35089

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності

Книга

Информатика, кибернетика и программирование

Вступ В розділах посібника користувачі зможуть отримати поглибленні знання: зі створення інформаційних систем ділового та юридичного призначення у середовищі СУБД MS Access зі створювання електронних шаблонів з полями форм для юридичних та інших документів зі створення серійних документів на основі злиття табличних даних та зразка основного документа зі створювання та використовування макросів для автоматизації підготовки документів у MS Word та MS Excel. До виконання завдань необхідно обов'язково ознайомитися з теоретичними основами баз...

Украинкский

2013-09-09

3.25 MB

11 чел.

МВС України

Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ

Вишня В.Б., Косиченко О.О.

ІнформаційнЕ забезпечення
юр
идичної діяльності

навчальний посібник для студентів

Частина    2


Дніпропетровськ-2012


УДК 681.324(075)

Вишня В. Б., Косиченко О. О. "Інформаційне забезпечення юридичної діяльності" (Частина 2), 2012,     156 с. , ил.

Рецензенти:

 •  Алексєєв М.О, доцент, кандидат технічних наук, завідуючій кафедри програмного забезпечення  комп’ютерних систем Національного гірничого університету.   

 •  Габринець В. О, професор, доктор технічних наук , завідувач кафедрою "Інформаційних технологій та інформаційних систем" Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.

Навчальний посібник призначений для вивчення курсу "Інформаційне забезпечення юридичної діяльності". Посібник (частина 2) складається з 4 розділів, в яких докладно розглянуті відповідні теми названого курсу. Наведено багато прикладів і вправ для самостійної роботи, що буде корисним для вивчення викладеного матеріалу.

 

Розраховано на   студентів  ННІ “Правознавство”  очного та заочного навчання. Бібліогр.  9 назв.

Друкується за рекомендацією Вченої Ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Вступ

В розділах посібника користувачі зможуть отримати поглибленні знання: зі створення інформаційних систем ділового та юридичного призначення у середовищі СУБД MS Access, зі створювання електронних шаблонів з полями форм для юридичних та інших документів, зі створення серійних документів на основі злиття табличних даних та зразка основного документа, зі створювання та використовування макросів для автоматизації підготовки документів у MS Word та MS Excel. Крім того у посібнику розглянуто вивчення використання програми MS Outlook, яка входить у склад MS Office, архівація файлів та захист від комп'ютерних вірусів.


1. Створення інформаційних систем у
MS Access.

Вивчення MS Access по трудомісткості і кількості нових понять на рівні користувача складніше, ніж MS Word і MS Excel. До виконання завдань необхідно обов'язково ознайомитися з теоретичними основами баз даних і порядком виконання основних операцій у СУБД MS ACCESS. Обсяг, у якому потрібно вивчити  СУБД MS Access наступний:

 •  Інтерфейс MS Access. Проектування бази даних. Структура бази даних.
 •  Таблиці. Основні типи полів таблиць. Ключові поля. Складені ключі. Властивості полів таблиць. Поняття маски і формату. Заповнення таблиць даними
 •  Схема даних БД. Створення і використання зв'язків між таблицями. Властивості зв'язків.
 •  Поняття запиту до БД. Найпростіші запити, що використовують одну таблицю. Сортування, умови відбору, параметри. Різні види запитів - вибірки, створення таблиць, відновлення, додавання, видалення на прикладі однієї таблиці. Запити, побудовані з використанням більш ніж однієї таблиці. Різні види запитів. Групові функції в запитах. "Построитель" виражень.
 •  Форми. Створення простих форм для введення даних у довідники за допомогою майстра. Розходження між формами "у стовпець", стрічковий і табличний. Властивості форми і полів у формі, їх зміни в режимі конструктора. Самостійне створення форми. Уведення довідкових даних з використанням форм.
 •  Різні елементи конструктора форм: написи і поля, вимикачі, групи і перемикачі, прапорці і малюнки, лінії, прямокутники. Використання у формах списків і полів зі списком.
 •  Підлеглі форми. Створення складних форм. Поля зв'язку основної і підлеглої форм. Створення підлеглої форми, заснованої на запиті з умовою, прив'язаним, до поля основної форми.
 •  Звіти. Створення простих звітів за допомогою майстра. Розходження між звітами "у стовпець", стрічковим і табличної. Властивості звіту і полів у звіті, їхньої зміни в режимі конструктора. Самостійне створення простих звітів. Сортування й угруповання і властивості груп.

Для вивчення основних навичок роботи з MS Access у цьому посібнику використана предметна область – спрощена задача про облік операцій із клієнтами деякої фірми. Аналоги цієї задачі існують як у юридичної, так і в комерційній діяльності. Цей приклад обраний по одній простій причині. В даний час у діловому світі швидко розвивається використання інформаційних систем для керування відносинами з замовниками - клієнтами. Це так називані системи керування відносинами з замовниками (CRM - customer relationship management). Функції цих систем - аналіз клієнтської бази даних, класифікація замовників, їхнє ранжирування, простежування історії відносин фірми та клієнтів, моделювання варіантів поводження та інші задачі, а в остаточному підсумку – поліпшення роботи фірми, поліпшення якості обслуговування клієнтів і збільшення прибутку. Такі системи у своєму розвитку стають не просто інформаційними, а інформаційно-аналітичними, що допомагають підготовляти і приймати найкращі рішення в процесі керування.

У нашій, спрощеної постановці база даних складається з двох взаємозалежних основних таблиць і декількох простих таблиць-довідників, яки будемо використовувати для заповнення таблиць даними. Потім задача одержує подальший розвиток. Будуть створені необхідні запити, форми, звіти і т.п.

Після пророблення всіх практичних робіт, у підсумку, студент повинний уміти:

 •  створювати базу даних і її таблиці.
 •  зв'язувати таблиці в схему даних.
 •  створювати форми введення (прості і складні).
 •  за допомогою запитів створювати розрахункові завдання.
 •  створювати звіти різного типу

1.1.       ПРАКТИЧНі ЗАНЯТТЯ №1- №2  (4 години)

СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ  БАЗИ ДАНИХ та ЗАПОВНЕННЯ ЇХ даними

Протягом цих занять будуть вивчені питання створення файлу БД,  створення й заповнення таблиць БД. По-перше необхідно ознайомитися з основними поняттями СУБД MS Access по методичним вказівкам і довідковій системі MS Access. Потім необхідно створити і відредагувати багато-табличну базу даних.

1.1.1.  Підготовка до ПРАКТИЧНИХ занять. ЗАГАЛЬНІ теоретичні відомості.

Цей розділ необхідно прочитати в першу чергу, потім перейти до практичної роботи до розділів 5 і 6.

Основні визначення

Сучасні інформаційні системи характеризуються великими обсягами збережених даних, їх складною організацією, а також високими  вимогами до швидкості й ефективності обробки цих даних.  Це  стає можливим тільки при використанні спеціальних програмних засобів - систем управління базами даних (СУБД).

База даних (БД) - це пойменована сукупність даних, що відносяться до визначеної предметної області.

Система управління базами даних  - це комплекс програмних і мовних (мовні засоби – це мови програмування, яки можна використовувати в середовищі СУБД, наприклад VBA, SQL та інші)  засобів, необхідних для створення, обробки баз даних і підтримки їх в актуальному стані.

Основна особливість СУБД – це наявність процедур для введення і збереження не тільки самих даних, але й описів їхньої структури.

Майже всі сучасні СУБД засновані на реляційної моделі даних. Назва "реляційна" зв'язане з тим, що  кожен запис у кожної таблиці такій базі даних містить інформацію, що відноситься (related)  тільки до одного інформаційного об'єкта (наприклад у таблиці Клієнти кожна запись містить інформацію про тільки одного клієнта). Крім того, з даними про два інформаційні об'єкти можна працювати як з єдиним цілим, заснованим на значеннях зв'язаних між собою даних.

Усі дані в реляційної БД представлені у виді таблиць. Кожен рядок таблиці містить інформацію  тільки про один об'єкт і називається записом. Стовпець таблиці містить  однотипну   для всіх записів  інформацію і називається полем.   

Для успішного функціонування бази даних важлива правильна організація даних у ній. При визначенні структури даних у базі  виділяють наступні основні поняття:

Клас об'єктів - сукупність об'єктів, що володіють однаковим набором властивостей.

Наприклад, у базі дані фірми по обліку операцій із клієнтами  класами об'єктів є:

 •  клас об'єктів - клієнти,
 •  клас об'єктів - операції.

Для кожного окремого об'єкта з даного класу об'єктів у таблиці створюється  окремий запис.

Властивість (атрибут) - визначена частина інформації про деякий об'єкт.  Зберігається у виді стовпця (поля) таблиці. Наприклад, прізвище, ім'я, по батькові - це властивості (поля) для об'єкта Клієнт.

Зв'язок (відношення) - спосіб, яким зв'язана інформація про різні об'єкти.

Поняття зв'язку.  Типи зв'язків між об'єктами БД.

Основними структурними  компонентами бази даних є таблиці. При визначенні складу таблиць треба керуватися правилом:

у кожній таблиці повинні зберігатися дані тільки про один клас об'єктів.

Якщо в базі даних потрібно зберігати дані про декілька об'єктів, то необхідно створювати декілька таблиць. Наприклад, в одній таблиці не можна зберігати   анкетні дані клієнта і види товарів, з якими він виконував операції, тому що це властивості різних класів об'єктів.

Зв'язок між таблицями здійснюється за допомогою загальних полів.

Зв'язки між будь-якими двома таблицями бази даних відносяться до одного з трьох типів:

 •  "один-к-одному" ("один -до-одного") (1:1),
 •  "один-ко-многим) ("один -до-багатьох") (1:М),
 •  ("много-ко-многим") ("багато -до-багатьох") (М:М).

Зв'язок типу "один-к-одному" (1:1)

При цьому типі зв'язку кожний запис в одній (із двох зв'язаних) таблиці відповідає не більш одному запису в іншій таблиці і назад. Цей вид зв'язку зустрічається досить рідко, в основному в тих випадках, коли частина інформації про об'єкт або рідко використовується, або є конфіденційної. Така інформація зберігається в окремій таблиці,  що захищена від несанкціонованого доступу.

Зв'язок типу "один-ко-многим"(1:М)

При такому типі зв'язку кожний запис в головній (батьківської) таблиці відповідає кількам записів у зв'язаній з нею підлеглій (дочірньої) таблиці. Кожному запису в підлеглій таблиці відповідає тільки один запис у головній таблиці. Це найбільш розповсюджений тип зв'язків. Для його реалізації використовуються дві таблиці. Одна з них представляє сторону "один" – головна таблиця, інша - сторону "много" – підлегла таблиця.  

Наприклад, потрібно мати інформацію про клієнтів і результати операцій з ними (дата, сума і т.д.). Якщо все це зберігати в одній таблиці, то обсяг таблиці  (кількість полів кількість записів) невиправдано зросте, тому що в ній для кожного запису  про чергову угоду повинні повторюватися  всі анкетні дані про клієнта.  Оскільки Клієнт і Операції - це різні класи об'єктів, тому і  їх властивості  повинні зберігатися в окремих таблицях.

Рішенням цієї задачі є створення двох таблиць (поки тільки двох). Умовно назвемо їх Клієнти й Операції. У кожній з них зберігаються відповідні властивості (атрибути). Для зв'язку цих таблиць потрібно використовувати тільки частину інформації про клієнта, з яким виконується операція. Але вона повинна однозначно визначати кожного клієнта серед усіх. Такою інформацією може з'явитися, наприклад, КодКлієнта (він унікальний для кожного клієнта).  У таблиці з боку "один" (у нашому прикладі Клієнти) такі поля називаються  ключовими.  Основна вимога до значень у ключових полях - це їхня унікальність для кожного запису (тобто вони не повинні повторюватися у таблиці).

Зв'язок типу  "много-ко-многим"(М:М)

При такому типі зв'язку безлічі записів в одній таблиці відповідає безліч записам у зв'язаній таблиці. Більшість сучасних СУБД безпосередньо не підтримують  такий тип зв'язку.  Для його реалізації такий зв'язок розбивається на два зв'язки типу "один-ко-многим". Вводиться одна додаткова таблиця. Відповідно, для збереження інформації будуть потрібні вже три таблиці: дві з боку "много" і одна з боку "один". Зв'язок між цими трьома таблицями також здійснюється по загальних полях. Використання зв'язків такого типу виходить за рамки нашої роботи.

Зв'язки між таблицями встановлюються також у наступних випадках:

 •  при побудові, запитів до створеної БД
 •  шляхом зв'язування таблиці БД з таблицею іншої бази даних.

Відзначимо, що в реляційній базі даних можуть бути й окремі таблиці, не зв'язані з жодною інший таблицею.

Структура СУБД MS Access

MS Access - це функціонально повна реляційна СУБД, що працює в середовищі операційної системи Windows (98, 2000, XP). MS Access дозволяє створювати складні бази даних, при цьому визначається  структура таблиць і зв'язки між ними. MS Access має систему створення запитів, звітів і форм будь-якої складності. У Access, як у будь-якому додатку Windows, можна використовувати всі можливості обміну даними між додатками Windows (DDE і OLE), що дозволяє включити в базу даних графічну і звукову інформацію з інших додатків.  У Access база даних містить у собі всі об'єкти, зв'язані зі збереженими даними.

Об'єктами MS Access є:

 •  таблиці, що є основними об'єктами, у них зберігаються дані, які можна переглядати, редагувати, додавати.
 •  форми, за допомогою яких можна виводити дані на екран у зручному виді, переглядати і змінювати їх.
 •  запити – які дозволяють цілеспрямовано і швидко вибирати і необхідну інформацію з таблиць і робити з нею необхідні дії.
 •  звіти – за допомогою яких можна створювати різні види інформаційних документів для друку.
 •  макроси і модулі, що дозволяють автоматизувати роботу з базою даних.

Всі об'єкти  Access зберігаються в одному файлі з розширенням  mdb, наприклад,  файл БД з іменем Робота з клієнтами.mdb. В інших СУБД збереження усіх об'єктів бази  даних може бути організоване інакше.

Початок роботи з MS Access

Після запуску MS Access на екрані з'явиться робочий екран програми   MS Access, у верхньому рядку  якого розташоване Головне меню, а  під  ним  панель інструментів. Вона містить кнопки, що дублюють дії команд головного меню.  (За допомогою команди Вид Панели инструментов Настройка можна самостійно визначити, яки з них будуть відображені на екрані.)

Рис. 1. Початкове вікно MS Access.

