33922

Закономерные изменения частот за счет изменения варьирующего признака в вариационных рядах

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Главной задачей анализа вариационных рядов является выявление закономерностей распределения и характера распределения. Тип закономерности распределения это отражение в вариационных рядах общих условий определяющих распределение в однородной совокупности. Следовательно должна быть построена кривая распределения.

Русский

2013-09-06

12.67 KB

0 чел.

Закономерные изменения частот за счет изменения варьирующего признака в вариационных рядах называется закономерностями распределения.

Главной задачей анализа вариационных рядов является выявление закономерностей распределения и характера распределения.

Тип закономерности распределения — это отражение в вариационных рядах общих условий, определяющих распределение в однородной совокупности. Общие условия, определяющие тип закономерностей, познаются анализом сущности явления тех его свойств и условий, которые определяют изменчивость вариационного признака. Следовательно, должна быть построена кривая распределения. Кривая распределения — это графическое изображение частот варьирующего ряда в виде непрерывной линии, где частоты связаны с вариантами функционально. Существует теоретическая кривая распределения и фактическая.

Теоретическая кривая выражает общую закономерность данного распределения в чистом виде исключающую влияния случайных условий.

Полигон распределения — непрерывная линия, характеризующая фактическую кривую распределения, поскольку в нем отражаются как общие, так и случайные условия, определяющие распределение.

В статистике наиболее часто для сопоставления фактических и теоретических кривых используют нормальный тип распределения, который имеет следующее уравнение:

где - ордината кривой нормального распределения /частость/, - это нормированное распределение .

Выравнивание фактического распределения по кривой нормального распределения.

Cостоит из нескольких этапов:

-          сравнивают фактические и теоретические частоты. По фактическим данным определяют теоретические частоты кривой нормального распределения, которая является функцией нормированного отклонения;

-          проверяют на сколько распределение признака соответствует нормальному.

Математическая статистика дает несколько показателей, по которым можно судить, на сколько фактическое распределение согласуется с нормальным. Эти показатели называются критерии согласия.

Критерий согласия Колмагорова (критерий ) определяется путем деления max разности коммулятивных частот на корень квадратный из числа наблюдений:

, где d — максимальное отклонение фактической частоты от фактической частоты;

n — число наблюдений.

По приведенному примеру критерий =

По специальной таблице вероятности для критерия согласия определяют, что значение =0,59 соответствует вероятности 0,88. Это значит, что с вероятностью 0,88 можно судить об отклонении фактических частот от теоретических, которые являются случайным


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65301. Підвищення якості безперервнолитих заготовок за рахунок вдосконалення температурно-швидкісного режиму розливки та умов вторинного охолодження 2.46 MB
  У сучасних умовах коли об'єм металу що розливається на машинах безперервного лиття заготовок постійно збільшується підвищення ефективності процесу розливання як правило пов'язують із підвищенням якості отримуваних заготовок.
65302. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВОЗА АКТИВАЦІЄЮ РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩ 458.5 KB
  Метою дослідження є підвищення енергетичної ефективності тепловоза за рахунок поліпшення паливної економічності шляхом активації палива і раціонального використання енергії електродинамічного гальмування.
65303. МЕТОД ТА ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ ДЕФЕКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4 MB
  Дефекти програмного забезпечення в тому числі й дефекти проектування досліджуються багатьма вченими наприклад А. Дефекти обєктноорієнтованого проектування поділяють на дві групи функціональні та нефункціональні.
65304. Розроблення і синтез інтегрованих інформаційно-керуючих телематичних систем для колісних та гусеничних машин спеціального призначення 2.39 MB
  Оцінюючи вітчизняні КГМ спеціального призначеннязакордонні спеціалісти звертають увагу на слабку бортову інформаційнокеруючу систему ІКС таких машин або на її відсутність взагалі підвищену димність відпрацьованих газів в екстремальних умовах а саме на початку руху...
65305. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 7.94 MB
  Однією із актуальних соціальних проблем нашого часу є розроблення нових вітчизняних технологій харчових продуктів функціонального призначення, спрямованих на захист та збереження здоров’я людини.
65306. Діагностика і прогнозування ресурсу зварних конструкцій методом акустичної емісії 1016.6 KB
  Робота присвячена питанням оцінки фактичного стану металевих конструкцій на стадіях, що передують виникненню тріщин, розробці методів АЕ діагностики й моніторингу, що ставлять метою завчасно виявити небезпеку та не допустити руйнування.
65307. Порушення мінерального обміну в організмі молочних кіз (діагностика і профілактика) 274 KB
  Продуктивність молочних кіз визначається інтенсивністю обмінних процесів для підтримки яких необхідним є постійне надходження з кормами поживних і мінеральних речовин в оптимальних кількостях та співвідношеннях...
65308. Комбінована дія магнітного поля промислової частоти, шуму, підвищеної температури повітря як проблема медицини праці 482 KB
  Наукова новизна роботи: уперше проведено комплексні гігієнічні дослідження комбінованої дії магнітного поля шуму підвищеної температури повітря у виробничих умовах та в хронічному лабораторному експерименті на білих щурах...
65309. Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів 492 KB
  Відповідний напрям професійної підготовки тісно повязаний з проблемою управління навчальнотворчою діяльністю студентів яка має вирішуватися на основі системного підходу з розробкою інноваційних педагогічних технологій і дидактичних засобів.