33300

Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов и их должностых лиц

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов и их должностых лиц. Организационная сисма управления налогами: 1общее управление – а определение осн. принципов налогообложения; б разработка налог.

Русский

2013-09-05

23.5 KB

2 чел.

20. Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов и их должностых лиц.

Организационная сис-ма управления налогами: 1)общее управление – а) определение осн. принципов налогообложения; б) разработка налог. политики – осн. органы, кот-й ее разрабатывают – Мин-во по налогам и сборам, Госдума, Федер. собрание, Президент. Нормат. док-ты – Налог. кодекс, ФЗ «Об основах налог. сис-мы». 2)оперативное управление – непосредственно осущ-ют налоговые, финансовые, тамож. органы. Ф-ции ИМНС(инспекция мин-ва по налогам и сборам): 1)подготовка предложений по совершенствованию налог. закон-ва; 2)контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет; 3)участие совместно с Минфином в разработке налог. политики и налог. закон-ва; 4)разработка форм налог. расчетов, деклараций и др. док-тов, связанных с исчислением и уплатой налогов. Сущ-ют территориальные налог. органы. ИМНС – инспекция МНС. Права ИМНС:1)проводить плановые и контрольные проверки в орг-циях по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года; 2)проверять все док-ты, связанные с исчислением и уплатой налогов (денеж. док-ты, бух. книги, сметы, декларации); 3)получать от налогоплательщика необходимые объяснения и справки по вопросам проверок; 4)изымать при проведении проверок у налогоплательщиков по акту док-ты, свидетельствующие о сокрытии прибыли или др. объектов обложения, если есть основания полагать, что эти док-ты будут уничтожены или заменены; 5)вызывать в налог. органы налогоплательщиков в связи с проведением проверок; 6)обследовать складские, торговые помещения орг-ции в соот-вии с принятым решением; 7)требовать от налогоплательщиков исправления выявленных налог. нарушений и контролировать выполнение указанных требований. Обязанности ИМНС: 1)вести учет налогоплательщиков; 2)соблюдать налог. закон-во; 3)проводить разъяснит. работу с налогоплательщиками; 4)соблюдать налог. тайну. От-ть должностных лиц налог. органов за неправомерные решения и действия или бездействие, причиненный ущерб, включая упущенную выгоду, опред-ся в соот-вии с Налоговым Кодексом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68239. Організація виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств 269.5 KB
  У сучасних умовах господарювання серед низки проблем з якими зіштовхуються сільськогосподарські підприємства вагоме місце займає питання збуту власної продукції. Ще на стадії виробництва кожен товаровиробник визначає кількість та асортимент товарної продукції усвідомлює що вироблений товар повинен...
68240. AДМIНIСТРAТИВНO-ПРAВOВИЙ СТAТУС ДЕРЖAВНOЇ ПOДAТКOВOЇ СЛУЖБИ УКРAЇНИ 240.5 KB
  Aктуaльнiсть теми дoслiдження oбумoвленa нaукoвo-теoретичнoю тa прaктичнoю знaчимoстю питaнь, пoв’язaних з фoрмувaнням ефективнoї системи спрaвляння пoдaткiв, збoрiв тa iнших oбoв’язкoвих плaтежiв в Укрaїнi. Прoвiдними нaпрямкaми діяльності держави для здiйснення мaсштaбних якiсних перетвoрень...
68241. НАРОДНО-СЦЕНІЧНА ХОРЕОГРАФІЯ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 134 KB
  Народно-сценічний танець не тільки відображає почуття та стосунки між людьми фіксує процеси праці та інші соціально значущі події виконує рекреаційну функцію а і є яскравим показником культури певного етносу.
68242. ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ: ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 182.5 KB
  Наразі молекулярно-генетичні дослідження виявили деякі білки наприклад галектин3 експресія яких виявляється переважно в злоякісних пухлинах за відсутності або незначної його експресії в доброякісних новоутвореннях що при діагностичному використанні певно запобігало б вищезазначеним труднощам.
68243. ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ 1.82 MB
  Доцільно врахувати, що за «Концепцією розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в України (2007)» почалась підготовка клінічних провізорів за спеціальністю «Клінічна фармація». Клінічні провізори, зокрема, в умовах медичних стаціонарів повинні здійснювати фармацевтичну допомогу хворим...
68244. ПРЯМІ ТА ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СТІЛЬТЬЄСІВСЬКИХ СТРУН 810.5 KB
  Оскільки у всіх реальних фізичних явищах присутнє в’язке тертя демпфування яке пропорційне та протилежно спрямоване швидкості руху елемента маси великий інтерес становлять задачі в яких це явище враховується.
68245. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ДІТЕЙ ІЗ ДИФУЗНИМ ЕНДЕМІЧНИМ ЗОБОМ НА ФОНІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ 196 KB
  Мета роботи: підвищити ефективність ранньої діагностики та патогенетичного лікування дітей, хворих на дифузний ендемічний зоб І ступеня із супутньою патологією, на основі вивчення тиреоїдного гормонального фону, мінеральної щільності кісткової тканини, активності перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту.
68246. КУЛЬТУРА ДОЗВІЛЛЯ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 306 KB
  Сфера дозвілля є невід’ємною складовою життєвого світу людини і виконує важливу людиновідтворювальну функцію. Водночас вона має визначену історичну і соціокультурну специфіку функціонує як певна культура дозвілля.
68247. ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІОТРОПНИХ ХРОМОНІЧНИХ НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ 2.86 MB
  Що стосується рідких кристалів з більш складною структурою як наприклад ліотропні хромонічні нематичні рідкі кристали ЛХРК де елементарним будівельним блоком мезофази є видовжені молекулярні агрегати то методи їх орієнтації базуються швидше на експериментальному досвіді ніж на ґрунтовному...