34447

История как наука. Исторические источники и вспомогательные исторические дисциплины

Доклад

История и СИД

Сама наука сложилась намного позднее. Историческая наука оперирует точно установленными фактами которые извлекаются из источников. Геральдика наука о гербах.

Русский

2013-09-08

33.5 KB

4 чел.

 1.  История как наука. Исторические источники и вспомогательные исторические дисциплины.

История (древнегреч.) – рассказ о том, что известно.

«Отцом истории» считается древнегреческий писатель Геродот (V век до н.э.). Сама наука сложилась намного позднее.

         История изучает закономерности развития человечества в прошлом и настоящем.

Историческая наука оперирует точно установленными фактами, которые извлекаются из источников.

Все свидетельства о прошлом, связанные с деятельностью человека, называют историческими источниками.

Виды источников:

 •  Вещественные
 •  Письменные
 •  Устные
 •  Лингвистические
 •  фото-, фоно-, кино-,  видеоматериалы.

Чтобы источники «заговорили», нужно извлечь из них информацию, нужны особые знания.

Вспомогательные исторические дисциплины:

 1.  Археология – изучает вещественные памятники.
 2.  Палеография – изучает письменные памятники по их внешним признакам:
 3.  Генеалогия – изучает происхождение и родственные связи отдельных лиц.
 4.  Геральдика – наука о гербах.
 5.  Сфрагистика – наука о печатях.
 6.  Нумизматика – наука о монетах.
 7.  Хронология – наука о летоисчислении и календарях.

Подходы к изучению истории:

 1.  Формационный – делает акцент на общие закономерности в развитии разных стран и народов. Движущая сила исторического развития – изменения в материальном производстве.
 2.  Цивилизационный – делает акцент на уникальности развития разных стран и народов. В основе исторического развития лежит мировоззрение человека и система ценностей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47913. Призначення випробувань, впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ 1.59 MB
  Призначення випробувань впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ. Слід виділити три групи завдань вирішуваних проведенням випробувань: здобуття емпіричних даних необхідних для проектування апаратури; встановлення відповідності виробу проектним вимогам; визначення граничного стану ЕА. Цілі випробувань не постійні: вони міняються на різних етапах проектування і виготовлення апаратури. Перерахуємо основні цілі випробувань ЕА : Експериментальне підтвердження теоретичних розрахунків прийнятих допущень і гіпотез заданих показників якості...
47914. Сучасний стан охорони праці в Україні. Мета та завдання дисципліни Основи охорони праці 19.12 MB
  Виявити мету та завдання дисципліни Основи охорони праціâ. Визначити правові та організаційні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні.
47916. Звітність підприємства. Методичні вказівки 334 KB
  Звіт про рух грошових коштів Тема 5 Звіт про власний капітал Тема 6. Фінансова бухгалтерська звітність документи які містять інформацію про фінансовий стан результати діяльності про рух грошових коштів підприємства за звітний період і тому подібне. № 2 Звіт про рух грошових коштів ф. № 4 представляється за станом на 31 грудня Звіт про рух грошових коштів ф.
47917. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ 1.29 MB
  За ним маркетинг це: спрямування ділового мислення інтегрована орієнтована на споживача і кінцевий результат діяльність фірми довгостроковий максимальний прибуток від реалізації її продукції філософія ділової активності бізнесу в умовах ринкових відносин і конкуренції; оснований на точному знанні передбаченні та врахуванні вимог ринку і побажань споживачів комплекс науково обгрунтованих уявлень про управління виробничозбутовою діяльністю фірми в умовах ринкових відносин; Більш конкретним є функціональний підхід до розуміння...
47918. Мікроекономіка. Конспект лекцій 1.22 MB
  Особливості споживчого попиту. Попит закон попиту чинники що впливають на попит. Ринкова рівновага цін попиту і пропозиції. Поняття і зміна цінової еластичності попиту.
47919. Кінематика матеріальної точки. Основні поняття і способи задання руху 4.42 MB
  Основні поняття і способи задання руху Теоретичне ядро Вступ в курс класичної механіки. Природничі науки: хімія біологія астрономія географія вивчають різні але конкретні явища та процеси живої і неживої природи а також форми матерії та закони її руху. Таким чином предметом фізики є вивчення найбільш загальних і найпростіших властивостей і форм руху матерії. Проте цим не вичерпуються наші уявлення про типи та форми існування матерії як відомо матерія перебуває у вічному русі що означає: а світ що оточує нас за своєю природою...
47920. Криволінійний рух та рух точки по колу 2.37 MB
  Змістовий модуль 2 Криволінійний рух та рух точки по колу Теоретичне ядро Кінематика криволінійного руху матеріальної точки. Кінематика руху матеріальної точки по колу. Одним із поширених рухів матеріальної точки є механічний рух траєкторія якого довільна крива лінія. Найпростішими криволінійними рухами точки є рухи по кривій ІІ порядку: колу круговий рух; еліпсу еліптичний рух; а також рух по параболі гіперболі і т.
47921. Динаміка матеріальної точки 5.09 MB
  ІІ задача обернена: знаючи кінематичний закон руху і масу тіла визначити сили що діють на матеріальну точку. адитивність маси: 3 рівність інертної та гравітаційної маси з точністю: Поняття сили. Сили в природі. Таким чином із визначення поняття сили випливає 2 прояви дії сили: а динамічний прояв можемо судити по прискоренню яке отримують взаємодіючі тіла; б статичний прояв по деформації взаємодіючих тіл.