33748

Особенности договора продажи предприятия

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Особенности договора продажи предприятия. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс за исключением прав и обязанностей которые продавец не вправе передавать другим лицам. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс используемый для осуществления предпринимательской деятельности В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества предназначенные для его деятельности включая земельные участки здания...

Русский

2013-09-06

15.44 KB

5 чел.

34. Особенности договора продажи предприятия.

По договору продажи предприятия продавец обязует-ся передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. Права на фирменное наименование, товарный знак, знак об¬служивания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основа¬нии лицензии права использования таких средств индивидуализа¬ции переходят к покупателю, если иное не предусмотрено дого¬вором. Предприятием как объектом прав признается имуществен¬ный комплекс, используемый для осуществления предпринима¬тельской деятельности В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или дого¬вором. Сторонами договора являются предприниматели, продавцами государственных и муниципальных предприятий в ходе их приватизации являются соответствующие федеральные или местные фонды имущества. Предметом договора является предприятие, представляю¬щее собой имущественный комплекс, состоящий из материальных элементов, в которых различают основные и оборотные фонды, и нематериальных элементов, в которых различают иму-щественные права и обязанности предприятия, исключительные права предприятия, индивидуализирующие его и его продукцию, гражданско правовые обязательства предприятия перед третьи¬ми лицами, в том числе денежные долги Предмет этого договора является его существенным условием и потому подлежит деталь¬ному описанию в договоре. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяют¬ся на основе его инвентаризации.Передача предприятия осуществляется по передаточному акту, в котором указываются данные о его составе, недостатках переданного имущества, а также об уведомлении кредиторов.Моментом передачи предприятия от продавца к покупателю является день подписания сторонами передаточного акта С это¬го момента на покупателя переходит риск случайной гибели иму¬щества предприятия.Договор продажи предприятия вступает в силу с момента его регистрации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80554. Джерела санації підрприємств 95 KB
  У цьому випадку мова іде насамперед про зменшення статутного фонду за рахунок зменшення номінальної вартості акцій та зменшення їх кількості з метою: одержання санаційного прибутку з наступним спрямуванням його на покриття балансових збитків; приведення у відповідність розміру основних та оборотних засобів підприємства з розміром його власного капіталу та ін. Санаційний прибуток це прибуток який виникає внаслідок викупу підприємством власних корпоративних прав акцій паїв за курсом нижчим від номінальної вартості цих...
80555. Реорганізація і банкрутство підприємства 157.5 KB
  Тема: Реорганізація і банкрутство підприємства. Зовнішнім показником банкрутства неспроможності підприємства є припинення його поточних платежів і нездатність забезпечити виконання вимог кредиторів якщо вони сукупно складають не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати і не були задоволені боржником протягом як правило трьох місяців з дня настання строків їх виконання. До зовнішніх можна віднести: скорочення попиту на продукцію підприємства і спад цін на неї; зростання цін на сировину матеріали й енер горесурси; економічна...
80556. Особливості організації фінансів на підприємствах різних форм господарювання. Фінансовий механізм 142 KB
  Корпоративними є підприємства створені у формі господарських товариств: повного товариства товариства з обмеженою відповідальністю товариства з додатковою відповідальністю командитного товариства акціонерного товариства тощо. Підприємство колективної власності корпоративне або унітарне підприємство що діє на основі колективної власності засновників зокрема господарські товариства це підприємства...
80557. Доходність і прибутковість підприємств 231 KB
  Для кожного підприємства важливо знати його фінансовий стан у плановому періоді згідно з передбачуваними витратами і конюнктурою ринку на ті види продукції які воно виробляє і реалізує. Насамперед менеджерам підприємства треба знати при якому обсязі реалізації того чи іншого виду продукції обсяг продажу досягається беззбитковість виробництва нульова рентабельність. Менеджерам підприємства також важливо знати на скільки потрібно збільшити обсяг виробництва і реалізації продукції щоб одержати бажану суму прибутку і як вплине на...
80558. Непрямі податки, податки і платежі за майно і ресурси підприємств 239.5 KB
  Акцизний збір — це непрямий податок, що встановлюється на підакцизні товари та включається в їхню ціну. Акцизний збір (далі – АЗ) – специфічний акциз, що застосовується для обмеженої кількості товарів, які називаються підакцизними.
80559. Місцеві податки і збори. Спрощена система оподаткування 160 KB
  Особливості їх стягнення і впливу на фінансовогосподарську діяльність субєктів господарювання полягають у такому: Місцеві податки і збори включають до складу валових витрат що вираховуються зі скоригованого валового доходу а отже зменшують суму оподатковуваного прибутку. Місцеві податки і збори субєкти господарювання відносятьна собівартість продукції робіт послуг що впливає на формування бухгалтерського прибутку. Платниками цього податку є субєкти підприємницької діяльності їхні філії відділення представництва постійні...
80560. Визначення потреби в оборотних коштах 42.5 KB
  Нормування незавершеного виробництва і готової продукції. Аналогічно нормується запас палива за видами на виробничі і невиробничі цілі норматив на тару з урахуванням часу виготовлення або транспортування прошивки та інших стадій підготовки до запакування продукції. Усі витрати на початі але незавершені вироби у цехах майстернях інших виробничих приміщеннях після видачі зі складу матеріалів до моменту передачі продукції на склад визначаються вартістю незавершеного виробництва. Нароматив незавершеного виробинцтва залежить від: обсягу і...
80561. Використання і контроль обігового капіталу 72 KB
  Ефективність використання оборотного капітал може бути досягнення шляхом прискорення їх обертання. Шляхи прискорення обігу оборотних активів для вивільнення оборотних коштів
80562. Банківське кредитування підприємств 165.5 KB
  Слово «кредит» походить від латинського, що означає борг, позика. В сучасному понятті кредит - це капітал, який береться під позику у вигляді грошової форми і надається в тимчасове використання госпорганам на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, оплати та цільового використання.