33714

Криминалистическая характеристика поджогов

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

; б создания обстановки облегчающей совершение другого преступления например в целях привлечения внимания работников милиции к специально организованному пожару и совершения в это время кражи на оставшемся без охраны объекте; в мести на почве обиды ссоры ущемления прав и т. Поджоги совершаются: с помощью специально приготовленных горючих мате риалов; с помощью специально изготовленных технических приспособлений или специально созданных условий рассчитанных на немедленное или в заданное время воспламенение от внешнего источника...

Русский

2013-09-06

11.57 KB

7 чел.

Криминалистическая характеристика поджогов

Поджог относится к числу опасных умышленных преступлений, связанных с посягательством на имущество. Ущерб имуществу в результате поджога причиняется в целях: а) сокрытия ранее совершенного преступления или иного события (убийства в жилом помещении, кражи, недостачи товарно-материальных ценностей и т. д.); б) создания обстановки, облегчающей совершение другого преступления (например, в целях привлечения внимания работников милиции к специально организованному пожару и совершения в это время кражи на оставшемся без охраны объекте); в) мести (на почве обиды, ссоры, ущемления прав и т. д.) собственнику имущества, иным лицам, деятельность которых связана с данным объектом: г) оказания нежима, запугивания потерпевших при вымогательстве "отступного"; д) получения страховой премии, новой квартиры и тому подобных благ, преимуществ. Наряду с этим, имеют место факты совершения поджога имущества (жилых строений, производственных помещений, автомототранспорта и т. д.) из хулиганских и иных побуждений. Поджоги совершаются: - с помощью специально приготовленных горючих мате риалов; - с помощью специально изготовленных технических приспособлений или специально созданных условий, рассчитанных на немедленное или в заданное время воспламенение от внешнего источника огня; -путем создания благоприятных условий для самовозгорания каких-либо веществ и материалов. При расследовании преступлений, связанных с поджогом, важно иметь в виду другие причины пожаров в целях их исследования и исключения. К числу иных причин криминального пожара относятся: а) несоблюдение противопожарных правил при хранении и эксплуатации осветительных, отопительных, газовых, химических приборов, средств, установок; б) несоблюдение правил хранения, транспортировки, использования и технологии изготовления легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и материалов; в) нарушение противопожарных правил монтажа и содержания электропроводки, осветительного оборудования, газовых и химических установок; г) использование оборудования, механизмов, аппаратуры, не имеющих надежной противопожарной защиты; д) неправильное ведение работ, связанных с использованием открытого огня.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33085. Постмодернізм 12.86 KB
  Цей напрям продукт постіндустріальної епохи епохи розпаду цілісного погляду на світ руйнування систем світогляднофілософських економічних політичних. Постмодерністи завдяки гіркому історичному досвідові переконалися у марноті спроб поліпшити світ втратили ідеологічні ілюзії вважаючи що людина позбавлена змоги не лише змінити світ а й осягнути систематизувати його що подія завжди випереджає теорію.
33086. Поява української філософії 16.81 KB
  На час хрещення Русі християнська думка у Візантії набула вже розвиненого деталізованого та витонченого характеру. Разом із християнством та книжковою премудрістю вони стали елементом духовної культури Київської Русі. Звичайно розглядаючи духовну культуру Київської Русі ми повинні враховувати й традиції попередньої язичницької культури.
33087. Філософія 16-17 століття 13.27 KB
  Проте філософське мислення і пошук відповідей на основні життєві питання були притаманні українському народові здавна вони пов'язувалися з його світоглядом і релігією ще за дохристиянських часів. Все ж слов'янськоукраїнська основа і підхід мислення менш спекулятивний радше контемплятивний визначили характер філософської думки в Україні та її поширення. Серед українців назагал знаходимо мало чистих філософів зате філософське мислення прикметне для багатьох письменників мистців істориків суспільних теоретиків. Так само властивою для...
33088. Філософські погляди Г.Сковороди 18.33 KB
  Сковорода 1722-1794. Науку про людину та її щастя Сковорода вважав найважливішою з усіх наук. Не втративши авторитету проповідника та вчителя Сковорода прагнучи навчити як власним прикладом так і словом закликав почати філософське освоєння світу з простого: пізнати віру та любов у всій їхній повноті бо це і є пізнання людини. Поділяючи світ надвоє – на істинне та тлінне віддаючи перевагу Вічності Богу Сковорода по суті пропонує подвійне співвідношення духовного та тілесного.
33089. Інтерес української філософії до проблем людини, її духовного світу 24.53 KB
  Шевченко 18141861. Шевченко продовжував кращі традиції суспільної думки філософа і поета Г. Головну причину поневірянь народних мас Шевченко вбачав у кріпацтві і гнобленні самодержавства. Шевченко називав їх палачами людоїдами .
33090. Філософія України першої половини ХІХ століття 29.14 KB
  Пануючій у дореформений період релігійноідеалістичній філософії в різних її різновидах і течіях починаючи від відверто містичної масонства і закінчуючи тривіальною метафізикою протистояли матеріалістичні вчення. в Європі набувають поширення і популярності ідеї представників німецької класичної філософії: Канта Фіхте Шеллінга Гегеля які поступово проникають і в Україну. Він активно виступав за розвиток науки і просвіти гостро критикував реакціонерів які заперечували читання лекцій з філософії у вузах. Під впливом Канта професор Лодій...
33091. Українська філософська та суспільно-політична думка другої половини XIX - XX століття 55.08 KB
  Пізнання він розумів як відображення зовнішнього світу людини засуджував агностицизм. У працях Що таке прогрес Роздуми про еволюцію в історії людства він намагався простежити розвиток від живої природи від простих частинок живої матерії до людини. Заперечуючи всяку владу людини над людиною він стверджує природне прагнення людини до добра. Це означає що вона розвивається за своїми законами незалежними від людини і людства і тому для її пояснення не потрібно залучати ні містику ні інші вигадки метафізиків та ідеалістів.
33092. Філософія української національної ідеї 31.64 KB
  Ми українець і як такий ми член нації яка не лише пригноблюється в русской державі в Росії й урядом а почасти і суспільністю панівної національності. Поет і прозаїк громадський діяч і політик науковий дослідник проблем історії й теорії літератури етнографії й фольклору політичної й економічної історії філософії досконалий знавець німецької польської російської мов він спрямовував усе своє надбання на народне відродження розвій української нації; збагачення української духовної культури. Франко був переконаний що...
33093. Поняття буття 12.67 KB
  Проблема буття виникла в епоху античності як своєрідна відповідь на її нові потреби. Буття на його думку гарант надійності і незнищенності світу та раз і назавжди заведеного порядку в ньому. Не змінюється лише буття тобто абсолютна думка.