33184

Расчет порога рентабельности, запаса финансовой прочности, производственный леверидж

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Рн объем реализации в натуральном выражении. ПРд порог рентабельности в денежном выражении. ПРн порог рентабельности в натуральном выражении. Формула расчета порога рентабельности в денежном выражении: ПРд = ВЗпост В Зпер Формула расчета порога рентабельности в натуральном выражении в штуках продукции или товара: ПРн = Зпост Ц ЗСпер Насколько далеко предприятие от точки безубыточности показывает запас финансовой прочности.

Русский

2013-09-05

22.1 KB

19 чел.

Расчет порога рентабельности, запаса финансовой прочности, производственный леверидж.(63)

Порог рентабельности — это объем продаж при котором предприятие может покрыть все свои расходы, не получая прибыли. Часто используется термин точка безубыточности.

Значение порога рентабельности представляет большой интерес для кредитора, поскольку его интересует вопрос устойчивости компании и ее способности выплачивать проценты за кредит и основной долг.

Введем обозначения:

В

выручка.

Рн

объем реализации в натуральном выражении.

Зпер

переменные затраты.

Зпост

постоянные затраты.

Ц

Цена, выручка на единицу продукции,

ЗСпер

средние переменные затраты (на единицу продукции).

ПРд

порог рентабельности в денежном выражении.

ПРн

порог рентабельности в натуральном выражении.

Формула расчета порога рентабельности в денежном выражении:

ПРд = В*Зпост/(В - Зпер)

Формула расчета порога рентабельности в натуральном выражении (в штуках продукции или товара):

ПРн = Зпост / (Ц - ЗСпер)

Насколько далеко предприятие от точки безубыточности показывает запас финансовой прочности. Запас финансовой прочности - это разность между фактическим объемом выпуска и объемом выпуска в точке безубыточности. Часто рассчитывают процентное отношение запаса финансовой прочности к фактическому объему. Эта величина показывает на сколько процентов может снизиться объем реализации, чтобы предприятию удалось избежать убытка.

Введем обозначения:

В

выручка от продаж.

Рн

объем реализации в натуральном выражении.

Тбд

точка безубыточности в денежном выражении.

Тбн

точка безубыточности в натуральном выражении.

Формула запаса финансовой прочности в денежном выражении:

ЗПд = (B -Тбд )/B * 100%, где
ЗПд —
запас финансовой прочности в денежном выражении.

Формула запаса финансовой прочности в натуральном выражении:

ЗПн = (Рн -Тбн )/Рн * 100%, где
ЗПн —
запас финансовой прочности в натуральном выражении.

Запас прочности быстро изменяется вблизи точки безубыточности и все медленне по мере удаления от нее.

Проведение анализа невозможно без такого важного показателя как производственный леверижд (leverage в дословном переводе – рычаг). С его помощью можно прогнозировать изменение результата (прибыли или убытка) в зависимости от изменения выручки предприятия, а также определить точку безубыточной деятельности (порог рентабельности).

Производственный леверидж определяется с помощью следующей формулы:

(1)

либо , (2)

где ЭПЛ — эффект производственного левериджа;

МД — маржинальный доход;

Зпост — постоянные затраты;

П — прибыль.

Найденное с помощью формулы 1 значение эффекта производственного левериджа в дальнейшем используется для прогнозирования изменения прибыли в зависимости от изменения выручки предприятия. Для этого используют следующую формулу:

(3)

где DП – изменение прибыли, в %;

DВ – изменение выручки, в %.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47468. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ. ПІДРУЧНИК 55.64 MB
  У підручнику розкриваються основи теорії страхових послуг та особливості різних видів страхування що реалізуються на страховому ринку України. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни Страхові послуги що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхової послуги як специфічного товару страхового ринку умов та правил здійснення основоположних класичних і сучасних видів страхування. Порядок укладання та ведення страхової угоди 33 Сутність договору...
47469. Політологія. Конспект лекцій 243 KB
  Життя Поняття і функції політичної влади Політична та державна влади Умови ефективного функціонування політичної влади Основні концепції влади Проблема формування і функції влади в Україні. Легітимність влади криза легітимності та засоби її вирішення Демократія форма пол. Загальне визначення предмета політології можна було б запропонувати таке: політологія у більш вузькому розумінні загальна теорія політики вивчає специфічну групу закономірностей відносин соціальних суб'єктів з приводу влади. поперше спеціально досліджує політику як...
47470. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 6.79 MB
  У посібнику розглянуті актуальні питання розвитку фінансової діяльності суб'єктів підприємництва в Україні організація фінансової діяльності суб'єктів підприємництва фінансування управління власним і позичковим капіталом фінансовими інвестиціями оцінка вартості підприємства фінансовий контролінг. ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУПІДПРИЄМСТВА 124 3. Власний капітал підприємства: функції складові таоцінка 124 З Формування статутного капіталу акціонерних товариств 130 Статутний капітал товариств з...
47471. Стратегічне управління 243 KB
  підприєствах Виділення стратегічних зон господарювання Зони стратегічних ресурсів Групи стратегічного впливу Класифікація методів аналізу стратегічних альтернатив Механізм ринкової конкуренції сутність характерні риси сучасного конкурентного середовища аналіз конкуренції в галузі детермінанти конкурентної переваги країни Національний ромб Аналіз конкурентного становища підприємства стратегічна сегментація зовнішнього середовища підприємства вибір позиції в конкуренції діагностика стану підприємства в конкурентному середовищі...
47473. Економіка підприемства 1.78 MB
  У пропонованому навчальному посібнику розглядаються діяльність сучасного підприємства як субєкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу, а також основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови, сучасної інноваційної та інвестиційної політики, державного регулювання економіки.
47474. Організація системи управління 970.5 KB
  3 формування ОСУ стратегічного типу Внесення стратегічних змін до структури підприємства завжди породжує проблему вибору рівня диференціації та інтеграції. Так створення окремих підсистем управління пов’язано з існуванням окремих суботочень підприємства і необхідністю урахування особливостей змін у них рис. Визначення стратегій це процес у якому враховуються всі аспекти зовнішнього та внутрішнього функціонування підприємства. Встановлюючи стратегії треба враховувати: типи реакцій на зміни умов у зовнішньому середовищі в попиті рівні...
47475. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА 1.18 MB
  СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП Сукупні витрати і рівноважний ВВП Модель кругових потоків В основі макроекономічного аналізу лежить модель кругових потоків модель кругообігу ВВП модель кругообігу доходів та витрат. Серед показників які характеризують результати економічної діяльності країни центральне місце посідає валовий внутрішній продукт ВВП.
47476. НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ 89.39 KB
  в ЗАО Альфа“ ЗАО Альфа является налогоплательщиком НДС произошли следующие операции: 1 поступила оплата за ранее отгруженную продукцию облагаемую НДС по ставке 10 в сумме руб.000 2 зачислен на расчетный счет аванс в счет предстоящей поставки товаров облагаемых по ставке 18 в размере руб.000 3 отгружены товары облагаемые по ставке 18 на сумму руб. НДС 18 руб.