34921

Бюджетные линии и кривые безразличия

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Осуществление потребительского выбора характеризуется при помощи набора безразличия набора вариантов потребительского выбора каждый из которых обладает одинаковой полезностью. Графическим отображением набора безразличия является кривая безразличия. Набор кривых безразличия для одного потребителя и для одной пары благ составляет карту кривых безразличия.

Русский

2013-09-08

56.5 KB

22 чел.

Бюджетные линии и кривые безразличия

Существуют ограничения потребительского выбора. Возможный выбор для потребителя связан с бюджетными ограничениями. Бюджетное ограничение обслуживает выбор тех комбинаций благ, который потребитель может позволить себе купить на свой доход. Графическим изображением этой взаимосвязи является бюджетная линия.

Линия бюджетного ограничения (бюджетная линия) показывает возможные комбинации благ, которые он может приобрести при заданном уровне своих доходов и существующих ценах.

Наклон бюджетной линии равен относительной цене благ.

Осуществление потребительского выбора характеризуется при помощи набора безразличия - набора вариантов потребительского выбора, каждый из которых обладает одинаковой полезностью. Графическим отображением набора безразличия является кривая безразличия. Она отображает изменяющиеся сочетания двух разных благ в условиях, когда общая их полезность для потребителя остается неизменной. Набор кривых безразличия для одного потребителя и для одной пары благ составляет карту кривых безразличия. Характеристики кривых безразличия:

-Чем выше расположена кривая безразличия, тем предпочтительнее для потребителя наборы благ, которые она представляет.

-Имеют отрицательный наклон.

-Не пересекаются.

-Выпуклы: их наклон уменьшается по мере движения вниз и вправо вдоль этих кривых.

-Абсолютная величина наклона кривой в любой точке есть отношение предельной полезности блага , отсчитываемого по вертикальной оси, к предельной полезности блага, отсчитываемого по горизонтальной оси.

-Можно построить кривую, проходящую через любую точку, отражающую любой набор благ.

Кривые безразличия и бюджетная линия используются для графической интерпретации ситуации , когда потребитель максимизирует полезность , получаемую от покупки двух различных благ при имеющемся бюджете. Это фиксируется в касательной точке бюджетной линии - наиболее высокой точке из всех достижимых кривой безразличия. Эта точка, показывающая наибольшее возможное удовлетворение потребителя, является точкой потребительского равновесия. В этой точке наклон кривой безразличия (предельная норма замещения благ) равен наклону бюджетной линии (относительной цене благ).

Бюджетная_линия


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20252. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 KB
  Стабилизация, приведение к устойчивости социальных отношений и социального положения; поддержание и стимулирование социальной и экономической активности населения; социальная поддержка и защита.
20253. Модельні теорії рівняння стану. Рівняння Френкеля 24.5 KB
  Модельні теорії рівняння стану. Це рівння стану належить до діркової теорії рівнянь стану. Рівняння стану Френкеля : Δυ – зміна об‘єму дірки при зміні термодинамічних параметрів; VpT – об‘єм що займає рідка система при тискові Р та температурі Т. В модельних теоріях рівняння стану постулюється структура речовини характер взаємодії і розміщення молекул чи атомів.
20254. Модельні теорії рівняння стану. Рівняння Ленарда – Джонса 95.5 KB
  Решітка має форму додекаедра об’єм якого а – стала решітки; 3 за межі комірки частинка не виходить але вона може покидати центр і рухатися в межах комірки; 4 частинки взаємодіють із потенціалом рух частинки в комірці відбувається в силовому полі; 5 ідея Ейнштейна – Грюнайзера: якщо одна частинка покинула центр то всі інші сидять в центрах своїх комірок. Якщо пакування щільне – середнє поле – сферично – симетричне бо комірки тотожні. інтеграл комірки на 1 част. db – об’єм комірки енергія середнього поля в будь – якій...
20255. Теорія Релея розсіяння світла в газах. Криитка теорії Реле 75 KB
  Теорія Релея розсіяння світла в газах. Розсіяння світла зміна характеристики потоку оптичного випромінювання світла при його взаємодії з речовиною. Якщо енергія випромінювання фотона = енергії поглинутого то розсіяння св називається Релеївським або пружнім. При розсіяння світла супроводжується перерозподілом енергії між випроміненням і речовиною і назив непружнім.
20256. Поширення звуку в газах 64.5 KB
  Поширення звуку в газах Для ізотермічного середовища запишемо рівняння неперервності. Хвилі в газах поширюються переважно в одному напрямку: Звук в газах – повздовжня хвиля згущення і розрідження Тоді: ; підставити 1 .
20257. В`язкість газів 51 KB
  Основний закон в`язкої течії був встановлений Ньютоном: де F – тангенційна дотична сила що викликає зсув шарів газу один відносно одного. Схема однорідного зсуву: шар газу рідини висотою h між двома пластинами з яких А нерухома а В під дією тангенційної сили F рухається з постійною швидкістю υ0. динамічної в`язкості характеризує опір газу зміщенню його шарів. [м2 c] В газах відстань між молекулами значно більша за радіус дії молекулярних сил тому в’язкість газів – наслідок хаотичного теплового руху молекул в результаті якого...
20258. Одержання рівняння стану методом статистичних сум 70.5 KB
  Для ідеального газу: Для неідеального газу: Враховуючи лише парні взаємодії: Розіб’ємо весь фазовий простір на область де суттєві взаємодії між молекулами і на де вони несуттєві.
20259. Полегшена дифузія. Перенос кисню за допомогою Hb i Mb 150.5 KB
  В залежності від конц. При високій конц. Нехай: С – конц. О2 ; Ср – конц.
20260. Модель Ізінга Теорія середнього поля (ще наз наближення Брега-Вільямса) 93.5 KB
  Модель Ізінга Теорія середнього поля ще наз наближення БрегаВільямса. Модельний Гамільтоніан такої системи: 1 де Н – напруженість магнітного поля. Тобто в системі за відсутності магнітного поля існує спонтанна намагнічуваність. Наближення для моделі Ізінга наближення середнього поля.