33448

ПОТОК РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Входящие в расчет потоки реальных денег при этом исчисляются по всем видам деятельности участника с учетом условий предоставления и погашения займов. Поток реальных денег от инвестиционной деятельности складывается из различных видов доходов приток и затрат отток распределенных по периодам осуществления инвестиционного проекта шагам расчета которые включают:1. всего инвестиций 56 Поток реальных денег от операционной деятельности включает в себя виды потоков и затрат распределенных по периодам осуществления инвестиционного проекта...

Русский

2013-09-05

22.24 KB

10 чел.

ПОТОК РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ – разница между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности в каждом периоде осуществления капитальных вложений. Входящие в расчет потоки реальных денег при этом исчисляются по всем видам деятельности участника с учетом условий предоставления и погашения займов.

Поток реальных денег от инвестиционной деятельности складывается из различных видов доходов (приток) и затрат (отток), распределенных по периодам осуществления инвестиционного проекта (шагам расчета), которые включают:1. земля  2. здания и сооружения  3. машины и оборудование, передаточные устройства  4. нематериальные затраты  5. итого вложений в основной капитал (1+2+3+4) 6. прирост оборотного капитала  7. всего инвестиций (5+6)

Поток реальных денег от операционной деятельности включает в себя виды потоков и затрат, распределенных по периодам осуществления инвестиционного проекта, т.е. : 1. объем продаж  2. цена  3. выручка (1*2)  4. внереализационные доходы  5. производственные затраты 6. амортизация зданий и оборудования  7. проценты по кредитам  8. прибыль до вычета налогов (3+4-5-6-7)  9. налоги и сборы  10. проектируемый чистый доход (8-9)  11. амортизация (5+6)  12. чистый приток от операций (10+11)

Поток реальных денег от финансовой деятельности включает в себя виды притока и оттока денег, т.е.: собственный капитал (акции, субсидии и др.), краткосрочные кредиты, долгосрочные кредиты, погашение задолженности по кредитам, выплаты дивидендов, сальдо финансовой деятельности (1+2+3-4-5) (сальдо финансовой деятельности), чистая ликвидационная стоимость объекта


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16065. Основи ораторського мистецтва 320 KB
  ББК 83. 079 Стец В.А. Стец І.І. Костючик М.Ю. Основи ораторського мистецтва. Навчальний посібник. Економічна думка Тернопіль 1998. 60 с. Посібник дає систематичне уявлення про ораторське мистецтво як прикладну і теоретичну дисципліну. Всебічно проаналізований процес о
16066. Сущность исполнения наказания 1.12 MB
  В монографии освещаются вопросы становления науки уголовно-исполнительного права, излагаются основы теории уголовно-исполнительного права, анализируется уголовно-исполнительная деятельность...
16067. Кримінально-виконавче право України 1.79 MB
  Навчальне видання Кримінальновиконавче право України Підручник За редакцією професора А. X. Степанюка Видання друге виправлене і доповнене Редактор А. В. Єфименко Комп'ютерна верстка і дизайн В. М. Зеленька Підписано до друку з оригіналмакета 01.11.2005. Формат ...
16068. Відповідальність юридичних осіб за податкові правопорушення 1.02 MB
  В книзі розглянуто види відповідальності за порушення податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності. Зміст книги побудований на власному адвокатському досвіді автора, публікаціях фахівців з податкового права та чинному законодавстві. Акцент при викладенні матеріалу і при розгляді тих чи інших питань свідомо робиться з позицій платників податків.
16070. риміналістична характеристика злочинів 250.5 KB
  Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів: Навч. посібник. К. 1997. 44 с. Вступ Боротьба зі злочинністю е одним із головних державних завдань на будь якій стадії суспільного розвитку. Особливого значення вона набуває в умовах реформування діяльності
16071. Біржова справа 20.06 MB
  Підручник складається з трьох частин і двадцяти розділів. Кожен розділ завершується коротким резюме, контрольними запитаннями, переліком посилань і рекомендованої літератури, тестами для перевірки знань (усього 300), ситуаційними задачами
16072. Біржове право 1.85 MB
  Біржовий ринок у світі давно вже став центром ринкової економіки. Нагромаджено великий досвід роботи бірж, що пройшли історичний розвиток від торгівлі наявною сільськогосподарською продукцією до торгівлі фючерсами й опціонами на всі види товарів і фінансових інструментів. Це сприяло перетворенню бірж з одного із головних каналів оптової торгівлі товарами на центри ціноутворення і страхування ризику.
16073. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ вивчення та корекція 886.5 KB
  В запропонованому посібнику розглянуті загальні питання вивчення професійної мотивації, а також проаналізовані мотиви вибору професії та професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ.