34735

Историческая генеалогия: история развития, предмет и задачи, смежные дисциплины

Доклад

История и СИД

Лихачева разработавшего научную методику исследования генеалогических источников и Л. Появляются исследования по истории отдельных дворянских родов работы Барсукова Васильчикова. многие отечественные генеалоги оказались за границей и там продолжили свои исследования. генеалогические исследования значительно сокращаются.

Русский

2013-09-08

13.87 KB

40 чел.

Вопрос  1 Историческая генеалогия: история развития, предмет и задачи, смежные дисциплины.

Генеалогия - вспомогательная историческая дисциплина, которая занимается происхождением родственных связей того или иного рода семьи, их роль в определенную эпоху.

История развития:

Генеалогия складывается в России в 18 веке.

Именно в XVIII веке появились специальные генеалогические труды — «Известия о дворянах российских» Г.Ф.Миллера и частично опубликованный «Родословный российский словарь» М.Г.Спиридова.

Значительно добротнее были труды П.В.Хавского и М.С.Гасгева, появившиеся в первой половине XIX века. П.В.Хавский вплотную занялся разработкой методики составления родословных. Он определил основные линии родства и разработал научную систему для составления родословий. М.С.Гастев продолжил разработку теоретических основ генеалогии, впервые назвав ее вспомогательной исторической наукой.

Дальнейшие важные события в отечественной генеалогии связаны с появлением «Российской родословной книги» П.В.Долгорукова и аналогичных справочных изданий Лобанова-Ростовского , а также И.И.Руммеля и В.В.Голубцова.

Были созданы Русское генеалогическое общество в Санкт-Петербурге (1898-1922 гг.) и Историко-родословное общество в Москве (1904-1917); начали издаваться профильные генеалогические журналы. Это время связано с деятельностью Н.П. Лихачева, разработавшего научную методику исследования генеалогических источников, и Л.М. Савелова, автора «Лекций по русской генеалогии» (1909).

Появляются исследования по истории  отдельных дворянских родов (работы Барсукова, Васильчикова).

После Октябрьской революции 1917 г. многие отечественные генеалоги оказались за границей и там продолжили свои исследования. В СССР, начиная с 1920-х гг., генеалогические исследования значительно сокращаются.

Предмет генеалогии: это отношение родства между людьми в истории.

Задачи:

Задача минимум – установление родственных связей между индивидуумами.

Задача максимум – через происхождение отдельных лиц и семей генеалогия должна исследовать условия и развитие больших социальных групп.

Смежные дисциплины: 

Геральдика - это специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов.

Дипломатикой - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая исторические акты (юридические документы).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69320. Ітераційні методи розв’язування СЛАР 307.5 KB
  Метод простої ітерації умови збіжності Для розріджених великих систем рівнянь досить добрі результати можна отримати як це було показано в попередньому параграфі застосуванням методу визначальних величин.
69321. Властивості власних значень і власних векторів матриці 115 KB
  Метод характеристичного рівняння матриці Коли на деякий вектор х діє матриця А то в загальному випадку отримується новий вектор у = Ах який відрізняється від вектора х як своїм модулем розміром так і орієнтацією в багатовимірному просторі.
69322. Степеневий метод обчислення власних значень 149.5 KB
  Для оцінки окремих власних значень матриці можна використовувати теорему Гершгоріна яка стверджує що матриця А порядку nxn має n власних значень кожне з яких лежить в межах круга: 4. Якщо λ власне значення матриці то завжди можна вибрати відповідний йому...
69323. Власні значення симетричних матриць 174 KB
  Остаточно маємо формули алгоритму Ланцош довільний нормований вектор; При цьому вважається, що Якщо то було випадково взято ортогональним одному з власних векторів. Тоді Т розпадається на дві тридіагональної матриці; характеристичний поліном – на добуток двох поліномів...
69324. LR-та QR-алгоритми обчислення власних значень 325.5 KB
  Цей метод базується на перетворенні подібності матриці А таким чином щоб власні значення матриці отриманої внаслідок перетворення знаходилися простіше чим для початкової матриці. Найбільш просто обчислювати власні значення трикутної матриці для якої...
69325. Інтерполяція алгебраїчними поліномами. Інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ньютона 213 KB
  Таку заміну називають наближенням функції fx. Тоді при вирішенні задачі замість функції fx оперують з функцією φx а задача побудови функції φx називається задачею наближення. Такий спосіб наближення базується на теоремі Вейерштраса про наближення неперервної функції...
69326. Кусково-поліноміальна інтерполяція. Інтерполяція сплайнами 507 KB
  Поліном 3-го ступеня будемо називати кубічним сплайном Sx що відповідає вихідної функції fx і заданий на сітці впорядкованих вузлів =x0 x1 xn=b якщо задовольняютьсянаступні умови: а. Будемо виводити формулу для рівновіддалених вузлів коли: xi xi 1 = h Знайдемо значення функції...
69327. Збіжність і точність процесу інтерполяції. Середньоквадратичне наближення 297 KB
  Похибки інтерполяційної формули Лагранжа Різницю між функцією fx і її інтерполяційним наближенням Lnx називають залишковим членом інтерполяційноїформули або похибкою інтерполяції. 8 зрозуміло що у вузлах інтерполяції ця похибка дорівнює нулю тому похибку...
69328. Методи розв’язування нелінійних рівнянь. Збіжність методів розв’язування нелінійних рівнянь 806 KB
  Оскільки оточуючий нас світ нелінійний, математичні моделі його об'єктів і процесів визначаються переважно через нелінійні рівняння: алгебраїчні і трансцендентні для аналізу сталих станів, і диференційні для аналізу динамічних процесів. Розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь...