32971

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ И ЕГО УРОВНИ

Доклад

Логика и философия

Термин методология применяется не только к научнопознавательной деятти но и к любой др. деятти человека. Методология познание способа человеческой деятти научной художественной производственной. сферах деятти и их совершенствование.

Русский

2013-09-05

14.53 KB

39 чел.

4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ И ЕГО УРОВНИ

2 вида знаний:

1. предметный: конкретные знания об исследуемых предметах.

2. методологическое отвечает на вопрос как то или иное явление или процесс реальности исследуется, как должен исследоваться.

Эти 2 вида тесно взаимосвязаны.

С развитием науки развивалась и сама методология. Термин методология применяется не только к научно-познавательной деят-ти, но и к любой др. деят-ти человека. Методология - познание способа человеческой деят-ти (научной, художественной, производственной). Методология – учение о методах, т.е. изучение и конструирование методов в dif. сферах деят-ти и их совершенствование.

Методологическая структура рассмотрения деят-ти:

1. определить субъект деят-ти;

2.цель деят-ти;

3. объект деят-ти;

4. средство деят-ти;

5. внешние условия;

6. result деят-ти.

Идея методологии и научной деят-ти – найти истинный путь познания истины.

Уже в античной философии появляются элементы методологического знания (диалоги Сократа как методологический принцип отыскания истины; Аристотель с его формальной логикой (как от незнания человек переходит к знанию)).

В Новое время наука развивалась параллельно с развитием методологии. Это связанно с 2 подходами:

1. индуктивно-эмпирический (Бэкон);

2. дедуктивно-рационалистический (Декарт).  

Важное место имеет философия Гегеля: любое познание должно исходить из развития самого метода познания.

XIXв. - рост научного знания, производство и дифференциация наук, соц. и естественной науки, отделенных от философии.

Позитивизм (Конт) отделял социологию от философии. Конт: классификация наук: математика, механика, химия, биология, геология, социология (как учение об общ-ве).

Т.к. науки дифференцируются, наука получает дисциплинарный хар-р, возникает методология знания, касающаяся конкретных наук.

В соц.-гуманитарных науках можно выделить 4 уровня методологии знания:

1. философский уровень (философская методология) – представление что такое соц. реальность, субъект, объект познания.

2. общенаучная методология (общие принципы, касающиеся всех соц.-гуманитарных наук) – принцип индуктивного способа получения знаний и дедуктивного; принцип анализа и синтеза; системный анализ; методология соц. синергетики (исследование системы в состояние развития).

3. уровень конкретно-научной методологии (в определенных областях).

4. конкретные методы частных наук (контент-анализ; конкретные методы сбора, интерпретации эмпирических данных – метод понимания, интерпретация).

Методология приписывает исследователю определенную совокупность норм, стандартов и процедур, которые в дальнейшем смогут проверить др. ученые по тем же нормам и процедурам. Вопрос: If должен исследователь придерживаться норм и стандартов в методологии, то где развитие Фейерабенд: необходимость методологического анархизма. Наряду с ростом предметного знания должна развиваться и методология знания. Развитие одного должно двигать развитие др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64469. Врожайність і якість насіння сої при поєднанні хімічних і агротехнічних прийомів боротьби з бур’янами в східній частині Лісостепу України 271.5 KB
  У теперішній час на посівах сої використовується ряд високоефективних гербіцидів для боротьби з однорічними видами бур'янів. Проте вплив їх на забуряненість посівів ріст розвиток формування азотфіксуючих бульбочок врожайність...
64470. Автоматичне антипомпажне регулювання відцентрового нагнітача дотискувальної компресорної станції 607 KB
  Для того щоб мережа підземного зберігання природного газу забезпечувала високу надійність функціонування єдиної системи газопостачання необхідно забезпечити стійку роботу компресорів ДКС ПСГ при змінах динамічного опору в колекторі...
64471. Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора А.Є. Зайкевича (друга половина ХІХ століття – 1931 р.) 200 KB
  Одним із важливих завдань історика науки і техніки є вивчення місця й ролі непересічної особи, вченого у вітчизняній історії, його впливу на розвиток наукової думки, формування нових перспективних напрямків досліджень, використання їх прикладних аспектів у виробництві.
64472. Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України 219 KB
  На сьогодні потенційні біологічні можливості цукрових буряків сучасних гібридів реалізуються в середньому на 50-60 %. Значною мірою це пояснюється невідповідністю окремих агротехнічних прийомів і їх поєднання біологічним вимогам рослин.
64473. Розчини і бетони з добавками ПАР та електроліту форміату натрію 232.5 KB
  Продукт містить від 70 до 90 форміату натрію що дає підставу дослідити ФНТ в цементних розчинах та бетонах в якості електроліту в складі комплексних добавок. Продукт ФНТ і комплексні добавки на його основі у якості дисперсних водорозчинних...
64474. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 157 KB
  Вона є найбільш придатною для повноцінного розвитку особистості підготовки її до майбутньої трудової діяльності оскільки дозволяє спрямувати навчання на особистість її потреби та інтереси.
64475. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 209.5 KB
  Прогресивним напрямком у машинобудуванні є застосування технологічних методів поверхневої обробки та зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел енергії зокрема...
64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова память.