33758

Договор дарения

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Договор дарения. Договор дарения договор по которому одна сторона даритель безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне одаряемому вещь в собственность либо имущественное право требование к себе или третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом. Разновидностью договора дарения является пожертвование дарение сделанное в отношении неопределенного круга лиц в общеполезных целях. Договор дарения может быть как консенсуальным так и...

Русский

2013-09-06

16.24 KB

0 чел.

44.  Договор дарения.

Договор дарения — договор, по которому одна сторо-на (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имуще¬ственное право (требование) к себе или третьему лицу, либо ос¬вобождает или обязуется освободить ее от имущественной обя¬занности перед собой или третьим лицом. Разновидностью договора дарения является пожертвова¬ние — дарение, сделанное в отношении неопределенного круга лиц в общеполезных целях. Договор дарения может быть как консенсуальным, так и реаль¬ным; односторонне-обязывающим; безвозмездным.  Предмет договора дарения: вещи (имущество); имущественные права (требования) к себе или к третьим лицам; освобождение от обязанности. Стороны в договоре дарения называются дарителем и одаряемым. Порядок заключения договора дарения такой же, как и в дру¬гих договорах: даритель заявляет одаряемому о своем желании сделать ему подарок, а одаряемый должен дать согла¬сие на получение подарка. Моментом заключения договора дарения считается: в реальном договоре — момент передачи вещи; в консенсуальном договоре — момент подписания договора; в договоре, подлежащем регистрации, — момент государ-ственной регистрации. Обязанности дарителя: передать дар; сообщить одаряемому о недостатках даримой им вещи; определить назначение использования дара благополучателю в договоре пожертвования; нести расходы, связанные с передачей подарка. Права дарителя: отказаться от исполнения договора в случаях, отменить договор. Права одаряемого: получить дар; отказаться от принятия дара; изменить назначение использования дара в договоре пожер¬твования в случае изменившихся обстоятельств при согласии жер¬твователя, а в случае его смерти либо ликвидации юридического лица — жертвователя по решению суда. Обязанности одаряемого: использовать дар в соответствии с указаниями жертвовате¬ля о его назначении; исполнять обязательства в отношении музейных предметов, полученных в дар; вести обособленный учет операций по использованию пожертвованного имущества, если благополучатель является юриди¬ческим лицом; обращаться надлежащим образом с подаренной ему вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную цен¬ность; возвратить подаренную вещь в случае отмены дарения, если она сохранилась в натуре, а все полученные в ре-зультате использования вещи оставить, по¬скольку они являются собственностью одаряемого. Ответственность сторон по договору дарения: даритель отвечает за вред, причиненный подаренной вещью одаряемому, при условии, что недостатки, возникшие до переда¬чи ему вещи, не являются явными, а даритель не предупредил о них одаряемого. Запрет на дарение: стоимость свыше 3-х т.р. 1. Между коммерч.организ, 2. Лицам на гос.должностях, в связи с исполнением ими своих должн.обяз., 3. Работникам образ.организ. и мед. Учрежд., соц-х услуг, гражданам находящимся на воспитании и содержании.малолетних  и граждан признанных недееспособным их законными представителями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58966. Англомовні країни. Велика Британія 55.5 KB
  Respected quests! Our todays lesson is devoted to Great Britain. Its our final lesson on the topic. We are going to review the material we have already learnt and try to learn something new. Hope you will enjoy every minute of the lesson.
58967. Архітектурні споруди в казці 45.5 KB
  Завдання до уроку 1. Структура уроку І. Повідомлення теми завдань уроку й мотивація навчання 1 хв. Уведення до теми уроку методом створення ігрової ситуації уявної мандрівки у країну казок 8 хв.
58968. Біблія - памятка світової писемності 53 KB
  Мета: познайомити старшокласників з історією виникнення Біблії її історичним шляхом. Довести вічну цінність Біблії для всіх людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством.
58969. Біблія на уроці фізики 47.5 KB
  культура є тими костилями яких потребує наша душа їх можна відкинути тільки після видужання А. Формувати у школярів справжню духовність можна лише тоді коли використовувати на уроці Святе Письмо Біблію. Далеко не всі події можна сприймати буквально. Якщо в Євангелії говориться наприклад про сліпого глухого або німого то під ним можна розуміти скажімо людину яка не бачить справ Господніх не чує Бога Слова не прославляє величі Його дій; під заскалкою або піщинкою в оці ближнього великий чи малий гріх; під світильником ...
58970. Біосинтез білка 37 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі повязані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.
58971. Спостережливість - шлях до краси і знань 39.5 KB
  Назвіть кольори веселки. Що в неживій природі нагадує ці кольори Сонце світло вогонь ліхтар. Тепер розглянемо останні три кольори: блакитний синій фіолетовий. Де в неживій природі можемо побачити ці кольори Небо вода сніг лід.
58973. Боротьба з корупцією 34 KB
  Учням представляється документ Досвід компанії Shell у боротьбі з корупцією. Концерн Shell Group займається господарською діяльністю у 130ти країнах світу. За багато років своєї діяльності Shell розвив політику боротьби з корупцією.
58974. Боротьба ОУН „УПА" у 40-х - на початку 50-х років 57 KB
  Основні поняття: ОУН організація українських націоналістів український політичний рух що ставив собі за мету встановлення незалежної української держави. Отже наша тема: Боротьба ОУН УПА у 40х на початку 50х років. Що таке депортація розвитку безкоштовної освіти...