34325

Возможные способы утилизации и использования вторичного сырья

Доклад

Производство и промышленные технологии

фосфогипс этот отход производства фосфорных удобрений выбрасывается на свалку хотя мог бы использоваться для получения вяжущего гипса цемента в строительстве многоэтажных зданий можно перерабатывать в строительный гипс может также использоваться при производстве гипсокартонных листов для изоляции стеновых плит перегородок в производстве серной кислоты и CO известь. Испся как добавка в произве аглопарита можно вводить в состав керамической массы для произва кирпича до 8 отходы черной металлургии: образуются доменные...

Русский

2013-09-08

23 KB

0 чел.

38. Возможные способы утилизации и использования вторичного сырья.

Создание безотходных технологий является важной задачей на сегодняшний день (предусматривают использование самих отходов в технологическом процессе):

-отработочные масла исп-ся для получения битума (повышают его стойкость в 2 раза).

-фосфогипс- этот отход производства фосфорных удобрений выбрасывается на свалку, хотя мог бы использоваться для получения вяжущего гипса, цемента в строительстве многоэтажных зданий, можно перерабатывать в строительный гипс, может также использоваться при производстве гипсокартонных листов для изоляции, стеновых плит перегородок, в производстве серной кислоты и CaO (известь).

-изношенная футеровка (при кладке промышленных печей)- получают жаростойкий бетон, можно использовать в качестве добавки в кирпичи.

-отходы микробиологической пром-ти: основной отход- лигнин (образуется до 1 млн т в год). Лигнин- масса коричневого цвета с влажностью 60-70%. Исп-ся как добавка в произ-ве аглопарита, можно вводить в состав керамической массы для произ-ва кирпича (до 8%)

-отходы черной металлургии: образуются доменные, сталеплавильные шлаки (200-300 тыс т в год). Используются: для получения щебня, минеральной ваты, вводится в состав ячеистых бетонов; шлаки в кирпичном произ-ве как добавка, в произ-ве шлакоситалов (для плиток, посуды).

-мартыновские шлаки- для произ-ва щебня, добавка в цемент.

-сталеплавильные шлаки- в дорожном строительстве, в произ-ве цемента, в состав газобетона.

-отходы резины- для приготовления битумов (отходы растворяют и получают суспензию); отделить сажу от металоруды, а сажу использовать как наполнитель резиновой смеси.

-отходы калийного производства- необходимо извлекать CaCl- исп-ся в качестве удобрения в сельском хоз-ве. Остаток является источником загрязнения почв и подземных вод.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29735. Форми та методи навчання 19.54 KB
  Методом навчання називають спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача направленої на рішення завдань виховання і розвитку учнів в процесі навчання. Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати мету і завдання навчання досягнути засвоєння учнями певного змісту навчального матеріалу.
29736. Систематичність та послідовність навчання в закладах ПТНЗ 16.41 KB
  Основною умовою реалізації вимог цього принципу є здійснення міжпредметних зв'язків тобто зв'язування між собою знань з різних навчальних дисциплін з різних тем однієї дисципліни. Види та методи контролю знань на уроці Перевірка знань умінь та навичок – невідємна частина навчального процесу який проектує і здійснює інженерпедагог. Самоконтроль який реалізує на практиці принципи активності й свідомості міцності знань навичок і вмінь студентів.
29737. Методика професійного навчання як галузь педагогіки 19.24 KB
  Об'єктом дослідження методики професійного навчання є освітній процес у професійному навчальному закладі предметом закономірності освітньої діяльності педагога з управління процесом оволодіння знаннями вміннями і навичками навчаються в тійчи іншій галузі професійної діяльності. Завдання методики професійного навчання полягають у тому щоб на основі: вивчення явищ навчання даної навчальної дисципліни розкривати між ними закономірності і зв'язку; пізнаних закономірностей встановлювати нормативні вимоги до навчальної діяльності...
29738. Методика використання наочності на виробничому навчання 18.31 KB
  У сучасній дидактиці поняття наочності охоплює різні види сприймання (зоровий, слуховий, дотиковий). Жодне наочне приладдя не має абсолютних переваг перед іншими. У профтехучилищах застосовуються різні види демонстрацій, які можна поділити на три основні групи
29739. Інноваційні методи навчання та викладання 19 KB
  Педагогічна інновація - процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) для розвязання тих педагогічних проблем, які до цього розвязувались по-іншому. Індивідуалізоване навчання є методом викладання
29740. Характеристика форм та методів індивідуальної роботи з учнями 18.19 KB
  Організаційне вміння викладача ПТНЗ Організаційні здібності це вміння педагога оптимальним чином здійснити часову організацію роботи. Організація роботи залежить від того як добре викладач володіє матеріалом і чи зможе він правильно розрахувати час потрібний на його засвоєння. Обмеженість у кількості годин вимагає раціонального підходу до планування занять самостійної роботи учнів і перевірки її результатів.
29741. Виховні завдання майстра виробничого навчання 18.69 KB
  Важливе виховне значення має їхня участь на заключній стадії навчання. Сутність та характеристика проблемного методу навчання Під проблемним навчанням розуміється сукупність дій які спрямовані на створення проблемної ситуації формування цієї проблеми її осмислення і вирішення. В основі проблемного методу навчання ідея про спосіб розвитку свідомості людини через розв'язування пізнавальних проблем що містять суперечності.
29742. Видозміни уроків виробничого навчання 15.97 KB
  Існують такі типи уроків виробничого навчання: урок формування початкових умінь і виконувати виробничі прийоми і операції; урок удосконалення умінь і формування навичок; урок комплекних робіт; урок виконання контрольнопровірочних робіт; урокспостереження за діяльністю передовиків і новаторів виробництва. Види уроків з виробничого навчання : Урокконкурс професійної майстерності Урокзалік Урокпрактикум самостійна робота учнів Семінар виробничого навчання Виробнича конференція Виробнича екскурсія Урок інструктування...
29743. Урок та його характеристика, методичні підструктури уроку 20.42 KB
  Для уроку як форми навчальної роботи властиві такі ознаки: Має строго позначені рамки навчального часу; На уроці як правило присутня постійний склад учнів приблизно одного віку і рівня підготовленості до навчальної роботи; Кожен урок відводиться на вивчення одного предмета; Урок має дидактичну структуру; Урок будується виходячи з цілей і завдань навчання і розвитку закономірностей і принципів навчального процесу; Творцем організатором і керівником уроку є вчитель педагог; Урок у своїй основі спрямований на навчання...