У середній частині робочого екрану розташоване початкове вікно, що складається з двох полів. Верхнє поле "Создание базы данных" пропонує створити нову БД і містить дві кнопки для вибору способу її створення: за допомогою "Конструктора" - ( Новая база данних) чи за допомогою майстра - (Мастера, страницы и проекты баз данных). Нижнє поле цього вікна пропонує відкрити вже створену раніше БД – (Открыть базу данных)

Після вибору варіанту Нова база даних  та Access  запитує ім'я для файлу, у якому буде зберігатися та створюватися база даних і відкриває вікно  Файл новой базы данных. Ви вводите ім'я вашої майбутньої БД, вибираєте місце на жорсткому диску для його збереження й  ОК. Далі створюються необхідні об'єкти БД (таблиці, зв'язки між таблицями та інше). Зверніть увагу, що в MS Access ім'я файлу задається перед створенням нової бази, а не після того, як вся робота виконана й залишається тільки зберегти результат (як, наприклад ми робимо, в MS Word або MS Excel). Зроблено це з міркувань забезпечення збереження даних. Всі зміни, внесені в базу даних, відразу ж відображаються й у її файлі (а тому програмі MS Access із самого початку треба знати імена файлу бази даних, яка ще буде створена). Таким чином, зводиться до мінімуму ризик втрати важливих даних навіть при непередбачених збоях (наприклад таких, як відключення електроживлення).

Після вибору варіанту Мастера, страницы и проекты баз данных Access запрошує створити базу даних, використовуючи деякі стандартні теми додатків зі своєї бібліотеки. Ці додатки містять у собі весь необхідний набір об'єктів: таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі. З запропонованих прикладів можна вибрати придатний і на його основі створити  свою БД. Після цього користувачу залишається тільки ввести в таблиці потрібні дані.

Майстер баз даних не може враховувати всі нюанси конкретного застосування БД, тому створений в такий спосіб варіант БД  можна відкоригувати, використовуючи Режим Конструктора для потрібних об'єктів БД.

Створення нової бази даних за допомогою Конструктора

Після запуску Access потрібно клацнути на кнопці  Новая база данных у вікні Miсrosoft Access  і в запропонованому діалоговому вікні задати ім'я для файлу БД.   Після цього на екрані з'являється вікно бази даних (Мал.2), з якого можна одержати доступ до всіх  її об'єктів: таблицям, запитам, звітам, формам, макросам, модулям.

Для створення нової таблиці потрібно вибрати об'єкт Таблицы  і вибрати спосіб створення таблиці – Создание таблицы в режиме Конструктора.

Потім з'являється вікно Новая таблица, де вибираємо Конструктор.

Рис.2. Вікно "Новая таблица"


Після цього Access виводить вікно
Конструктора  таблиці (Рис. 3), у якому задаються імена, типи і властивості полів для створюваної таблиці.

Рис. 3.  Вікно Конструктора таблицы

Ім'я поля не повинне перевищувати 64 символи  і у ньому не можна використовувати символи:  знак - !, крапку, прями  дужки  -   [   ]   і   апостроф -  ',

В імені поля можна використовувати пробіл, але тільки не на початку імені. 

ПРИМІТКА: Якщо ім'я складається з двох чи більш слів, рекомендується їх записувати разом, роблячи перші букви слів заголовними, наприклад, словосполучення "загальна сума" як ім'я буде наступним: ЗагальнаСума. Такий підхід зв'язаний насамперед з тим, що якщо надалі прийдеться автоматизувати роботу бази даних у допомогою модулів запрограмованих мовою програмування Visual Basic for Applications (VBA), це не буде суперечити правилам іменування об'єктів програм.

Кожен рядок у стовпці Тип данных є полем зі списком, елементами якого є типи даних Access (таблиця 1). Тип поля визначається характером даних, що вводяться в його. Серед типів даних Access є  спеціальний тип - Счетчик. У поле цього типу Access автоматично нумерує рядки таблиці в зростаючій послідовності. Редагувати значення такого поля неможливо!  

Кожне поле має індивідуальні властивості, по яких можна установити, як повинні зберігатися, відображатися й оброблятися дані. Набір властивостей поля залежить від  обраного типу даних. Для визначення властивостей поля  використовується бланк  Свойства поля  в нижній частині вікна конструктора таблиць.

Размер поля - визначається тільки для текстових  і Memo-полів; указується максимальна кількість символів  у даному полі. За замовчуванням довжина текстового поля складає 50 символів

Формат поля – визначається для полів числового типу, типу Денежный, полів типу Счетчик  і  Дата/Время. Вибирається один з форматів представлення даних.

 •  Число десятичных знаков - визначає кількість розрядів у дробовій частині числа.  

 •  Маска ввода - визначає  шаблон для введення даних. Наприклад, можна установити роздільники (наприклад символ " - " або символ " / " при введенні телефонного номера
 •  Подпись поля - містить напис, що може бути виведена поруч з полем у  формі чи звіті ( даний напис може і не збігатися  з ім'ям поля, а також може містити пояснення).
 •  Значение по умолчанию -  містить значення, установлюване за замовчуванням у даному полі таблиці. Наприклад, якщо в поле Місто ввести значення за замовчуванням Дніпропетровськ, то  при введенні записів  про проживаючих в Дніпропетровську, це поле можна пропускати, а відповідне значення (Дніпропетровськ) буде введено автоматично. Це полегшує введення значень, що повторюються частіше інших.
 •  Условие на значение - визначає безліч значень, що користувач може вводити в це поле при заповненні таблиці. Ця властивість дозволяє уникнути введення неприпустимих у  даному полі значень.   Наприклад, якщо вартість операції з клієнтом не може перевищувати 15000 гр., то для цього поля можна задати умову на значення:    <=15000    .  
 •  Сообщение об ошибке - визначає повідомлення, що з'являється на екрані у випадку введення  неприпустимого значення.
 •  Обязательное поле - установка, що вказує на те, що дане поле вимагає обов'язкового заповнення для кожного запису. Наприклад, поле ДомашнійТелефон  може бути порожнім для деяких записів ( значення "Нет" в даній властивості). Поле Прізвище ні як не може бути порожнім для жодного запису (значення "Да").
 •  Пустые строки - установка, що визначає, чи допускається введення в дане поле порожніх рядків ("  ").
 •  Индексное поле - визначає прості індекси для прискорення пошуку записів.

Для збереження структури таблиці потрібно ввести команду Файл/Сохранить й у вікні Сохранение    ввести ім'я таблиці.
Таблиця 1.    Типи даних MS Access.

Тип даних

Використання

Текстовый

Алфавітно-цифрові дані (до 255 символів)

Mеmо

Алфавітно-цифрові дані, тексти ( до 64 000 символів)

Числовой

Різні числові дані (має кілька форматів: целое, длинное целое, с плавающей запятой

Дата/Время

дата чи час в одному з пропонованих Access форматів

Денежный

Грошові суми, що зберігаються з 8 знаками  в десятковій частині. У цілій частині кожні три розряди розділяються комою.

Счетчик

Унікальне довге ціле, яке створюється  Access для кожного нового запису

Логический

Логічні дані, що мають значення  Истина  чи   Ложь

Объект OLE

Картинки, діаграми й інші об'єкти OLE з додатків Windows

Гиперссылка

У полях цього типу зберігаються гіперпосилання, що являють собою шлях до файлу на твердому диску, або адрес в мережах Internet чи Intranet.

ПРИМІТКА.  Крім перерахованих вище типів даних у списку є елемент Мастер подстановок, що дозволяє представити значення полів у виді простого чи комбінованого списку. Додаткові властивості такого поля  представлені на вкладці Подстановка вікна конструктора таблиць (буде розглядатися нижче)

Створення таблиць за допомогою "Мастера таблиц"

Створюючи таблицю за допомогою Мастера таблиц потрібно у вікні бази даних перейти на вкладку Таблицы, натиснути кнопку Создать і вибрати спосіб створення  Мастер таблиц.   Так само, як і Мастер баз данных, Мастер таблиц пропонує безліч готових структур таблиць по різним тематикам. Користувач може вибрати придатну таблицю і її  поля. При необхідності створену в такий спосіб таблицю можна відкоригувати, відкривши її в режимі конструктора.

На відміну від Мастера баз данных,  Майстер таблиць створює лише одну таблицю, яку  потрібно доповнити безліччю інших необхідних об'єктів для одержання закінченого додатка.                                                                                                                                        

Визначення ключових полів

При створенні багато-табличної бази даних важливо правильно задати ключ для кожної таблиці і визначити зв'язки між таблицями.

При створенні таблиці за допомогою Конструктора, Access може автоматично створити первинний ключ, поставивши перед першим зазначеним у структурі полем  поле Код і задавши для нього тип Счетчик. Для цього при збереженні таблиці в запиті на автоматичне визначення ключа потрібно відповісти Да. Такий автоматично визначений ключ не буде коректний у більшості випадків. Ключ  кожної таблиці повинний визначати сам розроблювач БД.

Для того, щоб визначити яке-небудь поле таблиці ключовим, потрібно установити курсор у рядку з ім'ям цього поля і натиснути на кнопку Ключевое поле  - на панелі  інструментів чи увести команду Правка / Ключевое поле. Після цього в рядку  поруч з ім'ям цього поля з'явиться зображення ключа.

Ключ таблиці можна задати за значенням декількох полів. Для цього використовуючи додатково клавішу Ctrl варто виділити кілька полів і натиснути кнопку "Ключевое поле". У результаті ліворуч від кожного з виділених полів  з'явиться маркер ключового поля , що інформує про те, що поле включене в первинний ключ таблиці.

Визначення зв'язків  між таблицями

При  реалізації  відносин  "один-ко-многим" і "много-ко-многим" усі дані  розбиваються на кілька таблиць і визначаються ключові поля, що забезпечують зв'язок таблиць.  

Для зв'язування таблиць велике значення має поняття відповідності типів даних: щоб зв'язати дві таблиці, поля для зв'язку повинні мати у більшості випадків одинакові  типи даних.

Увага! Для полів типу Счетчик є свої особливості. Тільки одне з полів, що зв'язуються, може мати тип Счетчик.  Справа в тім, що Счетчик є числовим полем, розміром "длинное целое", але його особливість полягає в тім, що MS Access автоматично привласнює полю  такого типу послідовні неповторювані цілі числа як значення. Оскільки значення поля типу Счетчик привласнюються автоматично, ми не можемо створити зв'язок, що поєднує два поля типу Счетчик. У цьому випадку в головній таблиці, пари таблиць яки зв'язуються, ключове поле повинне мати тип Счетчик, а в підлеглій таблиці з цієї пари відповідне поле повинне мати тип Числовой - довге ціле.

Зв'язки типу "один-ко-многим" (1:М) здійснюються завжди по унікальному ключі головної ("батьківської" таблиці). Ключем зв'язку (це вже буде зовнішній ключ!) у "дочірньої", підлеглій таблиці є або деяка частина її унікального ключа (якщо він складається з декількох полів!), або поле, що взагалі не входить до складу первинного унікального ключа підлеглої таблиці.

Після визначення структури таблиць БД потрібно вказати  Access  спосіб, яким ці таблиці зв'язані.  

Для визначення зв'язків потрібно перейти у вікно бази даних і виконати команду Сервис Схема данных на панелі інструментів чи натиснути кнопку Схема данных. Після цього Access відкриє  вікно Схема данних   і вікно Добавление таблицы. У вікні Добавление таблицы потрібно виділити імена таблиць, що додаються в схему даних, і натиснути на кнопку Добавить. Після цього вікно можна закрити.  

У вікні Схема даних з'являться імена всіх зазначених таблиць разом зі списками полів.  Імена загальних полів виділені напівжирним шрифтом.  Потрібно  виділити ключове поле таблиці, натиснути кнопку миші, перетягнути її курсор на аналогічне поле в таблиці, що зв'язується (підлеглої), після чого кнопку миші відпустити. У результаті з'явиться діалогове вікно Изменение связи (Рис. 4).

У цьому вікні Access заповнив перший рядок ім'ям поля, по якому зв'язувалися таблиці. Щоб у зв'язаних таблицях не порушувалася цілісність даних, потрібно клацнути по прапорці Обеспечение целостности данных.

Цілісність ("целостность" – рос.),  від англ. integrity – недоторканність, схоронність) – розуміється як правильність даних БД у будь-який момент часу. Але ця мета може бути досягнута лише у визначених межах: СУБД не може контролювати правильність кожного окремого значення, що вводиться в базу даних (хоча кожне значення можна перевірити на правдоподібність). Наприклад, не можна знайти, що значення, що вводиться, 5 (номер дня тижня) у дійсності повинне бути 3.  З іншого боку, значення 9 буде помилковим і СУБД повинна його відкинути. Однак для цього їй варто повідомити, що номера днів тижні повинні належати набору (1,2,3,4,5,6,7). Підтримка цілісності бази даних може розглядатися як захист даних від невірних змін чи  руйнувань (не плутати з незаконними змінами і руйнуваннями, що є проблемою безпеки). Сучасні СУБД мають ряд засобів для забезпечення підтримки цілісності (так само, як і засобів забезпечення підтримки безпеки).

Примітка: Підтримка зв'язаної цілісності даних означає, що Access при  коректуванні бази даних забезпечує для зв'язаних таблиць контроль за дотриманням наступних умов:

 •  у підлеглу таблицю не може бути доданий запис зі значенням ключа зв'язку, що не існує в головній таблиці;
 •  у головній таблиці не можна видалити запис, якщо не вилучені зв'язані з нею записи в підлеглій таблиці;
 •  зміна значень ключа зв'язку в записі головної таблиці неможлива, якщо в підлеглій таблиці є записи, зв'язані з нею.

Рис. 4.  Діалогове вікно Изменение связей

Після цього Access  унеможливить запис у не ключову таблицю  такого значення загального поля, якого немає в таблиці ключової.

Після встановлення цілісності даних  Access  включає  ще дві додаткові опції:

 •  "Каскадное обновление связанных полей" – це означає, що при зміні якого-небудь значення ключового поля в головній таблиці Access автоматично обновить  значення цього поля для відповідних записів у всіх зв'язаних з нею підлеглих таблицях. Наприклад, якщо в одного з клієнтів у таблиці Клієнти змінився КодКліента , то він автоматично повинний помінятися й у таблиці Операції.
 •  "Каскадное удаление связанных полей" означає, що при видаленні одного із записів у ключовій таблиці будуть вилучені також записи  в таблиці з боку "багато", що мають таке ж значення ключа. Наприклад, якщо з таблиці Клієнти видалити запис про одного з клієнтів, то усі записи про результати проведених з ним ділових операцій будуть вилучені автоматично. Каскадне видалення підлеглих записів виконується на всіх рівнях, якщо цей режим заданий на кожнім рівні.

ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ, потрібно клацнути по кнопці Создать. Access намалює лінію  між таблицями у вікні Схема даних, що вказує на наявність зв'язку між ними.  На кінці лінії в таблиці з боку "один" (Клієнти) буде намальована цифра 1, а  на іншому  кінці,  у таблиці  з боку "багато" (Операції) - символ нескінченності   . Після закриття цього вікна усі встановлені зв'язки будуть збережені.

Рис. 5. Схема даних

Використання режиму таблиці

Уведення, редагування і перегляд даних

Для здійснення цих  дій потрібно відкрити базу даних у режимі таблиці:

 •  перейти у вікно бази даних  на вкладку Таблицы
 •  виділити ім'я потрібної таблиці і клацнути по кнопці Открыть.

Використовуючи горизонтальну і вертикальну смуги прокручування, можна  переміщатися  на нові  поля чи записи таблиці.

У режимі таблиці можна не тільки переглядати дані, але і редагувати їх.  Для цього використовуються звичайні прийоми редагування і клавіші переміщення між записами.

Якщо потрібно видалити запис  цілком, то потрібно виділити її і натиснути клавішу Delete.

Для вставки нового запису в середині таблиці потрібно виділити рядок, перед яким повинен розташуватися новий запис, і натиснути клавішу Insert. На порожньому рядку, що з'явиться, потрібно ввести дані.

Для виділення повного запису потрібно клацнути мишею на області маркірування даного запису.  

Для виділення значення поточного поля використовується подвійний щиглик миші на ньому.

Після закінчення  введення чи редагування даних таблиці потрібно виконати команду Файл/Сохранить записи. Для полегшення введення і редагування даних Access дає  комбінації "гарячих" клавіш, призначення яких можна подивитися в розділі Работа с данными  у довідкової системі  Access.

Використання "Мастера подстановок" при введенні даних у таблиці

Мастер подстановок дозволяє формувати для потрібного поля список значень, що може містити дані іншої  таблиці чи запиту, або складатися з фіксованого набору значень, який формується самим користувачем. В обох випадках Мастер подстановок полегшує введення даних, забезпечує їхню вірогідність. Взагалі, використання Мастера подстановок завжди підвищує якість даних бази даних.

Наприклад, у таблиці  Клієнти  поле ТипКлієнта можна заповнювати за допомогою додатково створеною таблиці-довідника ТипиКлієнтів. Це збавить від необхідності набирати на клавіатурі дані щораз при заповненні цієї таблиці,  запобіжить від появи помилок  при наборі і зробить уведення даних більш наочним. Можливий варіант і без створення додаткової таблиці, на підставі списку значень, який створив сам користувач, однак використання додаткової таблиці є більш універсальним і зручним методом.

Аналогічно при введенні даних у таблицю Операції при введенні даних у поле КодКієнта можна використовувати дані зі зв'язаної таблиці Клієнти. Для створення комбінованого списку потрібно ввійти в режим конструктора таблиці Операції, перейти в стовпчик Тип даних для поля КодКлієнта. Зі списку доступних типів полів вибрати  елемент Мастер  подстановок.

Перше діалогове вікно Мастера подстановок  пропонує вибрати джерело формування списку: на основі даних таблицы/запроса або фиксированный набор значений. У даному випадку потрібно вибрати перший варіант, тобто на основі даних таблиці.

У наступному вікні з приведеного списку таблиц/запросов варто вибрати таблицу/запрос, що є джерелом даних для списку. У нашому прикладі такою таблицею є таблиця Клієнти.

У третім вікні Мастера подстановок зі списку Доступные поля потрібно вибрати поля, значення яких фігурують у списку. У даному випадку можна вибрати поля Прізвище й Ім'я, що зроблять список більш інформативним. Після цього можна натиснути кнопку Готово для завершення процесу  проектування комбінованого списку.  Зберігши проект таблиці, можна  відкрити таблицю Операції і переглянути результат роботи.

Інша можливість використання Мастера подстановок - це створення списків з фіксованими значеннями. Він використовується в тих випадках, коли набір значень у поле строго обмежений.  Наприклад, поле ТипКлієнта в таблиці Клієнти може мати обмежений набір значень (усі типи клієнтів з якими працює фірма (постійний, випадковий, тимчасовий, посередник, VIP-клієнт і т.п.). Ніяких інших значень  у цьому полі бути не може. Щоб ввести однаковість у записах і уникнути помилок при введенні, це поле також можна представити у виді списку, який підготовлено Мастером подстановок. Процес створення списку схожий на описаний вище, але на першому кроці Мастера подстановок варто вибрати опцію Фиксированный набор значений. На наступному кроці потрібно створити список цих значень. Після чого можна завершити процес створення списку і зберегти зміни в структурі.  Тепер при введенні даних у поле ТипКлієнта немає необхідності  друкувати значення, а досить просто вибрати з пропонованого списку потрібне.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1.  Як створити таблицю бази даних? Чим визначається структура таблиці бази даних?
 2.  У якому режимі можна відредагувати структуру таблиці бази даних?
 3.  У якому режимі можна відредагувати запис таблиці бази даних?
 4.  Що таке ключове поле і які вимоги пред'являються до нього? Як у можна визначити ключове поле?
 5.  Для чого потрібно зв'язування таблиць бази даних? Що є необхідними умовами зв'язування таблиць бази даних?
 6.  Як виконується зв'язування таблиць бази даних? Як видалити зв'язок між таблицями бази даних?
 7.  Як видалити таблицю бази даних? Як видалити зв'язану таблицю бази даних?
 8.  Що  розуміють під класом об'єктів бази даних? Властивостями об'єктів?
 9.  Типи зв'язків "один-до-одного" і "один -до-богатьох". Як вони реалізуються в реляційних базах даних?
 10.  Як використовується Мастер подстановок?
 11.  Скільки баз даних може бути відкрито одночасно?
 12.  Які типи об'єктів можна побачити у вікні БД Access?
 13.  Які правила Access для імен об'єктів?
 14.  Яка мова програмування використовується в MS ACCESS?
 15.  Яке розширення прийняте для файлів БД?
 16.  Скільки таблиць може містити база даних ACCESS?
 17.  Чи можна змінити структуру таблиці після її створення?
 18.  Яка інформація може зберігатися в полях типу "об'єкт OLE"?
 19.  Які властивості поля повинні бути визначені обов'язково?
 20.  Для чого призначений значок " + " у лівому стовпці таблиці?

1.1.2. ЗМІСТ практичних занять №1 – №2

 1.  Запустити MS Access.
 2.  Створити  файл нової базі даних з  ім'ям "Група - Ваше прізвище" та зберегти його у папці Мои документы. Наприклад, "312 - Петренко".
 3.  Створити структуру ключової  таблиці БД, визначивши ключове поле ;  зберегти її з ім'ям Клієнти.
 4.  Ввести в  таблицю Клієнти 20 - 25 записів і зберегти їх.
 5.  Створити структуру  нової підлеглої таблиці БД і зберегти її, задавши ім'я  Операції.
 6.  Установити зв'язок з відношенням типу "один – до - багатьох" між таблицями Клієнти та Операції з забезпеченням цілісності даних.
 7.  Заповнити таблицю Операції даними (25-30 записів).
 8.  Перевірити  дотримання цілісності даних в обох таблицях.
 9.  Зберегти файл БД на жорсткому диску ПК і потім  скопіювати його на персональну дискету.

6. Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2

 1.  Запустите MS Access
 2.   Виберіть варіант "Новая база данных".  За замовчуванням буде запропоновано зберегти файл БД у папці Мои документы. Уведіть ім'я вашого файлу, потім ОК. З'явиться вікно бази даних Access. Тепер можна перейти до створення таблиць БД - основних її об'єктів.

3) Наша база даних буде складатися з двох основних таблиць та двох додаткових. У першої основної таблиці,   назвемо її Клієнти, будуть накопичуватися зведення про клієнтів фірми. Друга основна таблиця Операції буде містити дані про усі операції, зв'язані з клієнтами.

Перш ніж створювати основну таблицю Клієнти, створимо на початку в режимі конструктора просту додаткову таблицю-довідник. Вона буде використана при створенні основної таблиці і введенні даних.

Перша додаткова таблиця повинна мати ім'я ТипиКлієнтів і складатися з двох полів: КодТипа і ТипКлієнта

Поле КодТипа повинне мати формат Счетчик і його потрібно зробити ключовим. Клієнтів будемо розрізняти наприклад на таки типи: Реалізатор, Постійний, Випадковий, Важливий. Уведіть ці дані в поле Тип клієнта.

Для створення структури ключової таблиці Клієнти рекомендується використовувати режим конструктора.

Увага! У бланку Свойства треба обов'язково вказати довжину текстових полів, формат числових полів і дат. Поле КодКліента в таблиці Клієнти  треба зробити ключовим. Збіги не допускаються.

 1.  Структура таблиці Клієнти може бути наступною:

Тип поля КодТипу визначимо за допомогою майстра підстановок з використанням таблиці ТипиКліентів. У якості доступних візуально при підстановці полів вибрати із таблиці ТипиКлієнтів одне поле ТипКлієнта .

Уводити дані в таблицю Клієнти рекомендується в режимі таблиці (треба ввести 20-25 записів). Для збереження введених записів потрібно просто закрити вікно таблиці.

6. Структура таблиці Операції може бути наступною:

 Обов'язково треба визначити потрібні формати  і  довжини полів у бланку Свойства.

Тип поля КодКлієнта для цієї таблиці будемо визначати Мастером подстановок, використовуючи при заповненні підстановку даних з таблиці Клієнти. У якості доступних візуально при підстановці полів вибрати Прізвище й Ім'я. У якості підпису стовпця використовуйте рядок "Клієнт". Для поля Сума виберіть тип даних "Числовой" або "Денежный" (у поле "число десятичных знаков"  на вкладці Общие в нижній частині вікна конструктора введіть значення  2 ). Поле ТипОперації  можна створити числовим або текстовим (операції можна позначати в такий спосіб: 1- купівля, 2 – продаж, 3 – бартер і так далі). Вводити приведені значення можна або вручну, або з використанням Мастера подстановок   (з допомогою фіксованого списку значень або з допомогою додаткової таблиці, з ім'ям, наприклад, КодОпер ).

6. Після визначення структур обох таблиць потрібно викликати вікно Схема данных і додати в схему даних обидві таблиці (Клієнти і Операції).

Увага!
Під час створення зв'язків між таблицями вони повинні бути
закриті

Далі установити у вікні Схема данних зв'язок між таблицями по полю  КодКлієнта.

У вікні Изменение связи  включити перемикач Обеспечение целостности данных. Після цього потрібно включити опції Каскадное обновление связанных полей і Каскадное удаление связанных полей.  Після цього закрити вікно Изменение связи.

 1.  У режимі таблиці ввести дані в таблицю Операції, використовуючи створений за допомогою Мастера подстановок список у поле КодКлієнта.  
 2.  Для перевірки дотримання цілісності даних при роботі з таблицями потрібно:
 •  змінити значення ключового поля (КодКлієнта) для одного з записів у таблиці Клієнти. Перейти в таблицю Операції і перевірити, чи змінилося в ній значення  загального поля для відповідних записів;
 •  видалити одну з записів у таблиці Клієнти. Перейти в таблицю Операції і перевірити, чи вилучені в ній відповідні записи.

Увага! Після редагування таблиці Клієнти потрібно спочатку зберегти в ній зміни, а потім переходити в "підлеглу" таблицю.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ № 3 - №4      

ЗМІНА СТРУКТУРИ І МАКЕТА  ТАБЛИЦЬ.
ДОДАВАННЯ ТАБЛИЦЬ.

СОРТУВАННЯ І ПОШУК ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ.

1. ЦІЛЬ РОБОТИ

Освоїти прийоми редагування проекту БД і макета таблиць, пошуку і сортування даних у СУБД ACCESS.

2. ЗАДАЧІ РОБОТИ

 •  Зробити зміни в проекті БД, макеті однієї з таблиць.
 •  Виконати пошук  і сортування записів у таблицях.
 •  Змінити деякі дані в таблицях

3. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

У результаті виконання всіх завдань треба пред'явить викладачеві файл своєї бази даних з усіма змінами.

4. ЗМІСТ РОБОТИ

 1.  Змінити структуру головної таблиці, додавши нові поля і  змінивши властивості для деяких полів, створених раніше.
 2.  Заповнити даними нові поля таблиці і перевірити, як працюють зміни у властивостях полів.
 3.  Змінити схему даних для багатотабличної БД.
 4.  Змінити макет однієї з таблиць БД.
 5.  Зробити сортування записів у таблицях по одному та декільком полям.
 6.  Знайти в таблицях записи, що задовольняють визначеним умовам, і замінити їхнього значення.

5.  Підготовка до ПРАКТИЧНИХ занять №3 – №4.
ЗАГАЛЬНІ теоретичні відомості.

5.1.  Зміна проекту бази даних

ПРОЕКТ БАЗИ ДАНИХ МІСТИТЬ У СОБІ СТРУКТУРИ УСІХ ТАБЛИЦЬ І ЗВ'ЯЗКи МІЖ НИМИ.

Можна змінити існуючі таблиці, змінити зв'язки, додати нові таблиці і т.д.

Проект уже створеної БД легко змінити. Однак потрібно враховувати, що деякі зміни в проекті БД (видалення полів, зміна типу і формату полів, зміна первинних ключів, зв'язків між таблицями) можуть привести до  втрати чи псування даних.  Тому до них варто прибігати у випадку крайньої необхідності. У будь-якому випадку Access  попереджає про можливу втрату даних і дає можливість відмовитися від  таких змін.

Щоб забезпечити себе від випадкових  помилок чи непередбачених наслідків, перед внесенням серйозних змін у проект БД варто зробити її резервну копію шляхом копіювання файлу бази даних.

Якщо зміни потрібно внести тільки в одну таблицю, то її копію можна зробити безпосередньо в Access. Для цього у вікні бази даних на вкладці Таблицы потрібно виділити ім'я таблиці та скопіювати її в буфер обміну (команда Правка/Копировать) і відразу ж уставити її з буфера обміну, задавши нове ім'я (команда Правка/Вставить).

5.1.1.  Зміна структури таблиць

У режимі Конструктора таблиці можна  змінювати імена, типи і властивості полів, порядок їхнього проходження, видаляти і додавати поля.

Для зміни імені поля потрібно перейти в рядок з ім'ям цього поля у вікні Конструктора  таблиці і внести зміни в стовпці Имя поля.  

Для вставки нового поля потрібно установити курсор на поле, перед яким воно буде вславлено,  і виконати команду Вставка - Столбец чи натиснути клавішу Insert. На порожньому рядку, що з'явився, потрібно ввести ім'я нового  поля і вибрати тип  даних для нього.  

Для видалення поля потрібно виділити рядок з його ім'ям і виконати команду Правка - Удалить чи натиснути клавішу Delete.

Для зміни типу  поля чи його формату потрібно в режимі Конструктора виділити це поле, перейти в стовпець Тип даних, розкрити список типів даних і вибрати потрібне значення. Аналогічно можна змінювати властивості поля, перейшовши в бланк Властивості.

Для збереження всіх змін   досить просто закрити вікно Конструктора.

5.1.2.  Видалення і перейменування  таблиць

У випадках, коли одна з таблиць БД містить застарілу чи непотрібну інформацію, її варто  видалити з проекту БД. Для цього потрібно виділити ім'я таблиці у вікні бази даних  натиснути  клавішу Delete чи виконати команду Правка / Удалить. Access відкриє діалогове вікно для  підтвердження скасування чи видалення.

Також для видалення таблиці можна використовувати команду Правка/Вырезать. У цьому випадку копія таблиці міститься в буфер обміну, відкіля її можна вставити в іншу БД.

Для зміни імені таблиці її також потрібно виділити у вікні бази даних і виконати команду Правка/Переименовать. Після чого Access дасть можливість увести нове ім'я таблиці.

5.1.3.  Зміна первинних ключів

Визначений на етапі проектування ключ  надалі може не  завжди однозначно визначати запис.  У цьому випадку ключ  потрібно визначати заново. Або колись потрібно скасувати невірно заданий ключ.

Для цього потрібно виконати команду Вид > Индексы. У вікні Индексы виділити рядок,  якій визначений ключовим, і натиснути клавішу Delete. Потім вікно Индексы можна закрити, а в структурі таблиці  визначити нове ключове поле.  Причому поле,  що раніше використовувалося як ключ, не завжди підлягає видаленню зі структури таблиці, тому що необхідність у його даних може залишитися.

5.1.4.  Редагування зв'язків

Якщо потрібно змінити вже існуючі зв'язки, то варто  перейти у вікно бази даних і  викликати вікно Схема данних ( команда Сервис/Схема данних).  

Перед  редагуванням зв'язків потрібно закрити всі таблиці, яких це стосується!

Для редагування існуючого зв'язку потрібно клацнути правою кнопкою миші на  її лінії. У контекстному меню, що з'явилось  буде усього дві команди: Изменить связь.. та Удалить (связь). Вибір першої команди дає діалогове  вікно Связи де потрібно змінити  існуючі установки.

Якщо в схему даних необхідно додати нову таблицю, то потрібно клацнути по кнопці на панелі елементів чи виконати команду  Связи > Добавить таблицу.  Після цього буде виведене вікно Добавление таблицы де потрібно вказати ім'я таблиці, що додається.

Деякі зі зв'язаних таблиць у схемі даних можна сховати. Для цього використовується команда Связи / Скрыть таблицу.  Зв'язки при цьому не порушуються, але в схемі даних таблиця не відображається. Це можна робити для різних довідкових таблиць, використовуваних, наприклад, Мастером подстановок.  Це роблять звичайно тільки при великій кількості таблиць-довідників для баз даних складної структури.

Для видалення непотрібної таблиці зі схеми даних потрібно  виконати команду Связи / Удалить таблицу 

5.2.  Зміна макета таблиці

Під макетом таблиці мають на увазі її представлення на екрані, чи зовнішній вигляд. Макет таблиці ніяк не зв'язаний з  її структурою. Тому якщо вимагаються чисто зовнішні зміни, те їх можна зробити  в режимі таблиці, не змінюючи її структуру.  Для установки параметрів макета таблиці використовуються відповідні команди  меню Формат.

5.2.1.  Зміна шрифту і зовнішнього вигляду осередків таблиці

Команда Формат > Шрифт виводить вікно діалогу, у якому можна вибрати тип шрифту, розмір, накреслення, колір. Обраний шрифт буде застосований  для всієї таблиці.

Команда Формат > Ячейки   встановлює параметри оформлення осередків у всій таблиці: наявність горизонтальних і вертикальних ліній сітки, їхній колір, колір фона осередків, оформлення.

Якщо потрібно установити шрифти й оформлення осередків, що будуть використані  за замовчуванням у всіх таблицях ( у тому числі і в знову створюваних ), то варто скористатися командою Сервис/Параметры. У вікні діалогу, що з'явилося, потрібно перейти на вкладку Режим таблицы і задати нові параметри оформлення.  

5.2.2.  Зміна висоти рядків і ширини стовпців у таблицях.

Висоту рядка і ширину стовпця таблиці можна змінити безпосередньо на екрані, установивши покажчик миші в область заголовка  стовпця чи рядка. Покажчик  прийме форму стрілки     . Після цього можна змінити ширину  стовпця чи висоту рядка, перетаскуючи їх границі як у MS Excel.

Команди Висота строки, Ширина столбца виводять вікна діалогу, де пропонується задати нову  висоту чи ширину, указавши її розмір у пунктах ( 1 пункт дорівнює 1/72  дюйма чи приблизно 0,035 см.). Можна також установити стандартну  висоту рядка і ширину стовпця, уключивши відповідну опцію. Якщо відразу важко підібрати ширину стовпця, то можна натиснути кнопку По ширине данных  і вона буде підібрана таким чином, щоб у нову ширину помістилися всі дані цього поля.

5.2.3. Зміна порядку проходження стовпців у таблицях.

За замовчуванням порядок стовпців у режимі таблиці збігається з послідовністю розташування полів у структурі таблиці. При перегляді таблиці цей порядок легко змінити, зробивши більш зручним.

Для цього в режимі таблиці варто цілком виділити потрібний стовпець, клацнувши на його заголовку. Щоб перемістити виділений стовпець, перенесіть область виділення в нове місце.

5.2.4.  Інші зміни макета таблиці

Команда Формат дає можливість внести в макет таблиці наступні зміни:

 •  Переименовать столбец  - задати нове ім'я стовпця, відмінне від імені відповідного поля в структурі таблиці. У структурі таблиць часто використовують скорочення в іменах полів. Це робить їх менш інформативними. При перегляді таблиць можна виправити цей недолік, перейменувавши відповідний стовпець.
 •  Скрыть столбцы  - сховати виділені стовпці при перегляді таблиці. Для виділення стовпця досить клацнути мишею в будь-якім місці стовпця.
 •  Показать столбцы - відображення діалогового вікна, у якому пропонується вибрати стовпці, необхідні для відображення на екрані.
 •  Закрепить столбцы - фіксувати виділені стовпці при перегляді таблиці. Зафіксовані в такий спосіб стовпці при прокручуванні таблиці ліворуч чи праворуч постійно присутні на екрані. Це значно полегшує читання таблиць, що містять багато полів.
 •  Освободить все столбцы  - скасування фіксації стовпців.

5.3.  Сортування даних

При відкритті таблиці MS Access виводить записи в послідовності, визначеної значеннями первинного ключа цієї таблиці. Якщо ключ не визначений, то записи виходять у послідовності їхнього введення. Для зміни послідовності  записів у таблиці використовується сортування.

Для сортування таблиці за значеннями тільки одного поля використовуються кнопки Сортування по зростанню    і Сортування по убуванню .  Потрібно установити курсор у будь-якім місці поля, по якому виконується сортування, і натиснути відповідну кнопку. Таблиця буде відсортована  за значеннями зазначеного поля.

Сортування таблиці по декількох полях  виконується за допомогою фільтра. Для цього потрібно відкрити таблицю і виконати команду Записи/Фильтр/Расширенный фільтр. З'явиться вікно Фильтр. У цьому вікні в рядку Поле из списка полей таблицы потрібно вибрати те поле, сортування по якому повинно виконуватися в першу чергу. У  рядку Сортировка в цьому ж стовпці бланку  вибрати тип сортування (по  зростанню чи убуванню). У наступному стовпці бланку вибирається поле, по якому буде проводитися сортування в другу чергу, і для нього вказується тип сортування. І так далі,  для всіх полів,  по яких буде проведене сортування. Після заповнення бланка сортування виконати команду Записи/Применить фильтр.

Сортувати таблицю по декількох полях має сенс тільки тоді, коли в поле, по якому сортуються записи в першу чергу,  є багато повторюваних значень. Сортування по другому полю буде проводитися вже тільки серед цих записів.

Якщо сортування по двох полях усе-таки не дає повного упорядкування записів, то можна вказати поля, по яких сортування буде здійснюватися в третю чергу і т.д.

Рис. 6.  Діалогове вікно "Поиск и замена"

5.4.  Пошук  даних

Зі збільшенням кількості записів пошук визначеної інформації ускладнюється. MS Access спрощує цей процес. Для проведення пошуку в таблиці потрібно відкрити цю таблицю, перейти на будь-який запис у поле, по якому передбачається вести пошук і виконати   команду Правка/Найти. З'явиться діалогове вікно Поиск и замена (Рис. 6).

У поле Образец  потрібно ввести шукане значення. У поле Совпадение можна установити  значення Поля целиком. У цьому випадку Access знаходить тільки ті записи, значення яких цілком збігається із шуканим. Можна провести пошук, вибравши значення з початку  поля чи С какой-либо частью поля  зі списку Совпадение. Ці способи пошуку самі повільні, але і самі надійні, тому що не вимагають повної відповідності шуканого значення заданому. У поле Просмотр потрібно вказати,   з якого запису вести пошук: Вверх/вниз від поточної чи по всіх записах таблиці.

За замовчуванням регістр при пошуку не враховується, але якщо при пошуку потрібно враховувати і спосіб написання потрібно включити опцію С учетом регистра. Якщо потрібно провести пошук не тільки в поточному полі, а у всій таблиці, то варто виключити опцію Только в текущем поле.

Розширити коло пошуку можна, застосувавши символи підстановки (аналогічно як узагалі у всіх програмах для Windows  і не тільки):

*  -  заміняє будь-яка кількість символів;

?   -  заміняє тільки один символ.

Наприклад, при пошуку "за зразком"   *ова  будуть знайдені усі прізвища, що закінчуються на ова: Петрова, Іванова, Смирнова.

Процес пошуку запускається натисканням кнопки Найти. При виявленні необхідного об'єкта Access виділяє його, а в рядку стану з'являється повідомлення Образец поиска обнаружен. Натиснувши кнопку Найти далее можна знайти наступні записи, що задовольняють умовам пошуку.

При необхідності знайдені значення можна замінити на які-небудь інші.  Цей процес аналогічний пошуку, але викликається командою Правка/Заменить.  Ця команда відкриє діалогове вікно Замена дуже схоже на вікно пошуку. У поле Образец указується замінний об'єкт, а в поле Заменить - нове його значення. Програма починає виконувати заміну після  натискання кнопки Найти далее. Вона знаходить і маркірує підлягаючий заміні об'єкт, але заміну не робить. Підтвердити заміну дозволяє кнопка Заменить, а скасувати її і продовжити пошук - кнопка Найти далее.

Сферу пошуку і заміни можна обмежити за допомогою опцій С учетом регистра і Только поле целиком. Якщо користувач абсолютно упевнений у  необхідності заміни всіх шуканих об'єктів, можна скористатися кнопкою Заменить все.

6. Порядок виконання завдань практичних занять №3 – №4.

6.1. У режимі Конструктора таблиці Клієнти зробити в її структурі наступні зміни:

 •  додати поля Місто, Адреса, Телефон;
 •  для поля Місто у властивості Значение по умолчанию задати значення: Дніпропетровськ.
 •  для поля Знижка ввести умову на значення:  >=0 AND <=20  і задати відповідне повідомлення про помилку.

6.2.  Дані в поля Місто, Адреса, Телефон вводити в режимі таблиці.

Відредагувати значення в поле ТипКлієнта, використовуючи список значень, створений Мастером подстановок.

Для декількох записів використовувати значення за замовчуванням у поле Місто.

В одній із записів спробувати внести в поле Знижка значення, більше 20.

6.3.  Викликати вікно для зміни схеми даних. Сховати одну з таблиць, включених у схему даних (наприклад, таблицю ТипКлієнта). Потім відобразити всі прямі зв'язки.

6.4.  Змінити макет таблиці Клієнти:                        

 •  зафіксувати стовпці Прізвище і КодКлиента.
 •  поле Місто поставити після поля По батькові;
 •  сховати стовпці Адреса, Телефон;
 •  залишити для стовпців тільки вертикальну сітку;
 •  установити довільно колір тла для записів;
 •  змінити шрифт для записів таблиці на курсив.

6.5.  Відсортувати таблицю Клієнти по наступних ознаках:

 •  зростанню в поле Прізвище;
 •  убуванню в поле Дата народження;
 •  убуванню в поле Знижка і зростанню у полі Прізвище.

6.6.  Знайти в таблиці Клієнти всі записи, що задовольняють наступним  умовам:

 •  клієнти, чиї прізвища починаються з визначеної букви;
 •  клієнти, дні народження яких у грудні 1980 року;
 •  знайти записи для клієнтів з визначеною знижкою і замінити для  них  її значення. Наприклад, знижку 10 замінити на 12.  

 

7.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1.  Що таке проект бази даних?
 2.  Як додати/видалити поле в структурі таблиці?
 3.  Як змінити шрифт записів і колір фону в таблиці?
 4.  Як змінити ширину стовпця і висоту рядка в таблиці?
 5.  Як відсортувати  записи по одному полю?
 6.  Як відсортувати  записи по  декількох полях?
 7.  Як зробити пошук і заміну даних у Access?
 8.  Як використовувати шаблони при пошуку даних?

 


Практичне ЗАНЯТТЯ №
2.9  (2 год.)

СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ НА  ВИБІРКУ.

1. ЦІЛЬ РОБОТИ

Освоїти принципи створення запитів на вибірку.

2. ЗАДАЧІ РОБОТИ

Створити запити-вибірки й одержати зведення про дані  з використанням різних критеріїв.

3. ЗМІСТ РОБОТИ

 •  Вивчити основні теоретичні положення (п. 5). Перейти до виконання роботи на комп'ютері згідно п.6.
 •  Створити прості запити до раніше створених таблиць.  
 •  Створити  запити з полями, що обчислюються.

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Звіт про пророблену роботу повинний містити файл створеної БД на дискеті.

5. ЗАГАЛЬНІ теоретичні ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Поняття запиту

Основна функція БД — видавати відповіді на запити, що надходять.

Якщо СУБД не уміє відповідати на запити, то всі її інші функції безглузді. Зрозуміло, що  можна сказати і про кваліфікацію користувача, якщо він не вміє задавати питання до бази даних.

Таблиці - це основні об'єкти Access, але основне призначення баз даних – це давати відповіді на запити користувачів. Запит у якомусь ступені аналогічний фільтру, тому що одна з основних функцій запиту - знайти і відібрати потрібні дані в базі даних. Однак вони дозволяють виконувати і багато інших дій.

Запити використовуються для перегляду, аналізу і зміни даних однієї чи декількох таблиць. Наприклад, можна використовувати запит для відображення даних з однієї чи декількох таблиць і відсортувати їх у визначеному порядку, виконати обчислення над групою записів.

Запити можуть служити джерелом даних для інших об'єктів Access: форм, звітів. Сам запит не зберігає дані, але дозволяє вибирати дані з таблиць і виконувати над ними різні операції.

ЗАПИТ - ЦЕ ЗВЕРТАННЯ ДО БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ   ПОШУКУ ЧИ ЗМІНИ ДАНИХ, У ВІДПОВІДНОСТІ с ЗАДАНИМи КРИТЕРІЯМи

У Microsoft Access існує кілька видів запитів:

 •  Запити на вибірку - Запит на вибірку є найбільше часто використовуваним типом запиту. Запити цього типу повертають дані з однієї чи декількох таблиць і відображають їх у виді таблиці, запису в який можна обновляти (з деякими обмеженнями). Запити на вибірку можна також використовувати для угруповання записів і обчислення сум, середніх значень, підрахунку записів і перебування інших типів підсумкових значень.
 •  Запити на зміну, що дозволяють модифікувати дані в таблицях (у тому числі видаляти, обновляти і додавати запису);
 •  Запити на створення таблиці, що дозволяють створити нову таблицю на основі даних однієї чи декількох існуючих таблиць,
 •  Запит з параметрами — це запит, що при виконанні відображає у власному діалоговому вікні запрошення ввести дані, наприклад, умова для повернення  записів чи значення, що потрібно вставити в поле. Можна розробити запит, що виводить запрошення на введення декількох одиниць даних, наприклад, двох дат. Потім Access може повернути всі записи, що приходяться на інтервал часу між цими датами.
 •  Запити на автопідстановку, що дозволяють автоматично заповнювати поля для нового запису;
 •  Перехресні  запити   - це спеціальні запити підсумкового типу. Такі запити дозволяють побачити значення, що обчислюються, у виді перехресної таблиці, що нагадує електронну таблицю. Перехресний запит служить для одержання аналітичного зрізу інформації.
 •  Запити до сервера, що дозволяють здійснювати вибірку даних із сервера (випадок реалізації мережного додатка – мережної бази даних);

Ми не будемо розглядати всі типи запитів, а познайомимося тільки з основними.

Запит на вибірку містить умови відбору даних і повертає вибірку, що відповідає зазначеним умовам, без зміни даних, що повертається.

Основна подібність між запитами на вибірку і фільтрами полягає в тім, що в тім і іншому випадку виробляється витяг підмножини записів з базової  таблиці чи запиту.

5.2. Створення запиту

Для початку створення запиту треба відкрити базу даних, і,  перейшовши на  вкладку Запросы  натиснути кнопку Создать. З'явиться вікно Новый Запрос для вибору способу побудови запиту ( мал. 1) .

Мал.  1  Діалогове вікно Новый Запрос

Конструктор - створює запит на основі порожнього бланка запиту.

Простой Запрос  - створює простий запит з визначених  полів.

Перекрестный запрос - створює запит, дані в який мають компактний формат, подібний до формату зведених таблиць ("сводных таблиц" – рос.) у Excel.

Повторяющиеся записи – створює запит, що вибирає записи, що  повторюються, з  таблиці чи простого запиту.

Записи без подчиненных  - створює запит, що вибирає з таблиці записи, не зв'язані з записами з іншої таблиці.  

При виборі  Конструктора через  діалогове вікно Добавление таблицы (мал. 2)  додаються імена таблиць у вікно конструктора запиту

Мал. 2.     Вікно Добавление таблицы

Вікно Добавление таблицы складається з трьох вкладок, що містять переліки об'єктів, пропонованих програмою для проектування запиту: Таблицы, Запросы і  Таблицы и запросы.  При виборі вкладки Таблицы  необхідно  виділити потрібну нам таблицю  з запропонованого  списку   і за допомогою кнопки Добавить можна додати кілька таблиць. Наприклад, на мал. 2 обрана таблиця Клієнты.

Імена таблиць повинні бути представлені у вікні Конструктора запросов (Мал.  3). 

            Рис. 3. Вікно конструктора запитів. Приклад введення умови.

5.2.1. Вікно "конструктора запроса"

Вікно  "конструктора запроса" (мал. 3) розділено на дві частини. У верхній частині знаходяться вікна таблиць зі списками полів. Ім'я кожної таблиці відображається в рядку заголовка такого вікна. На мал.3 представлені таблиці Клієнты та Операції.

Нижня частина є  Бланком запроса, або, як його називають,   QBE – областю (Query by Example – Запит за зразком). Тут указуються параметри запиту і дані, які потрібно відібрати, а також визначається спосіб їхнього відображення на екрані.

(Для переміщення з верхньої панелі вікна в нижню і назад  використовується клавіша  F6).

5.2.2. Включення  полів у запит.

У запит не слід включати всі поля обраних таблиць. Додати потрібні поля в бланк запиту можна шляхом перетаскування їхніх імен зі списку, що знаходиться у верхній частині вікна конструктора в рядок бланка Поле. Ще один спосіб – подвійний щиглик по імені поля.

Наприклад, на мЯяал. 3  у бланк запиту включені поля Прізвище, Дата операції, Код Операції, Сума операції з таблиць Клієнт та Операції.

Примітка: Якщо був установлений прапорець  Имена таблиц  з меню Вид, то в другому рядку бланка QBE вийде на екран ім'я таблиці,  з якої обране поле (див. мал. 3). У рядку Вывод на экран  прапорцем позначаються  ті поля, що повинні бути виведені на екран.

У загальному випадку поля, що вводяться в наборі записів запиту, успадковують властивості, задані для відповідних полів таблиці.

Можна визначити інші значення властивостей, виконавши команду Свойства з меню Вид: Описание (текст, що містить опис об'єкта), Формат поля (представлення даних на екрані), Число десятичных знаков (для числових даних, Маска ввода, Подпись (заголовок стовпця).

Видалити поле з бланка запиту можна клавішею Delete чи через  меню Правка командою Удалить . Щоб видалити таблицю, варто маркірувати її у верхній частині вікна конструктора запиту, виконавши щиглик по імені, і натиснути Delete в меню Правка чи  командою Удалить.

5.2.3. Установка критеріїв відбору записів.

При створенні запиту можна задати  критерії, унаслідок чого по запиту  буде здійснений відбір тільки потрібних записів.

Щоб знайти записи з  конкретним  значенням поля, потрібно ввести це значення в дане поле  в рядку бланка QBE Условие отбора 
(див. мал. 3).

Критерії, встановлювані в QBE – області,
повинні бути  укладені  в лапки.

Якщо ACCESS ідентифікує введені символи як критерії відбору, то укладає їх у лапки автоматично, а якщо ні, те повідомляє про синтаксичну помилку.

Наприклад, як показано на мал. 3, побудований запит, по якому  з даних по сумі операції будуть обрані прізвища клієнтів, дати і тип операцій, сума яких  повинна бути більше заданого значення 30000.

5.3. Види критеріїв.

Для створення запиту  з декількома критеріями користаються різними операторами.

5.3.1. Логічна  операція   OR (ИЛИ – рос. ) .

Можна задати кілька умов відбору, з'єднаних логічним оператором  or, для якогось поля одним із двох способів:

1) можна увести всі умови в один осередок рядка Условие отбора, з'єднавши їх логічним  оператором OR. У цьому випадку будуть обрані дані, яки задовольняют хоча б одній з умов.

Наприклад, умова:                   4 or 5

відповідає тому, що будуть обрані значення : 4 або 5.

2) увести другу умову в окремий осередок   рядка. І якщо використовується кілька   рядків, щоб запис був обраний, досить виконання умов хоча б  в одному з   рядків,  як, наприклад,  показане на мал. 4.

 

Мал. 4. Приклад запису умови з використанням  оператора  OR.

При такому записі умови також будуть обрані клієнти для яких установлена знижка 10 чи 12 відсотків.

5.3.2. Логічна операція AND ( и – рос.)

Логічна операція AND   використовується в тому випадку, коли повинні бути виконані одночасно обоє умови і тільки в цьому випадку запис буде обрана.

Наприклад, записавши умову

                >5 and <15

будуть обрані тільки ті клієнти, для яких знижки знаходяться в інтервалі (5;15).

Щоб об'єднати кілька умов відбору оператором and , необхідно привести їх в одному рядку.

Наприклад, на Мал. 5 показано, як  можна задати умову для вибору прізвищ клієнтів, що проживають у місті Дніпропетровську, що мають знижку тільки 10%.

 

Мал. 5. Приклад запису умови з використанням оператора AND.

Виключити групу даних зі складу  записів, що аналізуються запитом,   дозволяє наступний критерій

               < > 10                (не дорівнює)

У цьому випадку можна не використовувати лапки.

Оператори AND та OR застосовуються як окремо, так і в комбінації. Необхідно пам'ятати, що умови зв'язані оператором AND виконуються раніш умов, об'єднаних оператором   OR.

5.3.3. Оператор Between 

Оператор Between  ( між) дозволяє задати діапазон значень, наприклад:

              between 10 and 20

5.3.4. Оператор In дозволяє задавати список значень для порівняння. Наприклад:

              In (“перший”,”другий”,”третій”)

5.3.5. Оператор Like

Оператор Like корисний для пошуку зразків у текстових полях, причому можна використовувати шаблони:

* — позначає будь-яку кількість ( включаючи нульову) символів;

?  — будь-який одиночний символ;

# — указує що в даній позиції повинна бути цифра.

Наприклад:  для вибору прізвища, що починається з букви П и с закінченням на “ов” можна записати      

                  like П*ов

5.3.6.  Оператори для дати і часу.

Можна ввести дату і час,  при цьому значення, що задають дату, повинні бути укладені між символами #.  Наприклад:   

      #10 травня 1998#

        >#31.12.96#

У Access використовується ряд інших функцій,  що допоможуть задати умови відбору для дати і часу, наприклад:
 •  Day(дата)  – повертає значення дня місяця в діапазоні від 1 до 31
 •  Month(дата)  – повертає значення місяця року в діапазоні від 1 до 12
 •  Year(дата)  – повертає значення року в діапазоні від 100 до 9999

5.4. Сортування даних у запиті.

Дані можна упорядкувати  по  зростанню чи по убуванню. Для упорядкування відібраних записів доцільно скористатися можливостями сортування самого запиту в рядку Сортировка вікна конструктора запиту (див. мал. 5) .

5.5. Поля що обчислюються .

Можна

 •  задати обчислення над будь-якими полями таблиці
 •  зробити значення, що обчислюється, новим полем у запиті.

Для цього в рядку Поле  бланка QBE уводиться формула для обчислення, причому імена полів беруть у  квадратні дужки.

Наприклад:                            =[Сума]/5,05

У вираженнях можна використовувати наступні оператори:

 •  арифметичні:    *   множення;  +    додавання;    -  віднімання;   /     ділення;   ^    зведення в ступінь;
 •  з'єднання частин тексту за допомогою знака & , наприклад:

=[Прізвище]&“  “&[Ім'я]

(Пробіл у лапках уставлений для того, щоб текст не був злітним)

Прімітка. При створенні виражень для полів, що обчислюються, можна   використовувати  ПостроителЬ  выражений. Для цього потрібно клацнути по порожньому полю в бланку QBE, а потім по кнопці Построить -  на панелі інструментів  , при цьому відкриється вікно Построитель выражений  (мал. 6 ).

Мал. 6.  Вікно Построителя выражений.

У верхній частині вікна розташована порожня область уведення, у якій створюється вираження. Можна самим увести вираження, але простіше використовувати різні кнопки, розташовані під областю введення.

Для початку  потрібно клацнути двічі в лівому списку по папці Таблицы, і вибрати саму таблицю, а потім  вибрати необхідне  поле і  клацнути по кнопці  Вставить.

Усі імена об'єктів, з яких будується вираження для обчислення, укладені в квадратні дужки, причому перед ім'ям поля може стояти  знак ( ! ) поділяючий його й  ім'я таблиці.

Помилку при складанні вираження можна скасувати, клацнувши по кнопці Отмена. У результаті зроблених дій вийде вираження, наприклад як показане на малюнку  6 задане вираження для поля, що обчислює суму операцій у доларах.

Якщо клацнути по кнопці ОК , то отриманий результат буде перенесений у бланк QBE.

5.6. Групові операції у запитах (ПІДСУМКОВІ запити).

У запитах, створених у режимі Конструктора ( як і у запиті, створеним у з допомогою Майстра)  можна виконувати групову обробку даних. Підсумкові запити значно відрізняються від звичайних. У них поля поділяються на два типи:

 •  поля, по яких здійснюється угруповання  даних ;
 •  поля, для яких проводяться обчислення.

Для складання підсумкового запиту, знаходячись у режимі конструктора, необхідно натиснути кнопку  - Груповые операции на панелі  інструментів чи скористатися командою Груповые операции з меню Вид. У результаті чого в бланку запиту з'явиться рядок Груповая операция. Якщо  для відповідного поля зі списку вибрати функцію Группировка (Мал. 7), те при виконанні запиту групуються за значеннями в цьому полі , але обробка (підсумок) не виконується.

Угруповання в підсумковому запиті виконується тільки по одному полю. У всіх інших полях уводяться підсумкові функції.

 

Мал. 7. Рядок Групповая операция в бланку QBE.

