34314

Реальный и потенциальный уровень технологии системы

Доклад

Производство и промышленные технологии

Реальный и потенциальный уровень технологии системы. Реальная технологическая система характеризуется не только величиной уровня технологии который соответствует конкретным пропорциям между производительностью и затратами прошлого труда то есть реальным уровнем технологии но и максимальным потенциальным уровнем технологии который может быть достигнут в данной технологической системе при неизменных уровнях технологии ее составляющих. Потенциальный уровень технологии является верхней границей достижение которой будет означать что...

Русский

2013-09-08

25.5 KB

2 чел.

27.Реальный и потенциальный уровень технологии системы.

Реальная технологическая система характеризуется не только величиной уровня технологии, который соответствует конкретным пропорциям между производительностью и затратами прошлого труда, то есть реальным уровнем технологии, но и максимальным, потенциальным уровнем технологии, который может быть достигнут в данной технологической системе при неизменных уровнях технологии ее составляющих. Потенциальный уровень технологии является верхней границей, достижение которой будет означать, что последующий прирост уровня технологии системы может быть получен лишь за счет перестройки рабочих процессов элементов системы, то есть за счет революционного пути развития. Рост величины потенциального уровня технологии системы является признаком эвристического развития систем технологических процессов и показывает не только увеличение реальной производительности системы, но и открывающиеся возможности роста производительности труда и оптимизации структуры составляющих систем с помощью вложений, направленных на их рационалистическое развитие. Потенциальный уровень технологии системы изменяется   пропорционально приросту уровней технологии элементов системы  и их удельному весу в производстве. Рост реального уровня технологии системы зависит от рационалистического развития ее составляющих и имеет тенденцию к замедлению в том случае, когда эвристическое развитие не в достаточной степени подкрепляется рационалистически развитием составляющих. Учитывая вышеизложенное изобразим траекторию развития  системы технологических процессов координатных осях  L- B ГРАФИК СТР76.

Развитие рассматриваемой системы технологических процессов идет как по рационалистическому, так и по эвристическому пути развития. На участке B0B1  осуществлялось только рационалистическое развитие  системы  с уровнем технологии Y1. На участке B1B2 осуществлялось рационалистическое развитие системы с одновременной оптимизацией распределения вооруженности составляющих (квазиэвристическое развитие). Этот участок характеризуется как ростом технологической вооруженности, так и ростом величены уровня технологии до максимально возможного(потенциального)  Yn на данном этапе. Отрезок B2B3 соответствует приросту производительности труда также за счет рационалистического развития. В точке B3 осуществлен  эвристический переход на другую технологию, которая характеризуется спектром значений уровня технологии от Y2 до Yn  и имеет начальную производительность L4. Дальнейшее развитие системы происходит по квазиэвристическому пути развития до достижения в точке B4 значения производительности L5 при уровне технологии Yn. Последующее развитие системы до технологической вооруженности  B5 чисто рационалистическое. Модель развития: Формула5.1 СТР 77 и ФОРМУЛА 5.2 СТР77


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73923. The critique of modern democracy. Alternatives: participatory approach 44 KB
  In modern world we can often here such an expression as “democratical processes”. In general it is used with undoubted positive illumination, promoted like panacea in the field of political organization of the society.
73924. Вартість та оптимізація структури капіталу 111.5 KB
  Капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, сутність якої наукова думка досліджує протягом багатьох століть. Серед основних харектеристик, які формують економічну сутність капіталу, слід виділити...
73925. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 311 KB
  Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Тому передусім слід відзначити помилковість віднесення до форм інвестицій реінвестиції які характеризують не обєкт вкладення капіталу а процес використання доходу отриманого від інвестиційних операцій у процесі реінвестицій згідно з цим же законом інвестиційний доход може бути використано на здійснення як капітальних так і фінансових інвестицій.
73926. Аналіз фінансових звітів 462.5 KB
  Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз прибутковості підприємства. При вивченні теми про аналіз фінансових звітів необхідно приділити увагу сутності цілям та задачам аналізу фінансового стану підприємства. Для забезпечення якісного та детального аналізу фінансових звітів необхідно оволодіти загальними концептуальнометодичними принципами підходів і трактовок фінансового стану підприємства.
73927. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ 442.5 KB
  Фінансова стратегія підприємства. Прогнозування показників фінансової звітності підприємства. Головна мета фінансового плану підприємства полягала у виявленні невикористаних ресурсів і визначенні суми платежів у бюджет величина якої відповідала перевищенню доходів підприємства над його витратами. За ринкової економіки значно підвищується матеріальна відповідальність керівника підприємства за його фінансовий стан.
73928. Антикризове фінансове управління підприємством 138.5 KB
  Необхідність оволодіння основами антикризового фінансового управління зумовлена тим що в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою фінансовогосподарську діяльність знаходячись під постійним впливом несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинників які можуть призвести до фінансової кризи та банкрутства.
73930. Система забезпечення фінансового менеджменту 84.5 KB
  Фінансовий менеджмент є невід\'ємною складовою частиною загальної системи управління підприємством. Тому його організаційне забезпечення має бути інтегроване з загальною структурою управління підприємством.
73931. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 103.5 KB
  Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Необхідніть і сутність визначення вартості грошей у часі. Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції. Необхідніть і сутність визначення вартості грошей у часі.