний прибуток.   Товарна стратегія розробляється на перспективу і може включати три стратегічні напрями з поліпшення привабливості товарного міксу, що є на фірмі: інновація товару; варіація або модифікація; елімінація товару.   Стратегія інновації товару визначає програму розроблення й упровадження нових товарів. Вираз "новий товар" використовується як для позначення вдосконалення, оновлення існуючих товарів, так і для характеристики абсолютно нових споживацьких благ, які вперше надаються споживачам.    Диференціація товару є процесом розроблення ряду істотних модифікацій товару, які роблять його відмінним від товарів-конкурентів.  Диверсифікація товару займає особливе місце в товарній політиці фірми. Ця стратегія застосовується тоді, коли фірма починає виготовляти додаткові товари, які планується запропонувати на нові ринки збуту. Диверсифікація виступає як ефективний засіб для забезпечення зростання стійкості діяльності фірми. За допомогою диверсифікації фірма може отримати хороші результати з відродження обороту і прибутку завдяки новим товарним пропозиціям для нових ринків, що, врешті-решт, сприяє, окрім усього іншого, ефективній політиці зі зниження підприємницького ризику.        Ефективна товарна політика передбачає постійний контролінг і регулювання виробничої програми та товарної номенклатури підприємства. Здійснення контролінгу в цій сфері маркетингової діяльності спрямоване на попередження зниження обсягу продажу і вживання заходів щодо поліпшення товарного асортименту фірми на ринку. Розробленню таких заходів передують ретельне дослідження й аналіз причин зниження обсягу продажу, затоварювання та зменшення прибутку.          Завдання стратегії елімінації товару полягає у виділенні таких товарів, які виглядають сумнівними з погляду подальшої привабливості на ринку, що є основою для ухвалення рішень щодо подальшої долі товарів: залишати їх у товарній номенклатурі чи знімати з виробництва і виводити з ринку. Стратегія елімінації не означає однозначного вирішення про відхід з ринку або закриття виробництва взагалі. Можливими є такі рішення: виявлення "старіючих" товарів, розроблення заходів для функціонування фірми в умовах стадії спаду, вилучення товару (товарів) з номенклатури і продовження діяльності з асортиментом, що залишився, зняття товару з ринку. [ 7, 145 ]       Під час підготовки рішень доцільно проводити аналіз програми збуту в цілому й аналіз положення кожного товару на ринку. При цьому виявлені сумнівні товари необхідно проаналізувати з погляду їхнього життєвого циклу, встановити рівень ефективності їх подальшого виробництва.

2.2 Поняття асортименту та номенклатури товарів

Прийнято вважати, що наукові та практичні успіхи на ниві маркетингу пов'язані з такими іменами, як Т. Левітт, П. Дракер, Ф. Котлер, І. Ансофф, С. Маджаро, Дж. Р. Еванс, Б. Берман, Г. Дж. Болт, Л. Якокка, Г. Г. Абрамішвілі, П. С. Зав'ялов, В. Є. Демидов, В. Є. Хруцький, П. Г. Перерва. Дослідження цих та інших авторів і є тим розмаїтим світом маркетингу.

Літературу з маркетингової проблематики можна умовно поділити на дві групи. До першої належать суто специфічні наукові розробки, що мають попит у спеціалістів, які займаються вузькою тематикою: дослідженням ринку, рекламою, сервісним обслуговуванням, оптовою або роздрібною торгівлею. Другу групу становлять праці, які адресовані мало підготовленому читачеві і не претендують на повноту і чіткість систематизації матеріалу.

Кожен автор намагається викласти текст таким чином, щоби читач відчув логіку поступового розкриття предмета від розділу до розділу. Цьому також сприяє насичення посібника рисунками, схемами і таблицями. Позитивну роль відіграють численні приклади з діяльності фірм. Вони дуже різні за характером і змістом, завдяки чому зрозуміліше і повніше сприймається теоретична основа посібника.

При розгляді даної теми дипломної роботи я опрацьовував періодичні публікації провідних вітчизняних економістів, таких як: Балабанова Л.В., Мороз Л.А., Чухрай Н.І., Рижий І.Б., Мазаракі А.А., Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. та зарубіжних економістів, практиків комерційної справи: Гарі Армстронг, Філіп Котлер, Роджерс Л., які мають свої бачення стосовно визначення та опису поняття асортиментної та номенклатурної політики.

Розглянемо основні трактування асортименту та номенклатури товарів:

Герасимчук В.Г.

Маркетинг:

Теорія і практика:

Навчальний посібник:

К.:Вища школа,1994.-327с.

Асортимент виробів — важлива складова товарної політики.

Асортиментна політика – це .[11,178] :

 1.  визначення наборів товарних груп (видів, підвидів, марок);
 2.  оптимальне співвідношення базових моделей та їх модифікацій;
 3.  встановлення співвідношення присутності на ринку товарів, що знаходяться на різних стадіях життєвого циклу.

Серед завдань асортиментної політики: задоволення попиту та завоювання нових покупців, оптимізація фінансових результатів фірми та використання її технологічного досвіду.

Вид продукції - це кінцевий продукт виробництва. Наприклад, в асортименті електронної техніки фірми Grundig — телевізори та відеомагнітофони, плейєри та радіо-магнітоли, радіогодинники та музичні центри.

Асортиментна група — сукупність асортиментних позицій товарів даного функціонального призначення.

Павленко А.Ф.

Маркетинг:

Підручник:

К.:КНЕУ, 2003-246с.

Товарна номенклатура — це групи товарів, тісно пов'язаних між собою через подібність виконуваних функцій, або тому, що їх продають тим самим групам покупців, або через ті самі торговельні заклади, або в рамках того самого діапазону цін [22,78].

Товарну номенклатуру фірми зображають з точки зору її широти, насиченості, глибини та гармонійності.

Товарний асортимент — це сукупність усіх товарних одиниць, що їх пропонує покупцям конкретний продавець. Основними характеристиками товарного асортименту є широта (кількість асортиментних груп товарів), насиченість (загальна кількість усіх товарних одиниць), глибина (варіанти пропонування товарів у рамках кожної асортиментної групи) та гармонічність (збіжність товарів різних асортиментних груп з погляду їх кінцевого використання, вимог до організації виробництва, каналів розподілу тощо).

Як відомо, асортимент - це товари різних видів, об'єднані та певною споживчою, торговою або виробничою ознакою. В торговельному асортименті виділяють наповненість товарної групи, тобто види і різновиди товарів, що входять у кожну з товарних груп. Широта асортименту визначається кількістю підгруп і видів виробів певного призначення. Розширення асортименту має бути оптимальним, відповідати розумним потребам і вимогам економічності. Повнота асортименту — це кількість різновидів товару.

Гарі Армстронг,

Філіп Котлер.

Маркетинг:

Загальний курс, 5те видання.:

Пер з англ.:

Учбовий посібник.:-

М.:Видавничий дім "Вільямс", 2001-608с

Товарний асортимент — це група товарів, тісно пов'язаних між собою схожістю принципів функціонування, продажем одним й тим самим групам покупців, реалізацією через аналогічні канали збуту або належністю до одного й того самого діапазону цін. Наприклад, компанія Nike виробляє спортивне взуття в асортименті, корпорація Motorola — асортимент високоякісного телекомунікаційного обладнання, а AT&T пропонує кілька видів послуг з міжнародного зв'язку. В процесі формування товарного асортименту маркетологам доводиться приймати багато непростих рішень [10,261].

Більшість рішень, які приймаються відносно товарного асортименту, стосуються його ширини — загальної кількості товарних одиниць. Широта товарного асортименту залежить від цілей та ресурсів компанії.

З часом товарний асортимент компанії розширюється. Часто це буває внаслідок тиску власних торгових робітників та дистрибуторів, які наполягають на розширенні товарного асортименту для повнішого задоволення запитів покупців, або якщо менеджер може розширити товарний асортимент для підвищення рівня продажу і відповідно прибутку. Однак додавання нових товарів збільшує окремі статті витрат: на розробку та проектування товару, на придбання необхідного для виробництва обладнання, на обробку замовлень, на транспортування та просування нового товару на ринок. Іноді менеджери відмовляються від ідеї розширення товарного асортименту. Непотрібні або неприбуткові товари виключаються з асортименту для збільшення загального прибутку.

Деякі компанії можуть пропонувати не одну, а декілька асортиментних груп товарів, які створюють товарну номенклатуру.

Товарній номенклатурі компанії притаманні чотири важливі характеристики: широта, насиченість, глибина та гармонійність. Під широтою товарної номенклатури розуміють кількість асортиментних груп, які випускає компанія.

Говорячи про насиченість товарного асортименту, мають на увазі загальну кількість окремих товарів, які його складають.

Глибина товарної номенклатури визначається кількістю варіантів виконання кожної торгової марки (товару) в межах асортиментної групи. І нарешті, гармонійність товарної номенклатури характеризує ступінь схожості між товарами різних асортиментних груп з точки зору їхнього кінцевого використання, умов виробництва, каналів розповсюдження або інших показників.

Описані чотири характеристики товарної номенклатури можуть слугувати у якості опорних точок при розробці стратегії товару. Зокрема, у компанії є чотири способи розширення діяльності. Вона може створювати нові асортиментні групи товарів і тим самим розширювати свою товарну номенклатуру. При цьому нові асортиментні групи зміцнюють репутацію компанії відносно вже існуючих товарних груп. Компанія може розширити вже існуючі асортиментні групи, щоб отримати статус компанії з невичерпним асортиментом. Вона може також збільшити кількість варіантів кожного з вже існуючих товарів, тобто поглибити свою товарну номенклатуру. І нарешті, компанія може цілеспрямовано прагнути більшої (або, навпаки, меншої) гармонійності товарів різних асортиментних груп в залежності від того, чи прагне вона завоювати міцну репутацію в одній сфері або одразу в кількох.

Тобто, асортимент продукції - це підбір однойменної продукції, конкретизований у назвах, видах, гатунках, розмірах, артикулах; а товарна номенклатура — це систематизований перелік усіх асортиментних груп і товарних одиниць, що пропонується для реалізації.

