34831

Реальная и номинальная ставка процента. Учет инфляции при расчете ЧДД

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Учет инфляции при расчете ЧДД β – годовая прогнозируемая инфляция доли единицы i – реальная годовая процентная ставка. Без учета инфляции. С учетом инфляции. NPV = NCF0∑Tt=1 NCFt⃰ 1 iномt ≥0 2 NCFt – прогноз чистых денежных потоков в постоянных ценах без учета инфляции; NCFt⃰ – прогноз чистых денежных потоков в постоянных ценах с учетом инфляции.

Русский

2013-09-08

36 KB

18 чел.

17 Реальная и номинальная ставка процента. Учет инфляции при расчете ЧДД

β – годовая прогнозируемая инфляция, доли единицы

i – реальная годовая процентная ставка. Показывает реальную покупательскую способность денег в рыночной экономике.

Упрощенная связь реальной и номинальной ставки iiном- β.

Точная связь по формуле Фишера (1+ iном)=(1+i)(1+β),

i =(1 + iном)/(1 + β) –1

Существует 2 подхода к расчету ЧДД:

1. Без учета инфляции. Применяется редко, поскольку прогнозировать инфляционный доход или убытки  не представляется возможным.

NPV = -NCF0+∑Tt=1 NCFt / (1 + i)t ≥0                                                         (1)

2. С учетом инфляции.

NPV = -NCF0+∑Tt=1 NCFt / (1 + iном)t ≥0                                                     (2)

NCFt – прогноз чистых денежных потоков в постоянных ценах без учета инфляции;

NCFt  – прогноз чистых денежных потоков в постоянных ценах с учетом инфляции.

Возможны 3 варианта использования формулы:

1. Уровень инфляций низкий,  процентные ставки по капиталу высокие, либо инфляция на входящие ресурсы и на готовую продукцию предприятия одинаковы.

2. Инфляция на готовую продукцию выше, чем на входящие ресурсы. Предприятие в этом случае получает прибыль от инфляции - инфляционный доход.

3. Инфляция на готовую продукцию меньше инфляции на ресурсы. Предприятие несет инфляционные убытки.

Сырье

Зарплата

Энергоресурсы

βр – инфляция на ресурсы;

βГП – инфляция на готовую продукцию.

а) βр   βГП

б) βГП > βр

в) βГП < βр

В случае а) следует пользоваться формулой (1), поскольку формула (2) после несложных преобразований даст тот же результат.

NCFt /(1 + iном)t = NCFt / (1 + β)t / ) = (1+i)t(1+β)t = NCFt /(1 + i)t

В случае б) и в) фактор инфляции игнорировать нельзя, поэтому при расчете NPV следует пользоваться только формулой (2), она показывает как доходы влияют на величину инфляции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

30162. Учет расчетов с персоналом по оплате труда на примере ООО «Азимут» 153.33 KB
  Теоретические основы учета расчетов с персоналом по оплате труда. Сущность и основные понятия организации расчетов по оплате труда. Формы и системы оплаты труда 1. Состав и методы формирования фонда оплаты труда 2.
30163. Особенности организации учета расходов на НИОКР на предприятии ООО «Сатурн» 214 KB
  Цель курсовой работы – раскрыть основные особенности бухгалтерского учета расходов на НИОКР на примере конкретного предприятия, в соответствии с законодательными и нормативными актами и обозначить проблемы, с этим связанные.
30164. Розрахунок ультразвукового термометра 12.93 MB
  Переваги ультразвукових термометрів особливо яскраво проявились при їх випробовуванні та експлуатації в реакторних і енергетичних установках, що зумовило інтенсифікацію досліджень в області ультразвукової термометрії.
30165. Совершенствование технологии возделывания ячменя и кормовой свеклы 152.12 KB
  Наиболее плодородными являются суглинистые почвы занимающие 257 площади пашни. Также неплохими агрономическими свойствами обладают супесчаные почвы подстилаемые суглинками. В процессе жизненного цикла растения ярового ячменя проходят следующие фазы роста и развития: Прорастание семян Всходы Кущение Выход в трубку Колошение Цветение Формирование и созревание зерна Химический состав зерна ярового ячменя зависит от вида и сорта от плодородия почвы погодноклиматических условий и агротехники. при влажности почвы менее 30 полной...
30166. Реконструкция системы водоснабжения с.Исмаилово Дюртюлинского района Республики Башкортостан 249.46 KB
  Кроме того потребители воды люди животные машины при выполнении многих производственных операций пахота уборка пастьба животных и др. Все это усложняет водоснабжение увеличивает дальность транспортирования воды затрудняет эксплуатацию систем. Это обусловливает цикличное чередование сельскохозяйственных работ а следовательно неравномерность потребления воды.
30167. Описание технологии изготовления сварной конструкции: «Бак для разогрева битума» 404.97 KB
  Выбор параметров режима сварки. Последовательность сварки. Сварочный пост для ручной дуговой сварки. Сварочный пост для газовой сварки.
30168. Проблемы и противоречия законодательства о поставках и предлагаемые пути их решения 131.55 KB
  Объектом исследования в настоящей работе являются правоотношения между продавцом и покупателем по договору поставки. Соответственно, в предмет исследования входят, с одной стороны, правовые нормы, регулирующие данные отношения, и с другой стороны, арбитражная практика, разрешающая споры в данной сфере.
30169. Электрификация и автоматизация коровника на 400 голов боксового содержания СПК «Русь» Макарьевского района Костромской области с разработкой приточной системы вентиляции 315.92 KB
  5 Аэродинамический расчёт воздуха и выбор вентилятора 42 2.3 Система аэрогидродинамического 14 кондиционирования воздуха промышленного типа 14 5. Высокая концентрация поголовья в крупных животноводческих помещениях приводит к резкому увеличению накопления в воздушной среде продуктов обмена веществ в организме животных вредных газов водяных паров а также к увеличению пылевой и бактериальной загрязненности воздуха что отрицательно влияет на физиологическое состояние организма и продуктивность животных. Относительная влажность воздуха 80 .