34694

Перекрестная эластичность спроса по цене. Коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Перекрестная эластичность спроса по цене. Коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене. Мера того насколько изменяется величина спроса на данный товар или услугу относительно изменения цены другого товара или услуги называется перекрестной эластичностью спроса по цене. Для измерения перекрестной эластичности спроса по цене используют коэффициент перекрестной эластичности который рассчитывается по формуле: где изменение величины спроса товара в изменение цены товара а.

Русский

2013-09-08

13.62 KB

0 чел.

Вопрос 22. Перекрестная эластичность спроса по цене.

Коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене.

Мера того, насколько изменяется величина спроса на данный товар или услугу относительно изменения цены другого товара или услуги, называется перекрестной эластичностью спроса по цене.

Для измерения перекрестной эластичности спроса по цене используют коэффициент перекрестной эластичности, который рассчитывается по формуле:

где  - изменение величины спроса товара в,  - изменение цены товара а.

Различают три вида перекрестной эластичности спроса по цене:

-положительная;

-отрицательная;

-нулевая.

Положительная перекрестная эластичность спроса по цене, когда , относится к взаимозаменяемым товарам (товарам-субститутам). Например, масло и маргарин. Если повысить цены на маргарин, то спрос на масло увеличится и его цена поднимется. Следовательно, при положительной перекрестной эластичности спроса товаров по цене с ростом цены одного товара увеличивается потребление другого товара. Чем больше взаимозаменяемость двух товаров, тем больше величина перекрестной эластичности спроса по цене.

Отрицательная  перекрестная эластичность спроса по цене, когда , относится к взаимодополняемым товарам (товарам-комплементам). Например, обувь и крем для обуви. Если повысить цены на обувь, то спрос на крем для обуви уменьшится. Следовательно, при отрицательной перекрестной эластичности спроса товаров по цене с ростом цены одного товара сокращается потребление другого товара.  Чем больше взаимодополняемость товаров, тем больше величина перекрестной эластичности спроса по цене (по модулю).

Нулевая перекрестная эластичность спроса по цене, когда , относится к товарам,  которые не являются ни взаимозаменяемыми, ни взаимодополняющими, такие товары абсолютно не связаны между собой. Например, кофе и телевизор. Если повысить цены на кофе, то это никак не отразится на  спросе на телевизоры.

Перекрестная эластичность спроса по цене применяется при осуществлении антимонопольной политики. Фирма, чтобы доказать, что она не является монополистом в производстве своего товара, вычисляет коэффициент перекрестной эластичности, который в данном случае должен быть положительным. Это будет свидетельствовать о том, что у товаров данной фирмы есть заменители, то есть, что фирма – не монополист и к ней нельзя применять антимонопольные меры.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31291. Вивчення структури контролера КРВМ-2 та його засобів вводу-виводу 677.5 KB
  ЯПВВ - комірка програмованого вводу-виводу. Забезпечує зв’язок з зовнішніми об’єктами за будь-яким напрямком. До складу комірки входить мікросхема КР580ВВ55, порти якої з’єднані із зовнішніми приладами через шинні підсилювачі К589АП16, 2 шинних формувача КР580ВА86, мікросхеми К555ИД4 (здвоєний дешифратор 2 входи – 4 виходи), мікросхеми К155ТМ8 (4 D-тригери), К155ЛА3 (4 елементи 2І-НІ).
31292. Розрахунок генераторів пилкоподібної напруги 408 KB
  широко використовуються генератори пилкоподібної лінійнозмінної напруги. Часову діаграму пилкоподібної напруги наведено на рис.1 Часова діаграма пилкоподібної напруги Основними параметрами такої напруги є: тривалість робочого і зворотного ходу пилкоподібної напруги; період проходження імпульсів ; амплітуда імпульсів ; коефіцієнт нелінійності і коефіцієнт використання напруги джерела живлення .
31293. Розрахунок схем активних фільтрів 778 KB
  Апроксимація характеристик активних фільтрів зводиться до вибору таких коефіцієнтів цих поліномів що забезпечують найкраще в тому чи іншому значенні наближення до бажаних амплітудночастотної АЧХ чи фазочастотної характеристик фільтра.1 де відносна частота; частота зрізу; порядок фільтра. В фільтрі Чебишева апроксимуюча функція вибирається так щоб в смузі пропускання фільтра отримати відхилення його характеристики від ідеальної що не перевищує деякої заданої величини.2 де постійний коефіцієнт що визначає нерівномірність АЧХ...
31294. Мінімізація логічних функцій 449.5 KB
  Основна задача при побудові систем керування дискретними обєктами і процесами на основі логічних функцій: приведення логічних функцій керування до найбільш простого виду при якому система керування буде виконувати свої задачі. Для ручної мінімізації логічних функцій використовуються карти Карно і діаграми Вейча причому останні будують як розгорнення кубів на площині карти Карно.
31295. Тема: Синтез комбінаційних схем на мікросхемах середнього ступеня інтеграції Мета заняття:Закріпити отр. 1.08 MB
  Традиційно ця назва застосовується до вузлів робота яких не описується досить простим алгоритмом а задається таблицею відповідності входів і виходів.1 Якщо декодер має входів виходів і використовує всі можливі набори вхідних змінних то . Число входів і виходів декодера вказують таким чином: декодер 38 читається €œтри на вісім€ 416 410 неповний декодер. Мультиплексор це функціональний вузол що здійснює підключення комутацію одного з декількох входів даних до виходу.
31298. Синтез схем синхронних автоматів з памяттю 3.18 MB
  Закріпити отримані теоретичні знання зі знань теорії дискретних автоматів, навчитися визначати бульові функції і будувати функціональні схеми простих синхронних автоматів, заданих словесним описом
31299. Синтез схем асинхронних автоматів з пам’яттю за словесним описом 880 KB
  Для КС його задають у вигляді логічних виразів а для ЦА абстрактного автомата. Щоб краще зрозуміти їх суть уточнимо поняття структурного автомата який є кінцевою метою синтезу рис.2 Функціональна схема структурного автомата На відміну від абстрактного автомата що має один вхідний і один вихідний канал на які надходять сигнали у вхідному та вихідному алфавітах структурний автомат має вхідних каналів і вихідних на яких зявляються сигнали в структурному алфавіті автомата. Кожен вхідний сигнал абстрактного автомата можна закодувати...