 

Access надає ряд функцій, що забезпечують виконання групових операцій. Можна задати потрібну функцію, набравши на клавіатурі її ім'я в рядку  Групповая операция вибравши  її зі списку, що розкривається. Основні  групові функції, якими можна скористатися:

 •  SUМ - обчислює суму всіх значень заданого поля (для числових чи грошових полів), відібраних запитом;
 •  AVG - обчислює середнє значення в тих записах визначеного поля, що відібрані запитом ( для числових чи грошових полів);
 •  MIN - вибирає мінімальне значення в записах визначеного поля, відібраних запитом;
 •  MAX - вибирає максимальне значення в записах визначеного поля, відібраних запитом;
 •  COUNT - обчислює кількість записів, відібраних запитом у визначеному полі, у  яких значення даного поля відмінні від нуля;
 •  FIRST - визначає перше значення в зазначеному полі записів ;
 •  LAST - визначає останнє значення в зазначеному полі записів.

5.7. Виконання запиту.

Готовий запит виконується після щиглика по кнопці  панелі інструментів у режимі Конструктора запросов  чи при активізації команди Запуск із меню Запрос.

5.8.  Запити до декількох таблиць.

Запити можна створювати для відбору даних як з однієї, так і з декількох таблиць. Запити до декількох таблиць виконуються аналогічно запитам до одно-табличних БД  із тією лише різницею, що у вікно конструктора запиту додаються всі таблиці, дані яких потрібні в запиті.  При цьому необхідно враховувати наявність зв'язків між таблицями.

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1.  Створити простий запит  -  вибрати декілька полів з таблиці Клієнти.
 2.  За допомогою Конструктора  створити запити, що задовольняють умовам:
 •  єдине значення типу клієнта;
 •  два різних значення типу клієнта;
 •  прізвища клієнтів, що  починаються з визначеної букви (використовувати шаблони);
 •  прізвища клієнтів, що  закінчуються на “ов”;
 •  прізвища клієнтів одного міста  й одного типу;
 •  прізвища  й імена клієнтів, що проживають в одному з  міст чи з однією знижкою;
 •  прізвища клієнтів, у яких операції більше 40000 гривень;
 •  прізвища клієнтів, що відносяться до  типу "випадковий" і операції яких у межах від 20000 до 50000 гр.

Примітка: У запиті  повинні бути включені поля Прізвище, Ім'я, По батькові і ті поля, де вводяться критерії.

 1.  Після того, як був заданий критерій для запиту, запит потрібно виконати і зберегти під ім'ям, що підходить за змістом.

Для запитів з полем  типу  Дата / Время   додати поле Прізвище, Дата народження  і вибрати записи, що задовольняють умовам:

 •  дата більше 01.01.85;
 •  дата в інтервалі значень і заданий тип операції;
 •  прізвища  та  імена клієнтів, що народилися в 80-х роках;
 •  обчислити вік клієнтів;
 •  прізвища  та імена клієнтів, що народилися в першій половині місяця;
 1.  Створити  підсумковий запит:
 •  залишити в запиті поля Сума операції, ТипКлієнта, КодКлієнта,  обчислити максимальне значення суми операції для кожного типу клієнта і підрахувати кількість клієнтів по типу операції (використовуючи Count ).
 •  Запит з полями, що обчислюються:
 •  включити в запит поле, що обчислюється, що є результатом зчеплення текстових полів Прізвище, Ім'я, По батькові. Назвати поле, що обчислюється, як ПІПБ.
 1.  Створити запит, у якому використовуються поля  з    двох раніше створених  і зв'язаних таблиць, задавши йому ім'я  "Запит для 2-х таблиць"
 •  згрупувати по типу  та обчислити середню суму операцій для кожного клієнта.

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1.  Що таке запит ?
 2.  Назвіть елементи вікна конструктора запитів.
 3.  Що таке бланк QBE ?
 4.  Де записуються  умови вибору для запиту ?
 5.  Як видалити таблицю з запиту?
 6.  Як видалити поле з запиту? Перелічите основні операторі, яки можна використати в запиті.
 7.  У чому розходження між операторами OR і AND ?
 8.  Призначення підсумкових запитів.
 9.  Як обчислити суму  значень заданого поля?
 10.  Як здійснити сортування записів у запиті?
 11.  Які види обчислень можна зробити в підсумкових полях?

 Практичне ЗАНЯТТЯ № 2.10  (2 год.)

СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ запитІВ - ДІЙ

1. ЦІЛЬ РОБОТИ

Придбати навички по роботі з даними бази за допомогою запитів-дій.

2. ЗАДАЧІ РОБОТИ

Створити і виконати різні типи запитів-дій.   

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ  РОБОТИ:

 •  Вивчити теоретичні положення п.5.
 •  Відкрити створену в попередніх роботах базу даних.
 •  Створити резервну копію таблиці.                    
 •  Обновити дані за допомогою запиту на відновлення.
 •  Видалити деякі дані за допомогою запиту на видалення.
 •  Додати дані в запиті на додавання записів.
 •  Створити запит на створення таблиці для збереження результатів  підсумкового запит.                                   
 •  Наочно представити дані підсумкових запитів, що передбачають  угруповання по декількох (двох) ознаках, використовуючи перехресний запит.

4. Вимоги до звіту

Звіт про пророблену роботу повинний містити файл БД (резервний і новий)

5.  ЗАГАЛЬНІ теоретичні ПОЛОЖЕННЯ

5.1.  Поняття запитів-дій

Для швидкої зміни, вставки, створення чи видалення наборів даних з бази даних використовуються керуючі запити чи запроси-дії. Створення запитів-дій аналогічно створенню запитів-вибірок. Відмінність лише в тім, що в режимі конструктора запитів необхідно вказати тип дій над обраними записами.

Існує усього чотири типи запитів-дій: створення таблиці, відновлення, видалення, додавання:

 •  Створення таблиці. Цей запит дозволяє зберегти набір даних, що вийшли у відповідь на запит, у виді таблиці.
 •  Відновлення. Використовується для того, щоб обновити значення деяких полів для всіх записів, що вийшли у відповідь на запит.
 •  Видалення. Використовується для видалення всіх записів, що вийшли у відповідь на запит.
 •  Додавання. Використовується для додавання даних у наявну таблицю.

ACCESS відзначає запити-дії спеціальними значками  (Мал.8).

 

Мал.8  Меню для вибору типу запиту-дії.

5.1.1. Особливості роботи з запитами-діями

Для того щоб убезпечити себе від яких-небудь випадків, необхідно перед виконанням запиту-дії створити резервну копію використовуваної таблиці. Для створення резервної копії таблиці необхідно перейти у вікно бази даних, вибрати таблицю, у якій відбудуться зміни, а потім скористатися командою Правка/Копировать. Потім виконати команду Правка/Вставить, і в діалоговому вікні вказати ім'я для копії таблиці. Створення запитів на відновлення, додавання і видалення неможливо без руйнування цілісності даних, тому виконувати вправи краще на створеній копії таблиці.

Новий запит бажано створити спочатку як запит на вибірку. Так ви зможете перевірити правильність відбору записів.

Перш ніж клацнути по кнопці Запуск, переглянете результат у режимі таблиці, скориставшись кнопкою Вид.

Швидке переключення між режимами Конструктора і Выполнение звичайно здійснюється за допомогою однойменних піктограм, розташованих на панелі інструментів.

5.2.  Запити на створення таблиці

Для збереження результатів вибірки в реально існуючій таблиці використовуються Запити на створення таблиці. Це прискорює доступ до даних, отриманим по запиті. Збереження у виді окремої таблиці корисно й у тому випадку, якщо які-небудь дані потрібно зберігати протягом тривалого часу.

Наприклад, зведену інформацію з років необхідно зберігати протягом 5 років. Для цього створюється підсумковий запит і результат його виконання зберігається у виді окремої таблиці. Для цього в режимі Конструктора запросов потрібно вибрати команду Запрос/Создание таблицы.

Access виведе на екран діалогове вікно «Создание таблицы», де потрібно вказати ім'я таблиці, у якій будуть збережені результати вибірки (мал. 9).

Мал. 9.  Вид вікна запиту  на створення таблиці

5.3.  Запити на відновлення всіх записів

Цей тип запитів-дій призначений для зміни значень деяких полів для всіх обраних записів.

Після входу в режим Конструктора запросов  потрібно вибрати команду Запрос/Обновление. Після цього в бланку запиту з'явиться рядок Обновление. Цей рядок використовується для того, щоб  задати  нові значення для обраних записів (Мал. 10).

 

Мал. 10. Вид вікна запиту на відновлення записів

Обновляти  значення можна не тільки в полях критеріїв, а в будь-якім полі таблиці. Також для обраних записів можна створювати що обчислюються поля.

5.4  Запит на видалення записів

Цей вид запитів служить для видалення групи записів бази даних, що задовольняють визначеним умовам. Звичайний запит можна перетворити в Запит на видалення з допомогою команди Запрос/Удаление в режимі Конструктора Запросов. При цьому в бланку запиту з'явиться рядок Удаление, де можна ввести умову для видалення записів (мал.. 4).

*

Мал. 11.  Вид вікна запиту на видалення записів

У режимі Конструктора запросов необхідно вказати таблицю, у якій будуть проводитися видалення. Потім визначити критерії й обов'язково переглянути результати виконання запиту на вибірку.

¨ Якщо в результаті запиту присутні тільки підлягаючому видаленню записи, варто перетворити його в запит на видалення.

Видалення записів може привести до непередбачених результатів, у тому числі і до порушення цілісності бази даних, по наступним причинах:

 •  Таблиця є частиною відносини "один-ко-многим"
 •  Як умова забезпечення цілісності даних використана опція Каскадное удаление связанных полей.
 •  Наприклад, ви вирішили виключити деяких клієнтів і видалити відповідні записи з таблиці Клієнты. При цьому існує також таблиця Операции, що зв'язана з таблицею Клієнти, відношенням один – ко многим. Якщо для забезпечення цілісності даних обрана опція Каскадное удаление связанных полей,  у результаті видалення записів про клієнтів будуть вилучені записи про їхні операції, тобто інформація про угоди!
 •  Якщо встановлена опція Каскадное удаление связанных полей і ви намагаєтеся видалити записи в режимі перегляду таблиці, то одержите попередження про можливе видалення даних в інших таблицях. А при використанні запитів на видалення ви не побачите попередження. MS Access видасть тільки інформацію про кількість записів, що видаляються, але нічого не скаже про каскадне видалення.


5.5.
  Запит на додавання записів

За допомогою запиту на додавання записів можна скопіювати обрані записи і помістити їх в іншу таблицю. Виконання запиту на додавання записів можна почати (також як і в інших запитах-діях) із запуску запиту-вибірки – для того, щоб переконатися, що ви копіюєте необхідні  записи. У вікні діалогу, що  відкривається, потрібно в поле Ім'я таблиці ім'я таблиці, до якої потрібно приєднати дані з результуючого набору записів запиту. Закриття діалогового вікна кнопкою ОК приводить до того, що Access додає в бланк запиту рядок Добавление (малюнок 5).

Мал. 5. Вид вікна запиту на додавання записів

У  рядок  Автоматическое добавление (чи вручну ) вставляються імена тих полів цільової таблиці, що збігаються з іменами полів запиту.

Далі треба виконати запит. Для цього виконайте команду Запрос / Выполнить клацніть по кнопці Выполнить на панелі інструментів. У спеціальному діалоговому вікні Access укаже скількох записів  буде додано до цільової таблиці, і зажадає підтвердити виконання цієї операції.

Однак при переключенні на запит-вибірку і назад Access не зберігає відповідності імен полів. Так що якщо перед запуском відповідного запиту на додавання записів ви хочете виконати запит-вибірку, приходиться заново задавати відповідності імен двох таблиць.

Примітка. Додані помилково запису легко знаходяться і віддаляються. Проте, можна заощадити час, якщо зробити резервну копію таблиці, у якій буде здійснюватися додавання записів.

6. Порядок виконання роботи на комп'ютері.

При роботі з запитами -  діями можна використовувати створені в попередніх лабораторних роботах таблиці (Клієнти, Операції).

Перед виконанням запитів-дій не забудьте створити резервну копію таблиці, щоб не зашкодити дані у вихідній таблиці. Запроси на видалення і відновлення записів робіть тільки в ній!

6.1.  Запит на створення таблиці

1. Зробіть запит на вибірку до таблиці  Клієнти, вибравши тих, хто є постійним клієнтом. Виконайте запит і переглядіть результат.

2. Перейдіть у режим Конструктора для цього запиту і перетворіть його в Запит для збереження результатів у виді окремої таблиці з ім'ям Постійні клієнти. Для цього потрібно в режимі Конструктора запросов увести команду Запрос/Создание таблицы.

3. Відкрийте будь-який підсумковий запит (створений у попередніх роботах) у режимі Конструктора і також перетворіть його в запит зі збереженням даних в окремій таблиці.

6.2. Запит на відновлення записів

1.  Виберіть у копії таблиці Клієнти усіх, хто проживає у визначеному місті, наприклад, Дніпропетровську. Зробивши запит, перевірте правильність відбору записів.

2.  Перейдіть у режим Конструктора для цього запиту. і перетворіть його в запит на відновлення даних. У рядку Відновлення  задайте нове значення для поля Город (наприклад, перепишіть його з заголовної букви чи  введіть скорочену назву міста і т.п.).

Для перегляду результатів виконання запиту на відновлення записів перейдіть у режим перегляду таблиці Клієнти.

6.3.   Запит на видалення записів

Створіть запит до копії таблиці Операції, у якій будуть вилучені усі записи про клієнтів визначеного типу (наприклад "випадкові"), операції з якими відбувалися торік.

 1.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
 2.  Як  вибрати тип запиту?
 3.  Чи можна "запити-дії" створити за допомогою майстра?
 4.  Зі створення якого запиту починається конструювання "запиту-дії"?
 5.  Як переглянути записи, що складуть нову таблицю, створювану запитом?
 6.  Чи буде визначений ключ у структурі таблиці, створеної запитом?
 7.  Як створити запит на відновлення частини даних у таблиці?
 8.  Як видалити частину даних у таблиці?
 9.  Які проблеми можуть виникнути при використанні запитів видалення?
 10.  Як створити таблицю для постійного збереження результатів визначеного    запиту?
 11.  Як можна змінити значення обраного поля по всіх записах таблиці, що    задовольняють визначеним умовам?


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  № 2.11
                    

СТВОРЕННЯ ФОРМ.

1. ЦІЛЬ РОБОТИ

Вивчення методів створення форм користувача у СУБД MS ACCESS.

2. ЗАДАЧІ РОБОТИ

Створення форм для роботи з таблицями бази даних.

3. ЗМІСТ РОБОТИ

 •  Створити екранні форми для введення даних у таблиці "Клиенты" і "Операції".
 •  Створити допоміжну (підлеглу) форму для  форми Клиенты, що буде відображати операції тільки по поточному клієнту.

