33432

Финансовые результаты предприятия

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Анализ формирования и использования прибыли. Определяются абсолютные суммы средств выплачиваемых из прибыли их динамика и структура. Использование прибыли означает уплату в бюджет налога на прибыль; распределение прибыли оставшейся в распоряжении предприятия. Налог на прибыль уплачивается в бюджет не со всей суммы прибыли отчетного года а с так называемой налоговой прибыли налогооблагаемой прибыли.

Русский

2013-09-05

22.58 KB

0 чел.

Финансовые результаты предприятия (прибыль) является обобщающим показателем хозяйственной деятельности организации. Это величина, на которую за определенный период возрастает объем собственных средств организации, а убыток — это величина, на которую за определенный период уменьшается объем собственных средств организации. 

Финансовый результат предприятия характеризуется прибылью и убытком. Прибыль отражает абсолютную эффективность хозяйственной деятельности предприятия.

Прибыль (убытки) отражает финансовые результаты разных видов деятельности:

1) финансовый результат основной (обычной) деятельности;

2) финансовый результат операционной (финансовой) деятельности;

3) финансовый результат от внереализационных операций;

4) финансовый результат от действия чрезвычайных обстоятельств.

Направления анализа финансового результата.

1. Анализ формирования и использования прибыли. Определяются абсолютные суммы средств, выплачиваемых из прибыли, их динамика и структура. Использование прибыли означает уплату в бюджет налога на прибыль; распределение прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. Налог на прибыль уплачивается в бюджет не со всей суммы прибыли отчетного года, а с так называемой налоговой прибыли (налогооблагаемой прибыли).

2. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов. Горизонтальный анализ – это оценка изменений показателей прибыли за отчетный период в абсолютной сумме и в процентах. Вертикальный анализ – оценка изменений структуры показателей прибыли. Горизонтальный анализ проводится самим предприятием. Вертикальный (трендовый) анализ чаще всего проводится внешними пользователя–ми. Вертикальный и горизонтальный анализ проводится по данным формы № 2.

3. Факторный анализ финансовых результатов. Выявляются факторы, повлиявшие на финансовые результаты предприятия. Проводится факторный анализ валовой прибыли, прибыли от реализации, результатов от прочей реализации.

Результатом факторного анализа является разработка мероприятий по использованию выявленных резервов роста финансовых результатов предприятия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65489. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З КЕРОВАНИМ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 648 KB
  Тому підвищення точності вимірювання температури актуальна та важлива наукова і практична задача вирішення якої може дати значний економічний ефект. Аналіз показує що точність приладів вимірювання температури росте однак похибка вимірювання температури зменшується мало бо у вимірювальному...
65490. Вплив бобово-злакових травосумішей на родючість та протиерозійну стійкість дерново-підзолистого еродованого ґрунту західного Передкарпаття 305 KB
  Для досягнення цієї мети передбачалось вирішити наступні завдання: встановити ґрунтозахисну ефективність багаторічних бобовозлакових травостоїв та їх вплив на стік і змив ґрунту; виявити зміни агрохімічних і воднофізичних показників родючості ґрунту в процесі залуження...
65491. МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЄРАРХІЧНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ, ІНДЕКСУВАННЯ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ 280 KB
  Широке використання різних інформаційних технологій зумовлює актуальність проблеми розпізнавання образів. Задачі індексування та пошуку зображень на основі їх вмісту (Content-based image retrieval − CBIR) у графічних базах даних із мільйонами образів є актуальними в інформаційних системах.
65492. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем 363.5 KB
  Одним із основних напрямків розвитку інформаційних технологій є територіально розподілене опрацювання даних в компютерній мережі що повязано з необхідністю інтеграції розподілених...
65493. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Й ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЛИСТОПАД 1918 – КВІТЕНЬ 1920 рр.) 173.5 KB
  Предметом дослідження є основні напрямки та форми двосторонніх відносин УНР і ЗУНР у політичній економічній і військовій сферах. Нижня межа обумовлена утворенням ЗУНР і початком протигетьманського повстання під проводом Директорії в Наддніпрянській Україні.
65494. Тепловий захист короткозамкненого ротора асинхронного електродвигуна на основі контролю параметрів поточного режиму 945 KB
  Основним типом машин змінного струму, що вживаються в електроприводі механізмів власних потреб електростанцій, а також механізмів промислових підприємств, є асинхронні електродвигуни (АЕД) з короткозамкненим ротором (КЗР).
65495. Церковно-адміністративна та громадсько-політична діяльність митрополита Антонія (Храповицького) в Харківській єпархії (травень 1914 – червень 1918 рр.) 201.5 KB
  Діяльність владики Антонія на посаді архієпископа а потім митрополита Харківського та Охтирського припала на буремні роки Першої світової війни Української національнодемократичної революції та громадянської війни.
65496. Закономірності фазових і структурних перетворень в сплавах на основі системи ti-si при гартуванні та відпуску 11.77 MB
  Розробка новітніх сплавів передусім ґрунтується на досягненнях фізичного матеріалознавства в основному на даних досліджень фазових і структурних перетворень та фізики міцності. Водночас можливості таких методів структурної інженерії як легування в області твердих розчинів пластична деформація і термічна...
65497. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ РІЗНИХ ІГРОВИХ АМПЛУА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 222.5 KB
  Основним завданням підготовки футболістів у змагальному періоді є збереження їх рухового й функціонального потенціалу при постійному вдосконаленні індивідуального та командного рівня технікотактичної майстерності а також реалізація можливостей гравців у змаганнях...