32479

Приготовление керамических масс

Доклад

Культурология и искусствоведение

В кустарном производстве для приготовления керамической массы применяется отмученная тонкая глина с отощителем в виде шамота. В специальную емкость шамот и глина высушенная до воздушносухого состояния и размером с грецкий орех укладываются послойно. Глина перед употреблением должна быть выдержана в сухом прохладном месте 34 месяца что позволяет глине принять однородность завершить все физикохимические процессы улетучивается воздух. Глиномялка Приготовление глиняной массы для глазурованных изделий Здесь применяется тонкая отмученная...

Русский

2013-09-04

11.67 KB

7 чел.

8 Приготовление керамических масс

Различают три основных метода приготовления керамических масс: в виде шликера, в тестообразном состоянии, в виде сухих порошков.

Шликером называют суспензию (жидкость, в которой частицы твердого вещества находятся во взвешенном состоянии), состоящую из керамических материалов. Литейным называется шликер в виде льющейся керамической массы с пониженным содержанием воды, обычно обусловленным добавлением в эту массу электролита (жидкое стекло, кальцинированная сода).

Шликер приготовляют в барабанах совместным помолом пластичных и непластичных материалов или раздельным помолом этих материалов. Пластичные материалы обычно распускаются в глиномешалках (рис. 1). В кустарном производстве для приготовления керамической массы применяется отмученная тонкая глина с отощителем в виде шамота. Размер шамотных частиц: 0,3–0,5 мм – 60%; 0,5–1,5 мм – 40%.

Шамота вводится такое количество, которое бы обеспечило общую усадку не более 8%. В специальную емкость шамот и глина, высушенная до воздушно-сухого состояния и размером с грецкий орех, укладываются послойно. Выдержка глины с шамотом около недели, при этом масса раза 3–4 перемешивается. В некоторых случаях глиношамотную массу пропускают через глиномялку. Глина перед употреблением должна быть выдержана в сухом прохладном месте 3–4 месяца, что позволяет глине принять однородность, завершить все физико-химические процессы, улетучивается воздух.

Рис. 1. Глиномялка

Приготовление глиняной массы для глазурованных изделий

Здесь применяется тонкая отмученная гончарная глина. Так как черепок будет покрываться глазурью, эмалями, глинистой массе черепка придают коэффициент теплового расширения (КТР), близкий КТР глазури. Для этого в глину вводится до 10–20% отмученного мела или 20–30% мергелей (глина с углекислым кальцием CaCO3). К глине, применяемой для глазурованных изделий, предъявляются повышенная требовательность к однородности. Все компоненты глинистой массы перемалываются в шаровой мельнице. Размолотая масса процеживается через сито 10 000 отв. / 1 см2. Глина отстаивается и обезвоживается на прессах, целесообразно выдержать ее 3–4 месяца.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47958. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 96.5 KB
  Вступ до курсу Історія України Історія України як наука та навчальна дисципліна Історія України як галузь історичної науки і як навчальна дисципліна. Періодизація історії України. Міжпредметний зв'язок у вивченні історії України.
47960. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 966.5 KB
  Предмет теорії держави і права. Методологія теорії держави і права. Функції теорії держави і права.
47961. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу 308.5 KB
  Розвиток станків форми машин завжди був повязаний із стилевим напрямком архітектури відповідно епохи. Зручність і краса форми важливі критерії композиції різного обладнання та предметів побуту призначених для забезпечення матеріальних та побутових благ і потреб людини. Яка вивчає закономірності утворення форми принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів. До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки: q рівень вдосконаленості внутрішнього змісту обєкта; q ...
47962. Масообмінні процеси 1.96 MB
  Використання таких технологічних методів як повторний стиск пари дозволяє значно зекономити енергію. Трьохкорпусний випарний апарат з прямотечійним рухом пари і розчину 1 Явище перенесення тепла в рідинах газах або сипких середовищах потоками самої речовинине важливо вимушено чи мимоволі. В кожному корпусі кількість утвореної пари менша від кількості сконденсованої пари внаслідок збільшення прихованої теплоти пароутворення при зниженні тиску і температури. Труднощі пов'язані із транспортуванням в'язких розчинів можна вирішити шляхом...
47963. Оздоровча фізична культура 602 KB
  Стан та перспективи розвитку фізкультурнооздоровчої діяльності в Україні Здоров'я населення його фізична підготовленість є предметом уваги Верховної Ради та уряду України. Головними недоліками її функціонування є: недостатній обсяг рухової активності низька якість навчального процесу в навчальновиховній сфері; руйнація управління фізкультурнооздоровчою роботою з населенням яке раніше здійснювалося через систему взаємодії органів житловокомунального господарства та органів управління фізичною культурою в соціальнопобутовій сфері;...
47964. Організації. Об’єктивні причини виникнення та існування організацій 445.5 KB
  Метр польської і світової соціології Ян Щепанський у своїй праці Елементарні поняття соціології 1970 починає розгляд існуючих дефініцій організації з метафори. Спробуємо від метафори перейти до більш точного визначення змісту поняття соціальної організації. Соціологізувати визначення змісту поняття організації спробував Я. Щепанський ілюструє прикладами з організації життя групи студентів.
47965. Трудове право. Конспект лекцій 1.3 MB
  Переведення працівників. Зміна істотних умов праці. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника ст. Розірвання трудового договору у звязку зі змінами в організації виробництва і праці у тому числі ліквідації реорганізації банкрутства або перепрофілювання підприємства установи організації скорочення чисельності або штату працівників ст.
47966. Цивільне процесуалне право 1000.5 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у звязку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ1. Цивільний процес це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...