34620

Мастерство полемического стиля Белинского

Доклад

Литература и библиотековедение

Приемы полемики: каждая статья носит прямой или скрытый полемический характер. прием интеллектуальной бури. прием иронической ремарки независимо от того о ком он пишет. прием притворного простодушия.

Русский

2013-09-08

23 KB

4 чел.

Вопрос №6.

Мастерство полемического стиля Белинского.

Бел прежде всего мастер в свое деле: он умел анализировать не столько содержание, сколько логику в жизни, психологию в жизни, поступки. Он хорошо знал людей, жизнь

Композиция – установление жизненных связей. Он мастерски пересказывал содержание, в котором сразу же анализирует композицию, устанавливает цепь причин и следствий. Пересказ содержания выявлял все мироощущение героев, авторскую позицию. «Любое произведение – результат прошлого и указание на будущее».

Положение Белинского-критика было уникальным. Его талант раскрылся благодаря эпохе, изобилующей шедеврами.  Каждая его критическая статья – одновременно социологический очерк, очерк нравов, эстетическая зарисовка. Он писал статьи-импровизации. Они не состояли из гармонически расположенных частей, не было логики изложения: внезапное начало, зачастую без конца. Делал выписки из научных трудов. Способность к крайнему увлечению – характер его статей. Белинский безумно любил литературу, был искренен, талантлив. Манера стиля – фамильярная, ироническая (иронизирует над собой, читателем, автором), риторическая. Монологическая и в то же время доверительная беседа с читателем, речь трибуна и в то же время впечатление устно произнесенного слова.

Приемы полемики: каждая статья носит прямой или скрытый полемический характер.

  1.  мастерски владел поворотом, поворачивая героя совершенно с неожиданной для читателя или оппонента. Поворот в осмыслении характера.
  2.  прием «интеллектуальной бури». Обладал уникальным запасом знаний во всех областях. Он не знал только языков, и для него специально переводил Бакунин.
  3.  прием иронической ремарки независимо от того, о ком он пишет.
  4.  прием притворного простодушия. Белинский иронично пересказывает текст и поет дифирамб незадачливому писателю.
  5.  пародирование названий.
  6.  описание своих чувств при прочтении.
  7.  сопоставление двух бездарных писателей, причем брал сопоставимые по звучанию фамилии.
  8.  пересказ содержания всего творчества.
  9.  памфлеты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36095. Історія України. Опорний конспект лекцій, І.М. Гавриленко 1.7 MB
  Первісна історія України. Населення України І тис. Директорія у боротьбі за незалежність україни. Попри різні політичні впливи наука займається відшукуванням об’єктивної істини в її багатогранності. Важливе значення має методологія досліджень, тобто сукупність методів, які застосовуються дослідниками. Для досягнення творчих завдань історики використовують загальнонаукові (наприклад, метод класифікації), специфічно-історичні (хронологічний, описовий, порівняльний тощо) та міждисциплінарні (статистичний, математичний і т. д.) методи.
36096. Інвестиційне проектування. Курс лекцій 1.62 MB
  Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту [0. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту [0. Оцінка впливу проекту на економіку країни ТЕМА 1. Досвід проектування на всіх його стадіях накопичений за умов адміністративної економіки базувався на принципах і методах адміністративнокомандної системи і був відірваний від сучасної методології й багатющого інструментарію що застосовується у світовій економічній науці.
36097. Історія економіки та економічної думки 769.5 KB
  Роль матеріального виробництва й виробничих відносин у виникненні розвитку зміні способів виробництва К. У відповідності до класифікаційних факторів виділяються етапи розвитку економіки: 1 первіснообщинний азіатський античний рабовласницький феодальний капіталістичний комуністичний спосіб виробництва К. Предметний простір охоплює: 1 предмет історії економічних учень вивчення історичного процесу виникнення розвитку і зміни економічних поглядів на різних ступенях розвитку суспільства ; 2 предмет економічної історії у...
36098. Інформатика та комп’ютерна техніка. Інформаційні системи та технології 22.72 MB
  Економічна інформатика вивчається протягом 2х семестрів і включає наступні теми: операційна система Windows текстовий редактор Word табличний процесор Excel програмування мовою VBA система керування базами даних Access. Для введення даних у цю комірку ви повинні за допомогою клавіатури ввести необхідний текст або числа. Одним з основних застосувань таблиць є занесення в них різних числових даних їхнє підсумовування й подання підсумкових значень. Табличний процесор Excel створення й занесення даних у ...
36099. Інформаційні системи і технології в фінансових установах 1.18 MB
  Економічна ефективність автоматизованої інформаційної системи АІС. Створення та склад автоматизованого банку даних АБД. Передумови створення та основні переваги баз даних БД. Поняття і класифікація автоматизованого банку даних АБД. Склад автоматизованого банку даних.
36100. ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ 245.5 KB
  Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачені такі види адміністративних стягнень: попередження; штраф який обчислюється у кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян нмдг; оплатне вилучення предмета який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; конфіскація: предмета який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; незаконно добутих об’єктів тваринного чи рослинного світу; грошей одержаних внаслідок вчинення...
36101. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 352.5 KB
  Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається кодексом та іншими законами. Кодексом визначено співвідношення права інтелектуальної власності та права власності як різних правових категорій.
36102. Інформаційні системи та технології. Опорний конспект лекцій 420 KB
  В сучасних умовах стрімко зростає попит на інформацію та інформаційні послуги. В зв’язку з цим технологія опрацювання інформації намагається використовувати найширший спектр технічних засобів і, передусім, комп’ютерну техніку та цифрові електронні засоби комунікації. На їх основі створюються обчислювальні системи і мережі не лише для накопичення, збереження та перетворення інформації, а й для максимального наближення термінальних пристроїв до робочого місця фахівця або керівника, який приймає рішення.
36103. КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО 1.44 MB
  Навчальний посібник розрахований для студентів неюридичних навчальних закладів I – IV рівня акредитації які вивчають трудове право України а також для всіх хто цікавиться проблемами господарського законодавства. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПО ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО ПРОГРАМА ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5. Вивчення господарського законодавства передбачає вміння майбутніх фахівців на практиці застосовувати набуті знання вміння та...