33301

Взыскание налогов и сборов налоговыми органами и порядок применения принудительных мер

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Налогоплательщик обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы а также в случае несвоевременной уплаты налога пеню. Взыскиваемые с налогоплательщика суммы в первую очередь направляются на погашение недоимки по налогам а затем пени. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налогоплательщику требования об уплате налога. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога.

Русский

2013-09-05

25 KB

9 чел.

21 Взыскание налогов и сборов налоговыми органами и порядок применения принудительных мер.  Статья 49. Меры принудительного взыскания налоговой задолженности. Налоговые органы вправе применить меры принудительного взыскания, кроме случаев обжалования уведомления по акту налоговой проверки. До начала применения мер принудительного взыскания налогоплательщику направляется уведомление в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса. Принудительное взыскание налоговой задолженности производится в следующем порядке: Примечание 1) за счет денег, находящихся на банковских счетах; 2) за счет наличных денег; 3) со счетов дебиторов; 4) за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества; 5) принудительного выпуска объявленных акций.    Налогоплательщик обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы, а также, в случае несвоевременной уплаты налога, пеню. Если налогоплательщик своевременно не исполняет свою обязанность, то налоговый орган производит принудительное взыскание налогов, пени, а также штрафных санкций. Взыскиваемые с налогоплательщика суммы в первую очередь направляются на погашение недоимки по налогам, а затем пени. Штрафные санкции взыскиваются с налогоплательщика в судебном порядке. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налогоплательщику требования об уплате налога. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога.Определения срока для исполнения предоставлено налоговым органам.  В случае неисполнения в установленный срок требования об уплате налога оно исполняется принудительно путем обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика или налогового агента на счетах в банках. Налоговый орган выносит решение о взыскании налога. Решение о взыскании доводится до сведения налогоплательщика не позднее 5 дней после его вынесения. Взыскание налога осуществляется путем направления в банк, в котором у налогоплательщика открыт счет, инкассового поручения на списание и перечисление в соответствующие бюджеты (внебюджетные фонды) суммы недоимки и пеней.     Решение о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика принимается при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах в банках. Если налоговый орган располагает информацией об отсутствии на счетах налогоплательщика необходимых денежных средств, налоговый орган сразу может принять решение о взыскании налога за счет имущества


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20472. Методологiя структурного програмування 17.08 KB
  Метою структурного програмування є створення ієрархічно впорядкованих модульних програм в яких застосовуються стандартні керуючі конструкції. Одним із шляхів вдосконалення структурного програмування є введення стандартів що регламентують процес програмування. Необхідність стандартизації програмування обумовлена: необхідністю підвищення експлуатаційних характеристик програм що створюються; прагненням зробити систему достатньо простою доступною для сприйняття програмістом який знайомий з відповідними стандартами; вимогою зробити систему...
20473. Клієнт-сервер (англ. Client-server) 16.26 KB
  Clientserver обчислювальна або мережева архітектура в якій завдання або мережева навантаження розподілені між постачальниками послуг сервісів званими серверами і замовниками послуг званими клієнтами. Нерідко клієнти і сервери взаємодіють через комп'ютерну мережу і можуть бути як різними фізичними пристроями так і програмним забезпеченням.Багаторівнева архітектура клієнтсерверБагаторівнева архітектура клієнтсервер різновид архітектури клієнтсервер в якій функція обробки даних винесена на один або декілька окремих серверів. Це...
20474. Ефективність програмного забезпечення та її оцінка 36 KB
  Оптимізація – це покращення характеристик програмної системи або просто програми. Отже перший етап програмування – створення правильної програми і лише другий – її оптимізація. Але перед тим як починати покращувати ефективність програми слід перевірити наскільки це покращення буде корисним і точно визначити місце яке слід переробити. Справа у тому що існує правило 20 80: 20 об’єктного коду тексту програми виконується 80 часу роботи всієї програми.
20475. Абсолютна величина і норма матриці 139 KB
  За абсолютну величину модуль матриці будемо вважати матрицю де – модулі елементів матриці . Якщо і – матриці для яких операції і мають сенс то: а б в число. За норму матриці вважаємо дійсне число що задовольняє умови: а причому тоді і тільки тоді коли =0; б число і зокрема ; в ; г і матриці для яких відповідні операції мають сенс.
20476. Біном Ньютона 31 KB
  Запишемо його у вигляді добутку пронумерувавши дужки: Кожний доданок містить n множників: k множників a і nk множників b тобто має вигляд akbnk де k≤n k≥0.
20477. Візуальні мови проектування специфікацій 36 KB
  Складність сучасних обчислювальних систем а також висока вартість створення якісного та надійного програмного забезпечення ЕОМ стимулюють розвиток теоретично обгрунтованих методів та засобів розробки програмних систем. Особливо актуальним є застосування таких методів та засобів при об'єктноорієнтованому підході до створення програмних систем. Формалізовані візуальні мови набули широкого використання при проектуванні та розробці складних програмних систем. Об'єктноорієнтовані методи розробки програмного забезпечення широко застосовують...
20478. Властивості сполучень (Трикутник Паскаля) 25.5 KB
  Ряди трикутника Паскаля умовно пронумеровані згори починаючи з нульового й числа в нижньому ряді відносно чисел у попередньому ряді завжди розміщені ступінчасто й навскіс. Кожне число в кожному ряді одержуємо додавши два числа розміщені вгорі зліва і справа. Наприклад перше число в першому ряді 0 1 = 1 тоді як числа 1 і 3 в третьому ряді утворюють число 4 в четвертому ряді: 1 3 = 4. Правило Паскаля стверджує: якщо kй біноміальний коефіцієнт в біноміальному ряді для x yn тоді для будьякого додатного цілого n і будьякого...
20479. Графічний метод відокремлення коренів 39.5 KB
  Найчастіше в додатках використовуються трансцендентні рівняння. Для відокремлення коренів можна ефективно використати ЕОМ. Проте слід пам’ятати що дане твердження справедливе лише за умов монотонності на заданому відрізку і виборі достатньо малого кроку приросту аргументу з врахуванням характеристик. Слід аналізувати три можливості що можуть виникнути а саме: Якщо рис.