34972

Требования к бюджету

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

часто возникает ситуация когда доходы бюджета налоговые и неналоговые не покрывают все необходимые для соответствующего уровня бюджетной системы расходы. В мировой практике существуют следующие виды дефицита госбюджета: циклический дефицит спад деловой активности и сокращение налоговых поступлений. структурный дефицит положительное либо отрицательное сальдо бюджета при наличии естественного уровня безработицы при наличии естественного уровня ВВП при ставках налога и трансфертных платежей определенных законодательством. Источники...

Русский

2013-09-08

39.5 KB

4 чел.

Требования к бюджету

В идеале бюджет любого уровня бюджетной системы государства должен быть сбалансирован. Однако в силу действия различных факторов (экономических, политических, природных и др.) часто возникает ситуация, когда доходы бюджета (налоговые и неналоговые) не покрывают все необходимые для соответствующего уровня бюджетной системы расходы.

В мировой практике существуют следующие виды дефицита госбюджета:

 •  циклический дефицит — спад деловой активности и сокращение налоговых поступлений.
 •  структурный дефицит — положительное либо отрицательное сальдо бюджета при наличии естественного уровня безработицы, при наличии естественного уровня ВВП, при ставках налога и трансфертных платежей, определенных законодательством. Такой дефицит является результатом дискреционной фискальной политики.

Источники финансирования дефицита бюджета

Для финансирования дефицита бюджета используются различные источники, которые делятся на внутренние и внешние.

Внутренние источники

Финансирования дефицита за счет внутренних источников включают:

 •  средства, поступившие от размещения государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте ;
 •  бюджетные кредиты;
 •  кредиты, предоставленные кредитными организациями, международными финансовыми организациями;
 •  иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
  •  поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности государства или региона;
  •  поступления от реализации государственных/региональных/муниципальных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней;
  •  курсовая разница по средствам бюджета;
  •  прочие источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Внешние источники

В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета включаются:

 •  средства, поступившие от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени государства или соответствующего региона, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте;
 •  кредиты иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц в иностранной валюте, включая целевые иностранные кредиты (заимствования);
 •  кредиты кредитных организаций в иностранной валюте.
 •  прочие источники внешнего финансирования дефицита бюджета.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20497. Структурна природна мова 31 KB
  В наукових дослідженнях все більш вагоме місце посідають розробки що орієнтовані на опрацювання природномовної ПМ інформації бо остання визначається як узагальнена схема подання довільної інформації. Проте з іншого боку також відомо наскільки складною постає проблема обробки мовної інформації і прогрес у цій сфері однозначно пов'язується з рівнем формалізації опису природної мови. Здобувачем запропоновано формальну модель мови що визначає її системну організацію і яка закладається в основу сучасних технологій орієнтованих на...
20498. Таблиці та дерева рішень 38.5 KB
  Метод дерева рішень це один з методів автоматичного аналізу величезних масивів даних. Область використання методу дерева рішень можна об'єднати в три класи: опис даних: застосування дерева рішень дозволяє зберігати інформацію про вибірку даних в компактній і зручній для обробки формі що містить в собі точні описи об'єктів; класифікація: застосування дерева рішень дозволяє справитися із завданнями класифікації тобто відношення об'єктів до одного з описаних класів; регресія: якщо змінна має недостовірні значення то застосування дерева...
20499. Теорія реляційних баз даних. Основні терміни і означення. Нормалізація відношень 31 KB
  Реляційна база даних база даних основана на реляційній моделі даних. Інакше кажучи реляційна база даних це база даних яка сприймається користувачем як набір нормалізованих відношень різного ступеню. Метою нормалізації є усунення недоліків структури БД які призводять до шкідливої надмірності в даних яка в свою чергу потенційно призводить до різних аномалій і порушень цілісності даних.
20500. Трикутні матриці (верхня та нижня) і їх розклад на добуток двох трикутних 37 KB
  Трику́тна ма́триця матриця в якій всі елементи нижче або вище за головну діагональ рівні нулю. Верхньотрикутна матриця квадратна матриця в якій всі елементи нижче за головну діагональ дорівнюють нулю. Нижньотрикутна матриця квадратна матриця в якій всі елементи вище за головну діагональ дорівнюють нулю. Унітрикутна матриця верхня або нижня трикутна матриця в якій всі елементи на головній діагоналі дорівнюють одиниці.
20501. Форми, типи форм, обчислення в формах 33 KB
  Робота з формами може відбуватися в трьох режимах: у режимі Форми в режимі Таблиці в режимі констриктор. типи форм В Access можна створити форми наступних видів: форма в стовпець або повноекранна форма; стрічкова форма; таблична форма; форма головна підпорядкована; зведена таблиця; формадіаграма. Форма в стовпець є сукупністю певним чином розташованих полів введення з відповідними їм мітками і елементами управління.
20502. Маніпулювання даними, операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL 27.5 KB
  Маніпулювання даними операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL Для маніпулювання данними виділяють такі групи команд SQL:Команди мови визначення даних DDL Data Definition Language. DDL Data Definition Language мова визначення даних це підмножина SQL що використовується для визначення та модифікації різних структур даних.До даної групи відносяться команди призначені для створення зміни та видалення різних об'єктів бази даних. Команди CREATE створення ALTER модифікація і DROP видалення мають...
20503. Матриця суміжності та матриця інцидентності 28 KB
  Матриця суміжності графа G зі скінченною кількістю вершин n пронумерованих числами від 1 до n це квадратна матриця A розміру n в якій значення елементу aij рівне числу ребер з iї вершини графа в jу вершину. Матриця суміжності простого графа що не містить петель і кратних ребер є бінарною матрицею і містить нулі на головній діагоналі. Матриця суміжності неорієнтованого графа симетрична а значить володіє дійсними власними значеннями і ортогональним базисом з власних векторів.
20504. Метод ітерації (метод послідовних наближень) 88 KB
   Суть методу полягає у заміні початкового рівняння 4.18 еквівалентним йому рівнянням 4.19 Постановка задачі Нехай задано рівняння де неперервна нелінійна функція. Потрібно визначити корінь цього рівняння який знаходиться на відрізку з заданою похибкою .