34921

Бюджетные линии и кривые безразличия

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Осуществление потребительского выбора характеризуется при помощи набора безразличия набора вариантов потребительского выбора каждый из которых обладает одинаковой полезностью. Графическим отображением набора безразличия является кривая безразличия. Набор кривых безразличия для одного потребителя и для одной пары благ составляет карту кривых безразличия.

Русский

2013-09-08

56.5 KB

26 чел.

Бюджетные линии и кривые безразличия

Существуют ограничения потребительского выбора. Возможный выбор для потребителя связан с бюджетными ограничениями. Бюджетное ограничение обслуживает выбор тех комбинаций благ, который потребитель может позволить себе купить на свой доход. Графическим изображением этой взаимосвязи является бюджетная линия.

Линия бюджетного ограничения (бюджетная линия) показывает возможные комбинации благ, которые он может приобрести при заданном уровне своих доходов и существующих ценах.

Наклон бюджетной линии равен относительной цене благ.

Осуществление потребительского выбора характеризуется при помощи набора безразличия - набора вариантов потребительского выбора, каждый из которых обладает одинаковой полезностью. Графическим отображением набора безразличия является кривая безразличия. Она отображает изменяющиеся сочетания двух разных благ в условиях, когда общая их полезность для потребителя остается неизменной. Набор кривых безразличия для одного потребителя и для одной пары благ составляет карту кривых безразличия. Характеристики кривых безразличия:

-Чем выше расположена кривая безразличия, тем предпочтительнее для потребителя наборы благ, которые она представляет.

-Имеют отрицательный наклон.

-Не пересекаются.

-Выпуклы: их наклон уменьшается по мере движения вниз и вправо вдоль этих кривых.

-Абсолютная величина наклона кривой в любой точке есть отношение предельной полезности блага , отсчитываемого по вертикальной оси, к предельной полезности блага, отсчитываемого по горизонтальной оси.

-Можно построить кривую, проходящую через любую точку, отражающую любой набор благ.

Кривые безразличия и бюджетная линия используются для графической интерпретации ситуации , когда потребитель максимизирует полезность , получаемую от покупки двух различных благ при имеющемся бюджете. Это фиксируется в касательной точке бюджетной линии - наиболее высокой точке из всех достижимых кривой безразличия. Эта точка, показывающая наибольшее возможное удовлетворение потребителя, является точкой потребительского равновесия. В этой точке наклон кривой безразличия (предельная норма замещения благ) равен наклону бюджетной линии (относительной цене благ).

Бюджетная_линия


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80323. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 190.5 KB
  Різнобічні завдання господарського керівництва та контролю потребують своєчасної і всебічної інформації про склад засобів підприємства і джерел їх формування, господарські процеси і фінансові результати діяльності.
80324. ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 138 KB
  Кількісними показниками діяльності підприємства є показники обсягу тих або інших процесів, наприклад кількість заготовлених (придбаних) виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо), виробленої та реалізованої готової продукції в цілому та за окремими її видами тощо. Цей показник дає змогу
80325. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 97.96 KB
  Технологічно бухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарські операції. Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування.
80326. ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 166.24 KB
  Облікові регістри — це носії спеціального формату (паперові, мащинні) у вигляді відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.
80327. БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ 178.03 KB
  Поняття та принципи побудови звітності Бухгалтерський облік як відомо це процес виявлення вимірювання реєстрації накопичення узагальнення зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень. Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників що характеризують діяльність підприємства здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу або року. Перший звітний період новоствореного...
80328. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СУТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 63.5 KB
  Оперативно-технічний облік являє собою збір поточної інформації про хід господарської діяльності підприємства, а також контроль за здійсненням окремих операцій безпосередньо в період їх виконання.
80329. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 80.5 KB
  Виходячи із цього джерела утворення господарських засобів теж є одним із елементів предмету бухгалтерського обліку. Зазначені господарські операції відображають процес кругообігу господарських засобів підприємства. Джерела утворення господарських засобів які дають відповідь на питання за рахунок чого сформовано господарські засоби. До засобів праці належать земельні ділянки будівлі і споруди машини і обладнання транспортні засоби та ін.
80330. Бухгалтерський баланс. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 136 KB
  Бухгалтерський баланс Бухгалтерський баланс його зміст і будова Форма структура і зміст балансу Зміни в балансі зумовлені господарськими операціями Бухгалтерський баланс його зміст і будова Для забезпечення оперативного керівництва діяльністю підприємства необхідна достовірна інформація про наявні у господарстві ресурси їхній склад і розміщення а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію узагальнену і згруповану у відповідному порядку одержують за допомогою бухгалтерського балансу. У лівій частині...
80331. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 106.5 KB
  Все ж наближено про досягнутий рівень соціальної ефективності можна судити за таким узагальнюючим показником визначеним у динаміці як питома вага прибутку спрямованого на соціальні доходи у загальній масі чистого прибутку а також величина цього прибутку на одного середньооблікового працівника. Для оцінки рівня екологічної ефективності можуть бути використані такі показники: частка чистого прибутку підприємства що направляється на заходи екологічного спрямування і його абсолютна величина в динаміці; частка сільськогосподарської...