33768

Понятие, виды и элементы договора купли-продажи

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Понятие виды и элементы договора куплипродажи. Договор куплипродажи это договор по которому одна сторона продавец обязуется передать имущество другой покупателю уплатив за него определенную денежную сумму. Виды договора куплипродажи: розничная купляпродажа; поставка; поставка товаров для государственных нужд; контрактация; энергоснабжение; продажа недвижимости; продажа предприятия. Характеристика договора куплипродажи: консенсуальный возмездный взаимный.

Русский

2013-09-06

16.52 KB

5 чел.

27. Понятие, виды и элементы договора купли-продажи.

Договор купли-продажи — это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество другой (покупателю), уплатив за него определенную денежную сумму.

Виды договора купли-продажи: розничная купля-продажа; поставка; поставка товаров для государственных нужд; контрактация; энергоснабжение; продажа недвижимости; продажа предприятия.

Некоторые из перечисленных выше видов договоров имеют разновидности. Характеристика договора купли-продажи: консенсуальный, возмездный, взаимный.

Договор купли-продажи входит в группу обязательств по пе¬редаче имущества в собственность. Это наиболее рас¬пространенный в гражданском обороте вид договора. Он широко применяется как внутри страны, так и в международной торговле. Значение договора купли-продажи заключается в том, что он одновременно порождает и относительное правоотношение и абсолютное.

Элементы договора купли-продажи:

Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель.

Субъектами договора могут быть: граждане, юридические лица и государство.

Предметом договора купли-продажи могут быть имущество, не изъятое из гражданского оборота, и имущественные права.

Цена договора купли-продажи является договорной.

Срок договора купли-продажи в различных его видах играет разную роль. Так, в договорах поставки и при продаже товаров в кредит с рассрочкой платежа он является существенным услови¬ем, а в других — нет.

Форма договора купли-продажи чаще всего бывает устной. В письменной форме должны совершаться следующие договоры: продажа недвижимости; внешнеторговые сделки; с участием юридических лиц; между гражданами на сумму более десяти минимальных раз¬меров оплаты труда.

Порядок заключения договора купли-продажи регулируется гл 28 ГК, однако в договорах поставки, розничной купли-продажи, поставки для государственных нужд, энергоснабжения он имеет свои особенности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17249. Облік доходів підприємства 31.5 KB
  Облік доходів підприємства. Дохід є надходженням економічних вигод які виникають в результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції товарів робіт послуг гонорарів відсотків дивідендів тощо. В обліку дохід відображається в момент надх
17250. Облік фінансових результатів та використання прибутку 35.5 KB
  Облік фінансових результатів та використання прибутку. Фінансові результати за видами діяльності внаслідок яких вони виникають поділяються на : прибутки збитки від звичайної діяльності операційна основна та інша діяльність інша звичайна інвестиційна та фінансо...
17251. Облік власного капіталу 35 KB
  Облік власного капіталу. Власний капітал підприємства це частина в активах підприємства яка залишається після вирахування усіх його зобов'язань. Власний капітал складається із статутного пайового додаткового резервного нерозподілених прибутків непокритих збитк...
17252. Облік резервного капіталу 26.5 KB
  Облік резервного капіталу. Резервний капітал це сума резервів створених відповідно до чинного законодавства і засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Він створюється з метою усунення можливих в майбутньому тимчасових фінансових ...
17253. Облік цільового фінансування і цільових надходжень 24.5 KB
  Облік цільового фінансування і цільових надходжень. До цільового фінансування і цільових надходжень належать кошти отримані у вигляді субсидій та асигнувань з бюджету та позабюджетних фондів цільових внесків фізичних та юридичних осіб гуманітарної допомоги тощо. К
17254. Поняття та принципи побудови звітності 54 KB
  Поняття та принципи побудови звітності Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників що характеризують діяльність підприємства здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Звітним періодом для складання фінансової звітності...
17255. Класифікація звітності та її користувачі 63.5 KB
  Класифікація звітності та її користувачі З метою впорядкування складання звітності її класифікують за такими найбільш поширеними ознаками: змістом і джерелами формування терміном подання ступенем узагальнення обсягом періодичністю подання охопленням видів діяль
17256. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності 36 KB
  Порядок складання подання й оприлюднення фінансової звітності Підприємство складає квартальну та річну фінансову звітність яку подає користувачам відповідно до чинного законодавства. Найбільшим за обсягом й інформативністю є річний звіт у складі: балансу звіту про ...
17257. Форми фінансової звітності 79 KB
  Форми фінансової звітності Фінансова звітність підприємства включає: баланс звіт про фінансові результати звіт про рух грошових коштів звіт про власний капітал та примітки до звітів. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв суб'єктів господарської діяльн