34309

Классификационные признаки систем технологий

Доклад

Производство и промышленные технологии

Важнейшим признаком характеризующим технологические системы является их структура. Механизированная отличается использованием различных механизмов для осуществления как рабочих так и вспомогательных процессов в элементах системы участок станков машиностроительного предприятия. Жесткая связь подсистем характеризуются немедленным прекращением функционирования технологической системы в целом при отказе хотя бы одной подсистемы. При нежесткой связи между элементами системы возможно непродолжительное функционирование системы в случае...

Русский

2013-09-08

23 KB

6 чел.

22.Классификационные признаки систем технологий.

Важнейшим признаком,  характеризующим технологические системы, является их структура. Различают: параллельные, последовательные, комбинированные. При классификации технологических систем выделяют 4 иерархических уровня систем технологических процессов :  операция, технологический процесс, производственное подразделение (цех), предприятие. Следующий классификационный признак технологических систем- уровень их автоматизации.  Различают: механизированная система, автоматизированная система, автоматическая система.  Механизированная отличается использованием различных механизмов для осуществления как рабочих, так и вспомогательных процессов в элементах системы (участок станков машиностроительного предприятия). Автоматизированная представляет собой более высокий уровень автоматизации и кроме механизации характеризуется использованием автоматических устройств  в функциях управления элементами технологических систем. Автоматическая – наивысший уровень, представляющий собой функционирование и управление технологической системой в целом  в автоматическом режиме без участия человека (роботизированная конвейерная линия по сборке автомобилей). Следующий классификационный признак – уровень специализации. Выделяют: специальная технологическая система, специализированная, универсальная.  Специальная предназначается для изготовления и ремонта изделий одного наименования и типоразмера (автосборочное предприятие). Специализированная предназначена для изготовления и ремонта групп изделий.  Универсальная обеспечивает изготовление или ремонт изделий с различными конструктивными и технологическими признаками. По виду связей между составляющими систему элементами различают: с жесткой и нежесткой связью. Жесткая связь подсистем характеризуются немедленным прекращением функционирования технологической системы в целом при отказе хотя бы одной подсистемы. При нежесткой связи между элементами системы возможно непродолжительное функционирование системы в случае отказа одной из подсистем.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

77956. Облік зобов’язань. Визнання та класифікація зобов’язань 112.5 KB
  Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання».
77957. Облік витрат діяльності підприємства 320 KB
  Витрати звітного періоду – це витрати, що визнаються або шляхом зменшення активів, або шляхом збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
77958. Облік доходів і фінансових результатів 133 KB
  Інвестиційна діяльність – це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою часткою еквівалентів грошових коштів.
77959. Фінансова звітність. Вимоги до фінансової звітності 190.5 KB
  Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності підприємства (доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності) та руху грошових коштів підприємства за звітний період.
77960. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 152 KB
  Облік праці її оплати та соціального страхування персоналу. Організація праці облік особистого складу робітників та використання робочого часу. Фонд оплати праці та його склад. ПС БО Виплати робітникам Питання організації і оцінки праці регламентують документи: Кодекс законів про працю Закон України Про оплату праці Закон України Про колективні договори і угоди Податковий Кодекс України.
77961. Облік основних засобів 317.5 KB
  Облік основних засобів Поняття про основні засоби. Класифікація та оцінка основних засобів. Первинні документи з обліку основних засобів. Облік та порядок придбання вибуття ремонту основних засобів.
77962. Облік нематеріальних активів 64 KB
  Первинна вартість НМА придбаного в результаті обміну на подібний обєкт дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого обєкту перевищує його справедливу вартість то первинною вартістю НМА отриманого в обмін на подібний обєкт є його справедлива вартість з включенням різниці у фінансові результати витрати звітного періоду...
77963. Острый и хронический пиелонефрит 20.61 KB
  Наиболее частым возбудителем пиелонефрита является кишечная палочка реже – стафилококки энтерококки протей клебсиелла. ХП как правило является следствием ранее перенесенного острого пиелонефрита. Факторы способствующие развитию пиелонефрита: нарушение оттока мочи создающее благоприятные условия для роста и размножения микроорганизмов: обратный заброс мочи рефлюксы на различных уровнях вследствие атонии мочевых путей опухоли мочевых путей и предстательной железы почечнокаменная болезнь; нарушение кровоснабжения почек...
77964. Гломерулонефрит 18.25 KB
  Острый гломерулонефрит – острое иммуновоспалительное заболевание почек с преимущественным поражением клубочков и в меньшей степени канальцев и интерстициальной ткани.