Як показав аналіз спеціальної літератури, найосновнішими джерелами для даної дипломної роботи стали праці саме цих авторів. Спеціальна література відіграла важливе значення для кращого вивчення та усвідомлення матеріалу, формування чіткого уявлення про сутність висвітлених мною питань.

2.3 Асортиментна та номенклатурна політика торгівельного підприємства як основа формування його позиції на ринку

Забезпечення умов для досягнення запланованого обсягу товарообороту значною мірою залежить від ефективності асортиментної та номенклатурної політики торговельного підприємства з підбору до реалізації окремих видів та різновидів товарів, планування та регулювання асортиментної структури товарообороту та номенклатури товарів.     Формування асортиментної та номенклатурної політики підприємства спрямоване на найбільш повне задоволення попиту споживачів та забезпечення умов для прибуткової діяльності підприємства.      Асортиментна політика – система заходів, по визначенню переліку товарних груп, які мають найбільшу перевагу для успішної діяльності на ринку, і які забезпечують економічну ефективність діяльності підприємства в цілому [14,84].

Основними завданнями асортиментної політики є:

 1.  Задоволення потреб споживачів;
 2.  Завоювання нових покупців;
 3.  Оптимізація фінансових результатів;

Проте перед тим як почати формувати асортимент, підприємство повинно розробити певні стратегічні дії щодо асортименту та номенклатури.  Асортиментна політика — це цілеспрямована розробка оптимального асортименту товарної пропозиції на основі вимог певних груп покупців (сегментів ринку), а також необхідності забезпечення найефективнішого використання підприємством сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів [14,95].

Асортиментна політика має вигляд системи показників, які характеризують можливості оптимального розвитку виробничого асортименту певного виду товару. Зокрема, це такі показники:

•  різноманіття видів товарів (з урахуванням типології споживачів);

•  рівень і частота оновлення асортименту;

•  рівень і співвідношення цін на товари певного виду.    Мета асортиментної політики — зорієнтувати підприємство на випуск товарів, які найбільшою мірою відповідають структурі та різноманітності попиту конкретних покупців.          Система формування асортименту складається з таких основних етапів:

 •  визначення поточних і перспективних потреб покупців;
 •  аналіз способів використання продукції та особливостей поведінки покупця;
 •  аналіз існуючих аналогів-конкурентів;
 •  критична оцінка виробів підприємства, які пропонуються на ринку (у такому самому асортименті, що і в попередніх пунктах) з позицій покупця;
 •  з'ясування того, якими виробами необхідно доповнити асортимент, а які вилучити з нього (наприклад, через зміни рівня конкурентоспроможності), або диверсифікувати продукцію за рахунок інших напрямків виробництва підприємства, що не відповідають його нинішньому профілю;
 •  розгляд пропозицій щодо створення нових виробів, удосконалення існуючих, а також про нові способи та сфери їх використання;
 •  розробка специфікації нової продукції або поліпшення якості тієї, яку підприємство виготовляє, та її узгодження з вимогами покупців;
 •  вивчення можливостей виробництва нових чи вдосконалення існуючих виробів (включаючи питання цін, рентабельності та ін.);
 •  тестування продуктів (з урахуванням потенційних споживачів) з метою з'ясування сприйняття покупцями їх основних параметрів;
 •  розробка рекомендацій виробничим підрозділам підприємства щодо якості, ціни, сервісу відповідно до результатів досліджень;
 •  оцінка наявного асортименту, а також планування асортименту та управління ним (оскільки жодні плани не зможуть нейтралізувати наслідки помилок, допущених при плануванні асортименту).

Завдання планування і формування асортименту та номенклатури полягають у тому, щоб підготувати "споживчу" специфікацію на виріб, передати її проектно-конструкторському відділу, а потім прослідкувати за тим, щоб дослідний зразок був випробуваний, у разі потреби модифікований і доведений до вимог, які задовольнятимуть споживачів.       Таким чином, остаточне рішення щодо формування асортименту  та номенклатури приймає керівник служби маркетингу підприємства. Він вирішує також такі питання:

 •  коли доцільніше вкласти кошти в модифікацію виробу, а коли — у стимулювання збуту;
 •  виготовити стандартний товар (для виробника це має суттєві вигоди: зниження витрат на виробництво, розподіл, збут, обслуговування, розробка єдиного комплексу маркетингу тощо) чи диференціювати (модифікувати) його;
 •  коли і які товари вилучити з програми продажу, а які включити до неї.

Підбір, планування та регулювання асортименту та номенклатури товарів базується на наступних принципах [12,152]:

1. Відповідність структурі попиту споживачів району діяльності підприємства.            2. Комплексність задоволення попиту споживачів в межах обраної ніші - сегмента споживчого ринку.          3. Забезпечення необхідної широти, глибини та сталості асортименту та номенклатури.            4. Забезпечення умов для отримання цільового розміру прибутку.

Врахування першого принципу передбачає, що розробка асортиментної та номенклатурної політики підприємства повинна базуватися на матеріалах вивчення попиту, як задоволеного, так і незадоволеного, та того, що формується. Тільки відповідність між структурою товарообороту та структурою попиту забезпечує успішну реалізацію товарів.      Необхідність комплексного задоволення попиту споживачів обумовлена потребою забезпечення високої якості торговельного обслуговування, створення умов для скорочення часу покупців на пошук товарів та здійснення покупки. Забезпечення необхідної широти, глибини та сталості асортименту та номенклатури товарів є необхідною умовою підтримку конкурентоздатності підприємства на певному сегменті споживчого ринку. Широта асортименту характеризує кількість товарних груп та підгруп, які реалізує підприємство, глибина - кількість різновидів товарів за окремими споживчими або якісними ознаками (фасонами, моделями, розмірами, сортами та іншими показниками). Стійкість асортименту та номенклатури визначається співвідношенням кількості різновидів товару, який постійно перебуває в реалізації, з кількістю різновидів, передбачених асортиментним переліком. Забезпечення стійкості асортименту створює передумови для закріплення покупців, скорочує їх час на пошук необхідного товару. [24,167]Формування асортименту та номенклатури покликане створити умови для отримання підприємством необхідного прибутку. Це обумовлено тим, що рішення стосовно підбору асортименту та номенклатури, визначають обсяг доходів підприємства від торговельної діяльності (в зв'язку з різним рівнем торговельної надбавки на окремі товари), величину витрат обігу (в зв'язку з різною товарною витратоємкістю товарів), потребу в обіговому капіталі (в зв'язку з різною оборотністю запасів окремих товарів) та інші найважливіші господарсько-фінансові показники підприємства. Формування асортиментної політики підприємства передбачає певні напрямки роботи, що наведені                 на рис. 2.2.

 

Рисунок 2.2 Формування асортиментної політики.

Досвід перших років роботи потужних підприємств роздрібної торгівлі засвідчив важливість і значення саме асортиментної та номенклатурної політики.

В сьогоднішніх умовах потужному магазину важко зберегти баланс попиту і пропозиції, успішно вести конкурентну боротьбу, зберігати частку ринку і розширювати коло клієнтів. Великого значення набувають питання створення й управління збалансованим асортиментом та номенклатурою з десятками тисяч найменувань товарів як основи комерційного успіху супермаркету [17,17].

Асортиментна та номенклатурна політика спрямовується на задоволення запитів існуючих покупців і залучення нових, оптимізацію фінансових результатів торговельного підприємства, використання його технологічного досвіду. Основна мета науково обґрунтованої асортиментної та номенклатурної політики полягає в тому, щоб оптимізувати товарний асортимент та номенклатуру товарів з урахуванням ринку, тобто досягти його збалансованості [12,153].

Асортимент  та номенклатура товарів провідних виробників весь час змінюється. Вони «нащупують» оптимальні набори продукції, збалансовані за видами упаковкою, розфасовкою, щоб відповідати запитам ринку. Тому перед підприємствами торгівлі стоїть завдання вибору серед безлічі пропонованих товарів варіант найбільш збалансованого асортименту та номенклатури продукції.

При формуванні асортименту та номенклатури менеджер вивчає асортимент та номенклатуру найближчих конкурентів, стежить за нововведеннями у цій сфері через засоби масової інформації, відповідні спеціальні видання – наприклад, журнали «Товари», «Технодайджест», вивчає зарубіжний досвід.

Велике значення при формуванні асортименту та номенклатури мають оптові посередники, які пропонують велике товарне розмаїття та інформацію про нього. Посередники і їхні представники є чудовим джерелом маркетингової інформації. Вони завжди знають, які товари мають попит й успішно реалізуються. Це, власне, недороге, а тому обов’язкове для маркетологів будь-якого торгового роздрібного підприємства джерело інформації.

Також для підприємства оптової торгівлі важливе значення також має  поняття збалансованості, яке передбачає:

 •  оптимальну кількість саме супермаркетингових позицій асортименту;
 •  кількість товарних груп;
 •  кількість позицій в товарній групі.

Таким чином асортиментна та номенклатурна політика повинна посідати важливе місце в роботі підприємств роздрібної торгівлі. Збалансований асортимент  та номенклатура є одним з головних чинників успішної роботи. Асортимент має бути представлений великою кількістю різноманітної продукції, адже на нього звертають увагу 60-90% покупців, вважаючи це гарантією того, що буде зроблений правильний вибір. Інакше кажучи, покупцям подобається вибирати.

Нажаль, не існує універсальних методик визначення раціональної кількості видів, підвидів і асортименту продукції. Вирішенню питання можуть допомогти аналіз закономірностей поведінки споживачів, вивчення їхньої психології, мотивів покупки, знання особливостей товарних груп, систематичний аналіз результатів торгової діяльності та оцінка асортименту, які закладатимуться в основу асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі.

 2.4 Складові елементи процесу управління асортиментом та номенклатурою

В умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту та номенклатури є одним їз засобів підвищення конкурентоспроможності.

