33761

Понятие, значение и виды договоров

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Понятие значение и виды договоров. Договор это соглашение двух или нескольких лиц об установлении изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Значение договоров: договор одно из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей; часто под договором понимается не просто юридический факт а само правоотношение возникающее из соглашения сторон; договор основной способ оформления отношений участников гражданского оборота; договоры опосрвдуют движение объектов гражданских прав от одних субъектов к...

Русский

2013-09-06

15.69 KB

5 чел.

20. Понятие, значение и виды договоров.

Договор - это соглашение двух или несколь¬ких лиц об установлении, изменении или прекраще¬нии гражданских прав и обязанностей.

Значение договоров:

• договор - одно из оснований возникновения гра-жданских прав и обязанностей;

• часто под договором понимается не просто юри-дический факт, а само правоотношение, возникаю¬щее из соглашения сторон;

• договор - основной способ оформления отноше¬ний участников гражданского оборота;

• договоры опосрвдуют движение объектов граж-данских прав от одних субъектов к другим;

• договором определяется объем прав и обязан¬ностей участников правоотношения, порядок и усло¬вия исполнения обязательства, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-зательства;

• договоры позволяют выявить истинные по-требности участников гражданского оборота в оп-ределенных товарах, работах, услугах.

Виды договоров:

По времени возникновения правоотношения:

• консенсуальные - для заключения договора дос-таточно соглашения сторон по всем существенным условиям;

• реальные - для заключения договора, кроме со-глашения сторон, необходима еще и передача пред¬мета договора.

По соотношению прав и обязанностей сторон:

• односторонние — у одной стороны только права, а у другой только обя¬занности;

• двусторонние - ка¬ждая сторона обладает и правами и обязанностями.

Возмездные договоры, когда сторона получает плату или иное встречное представление за испол¬нение своих обязанностей.

Безвозмездные - одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного представления.

По субъекту, в пользу которого совершен договор:

• договоры в пользу их участников;

• договоры в пользу третьих лиц, по которым должник обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу;

•  от договора в пользу третьего лица следует от-личать договор об исполнении третьему лицу, в этом случае третье лицо не имеет самостоятельного права требовать от должника исполнения обязательства.

В зависимости от юридической направленности:

• основные;

• предварительные.

По особенностям заключения выделяют договор присоединения, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных фор¬мах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65206. СИСТЕМИ БАГАТОМІРНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНИХ СЦИНТИЛЯТОРІВ 546 KB
  Сцинтиляційний метод детектування іонізуючих випромінювань знайшов широке вживання в промисловості і наукових дослідженнях. Значне зростання потреби в органічних сцинтиляторах (ОСЦ), до яких відносяться органічні монокристали...
65207. Удосконалення функціонування інформаційної підсистеми прикордонних передавальних станцій 381.5 KB
  Метою дисертаційної роботи є вирішення науковоприкладної задачі з удосконалення функціонування інформаційної підсистеми прикордонних передавальних станцій при...
65208. Удосконалення технічного обслуговування пристроїв електричної сигналізації та централізації шляхом комплексного контролю технічного стану 2.55 MB
  У сучасних умовах ринкової економіки технічне обслуговування ТО пристроїв електричної сигналізації та централізації ЕЦ залізниць може надати змогу більш ефективно використовувати ресурси дистанцій сигналізації та звязку.
65209. РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АСФАЛЬТОПОЛІМЕРБЕТОНІВ ПРИ ДИНАМІЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ 236.5 KB
  Ефективне використання асфальтополімербетонів в значній мірі може бути забезпечене на стадії проектування за рахунок визначених реологічних властивостей і обліку його розрахункових характеристик.
65210. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ЛЛЯНОЇ ТРЕСТИ ШЛЯХОМ ШТУЧНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ 1.38 MB
  Метою дослідження є одержання високоякісного волокна льону за рахунок удосконалення традиційного технологічного процесу приготування трести шляхом обробки лляної соломи розчином меляси. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання...
65211. МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АДАПТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ 336 KB
  Метою дисертаційної роботи є вирішення важливої науковотехнічної задачі підвищення ефективності функціонування та розвитку процесів оптимізації та адаптивного управління промислових виробництв сутність якої полягає в розробці теоретичних та методологічних основ...
65212. ВПЛИВ НЕЛІНІЙНИХ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ДИНАМІКУ РУХОМИХ ГНУЧКИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН 329.5 KB
  Найважливішими та найпоширенішими динамічними процесами які мають місце в енергетичних транспортних технологічних та інших системах є коливання. Отримати точні чи наближені аналітичні розвязки для них вдається тільки в окремих випадках а застосування компютерної техніки...
65213. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦЕМЕНТАЦІЇ ҐРУНТІВ ЗА БУРОЗМІШУВАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ 411.5 KB
  Використовується також поліпшення властивостей ґрунтів з метою штучного збільшення їх міцності. Серед цих методів інєкційна цементація ґрунтів застосовується частіше за інші але вона ефективна лише для тріщинуватих скельних порід щебенів і крупних пісків.
65214. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ У ТЕХНОЛОГІЇ ОЛІЄЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ 514.5 KB
  Враховуючи зазначене вище удосконалення методів контролю показників безпеки в технології олієжирових виробництв розроблення перспективних методик та методів визначення органічних екотоксикантів пестицидів різних груп ПАВ консервантів та антиоксидантів...