33768

Понятие, виды и элементы договора купли-продажи

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Понятие виды и элементы договора куплипродажи. Договор куплипродажи это договор по которому одна сторона продавец обязуется передать имущество другой покупателю уплатив за него определенную денежную сумму. Виды договора куплипродажи: розничная купляпродажа; поставка; поставка товаров для государственных нужд; контрактация; энергоснабжение; продажа недвижимости; продажа предприятия. Характеристика договора куплипродажи: консенсуальный возмездный взаимный.

Русский

2013-09-06

16.52 KB

5 чел.

27. Понятие, виды и элементы договора купли-продажи.

Договор купли-продажи — это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество другой (покупателю), уплатив за него определенную денежную сумму.

Виды договора купли-продажи: розничная купля-продажа; поставка; поставка товаров для государственных нужд; контрактация; энергоснабжение; продажа недвижимости; продажа предприятия.

Некоторые из перечисленных выше видов договоров имеют разновидности. Характеристика договора купли-продажи: консенсуальный, возмездный, взаимный.

Договор купли-продажи входит в группу обязательств по пе¬редаче имущества в собственность. Это наиболее рас¬пространенный в гражданском обороте вид договора. Он широко применяется как внутри страны, так и в международной торговле. Значение договора купли-продажи заключается в том, что он одновременно порождает и относительное правоотношение и абсолютное.

Элементы договора купли-продажи:

Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель.

Субъектами договора могут быть: граждане, юридические лица и государство.

Предметом договора купли-продажи могут быть имущество, не изъятое из гражданского оборота, и имущественные права.

Цена договора купли-продажи является договорной.

Срок договора купли-продажи в различных его видах играет разную роль. Так, в договорах поставки и при продаже товаров в кредит с рассрочкой платежа он является существенным услови¬ем, а в других — нет.

Форма договора купли-продажи чаще всего бывает устной. В письменной форме должны совершаться следующие договоры: продажа недвижимости; внешнеторговые сделки; с участием юридических лиц; между гражданами на сумму более десяти минимальных раз¬меров оплаты труда.

Порядок заключения договора купли-продажи регулируется гл 28 ГК, однако в договорах поставки, розничной купли-продажи, поставки для государственных нужд, энергоснабжения он имеет свои особенности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17281. Структура балансу 55.5 KB
  Структура балансу Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показан
17282. Вплив господарських операцій на баланс 77.5 KB
  Вплив господарських операцій на баланс Бухгалтерський баланс як відомо відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів підприємства та джерел їх формування на певну дату. Проте у процесі господарської діяльності відбуваються безперервний рух засобів зм...
17283. Порядок читання та аналізу балансу 42.5 KB
  Порядок читання та аналізу балансу Бухгалтерський баланс це не тільки метод узагальнення інформації про стан та склад господарських засобів підприємства і джерел їх формування а й форма фінансової звітності яка містить важливу інформацію про фінансовий стан підпри...
17284. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова 47.5 KB
  Рахунки бухгалтерського обліку їх зміст та будова Зафіксована в первинних документах інформація за технологією облікового процесу підлягає реєстрації та класифікації групуванню з метою її систематизації з тим щоб у кінцевому підсумку стати окремою статтею балансу....
17285. Метод подвійного запису 43.5 KB
  Метод подвійного запису Економічна суть господарської операції полягає в тому що вона викликає подвійні й рівновеликі зміни засобів та джерел їх формування. Двоїстий характер господарської операції зумовлює необхідність відображення її на рахунках методом подвійног...
17286. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозвязок 42 KB
  Синтетичні й аналітичні рахунки їх взаємозв'язок Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки бухгалтерського обліку поділяють на синтетичні і аналітичні. Рахунки бухгалтерського обліку які відкриваються на підставі статей балансу для обліку господ...
17287. План рахунків бухгалтерського обліку 51.5 KB
  План рахунків бухгалтерського обліку Для забезпечення єдності порівнювання й узагальнення облікових даних необхідно щоб господарські операції однаково відображалися на рахунках бухгалтерського обліку підприємств незалежно від організаційноправових форм. Такої є
17288. Установка Java 2 SDK и технология программирования на языке Java в режиме командной строки 87.5 KB
  Лабораторная работа 01 Установка Java SDK и технология программирования на языке Java в режиме командной строки. Цель работы Целью работы является приобретение навыков программирования на языке программирования Java в режиме командной строки. Состав рабочего места ...
17289. КУРС ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ Короткий конспект лекцій 3.51 MB
  Курс вищої математики. Частина 1.€ КУРС ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ Короткий конспект лекцій ЧАСТИНА 1 2005 Комплексні числа. Визначення. Комплексним числом z називається вираз де a і b – дійсні числа i – уявна одиниця що визначається співвідношенням...