34975

Факторы, обеспечивающие экономический рост

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Краткосрочные колебания выпуска в научной литературе обычно относятся к теории деловых циклов и не являются предметом изучения для теории экономического роста. В отличие от экономического развития экономический рост количественный показатель. Экономический рост тесно связан с ростом общего благосостояния: ростом продолжительности жизни качества медицинского обслуживания уровня образования сокращением продолжительности рабочего дня и т.

Русский

2013-09-08

38 KB

2 чел.

Экономический рост определяют как долгосрочную тенденцию увеличения реального выпуска на душу населения. Краткосрочные колебания выпуска в научной литературе обычно относятся к теории деловых циклов, и не являются предметом изучения для теории экономического роста. В отличие от экономического развития, экономический рост — количественный показатель.

Под реальным выпуском обычно понимают реальный ВВП, реже — реальные ВНП, ЧНП, или НД.

Экономический рост тесно связан с ростом общего благосостояния: ростом продолжительности жизни, качества медицинского обслуживания, уровня образования, сокращением продолжительности рабочего дня и т. д.

Факторы, обеспечивающие экономический рост

  •  Количество и качество природных ресурсов
  •  Трудовые ресурсы
  •  Капитал
  •  Технический прогресс
  •  Инвестиции
  •  Типы экономического роста

В современной теории роста обычно выделяют четыре типа экономического роста: равномерный рост стран-лидеров (наблюдается в США, Европе), чудеса роста (Япония,Южная Корея, Гонконг), трагедии роста (некоторые страны Центральной Африки) и отсутствие экономического роста (например, Зимбабве).

Различают экстенсивный рост — рост, вызванный увеличением количества использованных ресурсов (природных ресурсов, труда, капитала) и интенсивный рост — рост, вызванный улучшением технологии.

Измерение масштабов экономического роста

Для демонстрации масштабов роста обычно используют правило семидесяти. Например, в соответствии с этим правилом, если экономический рост составляет 3,5 % в год, то удвоение реального ВВП произойдет за 20 лет, а за 1000 лет реальный ВВП вырастет в  раз.

Непрекращающийся рост возможен только за счет непрекращающегося снижения реальных затрат на уровне отдельных фирм (эквивалентное понятие — роста общей производительности факторов). Такие факторы, как технический прогресс, накопление физического и человеческого капитала, создание инфраструктуры и экономических институтов, в очень долгосрочной перспективе способствуют экономическому росту ровно в той степени, в которой они помогают отдельной фирме снижать реальные затраты на производство.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65293. Підвищення ефективності процесу електродугового наплавлення шляхом використання комбінованих магнітних полів 2.57 MB
  Встановлення особливостей впливу КМП на процеси утворення форми посилення валика та форми проплавлення основного металу при дуговому наплавленні під флюсом дасть можливість розробити рекомендації для вибору оптимальних параметрів...
65294. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 221.5 KB
  Нерозробленість даної проблеми наявні протиріччя обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: Формування загальнотехнічних знань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій.
65295. СУЇЦИДАЛЬНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-30-Х РР. ХХ СТ. (ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ) 165.5 KB
  Актуальність дослідження зумовлюється подальшим розвитком психоаналітичної інтерпретації в сучасному українському літературознавстві, що передбачає освоєння нової проблематики, якою є наразі суїцидальна образність.
65296. ТУРБІННИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВИТРАТ З ГІДРОДИНАМІЧНИМ ВРІВНОВАЖЕННЯМ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА 5.41 MB
  Для визначення кількісних показників потоків широкого застосування набули прилади та системи вимірювання витрат рідин з турбінними перетворювачами витрат ТПВ завдяки їх перевагам перед існуючими приладами інших класів аналогічного призначення.
65297. КОМП’ЮТЕРНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ РОТОРНИХ СИСТЕМ 661 KB
  Визначення моменту інерції тіл обертання з осьовою симетрією відносно центральної осі обертання є задачею на сьогодні і важливою і поширеною в багатьох галузях науки і техніки. Так наприклад інформація про точні значення моменту інерції роторної системи під час її проектування і...
65298. Формування товарознавчих властивостей заморожених пастоподібних напівфабрикатів на основі плодової сировини 505 KB
  Розробити математичну модель складу та якості нових заморожених плодових ПН із використанням пектину; дослідити товарознавчо-технологічні властивості та реологічні характеристики заморожених плодових ПН у процесі виготовлення та зберігання...
65299. Комбінована електроводопостачальна вітроустановка з магнітоелектричним лінійним генератором зворотно-поступального руху 3.75 MB
  Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню електромеханічних та електромагнітних процесів електротехнічного комплексу на базі магнітоелектричного лінійного генератора зворотнопоступального руху з урахуванням режимів електроводоспоживання...
65300. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ГВИНТОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ТЕПЛОВИХ СИСТЕМ 378 KB
  Тому актуальним є питання вдосконалення конструкції гвинтових робочих органів нагрівальних систем підвищеної міцності жорсткості експлуатаційної надійності і технологічного забезпечення їх виготовлення...
65301. Підвищення якості безперервнолитих заготовок за рахунок вдосконалення температурно-швидкісного режиму розливки та умов вторинного охолодження 2.46 MB
  У сучасних умовах коли об'єм металу що розливається на машинах безперервного лиття заготовок постійно збільшується підвищення ефективності процесу розливання як правило пов'язують із підвищенням якості отримуваних заготовок.