32147

Элементы сбалансированной системы показателей

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Элементы сбалансированной системы показателей Основной принцип ССП который во многом стал причиной высокой эффективности этой технологии управления управлять можно только тем что можно измерить. ССП делает акцент на нефинансовых показателях эффективности давая возможность оценить такие казалось бы с трудом поддающиеся измерению аспекты деятельности как степень лояльности клиентов или инновационный потенциал компании. Авторы ССП предложили четыре направления оценки эффективности отвечающие на самые значимые для успешной деятельности...

Русский

2013-09-03

24.5 KB

1 чел.

26. Элементы сбалансированной системы показателей

Основной принцип ССП, который во многом стал причиной высокой эффективности этой технологии управления — управлять можно только тем, что можно измерить.

Иначе говоря, цели можно достигнуть только в том случае, если существуют поддающиеся числовому измерению показатели, говорящие управленцу, что именно нужно делать и правильно ли с точки зрения достижения цели он делает то, что делает.

ССП делает акцент на нефинансовых показателях эффективности, давая возможность оценить такие, казалось бы, с трудом поддающиеся измерению, аспекты деятельности как степень лояльности клиентов, или инновационный потенциал компании.

Авторы ССП предложили четыре направления оценки эффективности, отвечающие на самые значимые для успешной деятельности компании вопросы:

Финансы (каково представление о компании у акционеров и инвесторов?);

Клиенты (какой компанию видят покупатели её продуктов?);

Бизнес-процессы (какие бизнес-процессы требуют оптимизации, на каких организациях стоит сосредоточиться, от каких отказаться?);

Обучение и рост (какие возможности существуют для роста и развития компании?).

Элементы ССП

ССП позволяет четко обозначить стратегию развития организации и притворить ее в жизнь на основе интеграции финансовых и не финансовых показателей эффективности хозяйственной деятельности.

Взаимосвязь элементов ССП.

-финансы

-внутренние процессы

-обучение и рост

-Внешнее окружение и клиенты

Ответы на вопросы являются целями, достижение которых будет свидетельствовать о реализации стратегии.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48109. Країнознавство. Опорний конспект лекцій 655 KB
  Курс Країнознавство€ є складовою циклу економічних дисциплін. Важливість та доцільність введення цього курсу пояснюється збільшуючим значенням комплексу знань про країни з якими Україна має культурні політичні та економічні звязки.
48110. Цивільний процес. Опорний конспект лекцій 3.66 MB
  У травні 2006 року Указом Президента України була схвалена Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів що ставить перед собою такі завдання як створення цілеспрямованої науково обґрунтованої методологічної основи розвитку правосуддя в Україні на найближчі десять років; визначення шляхів удосконалення законодавства у цій сфері; якісне підвищення фахового рівня суддівського корпусу. До них належать: 1 незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону; 2...
48111. Страхування. Опорний конспект лекцій 605 KB
  Зміст Тема 1 Страхування в умовах ринкової економіки. 10 Тема 3 Майнове страхування. 16 Тема 4 Страхування відповідальності .
48112. Політологія. Опорні конспекти 2.22 MB
  Курс Політологія саме й розрахований на формування у студентів політичної свідомості знань про політичні процеси та зацікавленість політичними проблемами минулого і сучасності. В процесі семінарських занять студенти закріплюють знання понятійнокатегоріального апарату курсу “Політологія†усвідомлюють сутність політичних феноменів та цінностей виявляють для себе зміст політичних теорій та політичної практики минулого та сучасності. Інформативний блок : Обєкт предмет структура політології Політолóгія від грецького politik ...
48113. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 588.5 KB
  Сутність та структура релігії Суспільство та релігія: аспекти взаємодії. Історичні форми релігії. Походження релігії основні концепції її виникнення. Ранні історичні форми релігії.
48115. Соціологія як наука. Предмет, структура і функції соціології 1.46 MB
  Наявність спільних проблем дослідження інтереси соціальні установки та цінності орієнтації думки настрої людей. Нині переважаючою стає тенденція до комплексного всебічного дослідження явищ і процесів суспільного життя до спільного дослідження з точки зору декількох наук до комбінування поєднання їх пізнавальних можливостей. Дослідження соціальної структури суспільства і вироблення поняття соціальна стратифікація як постійної характеристики будьякого організованого суспільства. Перенесення акцентів на дослідження систем держав з...
48116. Культура фахового мовлення. Навчальний посібник 792 KB
  Черкаси ЧДТУ 2010 ПЕРЕДМОВА Оскільки мова використовується в усіх сферах сучасного суспільного життя то майбутні фахівці з гуманітарних і негуманітарних спеціальностей мають досконало знати державну мову вільно володіти лексичним і фразеологічним багатством української літературної мови розуміти норми орфоепії орфографії граматики стилістики та вміти застосовувати їх на практиці. Метою пропонованого посібника є підвищення загальномовного рівня студентів ознайомлення з особливостями ділової української мови офіційноділового стилю їх...