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

 Звіт про виконану роботу повинний містити файл БД зі створеними формами.

5. ЗАГАЛЬНІ теоретичні відомості

Форма – це об'єкт Access, що відображає дані на екрані в рамках діалогового вікна.

Якщо запити — це спеціальні засоби для відбору й аналізу даних, то форми — це засоби для введення даних. За допомогою форм дані можна не тільки вводити, але і відображати. Запити теж відображають дані, але роблять це у виді результуючої таблиці, що не має майже ніяких засобів оформлення. При виведенні даних за допомогою форм можна застосовувати спеціальні засоби оформлення.

Форма, що відображає одночасно один запис в області даних, називається простій. Форма, що відображає в області даних послідовність з декількох записів, є стрічкової ("ленточной" – рос.).

Для форми, як правило, джерело даних – це  таблиця або запит. Дані з джерела даних звичайно розміщають в області даних форми – у полях і елементах керування.

Користувач має можливість створити форму  самостійно чи скористатися майстром. Мастер форм прискорює процес створення форми, тому що автоматично виконує всю основну роботу. При використанні майстра Microsoft Access видає запрошення на введення даних, на основі яких створюється форма. У створених формах майстер можна використовувати для швидкого створення елементів керування. Для настроювання форми треба переключитися в режим конструктора.

Крім того, форму можна створити за допомогою кнопки Новый объект, без допомоги майстра, на основі декількох таблиць, із записів, відфільтрованих у таблиці,  запиті чи іншій формі.

Розглянемо створення форми за допомогою майстра

Рис. 1. Мастер форм -  вибір полів таблиці для  відображення в створюваній формі.

 1.  У діалоговому вікні Создание форм, на першому кроці майстра в списку Таблицы и запросы виберіть пункт Таблица: Операции. Потім за допомогою кнопки >   перемістите всі поля, крім поля "Порядковий номер" зі списку Доступные як показано на малюнку.
 2.  Натисніть кнопку Далее.
 3.  На наступному кроці майстра установите перемикач у позицію Ленточный і клацніть по кнопці Далее.
 4.  Потім виберіть стиль форми - Стандартний
 5.  У поле Задайте имя формы уведіть рядок Операция і клацніть на кнопці Готово.

Для перегляду записів з невеликою кількістю полів зручно використовувати стрічкову форму. На відміну від простої форми, що показує тільки один запис, у стрічковій формі відформатовані записи виводяться на екран одна за іншою, як у таблиці. Змінити створену форму можна в режимі конструктора.

Розроблювач форми може розмістити у формі додаткові елементи керування для автоматизації введення даних (перемикачі, прапорці, списки й інші, типові для додатків Windows).

Рис. 2. Панель інструментів Панель элементов.

Усі відомості у  формі чи звіті містяться в елементах керування.

Елементи керуванняце об'єкти  форми чи звіту, що служать для виводу даних на екран, виконання  макрокоманд оформлення  форми чи звіту. Наприклад, поле можна використовувати для виводу даних на екран у  формі чи звіті, кнопку — для відкриття іншої  форми чи звіту, а  лінію чи прямокутник — для поділу й угруповання елементів керування для того, щоб вони краще сприймалися користувачем.

У MS Access існують наступні типи елементів керування, що містяться на панелі елементів у режимі конструктора  форми чи у режимі конструктора запиту: поле, напис, група, перемикач, прапорець, вимикач, поле зі списком, список, кнопка, малюнок, приєднана рамка об'єкта, вільна рамка об'єкта, набір вкладок, підлегла форма/звіт, розриви сторінки, лінія, прямокутник і додаткові елементи Active X.

Елементи керування можуть бути зв'язаними, вільними чи такі, що обчислюються.

Зв'язаний елемент керування приєднаний до поля базової  таблиці чи запиту. Такі елементи керування використовуються для відображення,  уведення чи відновлення значень з полів бази даних. Для елемента керування, що обчислюється, як джерело даних використовується вираження. У вираженні можуть бути використані дані з полів базової  таблиці чи запиту для  форми чи звіту, а також дані іншого елемента керування  форми  чи звіту. Для вільного елемента керування джерела даних не існує. Вільні елементи керування використовуються для висновку на екран даних, ліній, прямокутників і малюнків.

Написи. Написи призначені для відображення в  формі чи звіті описових текстів, таких як заголовки,  підписи чи короткі інструкції. У написах не виводяться значення полів чи  виражень; вони завжди є вільними і не міняються при переході від запису до запису. Напис може бути приєднана до іншого елементу керування (такий напис називають підписом). Наприклад, поле створюється з приєднаним написом, що містить підпис цього поля. Цей напис з'являється як заголовок стовпця у формі в режимі таблиці. Напис, створений за допомогою інструмента «Надпись», розміщається окремо і не приєднується ні до якого елемента керування. Такі написи використовуються для відображення різних зведень, наприклад, заголовків  форми чи звіту, а також для висновку тексту, що пояснює. Напису, не приєднані до елементів керування, не відображаються в режимі таблиці.

Поля. Поля використовуються в  формі чи звіті для відображення даних з таблиці, запиту чи інструкції мови SQL. Поле такого типу називають приєднаним, тому що воно зв'язано з даними в поле в джерелі даних. Крім того, існують вільні поля. Наприклад, можна створити вільне поле для відображення результатів  обчислень чи для прийому даних, що вводяться користувачем. Зміст вільного поля ніде не зберігається.

Групи. Група використовується в  формі чи звіті для висновку обмеженого набору параметрів. Група робить вибір параметра простим і наочним. У кожен момент часу в групі може бути обраний тільки один параметр. Група складається з рамки групи і набору прапорців, перемикачів чи вимикачів. При приєднанні групи до поля до нього приєднується тільки рамка групи, а не знаходяться в ній прапорці,  вимикачі чи перемикачі. Користувач не повинний визначати властивість Данные (ControlSource) для кожного елемента керування в групі. Замість цього варто задати у властивості Значение параметра (OptionValue) кожного прапорця, вимикача чи перемикача число, що є припустимим для поля, до якого приєднана рамка групи. При виборі параметра в групі Microsoft Access вводить у поле значення, рівне значенню властивості Значение параметра (OptionValue) обраного елемента. У властивості Значение параметра (OptionValue) потрібно задавати число, тому що значенням групи може бути тільки числове, а не текстове значення. Microsoft Access зберігає це число в базовій таблиці. Група може бути також зв'язана з  вираженням чи бути вільної. Вільні групи застосовуються в спеціальних діалогових вікнах для прийняття даних, що вводяться користувачем, і для виконання дій, заснованих на цих даних.

Вимикачі. У формі чи звіті вимикач може бути використаний як окремий елемент керування, у якому відображаються значення логічного поля з базової таблиці, запиту чи інструкції SQL. Якщо кнопка вимикача натиснута, поле в таблиці  має значення «Да»; якщо кнопка вимикача не натиснута, поле має значення «Нет».

Коли користувач натискає кнопку вимикача, приєднаного до логічного поля, Microsoft Access відображає значення в базовій таблиці у форматі, що визначається значенням властивості поля Фомат поля (Format) («Да»/«Нет», «Истина»/«Ложь» чи «Вкл»/«Выкл»). Вимикачі особливо зручні при використанні в групах. У такій групі легко бачити, який з вимикачів натиснутий. Замість підпису на вимикач можна помістити малюнок. Вільні вимикачі використовуються також у спеціальних діалогових вікнах для прийому даних, що вводяться користувачем.

Перемикачі. Прапорці. Властивості аналогічні вимикачам. Крім того, прапорці включаються в групу для відображення набору обираних значень.

Поля зі списком. У багатьох випадках зручніше вибрати значення зі списку, чим уводити конкретне значення з клавіатури по пам'яті. Поле зі списком дозволяє вибрати уведення значення, не вимагаючи при цьому значного місця у формі.

Поле зі списком є комбінацією двох елементів: поля і списку, що розкривається. Значення, обране чи введене в приєднане поле зі списком, вставляється в поле, до якого приєднане поле зі списком. У поле зі списком список складається з рядків з даними. Рядки містять один чи кілька стовпців, з заголовками чи без заголовків. Якщо поле зі списком, що містить декількох стовпців, є приєднаним, то зберігається значення одного зі стовпців. Вільне поле зі списком дозволяє зберігати значення, використовуване в іншому елементі керування. Наприклад, за допомогою вільного поля зі списком можна обмежити значення, що відбираються в іншім полі зі списком чи у спеціальному діалоговому вікні. Вільне поле застосовується також для пошуку запису за допомогою значення, обраного чи введеного в поле зі списком.

Поля зі списком мають властивість Ограничиться списком (LimitToList), це визначає, що допускається введення в поле не будь-яких  значень, а тільки співпадаючих з одним зі значень списку. Якщо у формі досить вільного місця і потрібно, щоб список постійно знаходився на екрані, а також якщо потрібно обмежити дані, що вводяться, наявним списком, замість поля зі списком можна використовувати список.

Списки. У багатьох випадках зручніше вибрати значення зі списку, чим уводити конкретне значення по пам'яті. Крім того, вибір зі списку дозволяє бути упевненим, що введене значення є припустимим. Список складається з рядків з даними. Рядки містять один чи кілька стовпців, що можуть бути постачені заголовками. Якщо список з декількох стовпців є приєднаним, то зберігається значення одного зі стовпців. Вільний список дозволяє зберігати значення, використовуване в іншому елементі керування. Наприклад, за допомогою вільного списку можна обмежити значення, що відбираються в іншому списку  чи  в спеціальному діалоговому вікні. Вільний список застосовується також для пошуку запису за допомогою значення, обраного в списку. У тих випадках, коли у формі недостатньо місця для відображення списку, чи якщо поряд з вибором зі списку потрібно вводити нові значення з клавіатури, замість списку варто використовувати поле зі списком.

Кнопки.  Кнопки використовуються у формах для виконання визначеної  дії чи ряду дій. Наприклад, можна створити у формі кнопку, що відкриває іншу форму. Щоб кнопка виконувала яку-небудь дію, варто створити  макрос чи процедуру обробки події і зв'язати їх із властивістю кнопки Нажатие кнопки (OnClick). Майстер кнопок дозволяє створювати кнопки більш 30 різних типів.

При створенні кнопки за допомогою майстра для неї визначається процедура обробки події. Текст надписи на кнопке задається як значення властивості Подпись (Caption). Щоб помістити на кнопку малюнок, варто вказати його у властивості кнопки Рисунок (Picture).

6. Порядок виканання роботи.

6.1.  Створіти екранну форму "Усі операції" для таблиць Клієнти й Операції.

Для цього:

У вікні бази даних щигликом по кнопці Форми переключитеся на вкладку Форми. Подвійним щигликом на значку Створення форми за допомогою майстра запустите Мастер форм.

Далі для таблиці Операции виберіть поля Дата, КодОперации, КодКлиента, Сума. Клацніть по кнопці Далее.

Установите перемикач у позицію Строчки і клацніть по кнопці Далее. Потім виберіть стиль форми (Стандартний чи будь-який іншої) і Далее.

На останньому кроці введіть у поле Задайте имя формы рядок  Все операции. і клацніть по кнопці Готово.

Уведення даних за допомогою форми "Все операции"

Знову створена форма автоматично відкривається для введення даних. У неї можна ввести деякі дані і потім закрити командою Закрыть  чи  щигликом на кнопці закриття вікна форми в правому верхньому куті.


6.2. Створення підлеглої форми "Операции по клиенту"

Форма, що ми зараз створимо буде допоміжної і використана для відображення операцій по поточному клієнті. Це нескладна форма, яку можна підготувати за допомогою майстра форм.

 1.  Щигликом на кнопці Форми переключите вікно бази даних на вкладку Форми. Подвійним щигликом на значку Создание форм с помощью мастера запустите мастер форм.
 2.  У списку Открытые таблицы  и отчеты виберіть пункт Таблица: Операции.
 3.  За допомогою кнопки  >  перемістите зі списку Доступные поля в список Выбраные поля поля "Дата", "КодОперации", і клацніть на кнопці Далее.
 4.  Виберіть  зовнішній вигляд форми – Табличний і клацніть на кнопці Далее.
 5.  Потім виберіть стиль Стандартний і знову Далее.
 6.  Задайте ім'я форми: "Операции по клиенту" і завершите роботу майстра щигликом на кнопці "Готово". Поки що ця форма відображає всі записи з таблиці "Операции", однак , як така вона використовуватися не буде. Їй має бути стати частиною іншої форми.
 7.  Закрийте створену форму командою Файл-Закрыть.

6.3. Створення форми "Клиенты"

Форма, яку потрібно тепер створити буде найбільш складною. Цю форму варто створювати в два етапи: спочатку, за допомогою майстра необхідно підготувати просту форму – "напівфабрикат", а потім потрібно її доробити в режимі конструктора.

Створення простої форми.

 1.  Запустите мастер форм.
 2.  У списку Открываемые таблицы, і запити виберіть пункт Таблиця: Клиенты.
 3.  Спочатку, за допомогою кнопки   >>   перемістите всі поля таблиці "Клиенты" зі списку Доступне поля в список Выбранные поля, а потім поверніть назад поле "КодКлиента" за допомогою кнопки   <  .
 4.  Виберіть зовнішній вигляд форми – Выровненный і клацніть по кнопці Готово. Результат роботи майстра повинний виглядати подібним тому, що зображено на малюнку.

 1.  Закрийте створену форму.


6.4. Додавання підлеглої форми.

Тепер треба вмонтувати раніше підготовлену форму "Операції з клієнтом" у форму "Клієнти".

 1.  Для цього варто перейти в режим конструктора.
 2.  У вікні бази даних на вкладці Форми виділите  значок тільки, що створеної форми "Клієнти" і клацніть на кнопці Конструктор, розташованої у верхній частині вікна бази даних. Форма "Клієнти" у вікні конструктора повинна виглядати подібно  як на малюнку.

Можливе вікно буде потрібно трохи розтягти, щоб нижче форми залишалося вільне місце. Як видно з малюнка, конструктор розрізняє на формі три області:

 •  всі елементи керування – поля, напису, і списки майстер помістив в область даних, під панеллю Область данных
 •  область заголовка, позначена панеллю Заголовок форми
 •  область примітки, позначена панеллю Примечание форми.

Області заголовка і примітки залишаються порожніми. Нехай вони такими і будуть: задача полягає в тім, щоб розширити область даних униз, звільняючи місце для підлеглої форми,  але при цьому не торкнутися порожньої області застосування.