В нинішній час, в умовах ринкової економіки, виникла можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти чи продавати. Однією з основних задач є формування товарного асортименту продукції. Підприємство повинно мати перелік певних номенклатурних позицій продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і забезпечать виживання в довгостроковому періоді.     Отже, задоволення потреб споживачів.[ 22,84] Потреба споживачів - величина змінна. Вона залежить від цілого комплексу факторів, які впливають на неї. Це і соціальний статус, і рівень доходів населення, очікування, і навіть смаки, які є різні у кожної людини. Отже, підходити до розробки асортименту і номенклатури продукції чи послуг також потрібно комплексно і всебічно, з урахуванням всіх вище перерахованих факторів. Підприємство нездатне задовольняти потреби усіх верств населення одночасно.  Виходячи на ринок, воно обирає сегмент господарювання і тим самим обирає контингент споживачів, який має свої особливості. Асортимент і номенклатуру потрібно розробляти з максимальним врахуванням цих особливостей, і навіть більше того. Це дасть можливість розширити ринки збуту і завоювати нових покупців. Завоювання нових покупців можливе лише у випадку стійкої позиції підприємства на ринку, досконалої рекламної кампанії та гарної репутації, і, звичайно, можливості задовольнити потреби нових споживачів. Ефективне впровадження і здійснення політики завоювання нових покупців неодмінно сприятиме подальшій стабілізації позиції  на ринку і призведе до оптимізації фінансових результатів діяльності.

         В глобальному плані - асортимент є одним з вихідних і найважливіших пунктів здійснення ефективної діяльності підприємства, і вміла та розумна його розробка є однією із запорук успіху.

З метою забезпечення безперервної реалізації продукції постійно необхідно приділяти увагу асортименту продукції. Ринок весь час змінює свої інтереси, умови, приорітети, вимоги. Попит на продукцію також величина змінна. І не обов’язково повинна змінюватись величина попиту. Можуть змінитися лише вимоги до певної технічної характеристики виробу, і цього буде достатньо для того, щоб попит на товар різко змінився убік збільшення чи зменшення. Як бачимо, неважко зрозуміти, чому потрібно приділяти постійну увагу проблемі формування асортименту. Якщо асортимент «застаріє», або не буде відповідати вимогам сьогодення (вимог інколи буває надто багато), це може негативно вплинути на діяльність підприємства взагалі.       Перспективний товарний асортимент, розроблений з урахуванням усіх необхідних моментів та вимог, буде лише посилювати конкурентні позиції виробника в порівнянні з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, які не приділяють належної уваги цій стороні. Я б відніс розробку та впровадження перспективного товарного асортименту до ряду конкурентних переваг того, хто впроваджує цей механізм.

Загальна послідовність дій щодо формування перспективного товарного асортименту здійснюється наступним чином.

 1.  Задається обмеження, по якому формується варіант товарного асортименту.

Здійснюється послідовне ранжування номенклатурних позицій по вибраним економічним характеристикам.

Здійснюється розрахунок рейтингових оцінок по кожному виду продукції, а також розрахунок загального рейтингу, і, в залежності від його значення, кожному виду продукції присвоюється певне місце.

Отриманий в результаті означених дій набір номенклатурних позицій розглядається як можливий варіант перспективного товарного асортименту.

До потенційних економічних характеристик, що слід визначити по кожному виду продукції, включеної в базовий товарний асортимент, відносять:

 •  ціни на одиницю продукції (по їх видам: фіксовані, договірні, зовнішньоекономічні та інші);
 •  потенційні обсяги виробництва продукції;
 •  трудомісткість продукції;
 •  необхідна чисельність робітників;
 •  витрати на впровадження продукції;
 •  витрати на маркетинг;
 •  всі види податків, передбачені законодавством;
 •  прибуток від реалізації продукції;
 •  прибуток, що залишається в розпорядженні після сплати всіх податків з урахуванням пільг і санкцій;
 •  ефективність капіталовкладення, пов'язаного з засвоєнням і висновком продукції на ринок;
 •  тривалість засвоєння і виводу продукції на ринок.

Інші характеристики визначаються на основі аналізу реальних потреб підприємства в ресурсах, що виникають в зв'язку з необхідністю освоєння і виводу на ринок тієї або інший продукції, а також експертним шляхом.

Як правило, споживач схильний до індивідуального порядку задоволення потреб, щоб підкреслити індивідуальність. В той же час, він лякається індивідуалізації споживання, що іде надто далеко, щоб не порушити норми власної соціальної групи. При купівлі товару покупець схильний до звичної споживчої поведінки. Перед панівним розмаїттям виникає пізнавальний дисонанс, тобто почуття невпевненості, сумнівів в момент придбання товару, що може бути присутнім навіть після прийняття рішення про його купівлю. Тому одна з задач реклами і товарної стратегії - усунути це почуття.

Виходячи з потреб споживачів логічно було б зробити висновки:

а) сьогодні жоден продукт не повинен залишатися нижче рівня якісних норм свого цінового класу;

б) відокремлюваною перевагою товару є його унікальність, тобто вдале поєднання товарних, сервісних, інформаційних вимог споживачів.

в) товар повинен мати, по можливості, декілька функціональних характеристик;

г) товар повинен мати привабливий зовнішній вигляд.

Якщо це, наприклад, підставка під телевізор, то вимоги покупців, до неї будуть наступними: вона повинна бути міцною, тобто надійною, мати сучасний дизайн, бути зручною для установки чи кріплення. Також на формування товарної плітики такі фактори як: мода, НДДКР, ризик та ін. Основні розглянемо детальніше/ 

Мода. Всі більше товарних груп підлягають диктату моди. З одного боку, вона сильно впливає на товари, що розрізняють як “модні” і “не модні”. З іншої, залишає більшу свободу дій і кожний, в рамках панівного направлення моди, може висловити свою особисту оцінку.

Але саме через моду товари “морально” застарівають, тобто прискорюється виробництво замінних товарів. Цей процес іде назустріч зацікавленим в зміні проявів своїх потреб покупцям.         НДДКР. Як всередині, так і поза межами підприємства проводяться систематичні пошуки засобу вдосконалення виробництва і створення нових зразків. Внаслідок бурхливого технічного прогресу існуючі товари “морально” застарівають задовго до їх фізичного зносу. Технічно нові продукти не тільки відрізняються від своїх попередників, але і переважають їх.   Зменшення ризику. Ризик - це можлива небезпека. В економічній теорії під “ризиком” слід розуміти ймовірність (загрозу) втрати ринковим суб'єктом частини прибутку в результаті здійснення певної виробничої або фінансової діяльності 18,74. При формуванні товарного асортименту слід враховувати ризик:

 •  зміна в зовнішньому середовищі (зміна цін, попиту);
 •  зміна відношень підприємства з контрагентами (зміна орієнтації партнерів та інші.);
 •  зміни всередині підприємства (раптовий вихід з ладу основних виробничих фондів);
 •  зміни внаслідок науково-технічного прогресу (поява нових технологій та інші). [16,287]

Для мінімізації цих ризиків підприємству необхідно:

 •  правильно оцінювати ресурсні обмеження, виробничі потужності;
 •  вірно сформулювати стратегічну мету;
 •  правильно визначати ситуацію на ринку, та інші
 •  періодично проводити маркетингові дослідження і науково-технічні розробки, щоб підприємство мало гнучкість в реагуванні на зміни, що відбуваються на ринку.

Існує два шляху захисту підприємства від ризику, що можна класифікувати по активності дій: 1) пасивне реагування; 2) активне втручання.

Пасивне реагування - використання стратегії страхування можливих ризиків. Підприємство знаходиться в ролі стороннього спостерігача, що констатує факт реалізації і нереалізації застрахованих ризиків.

Активне реагування - використання підприємством стратегії диверсифікації своєї діяльності з метою зниження ступеня ризику.

Під диверсифікацією розуміють процес проникнення підприємства в нові для себе галузі матеріального і нематеріального виробництва з метою забезпечення стабільних рівнів функціонування і зниження рівня втрат у  випадку реалізації ризику [19,314].

При використанні підприємствами диверсифікації з метою зниження ризику підприємства можуть вирішити цілий ряд задач:

 •  створення принципово нових товарів і послуг на базі використання передової технології;
 •  розвиток нових напрямків підприємництва;                      поліпшення якості продукції, раціоналізація виробництва, зниження витрат;
 •  можливість збільшення своєї частки на ринку, активізація своєї ринкової політики.

Сегментування ринку - це розподіл великого ринку на більш дрібні групи індивідуальних або інституціональних споживачів, яким властиві деякі загальні характеристики, тип поведінки, потреби.  Мета сегментування - виявлення групи покупців, що цінують одні  ті ж якості конкретного товару або послуги. Щодо основних принципів сегментування то вони наведені в табл. 2.1

Таблиця 2.1 Основні принципи сегментування ринку [16,203]

Принципи сегментування

Змінна сегментувания

Демографічний

Вік, купівельна спроможність, професія, освіта, стать, раса,

Національність, життєвий цикл родини

Географічний

Регіони миру, країни, штати, округа, міста, клімат місцевості,

Щільність населення

Поведінковий

Обсяг споживання, прихильність товарній марці,

тип споживання,

Очікувані вигоди

Психографічний

Соціальний клас, особисті характеристики, спосіб життя

 

З часом асортимент товарів ширшає, оскільки підприємства шукають нові шляхи для збільшення обсягу продажу. Існують декілька різноманітних варіантів розширення асортименту [19,372]:

 1.  Поновлення асортименту;
 2.  Розширення асортименту;
 3.  Розповсюдження товарного знаку.

Поновлення асортименту - розробка нових виробів для заповнення тих ринкових позицій, які залишилися непоміченими конкурентами або з'явилися в результаті зміни смаків і потреб споживачів.

2.5  Управління товарною політикою, як інструмент інноваційного розвитку.

        Сьогодні суспільне, політичне та економічне життя нашої держави характеризуються трансформаційними процесами, при чому найбільш яскраво проявляючись в економічній сфері і, якщо в галузі виробництва ми маємо найвищі досягнення, наприклад, у космічній та авіаційній промисловості, то в організації систем управління маркетингом з використанням найсучасніших інноваційних технологій та інструментів товарної політики, – маємо значний невикористаний резерв.  [ 9, 4 ]

З точки зору управлінської сутності поняття «товарна політика» передбачає виважену політику підприємства чи держави з розроблення та втілення в життя стратегічного плану розвитку.

На рис. 2.3 наведено схему управління товарною політикою, яка відображає загальні її пропорції.

