32364

Психологические основы воспитания. Организация воспитания с учетом специфики различных категорий детей

Доклад

Психология и эзотерика

Психология воспитания научает внутренние механизмы становления и развития личности в целом а также отдельные ее свойства. Воспитание – социальное целенаправленное создание условий материальных духовных организованных для развития человека это целенаправленная деятельность призванная формировать у детей систему качеств личности взглядов и убеждений. Цели воспитания: Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности сочетающей в себе духовное богатство моральную чистоту и физическое совершенство. Воспитание социально компетентной...

Русский

2013-09-04

13.68 KB

5 чел.

№16(1) Психологические основы воспитания. Организация воспитания с учетом специфики различных категорий детей.

Психология воспитания научает внутренние механизмы становления и развития личности в целом, а также отдельные ее свойства.

Воспитание – социальное, целенаправленное создание условий (материальных, духовных, организованных) для развития человека, это целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей систему качеств личности, взглядов и убеждений.

Цели воспитания:

 1. Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
 2. Воспитание социально компетентной личности.
 3. Воспитание автономной личности, способной к позитивному изменению себя и окружающей действительности.
 4. Приобщение человека к культуре, развитие творческой индивидуальности.
 5. Формирование отношений личности к миру, к себе.
 6. Развитие самосознания, помощь в самоопределении, самореализации и самоутверждению.

Виды воспитания:

 1. Умственное, трудовое, физическое.

Методы воспитании – конкретные пути влияния на сознание, чувства, поведение для решения педагогических задач в совместной деятельности.

По источникам передачи содержания:

 1. Словесные методы, практические, наглядные,

На основе простейшей структуры личности:

 1. Формирования сознания, формирования поведения, формирования чувств и отношений.

Принципы воспитания – общие руководящие положения, требующие последовательности действий при различных условиях и обстоятельствах.

 1. Ориентация на ценностные отношения. Принятие ребенка как данность.
 2. Принцип субъективности (максимально содействовать развитию способностей)
 3. Принцип природосообразности (должно основываться на научном понимании естественных соцпроцессов, согласовываться с законами развития природы и человека, формировать ответственность за эволюцию ноосферы и самого себя).
 4. Принцип культуросообразности (должно основываться на общечеловеческих ценностях и строится с учетом особенностей этнической и религиозной культур, решать задачи приобщения человека к различным пластам культуры).

Подходы к воспитанию:

 1. Технократической авторитарной педагогике (задачей является формирование функционального человека исполнителя, адаптированного к жизни в данной общественной системе, подготовленного к выполнению соответствующих социальных ролей).
 2. Гуманистической педагогики (самоактуализация человека, личностный рост, развивающая помощь).  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64766. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТРИКООРДИНАТНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПЕРЕМІЩЕНЬ У МАЛОЖОРСТКИХ КІЛЬЦЯХ 9.73 MB
  На сучасному етапі розвитку приладобудування робототехніки та інших галузей промисловості України актуальними є необхідність отримання високоточних результатів вимірювань лінійних деформацій що потребує розробки нових підходів до створення ефективних методів...
64767. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВАКУУМНОЇ ІОННО-ПЛАЗМОВОЇ МЕТАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН ДЛЯ ЗАХИСТУ ОДЯГУ ПРАЦІВНИКІВ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 859.5 KB
  Для створення безпечних умов праці робітників металургійних підприємств та профілактики профзахворювань важливу роль відіграє спеціальний одяг, який є одним з найважливіших засобів індивідуального захисту...
64768. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 919.05 KB
  Актуальність і доцільність дослідження цілеспрямованого формування готовності до професійного самовдосконалення у студентів технічних ВНЗ обумовлена об’єктивною потребою суспільства в підготовці конкурентоздатних фахівців інженерних спеціальностей...
64769. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 3.17 MB
  Для реалізації поставленої мети було розв’язано наступні задачі: оцінка і аналіз стану і еволюції розвитку вібраційної техніки для ущільнення бетонних будівельних сумішей; аналіз явищ що відбуваються в процесі вібраційного ущільнення цементобетонних сумішей...
64770. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об’єктів 2.22 MB
  Незважаючи на здобутки теорії керування (оптимальна лінійна фільтрація Вінера-Калмана, системи з нечіткою логікою, нейромережеві технології, генетичні алгоритми оптимізації, тощо), з ряду причин техніко-економічного характеру...
64771. ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ КОМПОНОВОК ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК 328 KB
  Для досягнення поставленої мети сформульовано такі задачі: теоретичне обґрунтування та розроблення математичної моделі вибору оптимальної компоновки ВП для універсальних та багатоцільових верстатів з ЧПК; – розроблення системи конструкцій функціональних елементів...
64772. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 260.5 KB
  Щорічно в Державний Реєстр сортів рослин України вносяться нові високопродуктивні, різні за скоростиглістю гібриди кукурудзи. Для широкого їх впровадження необхідно налагодити виробництво насіння вихідних батьківських форм...
64773. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ПРИСИВАШШЯ 301 KB
  Мета досліджень полягає в розробці більш досконалих та економічно ефективних агротехнічних прийомів вирощування пшениці озимої при сівбі після соняшнику ячменю ярого у порівнянні з чорним паром за різних строків сівби та норм висіву насіння.
64774. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 592 KB
  Здійснивши аналіз методики викладання нормативних дисциплін Основи охорони праці й Охорона праці в галузі у вищих аграрних навчальних закладах ми дійшли висновку що здебільшого застосовуються традиційні методи навчання які не повною мірою дозволяють сформувати високий рівень...