33139

Постановка танца

Доклад

Культурология и искусствоведение

Перед тем как приступить к постановке того или иного танца нужно хорошо усвоить его содержание и характер а также в совершенстве изучить все его движения. Приступая к разучиванию народного танца руководитель кратко рассказывает его содержание предлагает прослушать музыку после этого можно приступать к постановке. Когда все движения танца изучены можно приступать к разучиванию фигур и построению.

Русский

2013-09-05

24 KB

10 чел.

                                       Постановка танца.

Перед тем, как приступить к постановке того или иного танца нужно хорошо усвоить его содержание и характер, а также в совершенстве изучить все его движения.

Приступая к разучиванию народного танца, руководитель кратко рассказывает его содержание, предлагает прослушать музыку, после этого можно приступать к постановке. Прежде всего дети разучивают под музыку все движения, их которых состоит танец. Рекомендуется изучать движения сначала у станка, а уже потом, когда они усвоены, совершенствуют их на середине зала.

Для одновременного и точного исполнения под музыку руководитель громко и четко произносит «и» (счет последней восьмой такта), концертмейстер начинает играть и дети исполняют предложенные движения.

Когда все движения танца изучены, можно приступать к разучиванию фигур и построению. Если одна часть танца очень сложна для исполнителей, или очень проста, руководитель может изменить фигуры или движения, не изменяя композиции танца. Закончив постановочную работу, руководитель 2-3 раза повторяет с детьми разученную часть танца не делая им не каких замечаний, это помогает лучше запомнить  последовательность в построении и движении.

После того, как танец разучен, отрабатываются его отдельные части. Для этого танец повторяется с остановками. Руководитель указывает на ошибки и помогает их исправить.

Когда дети усвоили все танцевальные движения, запомнили последовательность и чередование фигур, можно приступить к окончательной отработке танца. В массовых танцах следует добиваться согласованности и единства исполнения.

Необходимо также внимательно следить за тем, чтобы рисунок танца (круг, линии, колонны, звездочки) исполнялся ровно и четко, расстояние между всеми танцующими должно быть одинаковым, все групповые движения нужно исполнять одновременно.

Закончив общую постановку танца, следует работать над его выразительностью, правильной манерой исполнения, характерными для данного танца движениями ног, рук, корпуса, головы. Руководитель должен добиваться исполнения танца с определенным настроением (весело, бодро, лирично), в зависимости от его содержания.

Если танец используется на сцене, необходимо научить детей не оставлять сцену сразу же после окончания танца, а несколько секунд постоять на месте, поклониться и организованно уйти за кулисы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68149. ЛЮТЕРАНСТВО В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ: ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН 175 KB
  Науковий інтерес щодо вивчення лютеранства є досить закономірним що пояснюється недостатнім рівнем його висвітлення в нашій країні протягом тривалого часу а також наявністю певних тенденцій відродження духовного потенціалу України на засадах толерантності діалогічності та плюралізму.
68150. Драма-діалог Лесі Українки та діалогічна традиція в європейських літературах 204.5 KB
  Драматичні твори Лесі Українки завдяки своєрідності поєднання в жанрі філософського контексту й драматичної форми дозволяють виділити в них діалогізм філософськоестетичний спосіб мислення та діалогічність здатність до комунікації і окреслити їх поняттям драмадіалог. Творчі пошуки Лесі Українки...
68151. ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНА БЕЗПЛІДНІСТЬ ТА ДИСГОРМОНАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ 456.5 KB
  Відновлення репродуктивної функції жінок які страждають на безплідність частота якої коливається у межах від 10 до 20 є актуальною медичною та соціальною проблемою В. Тому дисгормональні захворювання молочних залоз ДЗМЗ являють значний інтерес з одного боку як можливий фон для виникнення злоякісного процесу...
68152. ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК ІНТЕГРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 152 KB
  Протягом багатьох років принципи права є однією з центральних тем у теорії держави і права. В юридичній літературі слушно зазначається, що на підставі та з урахуванням принципів формується вся система права, приймаються юридичні акти, здійснюється правозастосування і тлумачення права.
68153. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ 150 KB
  Така загрозлива тенденція зумовила у свою чергу необхідність пошуку оптимальних шляхів до покращання ситуації зокрема вжиття ефективних заходів адміністративного впливу спрямованих як на виховання так і на попередження адміністративних проступків серед молоді. Так до заходів адміністративної...
68154. ПРАГМАТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ США ТА УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ 948 KB
  Метою дисертаційної роботи є виявлення лексико-семантичних та синтактико-стилістичних типологічних особливостей сучасного українського й американського політичного дискурсу що зумовлює вирішення таких завдань: структурувати дефініції термінів політичний...
68155. КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У КЛІШЕ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ 204.5 KB
  Для досягнення цієї мети в роботі вирішуються такі конкретні завдання: з’ясування ролі метафори у формуванні змісту наукового тексту а також ролі клішеметафор як стилістичного засобу мови науки; визначення основних положень теорії концептуальної метафори у їх взаємозв’язку з положеннями попередніх...
68156. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ СТРАХІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 240 KB
  Динамічний розвиток сучасного суспільства висуває до людини все більш високі вимоги. Для того, щоб бути активним учасником подій, людина має мобілізувати усі сили, як розумові, так і фізичні, що передбачає високий рівень психологічного напруження. Не секрет, що шкільне навчання часто супроводжується виникненням страхів.
68157. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ВИРОБІВ НА БАЗІ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ 13.91 MB
  Виникає необхідність у зміненні підходів до теорії формоутворення. Процеси формоутворення при цьому багато в чому визначаються керівними програмами аналітичними залежностями інтерполяційних функцій законами розгону й гальмування робочих органів обладнання. Крім того шляхом застосування аналітичних моделей...