33885

Деревня и сельское хозяйство в послевоенный период

Доклад

История и СИД

Разрушение колхозов совхозов МТС. В конце 40х прошло укрупнение мелких колхозов 1950 план укрупнения кохозов. Проблема рабочих рук уменьшение населения колхозов на 15. Оплата в ряде колхозов выглядела чисто символической.

Русский

2013-09-06

24 KB

4 чел.

3. Деревня и сельское хозяйство в послевоенный период.

Итоги войны – минус 40% производства от 1940. на треть уменьшилось число трудоспособного населения. Разрушение колхозов, совхозов, МТС. Положение осложнилось голодом 1946. причины этого голода как объективные (засуха), так и субъективные (вывоз зерна в Восточную Европу, приоритет развития тяжелой промышленности). Началось массовое воровство зерна, что привело к ужесточению карательных мер в селе. 1947 – указы об усилении мер за хищение гос. собственности (более жесткие, чем указы о «трех колосках»). В результате голода погибло около 1 млн. человек только в РСФСР. В период голода началась продразверстка (сдавали до 52% урожая).

В феврале 1947 Пленум ЦК ВКП (б) рассмотрел вопрос «О мерах подъема с/х в послевоенный период». Оценка развития с/х как «результат победы колхозного строя». Признавалась незыблемость колхозного строя. Главные пути подъема:

- обеспечение села тракторами, с/х машинами и удобрениями,

- повышение культуры земледелия,

- обращалось внимание на необходимость улучшения руководства агросферой экономики.

Но довоенного уровня в заготовке зерна удалось достичь только в 1952.

Процессы в деревне – рост ЛПХ (закон «О ликвидации нарушений устава сельхозартели»). 1948 – колхозникам было рекомендовано передать государству мелкий скот, что вызвало рекордный забой скота. В конце 40-х прошло укрупнение мелких колхозов (1950 – план укрупнения кохозов).

В 1948 по инициативе Хрущева (он с 1949 был секретарем ЦК и отвечал за аграрную политику). Было принято постановление «О выселении …», что вызвало усиление репрессивных мер против колхозников.

Проблема рабочих рук  - уменьшение населения колхозов на 15%. Понизился уровень материальной обеспеченности колхозников. Оплата в ряде колхозов выглядела чисто символической. Положение колхозников было очень тяжелым (письмо Меньшикова из Смоленска).

Проходила коллективизация на присоединенных территориях (насильственные методы, репрессии – Литва в 1948 выселено более 19,3 тыс. крестьянских семей).

Меры по подъему села не приводили к желаемым результатам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20489. Зведення системи лінійних рівнянь до зручного для ітерацій вигляду 78 KB
  Ітераційними називають такі методи які дають змогу знайти наближений розв'язок системи із заздалегідь указаною точністю шляхом виконання скінченої кількості арифметичних операцій хоч самі обчислення можуть проводитись і без округлень а коефіцієнти і вільні члени системи бути точними числами. Точний розв'язок системи за допомогою ітераційних методів можна знайти тільки теоретично як границю збіжного нескінченного процесу. Розв'язуючи системи рівнянь ітераційними методами крім похибок округлення треба враховувати також похибку методу....
20490. Обчислення в звітах 17.31 KB
  Щоб додати номер сторінки використовують властивості звіту Page і Pages містять номер поточної сторінки і загальна кількість сторінок у звіті. Для того щоб додати в колонтитул номер поточної сторінки введіть у текстове поле вираження= Сторінка [Page] з [Pages]Зазначимо що при створення звіту в режимі майстра це вираз додається автоматично.Так для того щоб провести будьякі обчислення в рядках таблиці звіту необхідно посилатися безпосередньо на поля цього звіту не таблиці або запиту. Щоб порахувати різницю між максимальним і...
20491. Знання, класифікація знань 29.5 KB
  Знання класифікація знань Знання́ форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Знання класифікують за: За природою Знання можуть бути: декларативні процедурні Декларативні знання містять в собі лише уявлення про структуру певних понять. Ці знання наближені до даних фактів. Процедурні знання мають активну природу.
20492. Імпорт та експорт даних MySQL 17.71 KB
  Експорт та імпорт даних в MySQL зазвичай потрібно при перенесенні інформації з однієї бази даних MySQL в іншу і для здійснення резервного копіювання. Резервне копіювання даних носить чисто технологічний характер. Ми гарантуємо збереження самих даних а не їх резервних копій.
20493. Інтерполяційний многочлен Лагранжа 61.5 KB
  Для n 1 пар чисел де всі різні існує єдиний многочлен степеня не більшого від n для якого . Лагранж запропонував спосіб обчислення таких многочленів: де базисні поліноми визначаються за формулою: Очевидно що ljx мають такі властивості: Це поліноми степеня n при Звідси випливає що Lx як лінійна комбінація ljx може мати степінь не більший від n та Lxj = yj. Нехай для функції fx відомі значення yj = fxj у деяких точках. Тоді ця функція може інтерполюватися як Зокрема Значення інтегралів від lj не залежать від fx...
20494. Клітинні матриці. Дії над клітинними матрицями 49.5 KB
  Дана форма запису матриці має важливе теоретичне значення у лінійній алгебрі і при розв'язуванні систем диференціальних рівнянь. Наприклад матриця: Власними значеннями даної матриці A є λ = 1 2 4 4. Розмірність ядра матриці A − 4In дорівнює 1 отже A не допускає діагоналізації.
20497. Структурна природна мова 31 KB
  В наукових дослідженнях все більш вагоме місце посідають розробки що орієнтовані на опрацювання природномовної ПМ інформації бо остання визначається як узагальнена схема подання довільної інформації. Проте з іншого боку також відомо наскільки складною постає проблема обробки мовної інформації і прогрес у цій сфері однозначно пов'язується з рівнем формалізації опису природної мови. Здобувачем запропоновано формальну модель мови що визначає її системну організацію і яка закладається в основу сучасних технологій орієнтованих на...