34338

Пр-во азотных мин.удобрений и их классификация

Доклад

Производство и промышленные технологии

Прво азотных мин. Большинство азотных удобрений получают нейтрализацией кислот щёлочами.глубину потери 225; поглощается по типу обменной адсорбции Карбамид мочевина 2NH3CO2=NH2COONH4= =CONH22H2O 2000C; 20 МПа 466 Лучшее удобрение для внекорневой подкормки растений Аммиачная селитра NH3HNO3=NH4NO3Q 3435 Закисляет почву гигроскопична слеживается взрывоопасна Сульфат аммония 2NH3H2SO4=NH42SO4Q 20521 Эффективен под орошаемые культуры рис хлопчатник Среди азотных удобрений самая большая массовая доля азота в...

Русский

2013-09-08

30.5 KB

0 чел.

52. Пр-во азотных мин.удобрений и их классификация.

Азотные удобрения — аргонические и неорганические азотосодержащие вещества. Хорошо растворимы в воде. Азотные удобрения подразделяются на аммиачные, содержащие азот в виде катиона NH4+ , нитратные, содержащие азот в виде аниона NO3- , аммиачно-нитратные, содержащиеоба иона, и амидные, содержащие азот в форме NH2  . Все аммиачные и нитратные соли водорастворимы и хорошо усваиваются растениями, но легко уносятся в глубь почвы.

Большинство азотных удобрений получают нейтрализацией кислот щёлочами. Наиболее распространенные азот.мин. уд-ния представлены в таблице:

Наименование, получение

Содержание N ,%

Примечания

Безводный аммиак (получается сжижением газообразного аммиака)

82,3

Вносится на определён.глубину (потери – 2-2,5%); поглощается по типу обменной адсорбции

Карбамид (мочевина)

2NH3+CO2=NH2COONH4=

=CO(NH2)2+H2O (2000C; 20 МПа)

46,6

Лучшее удобрение для внекорневой подкормки растений

Аммиачная селитра

NH3+HNO3=NH4NO3+Q

34-35

Закисляет почву, гигроскопична, слеживается, взрывоопасна

Сульфат аммония

2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4+Q

20,5-21

Эффективен под орошаемые культуры (рис, хлопчатник)

Среди азотных удобрений самая большая массовая доля азота в аммиаке. Это удобрение получают прямым синтезом из азота воздуха и водорода. Внесение жидкого аммиака в почву сопряжено с трудностями чисто технического характера, поэтому в большинстве случаев используют раствор аммиака в воде, то есть аммиачную воду.

Ценным азотным удобрением является мочевина, или карбамид. Она занимает второе место среди азотных удобрений по содержанию питательного элемента. В почве под действием воды карбамид превращается в карбонат аммония. Мочевину употребляют и как кормовое средство.

В перечисленные азотные удобрения азот входит в аммонийной форме, то есть со степенью окисления -3, но в качестве удобрений используют и соединения азота со степенью окисления +5.

В настоящее время наиболее широко из азотных удобрений применяют нитрат аммония под названием «аммиачная селитра». Массовая доля азота в ней выше, чем в остальных твердых азотных удобрениях, за исключением мочевины


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68264. ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (50-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ століття) 218 KB
  Зміст освіти знаходить своє відображення в шкільних підручниках через що вони теж відповідно змінюються. Однією з багатьох проблем які необхідно розвязати педагогічній науці на сучасному етапі є створення якісного шкільного підручника нового типу за змістом функціями принципами структурування змісту тощо.
68265. Алопластика післяопераційних ускладнених вентральних гриж великих розмірів 262.5 KB
  Однією з найбільш дискутабельних і актуальних проблем планової та ургентної хірургії на сьогоднішній день є лікування й реабілітація хворих на післяопераційні вентральні грижі. Зростання захворюваності на післяопераційні вентральні грижі у першу чергу пов’язано із застосуванням традиційних...
68266. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 154 KB
  Захист виборчих прав свобод і законних інтересів забезпечується наявністю регламентованої адміністративної та судової процесуальної форми. Судовий порядок вирішення виборчих спорів забезпечує незалежність та неупередженість прийняття рішень гарантує їх обєктивність.
68267. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) 130 KB
  Актуальність дослідження свята як культурної форми зумовлена тим що воно завжди несе в собі позитивну емоційночуттєву компоненту що сприяє створенню справжньої конструктивної діалогічності як основи реалізації принципів толерантності та добросусідства.
68268. МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 161.5 KB
  Роль ЧР у світовій політиці і глобальній економіці є великою але при цьому складається загрозлива ситуація вакууму безпеки що актуалізує вивчення підходів дослідників різних країн до проблем безпеки в Причорномор’ї; пріоритетів зовнішньої політики України...
68269. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування 281.5 KB
  Влада як соціальний феномен завжди привертала і буде привертати увагу дослідників різних галузей соціогуманітарних наук. Особливо це проявляється у переломні епохи соціально-політичного розвитку, коли змінюються політичні режими або реальною стає загроза дестабілізації механізму...
68270. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 324.5 KB
  Особливого значення вказана діяльність набуває під час притягнення осіб, які вчинили порушення митних правил (далі – ПМП), до адміністративної відповідальності, адже саме в компетенцію посадових осіб митних органів входить виявлення та припинення вказаних правопорушень...
68271. ІМПРЕСИВНА ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ В ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ 6.55 MB
  Мета дослідження: створення імпресивної графоаналітичної моделі в проектуванні об’єктів дизайну з використанням теорії психофізики сприйняття. Під імпресивною моделлю розуміють таку модель, згідно з якою об'єкти дизайну проектувалися із врахуванням математичних...
68272. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 289 KB
  Ефективність діяльності підприємств ресторанного господарства в ринковій економіці особливо в умовах жорсткої конкуренції безпосередньо залежить від активізації інноваційної діяльності підприємств та реалізації їх ефективної інноваційної політики. Різноманітність інновацій і заходів їх реалізації...