33766

Заключение договора в обязательном порядке

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Заключение договора в обязательном порядке. Указанный порядок применяется в тех случаях когда заключение договора является обязательным для одной из сторон в силу закона т. Заинтересованная в заключении договора сторона для которой его заключение не является обязательным направляет другой стороне для которой заключение договора обязательно проект договора. Сторона для которой заключение договора является обязательным должна в течение 30 дней со дня получения оферты рассмотреть ее и направить другой стороне: либо извещение об...

Русский

2013-09-06

15.54 KB

6 чел.

25. Заключение договора в обязательном порядке.

Указанный поря¬док применяется в тех случаях, когда заключение договора являет¬ся обязательным для одной из сторон в силу закона, т.е. при за¬ключении обязательных договоров. Заинте¬ресованная в заключении договора сторона, для которой его за¬ключение не является обязательным, направляет другой стороне, для которой заключение договора обязательно, проект договора. Сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в течение 30 дней со дня получения оферты рассмотреть ее и направить другой стороне: либо извещение об акцепте; либо извещение об акцепте оферты на иных условиях; либо извещение об отказе от акцепта.

В первом случае договор считается заключенным в момент по¬лучения оферентом извещения об акцепте. Во втором случае сто¬рона, получившая извещение об акцепте оферты на иных услови¬ях, вправе либо известить другую сторону о принятии договора в ее редакции, либо передать разногласия, возникшие при заклю¬чении договора, на рассмотрение суда в течение 30 дней со дня получения такого извещения или истечения срока для акцепта. Если же сторона, не согласная с протоколом разногласий, в ука-занные сроки не передаст возникший спор на рассмотрение суда, договор считается незаключенным. В третьем случае, а также в случае неполучения ответа на оферту в установленный срок офе¬рент "вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заклю¬чить договор.

Проект договора может направить и сторона, для которой за¬ключение договора обязательно. В таком случае другая сторона, для которой заключение договора не является обязательным, вправе в течение 30 дней направить другой стороне: либо извещение об акцепте; либо извещение об отказе от акцепта; либо извещение об акцепте оферты на иных условиях.

В первом случае договор будет заключен на условиях, содержа¬щихся в оферте. Во втором случае, а также в случае неполучения ответа на оферту в установленный срок договор не будет заклю¬чен, так как его заключение не является обязательным для акцеп¬танта. В третьем случае сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в течение 30 дней со дня получе¬ния протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногла¬сий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сто¬рона, направившая протокол разногласий, вправе передать разно¬гласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение су¬да, который и определит условия, по которым у сторон имелись разногласия. Если сторона, направившая протокол разногласий, не перенесет возникший спор на рассмотрение суда, договор счи¬тается незаключенным.

Если сторона, для которой заключение договора является обя¬зательным, необоснованно уклоняется от его заключения, то она должна возместить другой стороне причиненные этим убытки. Так, если коммерческая организация необоснованно уклоняется от заключения публичного договора, то гражданин вправе предъ¬явить иск не только о понуждении заключить договор, но и о воз-мещении ему понесенных убытков.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14779. Қазақ халық аспаптар оркестрін шығармашылық жетілдіруді инновациялық технологиялық өркендету арқылы дамыту 51.5 KB
  Қазақ халық аспаптар оркестрін шығармашылық жетілдіруді инновациялық технологиялық өркендету арқылы дамыту Мектебіміздің қазіргі таңдағы алға қойып отырған басты да түпкілікті мақсаты оқушылардың білім білік іскерлік дағдыларын дамытумен қатар олардың бойында
14780. Қазақстан опера өнерінің негізін салушы сахна жұлдыздары 36.5 KB
  Қазақстан опера өнерінің негізін салушы сахна жұлдыздары 2004 жылы Абай атындағы Мемлекеттік Академиялық опера және балет театрының құрылғанына 70 жыл толады. Осы айтулы мереке қарсаңында €œАсыл мұра€ жобасы €œҚазақстан опера өнерінің негізін салушы сахна жұлдызда...
14781. Қазақтың ұлттық аспаптары 127 KB
  Қазақтың ұлттық аспаптары. Адырна Адырна қазақ халқының өте ерте заманнан келе жатқан көп ішекті музыка аспабының бірі. Ежелгі заманда бұл аспапты аңшылар ұстаған. Садақ атып жебе тартып аң құстарды аулаған. Әуелде адырна садақ пішінді болды. Кейін бұл аспапты бұ
14782. Қазанғап күйші 63.5 KB
  Қазанғап күйші Тілепбергенұлы Қазанғап 1854-1927 қазақтың әйгілі күйшікомпозиторы. Туыпөскен жері – арал көлінің жағасы Құланды түбегінің Ақбауыр деген жері. Топырақ бұйырған жері – сол Ақбауыр маңы Айшуақ ауылының іргесі. Шыққан тегі – Ұлы жүз құрамындағы байырғ
14783. Қорқыт- қылқобыз өнерінің негізін қалаушы 81.61 KB
  Қорқыт қылқобыз өнерінің негізін қалаушы Қорқыт есімі де XIII ғасыр бойы халықтың мұңы мен зарын қуанышы мен қайғысын үміті мен арманын баяндап үні мен сарынын сақтап келген қобыз да оның әуені де киелі. Сондықтан Қорқыт десек қобызды қобыз десек Қорқытты көз а
14784. Қылқобыздың қос қыраны 62 KB
  Қылқобыздың қос қыраны Қылқобыздың шығу тарихын сонау атам заманнан белгілі бақсы балгерлерді жебеп жасқаушы түркілердің бабасы тұңғыш қобызшы Қорқыт ата есімімен байланыстырып аңыз етіп айтады. Халық арасына кең тараған аңызда былай дейді: – Қорқыт 20 жасқа тол...
14785. Манарбек Ержанов 97 KB
  Манарбек Ержанов Ержанов Манарбек 1901-1966 әнші актер композитор. Қазақстанның халық артисі. Ол Ақан сері Біржан сал және басқалары сияқты композиторлар әншілердің композиторлықәншілік мектебін лайықты тұрақты жалғастырушы болып табылады. Ол белгілі әнші жә...
14786. Музыкалық білім және музыкалық ғылымның өзекті мәселелері 38.5 KB
  Музыкалық білім және музыкалық ғылымның өзекті мәселелері Төл музыка дәстүр тереңінен тамыр тартып біліктілік пен кәсіпқойлық деңгейде шыңдалса ғана өрге шабады. Қазақтың дәстүрлі музыкасын жоғары кәсіптік деңгейде өркендету мәселесіне түбегейлі бет бұрылып ұл...