34980

Функции экономической теории

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Практическая рекомендации по совершенствованию текущей экономической ситуации снижению уровня инфляции увеличению валового национального продукта и т. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА система методов инструментов и форм государственного воздействия на социальноэкономические процессы реализующая тот или иной тип экономической стратегии. Сложная структура развитой рыночной экономики требует применения разнообразных инструментов и мер экономической политики.

Русский

2013-09-08

31 KB

0 чел.

Функции экономической теории:

  1.  Познавательная — позволяет анализировать отдельные процессы экономики, устанавливает взаимосвязи между этими явлениями, определяет свойства субъектов экономики (финансово-кредитные учреждения, предприятия, государство, население).
  2.  Методологическая — позволяет определять экономическую теорию как основу для развития целого ряда других экономических дисциплин (маркетинг, статистика, менеджмент, ценообразование).
  3.  Образовательная — позволяет формировать у граждан экономическую культуру, логику, основные понятия о рынке.
  4.  Практическая — рекомендации по совершенствованию текущей экономической ситуации, снижению уровня инфляции, увеличению валового национального продукта и т. д., разработка конкретных принципов и способов рационального хозяйства;
  5.  Прогностическая — на основе анализа экономических явлений и процессов разрабатывать направления перспективного развития.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА - система методов, инструментов и форм государственного воздействия на социально-экономические процессы, реализующая тот или иной тип экономической стратегии. Сложная структура развитой рыночной экономики требует применения разнообразных инструментов и мер экономической политики. В зависимости от этапа развития страны и конкретной социально-экономической ситуации в соответствии с принятой экономической стратегией - на первый план выступают различные методы и формы экономической политики: бюджетно-финансовой, налоговой или кредитно-денежной.

На современном этапе главной задачей экономической политики государства в индустриально развитых странах становится обеспечение конкурентных преимуществ национальной экономики на мировых рынках. Это достигается, во-первых, путем создания наиболее благоприятных условий для предпринимательства, развития конкурентной рыночной среды. Во-вторых, путем поддержания конкурентоспособности в тех сферах, где эти преимущества по тем или иным причинам не могут быть реализованы при посредстве только механизма свободного рынка. Для выполнения этой задачи используется комплекс мер экономической политики: бюджетно-финансовой, кредитно-денежной, антимонопольной, научно-технической, инновационной, экологической и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47969. Лекції з анатомії, фізіології дитини з основами генетики 544 KB
  Далі прибавки росту в довжину щороку зменшуються і в дошкільному віці становлять 7 8см а в дітей молодшого шкільного віку ще менше в середньому 4 5см за рік. Неодмінною умовою яка може забезпечити всебічний як фізичний так і психічний розвиток дитячого організму є правильна постановка фізичного виховання навчальних занять ігор та трудової діяльності дітей з урахуванням їх вікових анатомофізіологічних особливостей. Завдання педагогів використати у справі виховання і навчання дітей усі можливості які надають розвитку людського...
47970. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 719.5 KB
  Курс Менеджмент персоналу є складовою частиною циклу професійноорієнтованих дисциплін підготовки магістра спеціальності. Предметом курсу є системно організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації. Метою вивчення дисципліни âМенеджмент персоналуâ є формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій функціонуютьу сфері економіки України.
47971. Політична економія 451 KB
  Розширення самостійності підприємств роздержавлення власності поява її різноманітних форм дозволяє перетворити більшість учасників суспільного виробництва в реальних господарів. Предметом політичної економії є сукупність економічних відносин які виникають в процесі виробництва обміну розподілу і споживання благ. Вона аналізує ціни окремих товарів витрати на їх виготовлення оптимальне співвідношення ресурсів...
47972. 1С: Бухгалтерія 7.7 218.83 KB
  Операції і проведення.1 Операції і проведення.6 Параметри операції. Якщо кінцевий користувач має доступ до констант то це вікно може бути викликано будь яким пунктом меню кнопкою панелі інструментів або через системне меню âОпераціїâ.
47973. Аграрна політика. Курс лекцій 2.2 MB
  Соціальноекономічний стан аграрного виробництва. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного виробництва Державна політика щодо сільськогосподарського виробництва у період існування Радянського Союзу Економіці належить виняткова роль у забезпеченні життя суспільства як сфери виробництва і відтворення матеріальних благ.
47974. Концепція проекту. Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності 277.5 KB
  Концепція проекту План лекції: Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності. Структура інвестиційного проекту.Життєвий цикл проекту та його кроки 4.Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності Проект є організаційною формою реалізації процесу інвестування.
47975. Будівельна механіка. Конспект лекцій 1.73 MB
  Перший тип опори представлений на рис. Схематично її зображують у вигляді одного стержня з двома ідеальними без тертя шарнірами на кінцях рис. Другий тип опори рис.Схематично опора другого типу зображується за допомогою двох стержнів з ідеальними шарнірами на кінцях; верхній шарнір є загальним для обох стержнів рис.
47976. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.97 MB
  Усе це вказує на потребу формування знань вмінь навичок з безпеки життєдіяльності як необхідної умови безпечного та повноцінного життя людини. Безпека життєдіяльності людини. Безпека життєдіяльності людини. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч.