34846

Дисконтирование и компаундирование денежных потоков. Схемы приведения денежных потоков

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Дисконтирование и компаундирование денежных потоков. Схемы приведения денежных потоков. i процентная ставка доходности инвестиций PV FV годы t = 1Т PV Present Vlue текущая настоящая стоимость денежных потоков FV Future Vlue будущая стоимость денежных потоков Для того чтобы сравнивать денежные потоки зафиксированные в разные моменты времени эти денежные потоки нужно...

Русский

2013-09-08

50.5 KB

57 чел.

8. Дисконтирование и компаундирование денежных потоков. Схемы приведения денежных потоков.

i процентная ставка доходности инвестиций 

PV                                                    FV

                          годы t = 1…Т

PV Present Value – текущая (настоящая) стоимость денежных потоков

FVFuture Value – будущая стоимость денежных потоков

Для того, чтобы сравнивать денежные потоки, зафиксированные в разные моменты времени, эти денежные потоки нужно предварительно привести к одному моменту времени.

Если денежные потоки приводятся из текущего момента к будущему моменту, то это называется компаундирование, если будущие денежные потоки приводятся к настоящему моменту времени, то это называется дисконтирование.

Приведение денежных потоков вперед или назад осуществляется с учетом доходности инвестиций.

i – это относительная величина доходности, показывающая доход инвестора с вложенного капитала в единицу времени.

Компаундирование – приведение вперед

PV                                                    FV= PV(1+ i)t

Дисконтирование – приведение назад

PV  = FV/(1+ i)t                                                    FV

i – процентная ставка, показывающая доходность капитала.

(1+ i)t – коэффициент компаундирования, т.е. наращивание денежных потоков

1/(1+ i)t – коэффициент дисконтирования, т.е. деление денежных потоков

NPV Net Present Value – чистая текущая стоимость проекта (инвестиций) или ЧДД – чистый дисконтированный доход проекта – это разница дисконтированных будущих денежных потоков FV и текущей стоимости денежных потоков PV.

NFV Net Future Value –или ЧКД – чистый компаундированный доход проекта – это разница между компаундированными PV и будущим значением денежного потоков FV.

Существует несколько способов приведения денежных потоков вперед или назад:

  1.  с использованием сложных процентов
  2.  с использованием простых процентов

Формула для расчета ЧДД (NPV):

Формула для расчета ЧКД (NFV):

Реинвестирование денежных средств. При денежных потоков вперед по формуле простых процентов. Если, при приведении денежных потоков вперед используют формулу простых процентов, то исходят из двух предположений:

  1.  инвестор ежегодно получает процент величиной K·C/100% – если %ставка задается в %, K·i – в долях единицы;
  2.  после уплаты % из тех денежных потоков, которые формулируются на конец данного года, остаток денежных средств реинвестируется в проект с доходностью в i. В конце жизненного цикла осуществляется возврат вложенного капитала инвестору.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18393. Зведення та групування статистичних даних 71.5 KB
  Тема 4. Зведення та групування статистичних даних 4.1 Суть статистичного зведення та групування. 4.2 Основні завдання та види групувань. 4.3 Основні питання методології статистичних групувань. 4.4 Повторне вторинне групування. 4.1 Суть статистичного зведення та гр
18394. Аналіз рядів розподілу 219.5 KB
  Тема 5 Аналіз рядів розподілу 5.1 Ряди розподілу. 5.2 Статистичні таблиці. 5.3 Суть і характеристики варіації. 5.4 Методи обчислення дисперсії. 5.5 Характеристики форми розподілу. 5.6 Криві розподілу. 5.1 Ряди розподілу Ряд розподілу основа будь якого групуван...
18395. Вибірковий метод 205 KB
  Тема 6. Вибірковий метод. 6.1. Суть і переваги вибіркового спостереження. 6.2. Обчислення помилок вибірки і визначення меж інтервалу для середньої величини і частки. 6.3. Різновиди вибірок. 6.4. Багатоступеневі і багатофазні вибірки. 6.5. Визначення обсягу вибірки і способ
18396. Статистична перевірка гіпотез 37.5 KB
  Тема 7. Статистична перевірка гіпотез Дослідження істотності вибіркових середніх часток і дисперсій можна провести на основі відомих у математичній статистиці законів розподілу та виразів для розрахунку критеріальних статистик. Спочатку формулюють так звану нулоьву ...
18397. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВЯЗКІВ 487 KB
  ТЕМА 8. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВЯЗКІВ. 8.1. Види взаємозв язків між явищами 8.2. Метод аналітичного групування. 8.3. Основи кореляційнорегресійного аналізу. 8.4. Множинна регресія. 8. 1. Види взаємозв язків між явищами. Всі явища суспільного життя іс
18398. Аналіз таблиць взаємної спряженості( співзалежності) 193.5 KB
  Тема 9. Аналіз таблиць взаємної спряженості співзалежності. 9.1. Таблиці співзалежності. 9.2. Рангова кореляція. 9.1. Таблиці співзалежності. При стохастичному звязку кожному значенню ознаки х відповідає певна множина значень ознаки у які варіюють і утворюють ряд р
18399. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧАННЯ ДІНАМІКИ 179.5 KB
  Тема 10. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧАННЯ ДІНАМІКИ. 10.1. Дінамічний ряд основа аналізу і прогнозування соціальноекономічного розвитку. 10.2. Характеристики дінамічних рядів. 10.3. Аналіз структурних зрушень. 10.4. Особливості вимірювання взаємозвязків за даними динамічних рядів. ...
18400. Визначення тенденції розвитку. Аналіз коливань і сталості дінамічних рядів 106 KB
  Тема 11. 11.1. Визначення тенденції розвитку. 11.2. Аналіз коливань і сталості дінамічних рядів. 11.1. Визначення тенденції розвитку. Тенденція це певний напрям розвитку тривала еволюція яка набуває вигляду більшменш плавної троекторії. Статистичне вивчення тенденці...
18401. Індекси. Індекси із змінними і постійними вагами (ряди індексів) 214 KB
  Тема 12: Індекси 12.1. Суть індексів і роль їх у статистичноекономічному аналізі. 12.2. Методологічні принципи побудови індексів агрегатна форма. 12.3. Середньозважені інжекси арифметична чи гармонійна форми. 12.4. Індекси із змінними і постійними вагами ряди індексів. ...