Рисунок 2.3  Схема управління товарною політикою

Відомо, що маркетинг є одним з головних резервів інтенсивного прогресу економіки в цілому і інноваційних програм розвитку галузі шляхом запровадження новітніх технологій товарної політики. Це стосується державної політики як в її макроекономічних пошуках майбутнього розвитку, так і вузькогалузевих перспектив застосування технологій товарної політики, а також широке впровадження їх у приватному бізнесі.

Як бачимо з рис. 1, головними поштовхами у взаємодії елементів товарної політики головними є управлінські рішення та робота з внутрішньою і зовнішньою інформацією. Фактично, товарна політика є основою бізнесу і серцевиною будь-яких бізнес-проектів, планів та перспективних схем розвитку маркетингової діяльності.

Товарна політика розподіляється на три рівні товарних систем (державний, регіональний та підприємницький), і має збалансувати всі проблеми їх співвідношення, а також забезпечити подальше вдосконалення їх взаємодії на основі застосування інноваційних технологій у товарній політиці підприємств, регіонів, галузей і держави в цілому.

Наступним напрямом реалізації товарної політики є розроблення проекту вдосконалення маркетингових зв’язків (як внутрішніх, так і зовнішніх), а також запропонування керівникам підприємств разом з органами влади створити інформаційно-управлінську систему регуляції ринку з метою скорочення маркетингових ланцюгів між виробником і споживачем для економії ресурсів як окремої людини, так і регіону в цілому.

Таким чином, дане дослідження констатує, що поняття «товарна політика», поширене за межі конкретного підприємства на регіон, державу і може бути використане для створення інноваційних механізмів:

 1) на державному рівні, як пошук головних галузей розвитку, що найбільше стимулюватимуть економічне зростання та впровадження інноваційних технологій товарної політики у галузях, визначених як стратегічні, визначення стандартів для формування найсучаснішої маркетингової системи в державі і впровадження інноваційних інструментів товарної політики у стосунках виробників та комерційних структур, а також створення глобальної інформаційно-комерційної системи для забезпечення максимального збереження ресурсів і ліквідації посередницьких ланцюгів з метою покращення загальних параметрів національної економіки;

2) для конкретних регіонів, як пошук та визначення головних груп товарів, виробників та перспектив розвитку, що стануть головними чинниками формування місцевих бюджетів та створення найсучаснішої інфраструктури.

Саме тому, регулювання механізмів товарної політики на всіх рівнях у державі є суттєвим поштовхом у розвитку, завдяки якому можна значно зберегти ресурси та зробити кожного покупця і державу в цілому суттєво заможнішими.

   

 

 

Розділ 3. Аналіз товарної політики та напрямки покращення її управлінням            на ПП „Біо-Захід”

 3.1  Аналіз товарної  політики ПП „Біо-Захід”

3.1.1 Аналіз динаміки обсягу асортиментної структури та номенклатури товарообороту на ПП „ Біо-Захід”          Механізм формування асортиментної та номенклатурної політики в довгостроковому періоді базується на вивченні забезпечення товарної продукції від постачальників та посередників і її реалізації кінцевим споживачам – покупцям. Роздрібний товарообіг включає в себе продаж товарів населенню для особистого споживання, а також організаціям, підприємствам для колективного користування і поточних господарських потреб. Виконання плану товарообігу – один з оціночних показників фінансово-господарської діяльності.  Оновними завданнями аналізу роздрібного товарообігу є:   1.перевірка степені виконання плану товарообігу;     2.вивчення динамічних змін товарообігу;       3.вивчення і кількісний вимір факторів, які впливають на зміну фактичного товарообігу від планового і на його динаміку;       Все це дозволить виявити шляхи і можливості збільшення обсягу товарообігу, прискорення оборотності товарів, нормалізаціі товарних залишків і покращення обслуговування покупців.       Щодо  динаміки виконання товарообігу то її можна розглянути на основі   таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Аналіз динаміки товарообігу на ПП „Біо-Захід”

Роки

Товарообіг

Фактичний  товарообіг в % до

Відхилення фактичного товарообігу від планового

План

тис. грн.

Факт

тис. грн.

Плану

%

Минулого року %

Базисного року %

 В сумі

тис.грн.

 В %

2009

5950

5743

96,5

---

---

-157

-3,5

2010

5650

5123

90,6

      89,2

89,2

-527

-9,4

2011

6100

5990

98,2

117

104,3

-110

-1,8

Як свідчать наведені дані,  товарообіг в 2010 році знизився на 9,4% (527тис. грн.), порівняно з 2009 роком,  проте у 2011р.  спостерігається ріст товарообігу на 7,6 % порівняно із 2010р, і на 1,7 % з 2009р.

Найбільше зниження товарообігу порівняно з планом спостерігається у 2010 році -9,4 ; а найнижче у 2011р. – -1,8 %. , що дало змогу збільшити прибуток.

З метою виявлення причин невиконання планових показників по реалізації проаналізуємо, як виконувалися на протязі 2010-2011 років плани надходження товарів.

Вивчення даних таблиці 3.2 дозволяє нам встановити, що однією з причин недовиконання плану товарообігу є невиконання  запланованих надходжень по товарним групам. Так,  по  товарних  групах у 2010 році характерне невиконання планових завдань по надходженню. Загальна сума недовиконання склала 527 тис. грн. або 90,7%. Найбільше недопоставлено від постачальників бакалії         (438тис. грн).

Таблиця 3.2 Аналіз виконання плану надходження товарів по ПП „Біо-Захід” за 2010 рік.

Товари і товарні групи

Н а д х о д ж е н н я    в с ь о г о

по плану

тис. грн..

по  факту

тис. грн..

% виконання плану

відхилення від плану (+,-)

тис. грн.

1

Бакалія

3685

3247

88,1

-438

2

Молочна продукція

1965

1876

95,5

-89

В С Ь О Г О:

5650

5123

90,7

-527

У 20011 році ПП „Біо-Захід” було заключило контракт із постачання кондитерських виробів, але в загальному це не покращило  ситуацію з постачанням товарів, а погіршило (табл.3.3)., адже недовиконання плану тільки по кондитерських виробах склало 80 тис. грн., по бакалійних 115 тис.грн..   Загальний розмір товарної продукції, що не надійшла у торговельну мережу, склав 255 тис. грн. Найкраща ситуація характерна для  молочної продукції (недовиконання плану становить тільки 2,9 %) .

     Таблиця 3.3 Аналіз виконання плану надходження товарів по ПП „Біо-Захід" за 2011 рік

 Товари і товарні групи

Н а д х о д ж е н н я    в с ь о г о

по плану

тис. грн.

по  факту

тис. грн..

% виконання плану

відхилення від плану (+,-)

тис. грн

1

Молочні продукти

2040

1980

97,1

-60

2

Бакалія

3125

3010

96,3

-115

3

Кондитерські

1100

1020

92,7

-80

В С Ь О Г О:

6265

6010

97,75

-255

Крім виконання  плану надходжень, на роздрібний товарообіг впливають ряд факторів. Перейдемо до послідовного їх  розгляду і розрахунку.

Одним з факторів, що впливає на формування  асортиментної політики і виконання плану товарообігу, є забезпечення торговельних підприємств товарними ресурсами.   Визначимо, як вплинули окремі фактори товарного балансу на обсяг реалізації. В таблиці 3.4 показані показники товарного балансу за 2010 рік, які по різному вплинули на обсяг реалізації: одні в сторону зменшення, другі – в сторону збільшення. Так, по бакалійним товарам зміна товарообігу від планового призвела до значного збільшення запасів на кінець року, по молочних продуктах запасів на початок року було більше ніж плановано на 5 тис. грн.. , надходження не були виконані в повному обсязі ( -14 тис. грн.), що призвело до зменшення запасів на кінець року.     

Таблиця 3.4 Аналіз впливу на обсяг товарообігу факторів товарного забезпечення по ПП „Біо-Захід” за 2010 р.

 

Показники товарного балансу за 2011 рік наведені в таблиці 3.5. Так, по всіх товарних групах зміна початкових запасів та надходжень негативно вплинули на загальне  невиконання  товарообігу в розмірі 527  тис. грн. , адже  лише по бакалійній  групі товарів план надходження не виконаний на 100 тис.грн. , що відповідно послужило збільшенню розмірів кінцевих запасів на 23 тис. грн. Загальний розмір впливу факторів у 2011 році характеризується такими показниками:

 •  за рахунок зменшення початкових запасів товарообіг не забезпечено товарними ресурсами на 57 тис. грн., тобто не заповнення нормативу  товарних запасів на початок  року негативно вплинуло на невиконання плану товарообігу;
 •  за рахунок невиконання планів надходження товарів по всім товарним групам без виключення не забезпечено виконання плану товарообігу на  230 тис.грн.;
 •  за рахунок недостатності товарних запасів на кінець року по всім видам товарообіг забезпечено товарними ресурсами на 32 тис. грн.  

Таблиця 3.5 Аналіз впливу на обсяг товарообігу факторів товарного забезпечення по ПП „Біо-Захід” за 2011 рік.

Виходячи із вищенаведених даних можна зробити загальний висновок щодо динаміки товарообігу на ПП „Біо-Захід” то спостерігається тенденція до невиконання плану товарообігу, а саме плану: запасів, надходжень, та залишків на кінець року. Проте хоча вони  і не виконуються в повному обсязі підприємство не несе значних втрат внаслідок цього, і це явище не являється виключенням із правил в діяльності торгівельних підприємств на Україні.  

 

3.1.2. Стан позиціонування товарного асортименту та його оцінка

Позиціювання товару це визначення особливостей, характерних рис товару, що відрізняють його від аналогічних товарів - конкурентів.[9,175].

Позиціювання товару чи послуги тісно пов'язане з сегментацією, оскільки ті чи інші якості товару, необхідність тієї чи іншої послуги виходять з потреб певного сегмента споживачів.

Позиціювання можна проводити:

 •  на певних перевагах або характеристиках товару;
 •  на специфічних потребах споживача;
 •  у порівнянні з товарами-конкурентами;
 •  на створенні іміджу фірми.

         Отже, для визначення стану позиціонування ПП „Біо-Захід” та його товарного асортименту необхідно провести аналіз конкуренції в галузі.

Аналіз конкуренції в галузі проводиться за допомогою моделі п’яти конкурентних сил запропонованої М.Портером:

Конкуренція між учасниками галузі;

Загроза з боку нових конкурентів у галузі;

Конкуренція з боку підприємств, що реалізують товари-замінники;

Конкурентний тиск постачальників;

Конкурентний вплив споживачів.

В галузі існує досить інтенсивна конкуренція. Це зумовлено наявністю в ній великої кількості підприємств по збуту продуктів харчування. На інтенсифікацію конкуренції також впливає використання підприємствами різних способів підвищення продажу продукції. Ще одним фактором посилення конкуренції є легкість та доступність зміни продавця. Це означає, що споживач без значних втрат у ціні чи витратах часу може перейти на купівлю продукції інших підприємств.

Можливість появи нових конкурентів у галузі залежить від вхідних бар’єрів та очікуваної реакції діючих на ринку підприємств на появу нового суперника. У даній галузі наявні певні бар’єри для нових підприємств. Наприклад:   невигідне становище по витратах, що не залежать від розмірів нового підприємства, яке має намір вийти на ринок оскільки у діючих підприємств є переваги у вигляді наявності вже функціонуючих виробничих потужностей, ефекту навчання. Малим підприємствам буде важко досягти високого рівня конкурентоспроможності ще й через необхідність досить значних початкових капіталовкладень, оскільки реалізація високоякісного продукту вимагає використання нового технологічного обладнання, яке дорого коштує. Загалом дана галузь знаходиться на етапі зрілості, а, отже, темпи її росту не дуже великі і вона не надто приваблива для нових підприємств.

Щодо товарів замінників, то їх не має, оскільки продукцію даної галузі замінити неможливо ніяким іншим товаром. Тому конкуренція з боку появи товарів-замінників відсутня.

Конкурентний вплив з боку постачальників незначний, оскільки вони постачають стандартні продукти для всіх підприємств галузі.

Значно більшим є конкурентний тиск споживачів. Існує багато реалізаторів продуктів харчування, ціни на які не дуже відрізняються, а, отже, споживачу не важко змінити продавця. До того ж він може самостійно обрати місце й час придбання. Якщо ціна товару не задовольняє споживача, він купить його пізніше, коли вона знизиться, або там, де вона нижча на даний момент. Тому підприємству необхідно боротися за кожного клієнта, тому що в будь-який момент споживач може відмовитися від послуг та продукції даного підприємства та без значних витрат для себе обрати інше підприємство.

Щоб визначити конкурентну позицію для ПП „Біо-Захід” на ринку продуктів харчування, скористаємося картою стратегічних груп, яка наведена на рис. 3.1. Карта показує тільки місце підприємств на ринку відносно один одного, детальніше охарактеризовано кожне підприємство за заданими параметрами у балах у таблиці 3.6.

         Щодо частки ринку, то  ПП „Біо-Захід” поступається двом основним конкурентам:  ТзОВ «Прикарпатський торговий дім» та ТОВ ТПП «Універсал», від інших організацій частка ринку є значно більшою, набір конкурентних переваг уже досягає  рівня лідера в даній галузі по Івано-Франківській області ( ПТД).   

Ринкова частка підприємства

Велика

  ТзОВ «Прикарпатський торговий дім»

      ТОВ ТПП «Універсал»

   

                    

         

ДП «Сав-Сервіс»

                                                            ПП «Біо-Захід»

                                                   

 

ТЦ „Крона-Захід”

  

  

Середня

Мала

Малий

Середній

Великий

Набір конкурентних переваг

Рисунок 3.1. Карта стратегічних груп


Таблиця 3.6 Визначення рівня конкурентоспроможності ПП „Біо-Захід”  в балах.

Фактори конкурентомспроможності

ПП „Біо-Захід”

Конкуренти

ТОВ «Універсал»

ТЦ «Корона-Захід»

ТзОВ „Прикарпатський

Торговий дім"

ДП «Сав-Сервіс»

примітки

Продукт

 

 

 

 

 

Якість

4

3

2

5

4

Технічні параметри

3

4

2

5

3

Гарантійний строк експлуатації

3

4

3

4

4

Унікальність

2

2

2

5

3

Надійність

3

4

3

5

3

Ціна

 

 

 

 

 

Розмір прейскурантної ціни

3

4

3

3

4

Строки платежів

4

5

3

4

2

Умови кредитування

3

2

1

4

3

Канали розподілу

 

 

 

 

 

Розвиток системи оптових посередників

4

1

1

3

2

Кваліфікація торгового персоналу

4

3

3

4

4

Охоплення ринку

3

1

1

5

2

Розвиток складських площ

5

2

2

5

3

Система управління запасами

4

3

2

5

3

Система транспортування продукції

5

2

2

5

4

Система комунікацій

 

 

 

 

 

Розвиток реклами

2

1

0

2

3

Індивідуальний продаж

5

5

3

4

3

Презентація товарів

4

1

2

4

3

Навчання і підготовка збутових служб

3

1

1

4

3

Система стимулювання збуту

3

3

1

4

3

Загальна кількість балів

67

51

37

80

59

Отже, на основі проведених досліджень для ПП „Біо-Захід” можна обрати наступальну стратегію позиціонування їхнього товару. Це можливо, тому що  ситуація на ринку продуктів харчування є дуже сприятливою для  підприємства,  тому що є великий потенціал щодо збільшення резервів реалізації, високий розвиток складських приміщень та системи оптових посередників які дають змогу розширити асортимент, а відповідно і частку ринку. Проте керівництву ПП „Біо-Захід” необхідно приділити велику увагу рекламі і збільшення асортименту продукції, адже це і є його слабкі місця, що не дають йому змоги розширити свою ринкову частку.

 

 3.2 Підвищення ефективності управління асортиментом та товарною номенклатурою

Сучасна економічна система України вимагає використання сучасних концепцій управління асортиментом та номенклатурою товарів  на підприємствах торгівлі, зокрема і на ПП „Біо-Захід”.  Якщо в силу відомих причин виробники не змогли активно застосувати їх у виробництві, то в сфері торгівлі вони використовуються більш ширше. Насамперед, це стосується впровадження маркетингових програм в комерційну діяльність торговельних підприємств. Застосування конкуренції на внутрішньому ринку вимагає від керівників підприємств реального вивчення організації господарських зв’язків з постачальниками, проведення ефективної асортиментної та номенклатурної політики, активного просування збуту товарів. Такі умови передбачають визначення суттєвості ділового ринку, який має бути необхідною частиною в організації діяльності торговельного підприємства.     Діяльність ПП „Біо-Захід” в умовах ринку пов’язана в основному, з трьома групами ризику: забезпеченням пропорції рівня попиту, тобто необхідністю закупки тільки тих товарів, на які буде попит і які будуть продані; оптимізацією товарних запасів (забезпеченням задоволення попиту через мінімальні товарні запаси); діяльністю конкурентів (досягнення переваг, які дозволяють підтримувати і розширювати частку ринку, завоювати нові сегменти ринку).  Впровадження маркетингових досліджень в діяльність фірми ПП „Біо-Захід” пов’язано насамперед з використанням маркетингової інформації, що є основою для ефективного управління асортиментом та номенклатурою товарів. Успішно реалізувати цю проблему дозволяє створення товарних та номенклатурних систем на основі автоматизації операцій торгово-технологічного процесу. Автоматизована товарна система охоплює розрахунки з фізичними та юридичними особами: аналіз руху товарів (включаючи закупку і реалізацію); ринкові дослідження кон’юнктури ринку, товарів та покупців; оцінку роботи персоналу та їх продуктивності. Велике значення для підвищення ефективності управління асортиментом та номенклатурою товарів фірми ПП „Біо-Захід” має об’єктивна оцінка ринкової ситуації, старанне вивчення нового товару, реакції на нього потенційних покупців. Цього підвищення ефективності можна досягти за рахунок визначення оптимального ринкового сегмента, розробки ефективного комплексу маркетингу. Комерційний успіх фірми буде залежати від того, яку частину асортименту будуть складати товари, що користуються постійним високим попитом. Для збільшення долі цих товарів необхідно: проведення рекламних кампаній, вивчення попиту покупців, узагальнення досвіду тих продавців, які безпосередньо займаються реалізацією певних товарів.Істотними резервами росту ефективності управління формуванням асортименту товарів досліджуваного підприємства є також застосування нових організаційних форм господарювання, що дають змогу самостійно визначати працівниками напрямки використання прибутку, вільно маневрувати товарними запасами, вибирати шляхи комерційної діяльності, встановлювати фонд заробітної плати та матеріального заохочення.         Основним критерієм комерційного успіху ПП „Біо-Захід” є те, що товари, які воно пропонує, задовольняють різноманітні потреби споживачів. Комерційна угода є доцільною, якщо вона забезпечує чистий прибуток не менше 25-30% від витрат (грошової виручки). Така жорстка вимога зумовлена високим рівнем ризику, характерною для торговельного підприємства. Успішна реалізація передбачає гнучкий розвиток асортименту товарів, які відповідають товарному ринку на якому працює фірма.         Фірма зможе забезпечити собі оптимальний рівень доходу, якщо асортиментні лінії реалізуються у визначеному поєднанні, яке сприяє одержанню максимального прибутку. Це завдання повинно стати фундаментом товарної стратегії ПП „Біо-Захід” Підвищення ефективності формуванням асортименту та номенклатури товарів фірми і заохочення її колективу у вищих кінцевих результатах може бути вирішене також через надання фірмі повної комерційної свободи, права вільної закупівлі необхідних їй товарів на ринку, що підвищить вплив на постачальників товарів з метою розширення товарного асортименту та номенклатури, покращення якості товарів. Поряд з цим слід надати фірмі більше свободи у здійсненні своєї господарської діяльності, надати їй право встановлювати собі бажаний рівень самостійності.    За умов ринку, який недостатньо розвинений в Україні, досягти сталого успіху зовсім не просто. Покупцеві пропонується лише те, що відносно легко може придбати фірма. Товарний асортимент та номенклатура при цьому досить вузькі. При створенні повного асортименту та номенклатури товарів необхідно приділити увагу їх обсягу. Комплексне вирішення цих проблем допоможе фірмі підвищити свою ефективність. Тому пошук шляхів підвищення ефективності формування асортименту та номенклатури товарів на ПП „Біо-Захід” повинен проводитися по всіх її елементах. Насамперед:

 •  вивчення ринку, торговельної кон’юнктури, прогнозування попиту на товари;
 •  вивчення і пошук можливих джерел закупки товарів;
 •  створення додаткових джерел для поновлення товарних ресурсів;
 •  здійснення товарообмінних операцій;
 •  організація закупівельної роботи з підприємствами малого бізнесу
 •  проведення політики тактичного ціноутворення, яке залежить від попиту та пропозиції товарів;

 •  проведення рекламних заходів;
 •  застосування прогресивних форм продажу товарів;
 •  сервісне обслуговування покупців;
 •  використання кредитних ресурсів для розширення комерційної діяльності тощо.

Для підвищення ефективності управління керівництво ПП „Біо-Захід”, повино прийняти рішення про два основних моменти товарний асортимент, і комплекс послуг.

Товарний асортимент повинен відповідати купівельним очікуванням цільового ринку. Саме товарний асортимент стає ключовим фактором в конкурентній боротьбі між аналогічними підприємствами. ПП „Біо-Захід” належить прийняти рішення про широту товарного асортименту (вузький чи широкий), його глибину (мілкий або глибокий). Ще одна глибина товарного асортименту – якість товарів, що пропонуються, адже споживачів цікавить не тільки широта вибору, але й якість товару.

Торговому підприємству належить також вирішити питання про комплекс послуг, які він запропонує покупцям. Основними послугами, які  може запропонувати   ПП „Біо-Захід” за наявних ресурсних можливостей можуть бути:

 •  прийняття замовлень поштою чи телефоном; 
 •  повернення товару ( при необхідності );
 •  надання альтернативного товару;
 •  проведення консультацій .
 •  вільний вибір процесу доставки товару

Також, для забезпечення більшої ефективності управління асортиментом та товарною номенклатурою для ПП „Біо-Захід” можна запропонувати сформувати  товарний портфель.

Формування товарного портфеля в фірмі є складним процесом, який здійснюється з урахуванням дії цілого ряду факторів. Ці фактори поділяються на загальні та специфічні. До загальних факторів відносять споживчий попит та виробництво товарів. Специфічними факторами являються тип і розмір торгового підприємства, умови товаропостачання, чисельність і склад населення, яке обслуговується, транспортні умови, наявність інших торгових підприємств в зоні діяльності даної фірми [7,435].        Споживчий попит є основним фактором, який впливає на формування товарного портфеля, і направлений на максимальне задоволення попиту населення і разом з цим – на активний вплив на попит в сторону його розширення. Формування товарного портфеля і споживчий попит в своєму розвитку взаємозв’язані. Суттєві зміни в попиті повинні відбиватися в сформованому товарному портфелі.        При формуванні товарного портфеля продовольчих товарів, враховуються деякі особливості попиту на продукти харчування. Попиту на продовольчі товари, в порівнянні з попитом на непродовольчі товари, притаманна висока степінь стійкості, а в окремих випадках – консервативність. Споживач звикає до конкретних видів продукції, тому для ПП Біо-Захід” важливо досягнути стабільності в формуванні асортименту таких товарів, забезпечуючи їх безперебійний продаж.   При формуванні в фірмі товарного портфеля продовольчих товарів, враховується фактор взаємної заміни. У випадку відсутності у продажі потрібного товару покупець, як правило, не відкладає покупку, а буде шукати йому заміну. Крім цього на продовольчі товари попит є комплексним, тобто при здійсненні покупки покупець купляє, доповнюючи один до одного товари. Для ПП „Біо-Захід” потрібно враховувати  фактори соціального та економічного характеру регіону:

розміри грошових доходів населення, його чисельність, соціальний, професійний і віковий склад;

рівень роздрібних цін і їх співвідношення;

діяльність підприємств громадського харчування;

об’єм завозу продуктів тваринництва і рослинництва з інших регіонів;

географічні і кліматичні особливості проживання населення;

 Суттєвим фактором формування товарного портфеля являється ціна товару. Покупець обов’язково визначає для себе граничну ціну, або діапазон цін в границях якого він збирається заплатити за покупку. Тому одним із критеріїв раціонального формування товарного портфеля товарів є забезпечення співставлення товарів з різною ціною. Формування товарного портфеля в фірмі дозволяє забезпечити задоволення споживчого попиту, підвищення економічної ефективності підприємства і рівня торгового обслуговування населення.  Отже, підсумовуючи все вище сказане можна зробити узагальнений висновок, що для підвищення ефективності управління асортиментом та номенклатурою товарів ПП „Біо-Захід” потрібно:

 •  проводити цілеспрямовану асортиментну та номенклатурну політику, яка допоможе фірмі визначити конкурентноздатність її товарів на даному продовольчому ринку міста, дозволить уникнути значних фінансових, підприємницьких і організаційно-комерційних ризиків. Для цього керівництву фірми  потрібно формувати асортиментну та номенклатурну політику так, щоб від кожного виду товару отримувати максимальний ефект як в грошовому вираженні, так і в плані задоволення потреб своїх покупців;
 •  підтримувати постійний контакт з потенційними споживачами. З даною метою пропоную управлінському персоналу фірми розробити і використати систему постійного спостереження за навколишнім середовищем і збереженням даних;
 •  розширювати пошук можливих джерел закупки товарів, створювати додаткові джерела для поповнення товарних ресурсів. З цією ціллю фірмі слід здавати в оренду вільні площі складських приміщень, надавати юридичним та фізичним особам послуги консультаційного та транспортного характеру;
 •  активізувати проведення рекламної діяльності фірми, націленої на інформацію потенційних покупців про якість і властивості товарів, місце торгівлі ними, що особливо стосується реалізації товарів за межами міста. Для підтримання даної пропозиції, пропоную ввести посаду маркетолога, який би постійно організовував і підтримував нові аспекти рекламної діяльності, своєчасно розробляв і надсилав рекламні об’яви, повідомлення в місцеву пресу та телебачення;
 •  налагодити у фірмі використання прогресивних форм і методів вивчення попиту. Проводити різноманітні види виставок, купівельні конференції, тестування товарів, анкетування покупців з метою ознайомлення покупців з товарами-новинками фірми, вияснення думки про них в потенційних покупців;
 •  провести переспеціалізацію кожного магазину фірми, створивши в ньому спеціальні відділи з розширеним асортиментом груп товарів, що збільшить конкурентоспроможність фірми на ринку спеціалізованих підприємств торгівлі;
 •  розширити діяльність фірми в межах передбачених статутом, зокрема:
 •  організувати виїзну торгівлю громадського харчування на місця проведення народних свят, в кемпінги, в парки;

Грамотне управління асортиментом та номенклатурою в ПП „Біо-Захід” дозволить вирішити керівництву проблеми покращення фінансового стану та активізувати свою діяльність на конкурентних ринках м. Івано – Франківська та області.

3.3    Розробка асортиментної стратегії для ПП „ Біо-Захід”   

  Відомо, що досвід роботи підприємств в умовах ринкової економіки, який накопичено у промислово розвинених країнах не можна автоматично перенести на управління економічними процесами в Україні. Виникає необхідність його адаптації з урахуванням специфіки сучасного етапу розвитку економіки України та менталітету господарюючих суб'єктів, а також кризових явищ, які займають ключове місце на усіх ринках світу та нашої держави.     Дослідження теми потрібне не тільки в якості інструмента оцінювання діяльності торговельного підприємства, а й для прийняття необхідних заходів з коригування товарної стратегії підприємства, його асортиментної, цінової, маркетингової політики.  Стратегія управління товарооборотом є частиною загального стратегічного плану розвитку торговельного підприємства.   Розробка стратегії управління товарооборотом підприємства здійснюється, виходячи із стратегічної мети діяльності підприємства та потреби забезпечення необхідних темпів розвитку торговельного підприємства, найбільш повне задоволення попиту споживачів, що обслуговуються, розширення їх контингенту. Відповідно до цієї основної мети перед керівництвом підприємства постають наступні найважливіші завдання: взаємоузгодженість темпів розвитку товарообороту з розвитком регіонального споживчого ринку та змінами його кон'юнктури; планування обсягу реалізації товарів, який забезпечить отримання торговельним підприємством необхідної суми прибутку; забезпечення у процесі планування товарообороту ефективного використання наявного ресурсного потенціалу, а при необхідності - визначення обсягів та можливостей  залучення додаткових ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових); розробка   асортиментної   політики   підприємства,   планування асортиментної структури товарообороту відповідно  попиту споживачів. Розробка стратегії управління товарооборотом підприємства пов'язаний з визначенням цілей подальшого розвитку товарообороту підприємства. Процес розробки плану та формування асортиментної структури товарообороту базується на системі стратегічних цілей, що можна зобразити так: "орієнтація на попит" - "орієнтація   на   ресурсозабезпеченість" -  "орієнтація на прибуток".     Рішення щодо товарного асортименту стосуються сукупності марок певного товарного асортименту. Чітких правил визначення товарного асортименту не існує. Деякі фірми визначають його дуже широко — наприклад, асортимент кухонних приборів, які веде менеджер товарної категорії, інші — вужче — як окремі асортименти холодильників, пральних машин тощо. Іноді розглядають асортимент окремої марки — асортимент безалкогольних напоїв торгової марки, які мають різні смакові якості. В інших випадках асортимент може містити різні марки однієї товарної категорії, наприклад, пральні порошки компанії Procter&Gamble. Обсяг і структура асортименту характеризуються показниками: глибини та широти асортименту.         Глибина асортименту — кількість моделей, розмірів або відтінків смаку, кількість різновидів товару певного товарного асортименту. Наприклад, кількість смакових відтінків напою Соса-Сola. Широта асортименту — різноманітність товару в асортименті (або кількість асортиментних груп).Розширення товарного асортименту означає вихід за його межі, зазвичай у суміжні товарні категорії. Наприклад, підприємство з виробництва морозива починає випускати йогурт або напої на базі морозива, таким чином розширюючи асортимент у суміжній з морозивом категорії.           У процесі формування товарного асортименту підприємству слід дотримуватися стратегічного підходу. До основних стратегій товарного асортименту належать: поглиблення асортименту, підтримка марок, скорочення асортименту, звуження асортименту (рис. 3.2).

