34054

Предмет земельного права. Конституционные основы земельного права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Предмет земельного права. Конституционные основы земельного права. Предмет метод земельного права. Предмет земельного права В 1917 г.

Русский

2013-09-06

27.5 KB

26 чел.

1. Предмет земельного права. Конституционные основы земельного права.

Вопрос 1. Предмет, метод земельного права.

Предмет земельного права

В 1917 г. земельное право стало выделяться как отдельная отрасль права.

Существуют различные точки зрения на предмет земельного права. Одна группа авторов, в частности Жариков, определяет предмет через перечисление отдельных видов отношений, оставляя денный перечень открытым. Вторая группа авторов (Крастелев, Краснова) определяют предмет как волевые общественные отношения, возникающие по поводу земли, которые возможно и должно регулировать правовыми нормами. Третья группа авторов, авторы которых ссылаются на легальное определение земельных отношений, ст. 3 ЗК определяет предмет как общественные отношения, возникающие в сфере охраны и использования земель. Четвертая группа авторов устанавливает предмет через определение конкретных видов общественных отношений. Ерофеев говорит, что предмет – это отношения по владению, пользованию и распоряжению земельных участков и управлению земельной сферой.

Таким образом, предмет земельного права – это совокупность имущественных и неимущественных общественных отношений, возникающих в сфере использования, управления, охраны земель, урегулированные нормами земельного права.

Земля и земельные участки может рассматриваться в различных аспектах:

  1.  это часть окружающей природной среды, существующей независимо от воли и сознания человека;
  2.  это основа жизнедеятельности народов, проживающих на соответствующей территории (в соответствии со ст. 9 Конституции);
  3.  это объект хозяйствования, средство производства (в этом аспекте земля рассматривается, когда используется плодородие земли);
  4.  это объект собственности, объект недвижимости;
  5.  это пространственный предел распространения политической власти государства;
  6.  это территориальная основа для размещения иных объектов, в том числе объектов недвижимости.

Конституционные основы земельного права.

Конституционные основы земельного права – это положения, содержащиеся в Конституции, закрепляющие основы регулирования земельных отношений.

Выделяют 3 группы таких норм:

  1.  положения, которые определяют правовой режим земельных участков (ст. 9 Конституции; ст. 36 Конституции РФ, в соответствии с которой земельные участки могут находиться в различных формах собственности);
  2.  нормы, определяющие предметы ведения РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции РФ: к совместному ведению отнесены вопросы разграничения государственной собственности на землю; управление, распоряжение федеральной собственности на землю осуществляет Правительство РФ; в совместном ведении находятся вопросы владения, пользования и распоряжения земель);

конституционные положения, устанавливающие права граждан на землю (ст. 36 ч. 1 – граждане и их объединения могут иметь в частной собственности земельные участки; ст. 35 – каждый может владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом собственником которого он является; никто не может быть лишен имущества, кроме как по решению суда; принудительное изъятие имущества допускается только при равноценном возмещении).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68172. УЯВЛЕННЯ ПРО БАГАТОВИМІРНЕ МИСЛЕННЯ, ЙОГО ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ 327 KB
  Це мислення формується в рамках нової народжуваної холістичної раціональності усвідомлення якої багато в чому сполучене з переосмисленням уявлень про еволюцію у якій слід розрізняти еволюцію екстенсивну та інтенсивну. Інтенсивна еволюція у першу чергу вимагає глибокого переосмислення фундаментального...
68174. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПОВАГУ ДО ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 197.5 KB
  Разом із цим проголосивши ратифіковані міжнародні договори складовою частиною своєї правової системи Україна визнала й загальні принципи міжнародного права які також містять вимогу поваги до честі і гідності особи у тому числі й у сфері кримінального процесу.
68175. ПЛАНУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП 495 KB
  В Україні інтегровані обєднання що діють за принципом промислово-фінансових груп ПФГ формують вагому базу національної економіки і є одними з лідерів в обраних галузях. Оптимізація структури капіталу ПФГ є одним із важливих чинників їхнього функціонування в умовах що склалися на ринках капіталу та інвестицій.
68176. ДИРЕКТИВИ В УСНОМУ МОВЛЕННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 239.5 KB
  Рульова своїми дослідженнями проведеними на матеріалі англійської французької російської а також частково української мови підготували ґрунт для комплексного вивчення мовлення дітей. Обєктом переважної більшості онтолінгвістичних розвідок є мовлення дітей...
68177. ПСИХОДРАМА ЯК СЮЖЕТОТВОРЧИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПРИНЦИП В РОМАНАХ МАРО ДУКА 186.5 KB
  Творчість Маро Дука яскраво репрезентує жіночу постмодерністську літературу сучасної Греції. Маро Дука нар. Після 1981 року Маро Дука присвятила себе письменницькій діяльності її твори відомі у Греції та в інших країнах свідченням чого є численні критичні статті присвячені її творчості...
68178. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 185 KB
  В умовах інформаційного суспільства радикальних змін у відносинах власності проблема становлення й розвитку малого та середнього підприємництва в Україні набуває важливого значення. Актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою теоретичною розробкою підходів до обґрунтування...
68179. Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти Державного стандарту базової середньої освіти 27.99 MB
  Загальна середня освіта протягом останніх років зазнала суттєвих змін як у напрямі законодавчого і нормативного регулювання, так і у створенні й впровадженні в освітню практику нових методичних систем і педагогічних технологій.
68180. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗІОПУНКТУРИ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНІВ 322 KB
  Підвищити ефективність профілактики ризику виникнення донозологічних та патологічних станів у осіб, що знаходяться під впливом тривалих психофізичних навантажень, шляхом дослідження можливостей застосування неінвазивних методів фізіопунктури...