33766

Заключение договора в обязательном порядке

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Заключение договора в обязательном порядке. Указанный порядок применяется в тех случаях когда заключение договора является обязательным для одной из сторон в силу закона т. Заинтересованная в заключении договора сторона для которой его заключение не является обязательным направляет другой стороне для которой заключение договора обязательно проект договора. Сторона для которой заключение договора является обязательным должна в течение 30 дней со дня получения оферты рассмотреть ее и направить другой стороне: либо извещение об...

Русский

2013-09-06

15.54 KB

6 чел.

25. Заключение договора в обязательном порядке.

Указанный поря¬док применяется в тех случаях, когда заключение договора являет¬ся обязательным для одной из сторон в силу закона, т.е. при за¬ключении обязательных договоров. Заинте¬ресованная в заключении договора сторона, для которой его за¬ключение не является обязательным, направляет другой стороне, для которой заключение договора обязательно, проект договора. Сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в течение 30 дней со дня получения оферты рассмотреть ее и направить другой стороне: либо извещение об акцепте; либо извещение об акцепте оферты на иных условиях; либо извещение об отказе от акцепта.

В первом случае договор считается заключенным в момент по¬лучения оферентом извещения об акцепте. Во втором случае сто¬рона, получившая извещение об акцепте оферты на иных услови¬ях, вправе либо известить другую сторону о принятии договора в ее редакции, либо передать разногласия, возникшие при заклю¬чении договора, на рассмотрение суда в течение 30 дней со дня получения такого извещения или истечения срока для акцепта. Если же сторона, не согласная с протоколом разногласий, в ука-занные сроки не передаст возникший спор на рассмотрение суда, договор считается незаключенным. В третьем случае, а также в случае неполучения ответа на оферту в установленный срок офе¬рент "вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заклю¬чить договор.

Проект договора может направить и сторона, для которой за¬ключение договора обязательно. В таком случае другая сторона, для которой заключение договора не является обязательным, вправе в течение 30 дней направить другой стороне: либо извещение об акцепте; либо извещение об отказе от акцепта; либо извещение об акцепте оферты на иных условиях.

В первом случае договор будет заключен на условиях, содержа¬щихся в оферте. Во втором случае, а также в случае неполучения ответа на оферту в установленный срок договор не будет заклю¬чен, так как его заключение не является обязательным для акцеп¬танта. В третьем случае сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в течение 30 дней со дня получе¬ния протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногла¬сий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сто¬рона, направившая протокол разногласий, вправе передать разно¬гласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение су¬да, который и определит условия, по которым у сторон имелись разногласия. Если сторона, направившая протокол разногласий, не перенесет возникший спор на рассмотрение суда, договор счи¬тается незаключенным.

Если сторона, для которой заключение договора является обя¬зательным, необоснованно уклоняется от его заключения, то она должна возместить другой стороне причиненные этим убытки. Так, если коммерческая организация необоснованно уклоняется от заключения публичного договора, то гражданин вправе предъ¬явить иск не только о понуждении заключить договор, но и о воз-мещении ему понесенных убытков.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54428. Учимся дружить 124 KB
  Цели и задачи. Нужно расположить буквы в правильной последовательности Чтобы получилось слово буквам нужно подружиться. Важно уметь находить друг с другом общий язык дружить. Мы обсудим: легко ли найти друга какие качества нужно развивать в себе чтобы научиться дружить.
54429. Морально – екологічне виховання 640 KB
  Спостережливість - це та дорогоцінна властивість людини завдяки якій вона здатна орієнтуватись в навколишньому середовищі розуміти різноманітний світ природи контактувати з людьми. Радість зустрічі із живою істотою надовго залишиться в памяті дітей пробудить допитливість добрі почуття до природи. Уперед до гармонії сучасного суспільства і природи до такої взаємодії окремої особи і людства із середовищем за якої спілкування з природою стало б джерелом всебічного збагачення людини яка прагне не знищувати а вдосконалювати життєві...
54430. Моральні норми і правила співжиття у людському суспільстві 44 KB
  Нагадайте будь ласка що таке етикет Памятаєте я вам розповідала що у часи Людовіка ХІУ етикетками називали картки на яких писали основні правила поведінки та роздавали придворним. Скажіть про які обовязкові правила етикету нагадала дівчинці королева Які з правил етикету виконуються й зараз а які вже є застарілими Діти відповідають. З часом деякі норми змінюються ми вже не робимо реверанси але головні правила спілкування зостаються тими ж що в Аристотеля і Декарта вихованість ввічливість...
54431. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ МОРЯ У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОГО ВПЛИВУ, ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА, ЙОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ І СВІТОСПРИЙНЯТТЯ 109.5 KB
  Це і мариністичні мотиви і образи в народній класичній і сучасній літературах; жанри морського роману й мариністичної лірики образи мореплавців першовідкривачів піратів та морських фантастичних істот у художніх творах. Не можна оминути й прислівїв та приказок повязаних з морем рибалками риболовлею. Море Нащо в море воду лити коли й так море повне. І море починалося з краплі.
54432. Бачу пейзаж неозорого моря 122.5 KB
  Діти посміхаються. Що за вивіска така Музей Діти читають. Паличка торкається до стрічки і вона опускається падає і діти заходять в картинну галерею. Портретдіти декламують вірші Якщо бачиш на картині В безкозирці моряка Чи принцесу в кринолині Чи сусідського Вітька Як зображено людину А не вазу чи букет Всім відомо цю картину Називаємо портрет.
54433. Комплексная система заданий по развитию творческих способностей учащихся по теме «Морфология» 145 KB
  Я уверена, что вы хорошо усвоили изученную тему. Но если хотите проверить свои знания, творческие способности, умение использовать их в нестандартных ситуациях, предлагаю вам выполнить задания разных видов и выразить своё отношение к ним.
54434. ВЕСІЛЛЯ МОРКОВИНКИ 74.5 KB
  Діти співають пісню Вже настала осінь Дід Панас: Дорогі гості Сьогодні в наш край завітала ОСІНЬ ЗОЛОТАВКА встелила килимами землю навкруги.Жовтий лист під ноги пада Осінь Осінь Золотисту стелить постіль Осінь Осінь 2. Сидить осінь на горбрчку вишиває лісові сорочку Наче золоті пташенята Злітають у дерев листки.
54435. Пояснювальна записка до інтегрованого уроку (англійська, німецька мови, інформатика) 115 KB
  Тема: Die Brücke vom Herzen zum Herzen The Bridge from Hert to Hert Міст від серця до серця Мета уроку: 1 практична: розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення; стимулювати інтерес учнів до теми уроку активізуючи використання вивченого лексичного матеріалу з теми; повторити правила утворення ступенів порівняння прикметників тренувати їх вживання; розвивати навички читання пошуку потрібної інформації в тексті; повторити географічні назви країн та...
54436. Мотивація навчальної діяльності учнів 58.5 KB
  Мотивація навчальної діяльності учнів Найважливіший сенс учительської праці навчити учнів так щоб вони не розгубилися в бурхливому вирії сучасного життя. Треба зацікавити учнів не лише конкретним предметом а й процесом отримання знань. За словами французького письменника вчитись треба тільки весело; щоб переварити знання треба поглинати їх з апетитом Саме тому однією з моїх методичних тем є проблема Мотивація навчальної діяльності учнів Будь яка діяльність людинив тому числі і навчання підкоряється загальній схемі: 1. Навіщо...