33420

Концептуальные основы формирования имиджа организации»

Реферат

Маркетинг и реклама

В то же время имидж это объективный фактор играющий существенную роль в оценке любого социального процесса или явления. Имидж организации складывается на основе компонентов: имидж товара или услуги имидж потребителей товара внутренний имидж организации имидж основателя или основных руководителей имидж персонала визуальный имидж организации и. Внешний имидж организации это то как ее воспринимает общество средства массовой информации инвесторы и общественная работа организации а внутренний отношение к организации...

Русский

2013-09-05

16.7 KB

12 чел.

«Концептуальные основы формирования имиджа организации»

Имидж организации - как совокупность  представлений общественности, имеющей  определенные сведения о ней, - субъективный показатель. В то  же время имидж – это объективный  фактор, играющий существенную роль  в оценке любого социального процесса или явления.

Имидж организации складывается  на основе компонентов:

 1.  имидж товара или услуги
 2.  имидж потребителей товара
 3.  внутренний имидж организации
 4.  имидж основателя или основных руководителей
 5.  имидж персонала
 6.  визуальный имидж организации и. т.д.

Внешний имидж организации- это то, как ее воспринимает общество, средства массовой информации, инвесторы и общественная работа организации, а внутренний -- отношение к организации ее персонала и руководителей. Внутренний имидж также влияет на восприятие организации обществом.

Механизмы формирования имиджа фирмы включают в себя:

 1.  Корпоративная миссия
 2.  Корпоративная индивидуальность
 3.  Корпоративная идентичность
 4.  Корпоративный имидж

При исследовании имиджа компании, необходимо учесть следующие методы:

 1.  разработка PR-кампаний, которые будут учитывать  возможности нашей корпорации  и потребности и желания общества
 2.  нешаблонный подход к проведению коммуникации, на всех уровнях исследования имиджа
 3.  комплексный  подход к формированию имиджа, желательно чтобы внутренний  и внешний имидж компании совпадали  идеологически
 4.  использование  инноваций;

Основные инструменты, которые используют для проведения PR-кампании по исследованию имиджа, это:

 1.  фокус -группы;
 2.  массовое  анкетирование
 3.  интервьюирование  представителей сегмента.

    Прежде всего, положительный имидж играет на руку компаниям, ориентированным на широкие слои населения: производителям товаров массового спроса, торговым сетям, операторам сотовой связи. Не менее важна хорошая репутация для бизнесов, подразумевающих тесные, доверительные отношения между предприятием и клиентом: банков, консалтинговых, юридических и строительных компаний, кадровых агентств


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48407. Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів 467.76 KB
  Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів Теорія комунікації як наукова дисципліна Основні визначення теорії комунікації. Предмет теорії комунікації. Закони теорії комунікації.
48408. Міжнародна економіка 30.64 KB
  Тема Агенти відкритої економіки беруть участь в міжнародному обміні товарів і послуг переміщенні грошей капіталу і робочої сили між країнами. Мезорівень охоплює економічні звязки між регіонами галузями міжгалузевими комплексами окремих країн. Світовий ринок це сфера стійких товарногрошових відносин між країнами які базуються на міжнародному поділі праці та інших факторів виробництва. Світове господарство це сукупність взаємодіючих національних економік всіх країн світу повязаних між собою мобільними факторами виробництва.
48409. Основи мотиваційних процесів 42.13 KB
  Маніпулювання – приховане спонукання іншої людини, прийняття рішень, до переживання певних станів, і виконання необхідних для ініціатора цілей. Стимулювання – предявлення зовнішнього фактору, з метою посилення і прийняття мисленнєвих, емоційних і поведінкових реакцій.
48410. Психологія особистості 191.5 KB
  Індивід (від лат. individuum – неподільне) – це одиничний представник людського роду, носій сукупності морфологічних, фізіологічних та психічних ознак, що відрізняють його від представників інших видів живих створінь. Індивідом є кожна людина. Індивідні властивості притаманні їй від народження (за винятком випадків вродженої патології). В процесі онтогенічного розвитку індивід стає особистістю, індивідуальністю, свідомим суб’єктом своєї поведінки та діяльності.
48411. Себестоимость продукции 173.32 KB
  Себестоимость продукции Виды продукции предприятия позиции номенклатуры. Показатели деятельности предприятия: позиции номенклатуры 1 2 n; объём выпуска продукции в натуральном виде Ni натуральное выражение; V 100 60 2008 2012 1995 1991 Т годы Товарная продукция ТП денежное выражение выпущенной продукции по всем позициям номенклатуры за год. Производственная мощность это максимально возможный выпуск продукции в натуральном выражении за год при определённых организационно-технических условиях производства.
48412. Політична економія 1.34 MB
  Політична економія вивчає такі суспільні відносини і закони які належать до базових у житті суспільства оскільки вони є складовою суспільного виробництва економіки. Сутність економічної категорії визначається такими критеріями: відображає не природні властивості речей і предметів а характерну властивість певної системи елементу ланки економічних відносин людей; має обєктивний характер оскільки відбиває обєктивну дійсність; має історичний характер оскільки значна частина категорій політичної економії на певному етапі розвитку...
48413. Регіональна економіка 328.3 KB
  Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення Паливноенергетичний комплекс: регіональні особливості розвитку і розміщення 75 ЛЕКЦІЯ 6. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення Хімічний комплекс: регіональні особливості розвитку і розміщення 93 ЛЕКЦІЯ 7. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 128 ЛЕКЦІЯ 9.030509 ОА 1 2 4 144 52 20 32 90 36 екзамен Мета: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної...
48414. Базові поняття Системного програмування та СПЗ 924.9 KB
  Системні програмні засоби виконують такі завдання як передача даних з памяті довільного доступу на диск або відтворення тексту на дисплеї. Через ці обмеження часто використовуються моніторинг та реєстрація даних; операційні системи мають бути забезпечені дуже якісними підсистемами реєстрації даних. Базові відомості Поняття операційної системи напряму пов'язане з такими поняттями як: Файл іменований впорядкований набір даних на пристрої зберігання інформації; операційна система забезпечує організацію файлів в файлові системи. Файлова...
48415. Державна мова — мова професійного спілкування 652.5 KB
  Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів; скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети