34972

Требования к бюджету

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

часто возникает ситуация когда доходы бюджета налоговые и неналоговые не покрывают все необходимые для соответствующего уровня бюджетной системы расходы. В мировой практике существуют следующие виды дефицита госбюджета: циклический дефицит спад деловой активности и сокращение налоговых поступлений. структурный дефицит положительное либо отрицательное сальдо бюджета при наличии естественного уровня безработицы при наличии естественного уровня ВВП при ставках налога и трансфертных платежей определенных законодательством. Источники...

Русский

2013-09-08

39.5 KB

4 чел.

Требования к бюджету

В идеале бюджет любого уровня бюджетной системы государства должен быть сбалансирован. Однако в силу действия различных факторов (экономических, политических, природных и др.) часто возникает ситуация, когда доходы бюджета (налоговые и неналоговые) не покрывают все необходимые для соответствующего уровня бюджетной системы расходы.

В мировой практике существуют следующие виды дефицита госбюджета:

 •  циклический дефицит — спад деловой активности и сокращение налоговых поступлений.
 •  структурный дефицит — положительное либо отрицательное сальдо бюджета при наличии естественного уровня безработицы, при наличии естественного уровня ВВП, при ставках налога и трансфертных платежей, определенных законодательством. Такой дефицит является результатом дискреционной фискальной политики.

Источники финансирования дефицита бюджета

Для финансирования дефицита бюджета используются различные источники, которые делятся на внутренние и внешние.

Внутренние источники

Финансирования дефицита за счет внутренних источников включают:

 •  средства, поступившие от размещения государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте ;
 •  бюджетные кредиты;
 •  кредиты, предоставленные кредитными организациями, международными финансовыми организациями;
 •  иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
  •  поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности государства или региона;
  •  поступления от реализации государственных/региональных/муниципальных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней;
  •  курсовая разница по средствам бюджета;
  •  прочие источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Внешние источники

В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета включаются:

 •  средства, поступившие от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени государства или соответствующего региона, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте;
 •  кредиты иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц в иностранной валюте, включая целевые иностранные кредиты (заимствования);
 •  кредиты кредитных организаций в иностранной валюте.
 •  прочие источники внешнего финансирования дефицита бюджета.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36999. Комп'ютер, як мультимедійний центр 493 KB
  Використовуючи лише стандартні засоби операційної системи Windows XP, компютер легко перетворити на мультимедійний центр, за допомогою якого можна слухати музику, передивлятися фільми, записувати голос.
37001. Спектральні властивості цифрових сигналів 75.5 KB
  Мета роботи: Дослідити залежність спектру сигналу з амплітудноімпульсною модуляцією від форми цифрового імпульсу та статистичних властивостей бінарних послідовностей. Для кожного випадку отримайте спектр сигналу та порівняйте його з теоретичним. Як змінився спектр сигналу Введіть у вхідну послідовність память: а а вихід блоку формування біполярних імпульсів вхід блоку Upsmple. Проаналізуйте як змінився спектр цифрового сигналу використайте один із формуючих фільтрів.
37002. Організація сервера мережевої файлової системи (CIFS, SMB, SMB2, NFS) 1.28 MB
  Організація сервера мережевої файлової системи CIFS SMB SMB2 NFS Мета роботи: одержати вміння в організації сервера мережевої файлової системи. Найвживанішими мережевими файловими системами у Linux є SMB впроваджена Smb сервером та NFS. SMB Smb CIFS SMB скорочення від Server Messge Block походить від старшого NetBIOS протоколу що використовувався раніше IBM для власної LN Mnger програми. Майкрософт завжди був досить зацікавленим у NetBIOS і його спадкоємцях NetBEUI SMB та CIFS.
37003. Дослідження перехідних процесів у електричних колах постійного струму 5.35 MB
  Київ2011 Мета роботи: визначити характер змін електричного струму і напруги на окремих елементах схеми під впливом вхідної напруги прямокутної форми; визначити умови реалізації операцій диференціювання та інтегрування вхідних сигналів за допомогою RC і RL схем. са3 з директорії âЕL_LR3â що моделює різні варіанти RCкіл під впливом вхідної напруги прямокутної форми. Підключати до осцилографа вхідні напруги схем що закінчуються ємностями виходи що позначені цифрою 1. Використовуючи 2й закон Кірхгофа розраховуємо падіння напруги на...
37005. Застосування статистичних методів у педагогічному дослідженні 29.13 KB
  Статистичні методи в педагогіці. Організація та методика науководослідницької діяльності: Підручник. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Система методів і методика педагогічного дослідження У відповідності з логікою наукового пошуку здійснюється розробка методики дослідження що є сукупністю теоретичних та емпіричних методів які дають можливість з найбільшою достовірністю дослідити такий складний і багатофункціональний об'єкт яким є освітньовиховний процес. Методи педагогічного дослідження на відміну від методології це власне способи вивчення...
37006. Побудова вольт-фарадної характеристики варикапа. Напівпровідникові діоди 351.5 KB
  Дослідження напруги і струму діода при прямому і зворотньому зміщенні рн переходу. Побудова та дослідження вольтамперної характеристики ВАХ напівпроводнікового діода. Дослідження опору діода при прямому і зворотньому зсуві по вольтамперній характеристиці. Короткі теоретичні відомості Для дослідження напруги та струму діода при прямому і зворотному зсуві рн переходу досить мати універсальний прилад мультиметр.