33748

Особенности договора продажи предприятия

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Особенности договора продажи предприятия. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс за исключением прав и обязанностей которые продавец не вправе передавать другим лицам. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс используемый для осуществления предпринимательской деятельности В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества предназначенные для его деятельности включая земельные участки здания...

Русский

2013-09-06

15.44 KB

5 чел.

34. Особенности договора продажи предприятия.

По договору продажи предприятия продавец обязует-ся передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. Права на фирменное наименование, товарный знак, знак об¬служивания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основа¬нии лицензии права использования таких средств индивидуализа¬ции переходят к покупателю, если иное не предусмотрено дого¬вором. Предприятием как объектом прав признается имуществен¬ный комплекс, используемый для осуществления предпринима¬тельской деятельности В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или дого¬вором. Сторонами договора являются предприниматели, продавцами государственных и муниципальных предприятий в ходе их приватизации являются соответствующие федеральные или местные фонды имущества. Предметом договора является предприятие, представляю¬щее собой имущественный комплекс, состоящий из материальных элементов, в которых различают основные и оборотные фонды, и нематериальных элементов, в которых различают иму-щественные права и обязанности предприятия, исключительные права предприятия, индивидуализирующие его и его продукцию, гражданско правовые обязательства предприятия перед третьи¬ми лицами, в том числе денежные долги Предмет этого договора является его существенным условием и потому подлежит деталь¬ному описанию в договоре. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяют¬ся на основе его инвентаризации.Передача предприятия осуществляется по передаточному акту, в котором указываются данные о его составе, недостатках переданного имущества, а также об уведомлении кредиторов.Моментом передачи предприятия от продавца к покупателю является день подписания сторонами передаточного акта С это¬го момента на покупателя переходит риск случайной гибели иму¬щества предприятия.Договор продажи предприятия вступает в силу с момента его регистрации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64825. ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МНОЖИННОГО КАРІ3ЄСУ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ 230 KB
  Проблема розвитку множинного каріозного процесу у підлітків з точки зору психологічних особливостей, що обумовлюють вегетативні порушення, на даний момент недостатньо висвітлена. Застосування комплексного підходу до їх вивчення дасть можливість...
64826. МЕТОД СИНТЕЗУ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АБОНЕНТСЬКОЇ ЄМНОСТІ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ 899.5 KB
  Становлення та розвиток телекомунікаційних систем України як незалежної держави проходить у відповідності з Концепцією розвитку зв’язку в Україні, яка визначає основні підходи до розвитку та особливостей структурної перебудови зв’язку.
64827. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 315 KB
  Одночасна присутність на ринку інтересів виробників та споживачів висуває проблему забезпечення необхідної точності та вірогідності результатів випробувань створення умов для забезпечення їх порівнянності та взаємного визнання незалежно від часу і місця проведення випробувань.
64828. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 1.23 MB
  Сучасні концепції які визначають розвиток таких систем відображають зростання вимог до АС декларують необхідність забезпечення можливості настроювання та управління взаємодією й обміном даними та електронними документами між її підсистемами з метою надання актуальних даних за запитами користувачів.
64829. МІЦНІСТЬ, ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ НАКЛЕЄНИМИ КОМПОЗИТНИМИ СТРІЧКАМИ 5.78 MB
  Розробити і впровадити ефективні методи розширення і підсилення автодорожніх мостів та в рамках науководослідних робіт згідно з тематичними планами Національного транспортного університету та Державної служби автомобільних доріг...
64830. ЕФЕКТИВНІСТЬ КРІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ПУХЛИНИ МЕЖИСТІННЯ ТА ГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГРУДНОЇ СТІНКИ 137.5 KB
  Серед хворих зросла частка з мультирезистентними форми туберкульозу яким показані колапсохірургічні методи лікування різні види торакопластик. Ці методи є досить травматичними і тому від термінів післяопераційної реабілітації хворих залежить успіх всього лікування.
64831. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СУДНОВИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМІ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ 212 KB
  Основною тенденцією сучасної епохи є помітне загострення проблем глобального характеру серед яких екологічні є найважливішими в тому числі забруднення водоймищ в результаті скидання з суден необроблених стічних вод Ермолкин Н. Вміст у стічних водах хвороботворних мікроорганізмів вірусів паразитів...
64832. КОНЦЕПЦІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОСТЮМУ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДИЗАЙНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ВИТОКИ, РОЗВИТОК, ТЕНДЕНЦІЇ 221.5 KB
  Відповідно для дослідження найбільш цінним та вагомим є досвід західноєвропейських країн зокрема Франції Італії Англії на прикладі дизайну одягу яких можна вивчити процес формоутворення костюма його специфіку та особливості.
64833. ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ТРУБЛАЇНІ І СТАНОВЛЕННЯ ПРИГОДНИЦЬКОГО ЖАНРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 175.5 KB
  Микола Петрович Трублаїні художник слова який посідає почесне місце серед найвизначніших українських дитячих письменників 30х років минулого століття. Трублаїні плідно працював у пригодницькому жанрі. Трублаїні у якій він осмислює сучасний йому літературний процес основні завдання літератури.