Тип зміни

Доповнення до асортименту

Вилучення з асортименту

Напрям змін

Глибина асортименту

Поглиблення асортименту

Скорочення    асортименту

Широта асортименту

Підтпримка                 

марок

Звуження

асортименту

Рисунок 3.2 Матриця асортиментних стратегій

 Поглиблення асортименту — доповнення товарів тієї самої категорії. Надає споживачам можливості повнішого вибору асортименту, а підприємству — попередити дії конкурентів, які можуть випустити аналогічні модифіковані моделі товару. [30]  

 Підтримка марок (розширення асортименту) є також стратегією доповнення асортименту. Підприємство розширює асортимент, використовуючи успішну марку для підтримки нових товарів у суміжних товарних категоріях під тією самою марочною назвою. Підтримка марки означає випуск нового товару під наявною марочною назвою. Успішні компанії з'ясували, що пропозиція нового товару під наявною маркою коштує для них на 40—80% дешевше, ніж випуск його під новою назвою.

Підтримка марок приховує небезпеку знецінювання початкової марки. Стратегія підтримки марки може призвести до розпорошення нагромадженого                       упродовж багатьох років капіталу марки.     Скорочення асортименту — зменшення його глибини шляхом вилучення альтернативних розмірів, моделей або смакових відтінків асортименту.     Скорочення асортименту не менш важливе, ніж його розширення. Воно відбувається в наступних випадках:         
— коли деякі товари групи не забезпечують необхідний прибуток через                   невеликий обсяг продажу або «канібалізм» інших товарів асортименту;
— коли на товари, що мають повільний обіг, припадає непропорційно                             велика частка виробничих і розподільних потужностей;
— коли багато товарів застаріває через наявність удосконалень в асортиментному переліку.             Звуження асортименту — зменшення його широти шляхом скорочення різновидів товарів суміжних товарних категорій. Таке скорочення може б  

Успішність підтримки марки визначається певними умовами: добре закріплена назва марки; логічний зв'язок нового товару з популярною маркою; вдале впровадження нового товару без скорочення кількості споживачів інших товарів в асортиментній групі.         Врахувавши значну низку чинників,  (які впливають на широту і глибину асортименту) впливає серед яких слід вказати на маркетингові цілі підприємства, кваліфікацію персоналу, гнучкість та мобільність, здатність створювати відповідні до характеристик асортименту системи збуту і програми просування для                                  ПП  „Біо-Захід” найдоцільнішим буде використання стратегії поглиблення асортименту.

 На широту і глибину асортименту впливає значна низка чинників, серед яких слід вказати на маркетингові цілі підприємства, виробничі потужності, кваліфікацію персоналу, гнучкість та мобільність, здатність створювати відповідні до характеристик асортименту системи збуту і програми просування тощо. Зазвичай широкий асортимент притаманний підприємствам, які позиціонують себе постачальниками різноманітних товарів, намагаючись збільшити свою частку на ринку або забезпечити зростання самого ринку. Компанії, зацікавлені в одержанні високих короткочасних прибутків, мають звужений асортимент, що складається з окремих товарів.

Керівництву ПП „Біо-Захід”  до наявного товарного асортименту згодом додати нові товари, так як на підприємстві наявні  надлишкові  потужності та   не виконані вимоги власних торгових працівників і дистриб’юторів, проте в процесі додавання нових товарів потрібно врахувати те, що зростають окремі статті витрат на, підтримку запасів товару на складах, переоснащення  потужностей, опрацювання замовлень, транспортування, а також витрати на просування нових товарів на ринок.

Дана стратегія також повинна включати комплекс маркетингових заходів розширення асортименту.

  Основними маркетинговими діями асортиментної політики є: [ 28 ]

 1.  Вкладання засобів у модифікацію товарів.

Модифікація товару може здійснюватися в різних формах і найчастіше виявляється у зміні його певних властивостей. Наприклад, поліпшення якості товару, що веде до підвищення термінів служби й надійності, зміна показників призначення та інших функціональних характеристик. Для ПП „Біо-Захід” процес модифікації товару не є притаманним так як діяльність підприємства обмежується тільки торгівлею і   модифікацією для нього буде – постачання більш якісних товарів в надійніших постачальників.                      зниження ціни на застарілі товари;

  2.Використання преміальних цін. Для ПП „Біо-Захід” можна запропонувати декілька варіантів застосування знижок із цін, які наведені в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 Види та напрямки застосування знижок із цін ПП „Біо-Захід”.

Вид знижки

Наслідок зниження ціни

1. Знижки за платежі готівкою

Прискорення платежів

2. Сезонні знижки

Зниження витрат на зберігання продукції

3. Знижки з сукупного обороту

Збільшення кількості постійних клієнтів

4. Знижки в процесі виходу з товаром на новий ринок

Рекламне сприяння проникненню товару на новий ринок

5. Знижки на товар, закупки на який не будуть проводитись

Прискорення реалізації останньої партії товару

 

     3.  Зняття з ринку застарілого товару ( елімінування ).

 Для ПП „Біо-Захід” це дасть можливість оптимізувати усунення з ринку товару, попит на який падає. Це означає узгодити витрати фірми на  реалізацію товару, який все важче знаходить свого споживача, з доходами від його продажу, які все ще наявні й можливі в майбутньому.     

         4.  Реалізація нових товарів.  [ 27 ]  Саме нові товари дозволяють вчасно змінювати структуру асортименту і підтримувати обсяг продажу на рівні, що забезпечує стабільний фінансовий стан підприємства, проте необхідно дотримуватись певних дій і певній послідовності. На рисунку 3.3  зображено комплекс дій, які необхідні для ефективної реалізації нових товарів ПП „Біо-Захід”.

              

Рисунок 3.3 Процес введення в реалізацію нових товарів на ПП „Біо-Захід”

В розробці асортиментної стратегії ПП „Біо-Захід” реалізація нової продукції є пріоритетним напрямком, що має найбільший вплив на ефективність товарної політики в цілому. Саме тому розглянемо детальніше кожен із вищенаведених етапів.             Проведення маркетингового дослідження. Перед тим як укладати угоду з постачальниками, потрібно провести дослідження. Визначити, які характеристики та переваги хотіли б отримати споживачі від товару.      Прийняття рішення про виведення нового товару. Дані, отримані в процесі дослідження дають достатньо матеріалу для прийняття рішення, що потрібно змінити чи які властивостями повинен мати новий товар для того щоб його вивести на ринок.           Визначення цільового ринку. ПП „Біо-Захід” потрібно виділити основний сегмент/сегменти, в якому/яких запропонований товар, що впроваджується   буде  затребуваним та буде задовольняти існуючі потреби найкращим чином. Визначення цільового ринку також є одним з елементів для формування позиціонування товару та аналізу конкуренції  на обраному сегменті.   Розробка рішень щодо комплексу маркетингу. На цьому етапі компетентному органу управління підприємством потрібно визначити ціну на товар. З одного боку, ціна повинна бути такою, щоб її зміг заплатити потенційний споживач, а з іншого забезпечити прибутковість підприємству. Головним змістом політики розподілу є вибір оптимальної схеми доставки продуктів від постачальників продукції до ПП „Біо-Захід”, і її реалізація (транспортування, зберігання, оброблення вантажів). Вибір каналів просування нового товару повинен відбуватися таким чином, щоб забезпечити досягнення поставлених цілей.            Визначення періоду виведення товару. Планування у часі - це запорука успішної діяльності при виході на ринок з новим товаром. Якщо робота галузей-споживачів пов'язана із сезонними коливаннями попиту, слід заздалегідь вирішити, чи варто випустити новинку в період спаду, коли у покупців буде більше часу для ґрунтовного знайомства з товаром, або необхідно зробити це на початку періоду високої активності, коли вони більш схильні до скоєння закупівель. У багатьох випадках вирішення питання може сприяти проведення тих чи інших популярних спеціалізованих виставок та показів, регулярно влаштовуються в рамках галузі. Для нового товару виставка служить прекрасною стартовим майданчиком, причому засіб цей настільки ефективно, що багато компаній, не замислюючись, користуються ним для представлення ринку своїх новинок. Проте вирішальним чинником при визначенні моменту випуску товару на ринок є все ж діяльність конкурентів. Якщо два конкуруючих підприємства одночасно працюють над абсолютно аналогічними товарами, у найбільш вигідному положенні виявляється той виробник, який в змозі запропонувати новинку першим.           Запуск у виробництво нового товару. Діяльність дослідного виробництва, як правило, дає повний обсяг вихідної інформації для запуску нового товару в серію і дозволяє досить точно визначити рівень і структуру витрат виробництва. Вся отримана інформація зводиться воєдино і представляється на розгляд керівникам проекту у вигляді ґрунтовного доповіді. Якщо проект отримує їх схвалення, він передається на остаточне затвердження вищому керівництву підприємства, після чого приступають до розгортання серійного виробництва. Саме в цей момент підприємство приймає рішення про виділення для продовження робіт великих сил і коштів.       Виведення нового товару на ринок. На цьому етапі відбувається серійне виробництво і початок комплексної програми збуту. Затвердження проекту вищим керівництвом означає, що товар передається в серійне виробництво і слід приступати до здійснення комплексної програми його збуту.

Контроль та зворотній зв'язок. Цей етап є дуже важливим, так як потрібно постійно контролювати весь процес виведення товару на ринок. Оцінюється реакція споживачів на новий товар. Для керівництва ПП „Біо-Захід” потрібно отримати відповіді на такі запитання: чи задовольняє він потреби споживачів? чи сприяло виведення товару досягненню успіху і підвищенню продуктивності (контроль якості продукції, процесів реклами, розподілу, збуту тощо) підприємства? Якщо на ранньому етапі знайдено якісь помилки, то їх потрібно негайно усунути.

Отже, так як на даному етапі розвитку  ПП „Біо-Захід” його пріоритетним завданням в галузі товарної політики являється пропозиція нових товарів, тому  було запропоновано оптимізовану послідовність дій, що направлена на реалізацію нових товарів на ринок. Оперуючись такою схемою, можна розширити асортимент продукції за дуже короткі терміни та уникнути багатьох його невдач на ринку. Також були наведені елементи вдосконалення процесу виведення товару, що проявляються у структуризації необхідних дій, які забезпечують успішне впровадження новинки, що в підсумку дає можливість підвищити конкурентоспроможність та ефективність діяльності підприємств на ринку в умовах кризи.

ВИСНОВОК

Розвиток ринкових відносини веде до створення нової системи управління асортиментом та номенклатурою товарів підприємств торгівлі, діяльність яких буде здійснюватись в умовах економічного коливання та зміцнення смаків клієнтів, дії конкурентів, зміні цін, попиту, змінення ділової активності на ринку. Це створює атмосферу потреби у розвитку товарного асортименту та номенклатури, росту ініціативи підприємства, передбачає пошук неординарних творчих рішень виникаючих проблем. Великі резерви підвищення ефективності управління асортиментом та номенклатурою товарів пов’язані з комплексним використанням маркетингу, впровадженням нових форм торгівлі, застосуванням сучасних методів господарювання. Саме таким цілям і відповідає діяльність ПП „Біо-Захід”.  Організація є юридичною особою (приватне підприємство), що діє на основі статуту. Товариство створене одним засновником і  діє відповідно до Законів України  "Про власність", "Про підприємництво".       Матеріально-технічна база фірми забезпечує безперебійну її діяльність, однак окремі ланки торгово-технологічного процесу потребують перебудови у відповідності з вимогами часу. Проведений аналіз процесу управління асортиментом та номенклатурою товарів у фірмі, дає можливість зробити висновки і внести наступні пропозиції.        Процес управління асортиментом та номенклатурою товарів фірма здійснює самостійно, виходячи з реального попиту споживачів і в межах повноважень, передбачених статутом.         Організація господарських зв’язків з постачальниками відповідно до ринкових вимог потребує у фірмі досвіду та використання нових підходів в маркетинговій діяльності. Ретельний вибір постачальників пов’язаний з вивченням споживчих характеристик товарів, цін, ритмічності поставок, надійності фірми.  Організація проведення товарної політики у фірмі сприяє кращому обслуговуванню покупців, створенню стійкого асортименту та номенклатури, підвищенню відповідальності фірми за постійну наявність в продажі необхідних споживачам товарів.        Для раціонального проведення асортиментної та номенклатурної політики фірмі необхідно вивчати і прогнозувати попит. Прогнозування умов розвитку фірми дасть змогу вчасно спрогнозувати інфляцію, безробіття, тенденцію до збільшення чи зменшення доходів, перспективи розвитку інвестицій у різні сфери. Орієнтуючись на певні прогнозовані умови, фірма зможе більш ефективно здійснювати прогноз своєї діяльності.        ПП „Біо-Захід” підтримує постійний контакт з потенційними споживачами, які дають їй виключно важливу інформацію про зміни в товарній, ціновій і збутовій політиці, дозволяють пристосувати комерційну діяльність до умов зовнішнього середовища, які постійно змінюються.      Організація просування і стимулювання збуту товарів дозволяє фірмі з однієї сторони краще пристосуватись до змін зовнішніх умов функціонування, а з другої – справляти необхідний вплив на ці умови з допомогою багатьох каналів. Аналіз динаміки обсягу асортиментної та номенклатурної структури роздрібного та гуртового товарообороту свідчить про те, що фірма недостатньо використовує наявні матеріальні, трудові і фінансові ресурси з метою вирішення завдань, направлених на максимізацію прибутку і задоволення попиту споживачів у необхідних товарах.           Отже, для підвищення ефективності управління товарною політикою              ПП „Біо-Захід” потрібно:

 •  проводити цілеспрямовану асортиментну та номенклатурну політику, яка допоможе фірмі визначити конкурентноздатність її товарів на даному продовольчому ринку міста, дозволить уникнути значних фінансових, підприємницьких і організаційно-комерційних ризиків. Для цього керівництву фірми  потрібно формувати асортиментну та номенклатурну політику так, щоб від кожного виду товару отримувати максимальний ефект як в грошовому вираженні, так і в плані задоволення потреб своїх покупців;
 •  підтримувати постійний контакт з потенційними споживачами. З даною метою пропоную управлінському персоналу фірми розробити і використати систему постійного спостереження за навколишнім середовищем і збереженням даних;
 •  розширювати пошук можливих джерел закупки товарів, створювати додаткові джерела для поповнення товарних ресурсів. З цією ціллю фірмі слід здавати в оренду вільні площі складських приміщень, надавати юридичним та фізичним особам послуги консультаційного та транспортного характеру;
 •  активізувати проведення рекламної діяльності фірми, націленої на інформацію потенційних покупців про якість і властивості товарів, місце торгівлі ними, що особливо стосується реалізації товарів за межами міста.
 •  реалізовувати нові товари та зняття із продажу старих, що дасть змогу розширити коло споживачів, підвищити якість товарів, збільшити товарооборот та зміцнити конкурентну позицію на ринку.

Отже, грамотне управління товарною політикою, яке включає виконання вищенаведених дій,  дозволить ПП „Біо-Захід”  покращити рівень  конкурентоспроможності, підвищити авторитет у покупців та збільшити їх коло, надати певний соціальний ефект і в кінцевому результаті - збільшувати  свій прибуток, що і є головною метою створення підприємства.  

       

СПИСОК ЛІТЕРАТУРА

1. ГОСТ 12.1. 004 - 85. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.// Діло, 12.1.85

2. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ "Общие требования безопастности"// Діло, 12.1.83

 3.ГОСТ 12.1.005-88/2 БЖД // Голос України, 12.1.88  

4 СНиП 2.01-85 «Противопожарные нормы» // Голос України, 2.01.85

5. ЗУ „ про охорону праці”  // Голос України, 16.10.1992 р.

6. ЗУ  „про підприємства в Україні" // Голос України, 27.03.91  

7. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – 2 – ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання–Прес,200–645с.                  8.  Бєлявцев М.І. Маркетинговий менеджмент. – К.:ЦУЛ. 2006. – 407с.

9. Біловодська О.А. управління товарною політикою, як інструмент інноваційного розвитку:  Сумський державний університет,  Тарасенко О.І. Університет прикладних наук Вайєнштефан, м.Тріздорф, Німеччина: 2009р.

10. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: Видавництво КНЕУ, 1998. – 436с.

11. Ворст Й., Ревентлоу П, Экономика фирми: Учебник: Пер, с дат. – М.: Высш.шк.,1994. – 351с.

 12. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі:загальні вимоги. Навчальний               посібник. – К.: „Основа” . 2011. – 551с.

13. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 156с.

14.Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів.(Під ред. проф. Н.М. Ушакової) – К. «Хрещатик»,1999. – 800с

15.Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалин Л.Н. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2002. –      400с.

16.Орлов А.В., Уралов А.И., Рубвальтер Д.А. Товары и услуги: Проблемы управления. – М.,1990. – 315с.

    17. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. –М.: "Ось-89", 1997. – 224с.

 18. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч.посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 256с.

 19. Рижий І.Б. Маркетинг: Навч.пос . – Івано – Франківська: ІМЕ, 2001. – 184с.

20. Современный маркетинг /Под ред. В.Е. Хруцкого./ - М.: Финансы и статистика, 1991. – 487с.

21.Соловйов В.М., Самчук А.В. Асортиментна політика підприємства роздрібної торгівлі//Маркетинг в Україні. - № 2. – 2004. – С.17.

22.Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Вид.дім «Вільямс», 1998. – 127с.

23.Филлипп Котлер. Основы маркетинга. – Санкт – Петербург: АО «Коруна», 1994.- 820с.

24. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. К.: Вища школа, 1995. – 258с.

25.Юрьев В.Н., Смирнова О.А. Маркетинг на промышленном предприятии. Учебное пособие. – Изд – во «Нестор», 2002. – 187с.

26.Эванс Дж., Берман Б. Маркетин: Сокр.пер.с англ./ авт.пред.и науч.ред. А.А. Горячов. – М.: Экономика, 1993. – 652с.

     27. ін http://ua-referat.com/Створення_безпечних_умов_праці

     28.http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Movchan_210.htm//      Реалізація нових товарів.

      29..http://referatbank.com.ua/referat2.php?id=5301&p=1//Показники товарного асортименту.

      30.http://sites.google.com/site/marketingdistance/tema-5/5-4-tovarnij-asortiment- Inomenklatura// товарний асортимент і номенклатура


Введення товару в роздрібний та гуртовий продаж

Стратегічне регулювання асортиментної структури товарообороту

Асортиментна політика

Поточне планування асортиментної структури товарообороту

Формування асортименту

товарів

 1.  оцінка товару, портфеля товарів;
 2.  розподіл ресурсів між товарними асортиментами;
 3.  додавання нових асортиментних груп, зняття старих.

 1.  вибір сегмента для марки;
 2.  позиціонування марки;
 3.  розробка комплексу маркетингу для марки;

 1.  вибір сегмента для товарного асортименту;
 2.  позиціонування товарного асортименту;
 3.  розробка комплексу маркетингу;
 4.  структура асортименту та виключення із нього окремих товарів;
 5.  координація марок у межах  асортименту;

Номенклатура товарів

Марка

Товарний асортимент

Рівні управління товаром

Генеральний директор

Керівник відділу технологій та контролю за якістю

Керівник відділу кадрів

Керівник економічного відділу

Керівник відділу маркетингових досліджень та збуту

Керівник торгового  відділу

Роздрібна торговельна мережа

Оптова торгівля

Торгові агенти

Склад ПП „Біо-Захід”

Контроль і зворотній звязок

Укладення договору на постачання нового товару на ПП „Біо-Захід”

Визначити період виведення товару на ринок

Розробити рішення, щодо комплексу маркетингу

Визначити цільовий ринок

Прийняти рішення про виведення нового товару

Провести маркетингові дослідження

ринку

Керівник відділу програмування та сервісного обслуговування

Головний бухгалтер