34691

Рыночное равновесие. Излишек и дефицит. Реакция рынка на изменение спроса и предложения

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Реакция рынка на изменение спроса и предложения Взаимодействие спроса и предложения на рынке совершенной конкуренции ведет к установлению рыночного равновесия. Графически рыночное равновесие отображается точкой равновесия Е точка пересечения кривых спроса и предложения где Pравн. Этот график называют ножницами Маршалла в честь математика и экономиста Альфреда Маршалла который работал над теорией спроса и предложения. В этих условиях производители будут конкурировать друг с другом предлагая заплатить более высокую цену что...

Русский

2013-09-08

413.88 KB

44 чел.

Вопрос19. Рыночное равновесие. Излишек и дефицит.

Реакция рынка на изменение спроса и предложения

Взаимодействие спроса и предложения на рынке совершенной конкуренции ведет к установлению рыночного равновесия. Рынок находится в равновесии, если цена товара такова, что количество товара, которое покупатели готовы купить, совпадает с количеством товара, которое продавцы готовы продать. 

Графически рыночное равновесие отображается точкой равновесия Еточка пересечения кривых спроса и предложения, где Pравн. – равновесная цена, Qравн – равновесное количество товара. Этот график называют «ножницами Маршалла»  в честь  математика и экономиста Альфреда Маршалла, который работал над теорией спроса и предложения.

Представим, что произойдет, если по каким – либо причинам рынок не находится в точке равновесия. Например, государство, желая поддержать фермеров, устанавливает цену на сельскохозяйственную продукцию выше равновесной (Р1 >  Р0).

Тогда при цене Р1 объем с/х продукции, который потребители готовы приобрести Q1 меньше объема, который производители готовы продать Q2.Следовательно, у производителей останется с/х продукция и образуется излишек, величина которого равна длине отрезка  Q1Q2. В этих условиях производители начнут конкурировать, снижая цену на товар, установится новая равновесная цена и излишек исчезнет.

Теперь представим обратную ситуацию. Государство, желая сделать с/х продукцию более доступной для малообеспеченных граждан, устанавливает потолок цены, выше которого производители  не могут продавать свой товар. Тогда при цене Р1 объем с/х продукции, который потребители готовы приобрести Q2 больше объема, который производители готовы продать Q1. Следовательно, часть потребителей не смогут купить  с/х продукцию  и образуется дефицит, величина которого равна длине отрезка  Q1Q2. В этих условиях производители будут конкурировать друг с другом, предлагая заплатить более высокую цену, что увеличит объем предложения. В итоге цена будет расти и станет равна равновесной  и дефицит исчезнет.

Равновесная цена не может долгое время оставаться неизменной. При изменении спроса или предложения изменяется и равновесная цена. Пусть Е1 –точка равновесия, Р1 – равновесная цена, Q1 - равновесное количество товара.

Если спрос возрастает, а предложение остается неизменным, то кривая спроса сдвигается вправо. Это приведет к росту равновесной цены Р2 >  Р1 и росту равновесного количества товаров Q2 >  Q1. Тогда точкой равновесия станет точка Е2.

Если спрос уменьшается, а предложение остается неизменным, то кривая спроса сдвигается влево. Это приведет к снижению равновесной цены Р2 <  Р1 и уменьшению равновесного количества товаров Q2 <  Q1. Тогда точкой равновесия станет точка Е2.

Если предложение увеличивается, а спрос остается неизменным, то кривая предложения сдвигается вправо. Это приведет к уменьшению равновесной цены Р2 < Р1 и росту равновесного количества товаров Q2 >  Q1. Тогда точкой равновесия станет точка Е2.

Если предложение снижается, а спрос остается неизменным, то кривая предложения сдвигается влево. Это приведет к росту равновесной цены Р2 > Р1 и снижению равновесного количества товаров

Q2 <  Q1. Тогда точкой равновесия станет точка Е2.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80933. Структура та методичне забезпечення підручника «Всесвітньої історії» (10-11кл.) 37.68 KB
  Бесіда діалогічний метод навчання за допомогою якого вчитель із поставленими питаннямь спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання робити самостійні висновкиузагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу. Бесіда є одним із активних методів навчання. Бесіда дозволяє залучити до діяльності на уроці дітей незалежно від їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей що сприяє досягненню високих результатів у навчально виховному процесі. Така бесіда зазвичай проводиться на початку вивчення теми чи розділу.
80934. Аналіз програми з історії України для 5 кл. Мета ,завдання та зміст 29.92 KB
  Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:...
80935. Кабінет історії в школі, його значення 34.32 KB
  Важливе значення має вигляд меблів якими обладнаний кабінет. Важливе значення має також оформлення передньої стінки яку складають державна символіка України розкладна проста чи магнітна дошка екран шафи з тумбами стаціонарний стелаж чи рухома підставка для книг.
80936. Аналіз програми з історії України для 6-9 кл. Мета ,завдання та зміст 35.39 KB
  Мета завдання та зміст. Програма з історії спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі Суспільствознавство Державного стандарту базової середньої освіти конкретизує зміст історичного компоненту галузі та вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів з історії. Основними компонентами змісту окремих курсів за цією програмою є: зміст історичного навчального матеріалу перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів на який учитель орієнтується під час вивчення конкретних тем відповідних курсів. До кожної теми надано...
80937. Види історичних документів, особливості їх вивчення 35.44 KB
  До історичних джерел належить все створене людиною, у тому числі результати його взаємодії з навколишнім середовищем, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, памятки писемності. У широкому сенсі слова памятники писемності в методиці називають документами
80938. Аналіз програми з історії України для 10-11 класів мета завдання та зміст курсу Нової історії України 35.68 KB
  Мета курсу за вибором Досліджуємо історію України для профільних класів суспільногуманітарного напряму поглиблення системи знань учнів про історію України XX століття яке забезпечується набуттям старшокласниками власного інтелектуального досвіду вивчення історичного матеріалу розвитком навчальнопізнавальних умінь та ключових предметних компетенцій. Реалізація курсу за вибором Досліджуємо історію України здійснена у контексті профілізації старшої школи допоможе виконати наступні завдання: поглибити цілісні уявлення старшокласників...
80939. Позакласна позашкільна робота з історії в загальноосвітній школі 30.73 KB
  Позакласна робота різноманітна освітня і виховна робота спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позашкільна робота освітньовиховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.
80940. Побудова та використання на уроках історії України тренувальних та змістовних завдань 36.8 KB
  Наведіть приклад розроблених завдань. Під системою тренувальних завдань і вправ ми розуміємо сукупність послідовних завдань зі складністю що поступово зростає які повязані між собою спільною метою та змістом передбачають багаторазове виконання певної дії або діяльності метою набуття певного навику. Характерною ознакою системи тренувальних завдань та вправ є спрямованість на створення найбільш сприятливих умов для активної взаємодії субєкта з обєктом вивчення й забезпечення високої інтелектуальної активності субєкта що забезпечує...
80941. Етапи підготовки вчителя історії до уроку 36.49 KB
  визначення місця уроку в темі чи розділі його очікуваних результатів. добір методичних прийомів і засобів навчання відповідно до очікуваних результатів уроку та вибір методичного варіанта уроку, складання конспекту чи розгорнутого плану уроку.