3. Помістите  покажчик миші на верхній край панелі Примечание формы, у результаті покажчик повинний прийняти вид "двунаправленной" стрілки ( не помильтеся! , - на нижньому краї панелі покажчик також приймає вид "двунаправленной" стрілки, однак нас цікавить саме верхній край). Захопите верхній край панелі Примечание формы мишею і перетягнете його вниз, як показано на малюнку.

 1.  Далі в частину області, що звільнилася, даних необхідно помістити елемент  керування Подчиненная форма/отчет. Для цього варто використовувати панель елементів керування.

Примітка: Якщо панель елементів керування не видна, відкрийте її командою Вид   >  Панели нструментов  >  Панель элементов.

 1.  Знайдіть на панелі елементів кнопку Подчиненная форма/Отчет   і клацніть по ній.
 2.  Перемістите покажчик миші на вікно конструируемой форми (при цьому він здобуває вид хрестика зі значком підлеглої форми) і, натиснувши ліву кнопку миші в одному з кутів вільної області форми (у нижній частині вікна)розтягніть прямокутник, що з'явився, до протилежного кута, і потім відпустите кнопку миші. У результаті в зазначене місце буде поміщена підлегла форма, а на екрані з'явиться діалогове вікно, що представляє перший крок Мастера подчиненных форм.

Створення підлеглої форми за допомогою Мастера подчиненных форм.

 1.  Установите перемикач у позицію Имеющиеся формы, а в поле списку виділите пункт "Операции по клиенту". Клацніть по кнопці Далее.
 2.  Наступне діалогове вікно визначає поле зв'язку між головною і підлеглою формами. У даному випадку можна залишити настроювання за замовчуванням без змін. Просто клацніть по кнопці Далее.
 3.  На останньому кроці майстра необхідно задати напис над підлеглою формою – нехай вона називається Операции по клиенту.
 4.  Завершити роботу майстра  щигликом на кнопці Готово.

Поки підлегла форма залишається виділеним елементом головної форми, необхідно виконати ще одну операцію. Якщо закрити тепер вікно конструктора з підтвердженням збереження, неважко буде переконатися відкривши форму Клиенты, що в області підлеглої форми відображаються тільки ті операції, що зв'язані з поточним клієнтом для головної форми.

Оскільки конструктор форм уже небагато був розглянутий, виконаємо ще одну дію, яка необхідна для забезпечення цілісності даних. Справа в тім, що форма клієнти, така, яка вона є в даний момент, дозволяє  вносити зміни в таблицю Операції. Це неправильно і чревате помилками – для введення записів операцій повинні використовуватися призначені для цього засоби, а підлегла форма Операции по клиенту служить тут для відображення операцій, а не для їхнього введення. Тому варто заборонити введення даних у форму Операции по клиенту. Для цього необхідно виконати наступну послідовність дій:

Заборона зміни даних, відображуваних формою:

 1.  Відкрийте вікно бази даних на вкладці Форми
 2.  Виділите символ форми Операции по клиенту
 3.  Клацніть по кнопці Конструктор
 4.  Виберіть у меню Вид команду Свойства. У результаті відкриється вікно властивостей форми.

Примітка: Зверніть увагу, це вікно може відображати властивості й інших об'єктів, зокрема, областей форми  чи елементів керування, розміщених на ній. Щоб воно відображало властивості усієї форми, послідовність кроків повинна бути в точності такий, як описано вище.

 1.  На вкладці Данные вікна властивостей форми виберіть значення "Нет" для полів "Разрешить удаление", "Разрешить изменение", "Разрешить добавление и Ввод данных".
 2.  Після цього вікно властивостей і усе вікно конструктора можна закрити, підтвердивши збереження змін макета форми.

Тепер форма "Клиенты" дозволить вводити і змінювати дані тільки з таблиці "Клиенты". Дані про операції по клієнту можна буде тільки переглядати. Форми "Клиенты" і "Все операции" тепер цілком придатні для введення даних і перегляду вмісту таблиць. У роботу з формами можна внести безліч інших доповнень і удосконалень.

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

 1.  Чи може форма, створена майстром, містити дані з декількох таблиць?
 2.  Який режим дозволяє створювати форму на основі тільки однієї таблиці?
 3.  Яка панель інструментів активізується при відкритті форми?
 4.  Відкіля вибирається текст при автоматичному формуванні підпису поля у формі?
 5.  Які панелі використовуються при конструюванні форми?
 6.   Чи зберігає у формі елемент керування Поле такі властивості як Поле со списком, Список, задані при його визначенні в таблиці?
 7.  Для чого призначена панель елементів конструктора форм?
 8.  Як у режимі конструктора переглянути доступні у формі поля?
 9.  Де зберігатися посилання на джерело записів форми?
 10.  Де розміщена кнопка, по якій створюється елемент керування Надпись?
 11.  По якій команді проглядаються властивості елемента керування?
 12.  Яка кнопка дозволяє переключатися з режиму конструктора в режим форми і назад?
 13.   Чи можна у формі за допомогою кнопок переходу по записах зробити поточним новий запис?


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.12

СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ

1. ЦІЛЬ РОБОТИ.

Освоїти прийоми створення звітів і графічного представлення даних у СУБД ACCESS.

2.  ЗАДАЧІ РОБОТИ

Створення звітів різних типів і їхнє редагування.

3.  ЗМІСТ РОБОТИ

 1.  Відкрити базу даних Работа с клиентами, створену раніше.
 2.  Створити звіт Список операций за допомогою
  Мастера отчетов
  .
 3.  Відредагувати вид отриманого звіту за допомогою Конструктора отчетов.
 4.  Зміните порядок сортування і виконаєте угруповання в отриманому звіті.

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Звіт про пророблену роботу повинний містити файл бази даних на дискеті з виконаним завданням.

6. ЗАГАЛЬНІ теоретичні ПОЛОЖЕННЯ

Звіти являють собою найкращий засіб представлення інформації з бази даних у виді друкованого документа. У порівнянні з іншими методами виводу даних на друк звіти володіють двома принциповими перевагами:

 •  звіти надають широкі можливості для угруповання й обчислення проміжних  і загальних підсумків для великих наборів даних;
 •  звіти можуть бути використані для одержання красиво оформлених матеріалів,  наклейок і інших документів.

Джерелом даних для звіту може бути таблиця  чи запит. Крім даних, отриманих з таблиць, у звіті можуть відображатися обчислені по вихідним даним значення, наприклад, підсумкові суми. Звіти і форми мають багато загального, однак на відміну від форм, звіти не призначені для введення і виправлення даних у таблицях. Вони дозволяють тільки переглядати і друкувати дані. У звіті неможливо змінити вихідні дані за допомогою елементів керування, як це можна зробити за допомогою форм.

В основному звіти застосовуються для перегляду «картини в цілому», тому часто базуються на богатотабличных запитах.

6.1.  Основні  відомості про звіти

Мал.1.  Вид вікна Новый отчет

Для створення звіту  у вікні бази даних вибираємо пункт Отчет у списку кнопки,  Открыть новый об'єкт на панелі інструментів, чи кнопки Создать на вкладці Отчеты. Access виведе на екран вікно діалогу Новый отчет, представлене на Мал.1. Access показує ім'я обраного джерела в поле зі списком у нижній частині вікна діалогу.

6.1.1.  Вибір майстра по розробці звітів 

У вікні діалогу Новый отчет можна вибрати один із шести варіантів.

 •  Конструктор - дозволяє створювати звіт «з нуля» і редагувати вже створений звіт.
 •  Мастер отчетов - запускає основного майстра для створення звітів, що дозволяє вибрати поля для звіту, задати формати, умови угруповання і підсумкові функції.
 •  Автоотчет: в столбец - цей майстер створює звіт, у якому кожен запис базового запиту чи таблиці представлений у виді простого списку, що містить назви і значення полів.
 •  Автоотчет: линейный - у звіті цього типу дані записи базового  запиту чи таблиці виводяться в одному рядку. Якщо таблиці базового запиту зв'язані відношенням «один-ко-многим», то майстер створює групу для даних, що надходять з боку відносини «один», але не обчислює ніяких підсумкових значень. При створенні звіту використовується останній стиль, що був обраний у майстру  звітів чи застосований за допомогою автоформату в конструкторі звітів.
 •  Мастер диаграмм - цей майстер допомагає побудувати діаграму і створює в звіті вільну рамку об'єкта OLE із упровадженою діаграмою Microsoft Graph.
 •  Почтовые наклейки - цей майстер дозволяє вибрати поля з іменами й адресами, форматувати їх і створити звіт для друку поштових наклейок. Ви можете вибрати будь-який тип і настроїти розмір наклейок.

6.1.2.  Розділи звіту при використанні Конструктора отчета

Порожній макет звіту містить розділи Верхний колонтитул, Нижний колонтитул, між якими знаходиться Область данных.

Додати чи видалити верхній і нижній колонтитули можна за допомогою команди Вид Колонтитулы. При створенні звіту можна задати заголовок, що буде надрукований тільки на самому початку звіту, і примітку, що буде надрукована наприкінці звіту. Щоб додати в звіт ці розділи, виберіть  команду
Вид Заголовок Примечание отчета.

Лінійка з розподілами по верхньому і лівому краях вікна звіту допомагають планувати розташування даних на сторінці. Змінити розмір будь-якого відділу можна, перетягнувши його границю. У кожнім розділі Access  виводить сітку.

6.1.3. Вікно звіту і його інструменти

Панель елементів містить усі кнопки для всіх елементів керування, які можна використовувати при створенні звіту. Це поля, написи, малюнки, прапорці і т.д.

Щоб відкрити цю панель  потрібно вибрати команду Вид – Панель элементов, або клацнути на кнопці Панель элементов на панелі інструментів. Кнопка Другие элементы надає доступ до всіх елементів керування Active (у тому числі до елемента керування Календарь) встановленим у системі.

Щоб розмістити в звіті конкретний елемент керування, клацніть на відповідній кнопці на панелі елементів, натисніть кнопку миші, протягнете покажчик миші до того місця, де повинний бути елемент, і відпустите кнопку.

Список полів спрощує розміщення в звіті приєднаних елементів керування (елементів керування, зв'язаних з полями  таблиці чи запиту). Він відкривається щигликом на кнопці Список полей на панелі  інструментів чи вибором команди Вид4Список полей. У рядку заголовка списку полів Access виводить ім'я базової  таблиці чи запиту.

Щоб створити приєднаний елемент керування за допомогою списку полів, виберете його тип, клацнувши на відповідній кнопці на панелі елементів. Потім перетягнете поле зі списку в потрібне місце звіту. Якщо кнопка не обрана, типом елемента керування за замовчуванням є Поле.

У вікні властивостей можна установити властивості самого звіту, його розділів і елементів керування. Набір властивостей, представлених у ньому залежить від об'єкта.

 Щоб відкрити вікно властивостей, виділяємо потрібний об'єкт і клацаємо на кнопці Свойства на панелі чи інструментів вибираємо команду Вид 4Свойства.

Мал. 2. Вікно звіту.

6.2. Сортування та угруповання

Звіти представляють можливість групувати виведену інформацію за допомогою вікна Сортировка и группировка. Щоб відкрити його, клацніть  на кнопку Сортировка и группировка на панелі  інструментів чи виберіть команду ВидСортировка и группировка. У вікні Сортировка и группировка можна визначити  до 10  полів чи виражень, що будуть використовуватися в звіті для угруповання даних. Перший елемент списку визначає основну групу, а наступні підгрупи усередині груп.

Мал. 3. Вікно Сортировка и группировка.

У першому рядку стовпця Поле/выражение розкривається список полів базової чи таблиці запиту. Почавши введення зі знака рівності (=), можна ввести в цьому стовпці вираження, що містить посилання на будь-яке поле базової таблиці чи    запиту.

За замовчуванням Access сортує значення по зростанню. Для зміни порядку сортування виберіть значення По убыванию в списку, що розкривається, що з'являється після щиглика в осередку стовпця Порядок сортировки.

У звіті повинне бути зарезервоване місце для заголовка кожної групи і примітки, у якому можуть виводитися підсумкові поля. Щоб додати в звіт ці розділи, установите для властивостей Заголовок группы і Признак группы  значення Да. Крім того, можна попросити Access виводити всі детальні дані для даного рівня угруповання на одній сторінці (якщо це можливо), вибравши для тієї ж властивості значення Вся група.

6.2.2.  Завдання діапазонів угруповання.

Для кожного  поля чи вираження, заданого у верхній частині вікна сортування й угруповання, можна установити властивості Группировка та Интервал. Звичайно дані групуються за кожним значенням  поля чи вираження. Але записи можна групувати не тільки за окремим значенням, але і по діапазонах значень. Вид і розмір діапазону залежать від типу даних поля чи  вираження.

При угрупованні по текстовому полю можна починати нову групу при зміні першого чи декількох початкових символів значення поля. Наприклад, щоб утворити по одній групі для кожної букви алфавіту, визначите створення нової групи при зміні першої букви значення поля – таким чином, ви одержите групу записів, у яких значення поля починається з букви А, групу записів зі значенням поля, що починається з букви Б, і т.д.

Щоб задати угруповання по перших символах, установите для властивості Группировка значення По первым знакам, а в осередку властивості Интервал уведіть число початкових символів, по яких ви хочете утворювати групи.

Для чисел можна установити властивість Группировка в значення Интервал. У цьому випадку властивість Интервал визначає діапазони угруповання. Access обчислює діапазони, починаючи з 0. Якщо задати інтервал, рівний 10, то будуть формуватися групи значень від –20 до –11, від –10 до –1, від 0 до 9, від 10 до 19, від 20 до 29 і т.д.

Для полів дати/времени можна установити як значення властивості Группировка так і одиниці виміру як По годам, По кварталам, По месяцам, По суткам, По дням, По часам, По минутам. Для властивості Интервал укажіть число одиниць виміру, якщо ви хочете проводити угруповання по визначеному відрізку часу. Наприклад, якщо ви хочете створити групи з інтервалом у два роки, установите для властивості Группировка значення По годам, а в осередку  властивості Интервал уведіть 2.  

6.3.  Використання значень, що обчислюються

Великі можливості звітів Access багато в чому визначаються їхньою здатністю виконувати прості і складні обчислення з даними базових  таблиць чи запитів. Access надає десятки убудованих функцій, призначених для обробки даних чи для додавання інформації в звіт.

6.3.1. Додавання поточної дати і номера сторінки

Для дат Microsoft Access надає дві убудовані функції, які можна використовувати для включення в звіт поточної дати і часу. Функція Date  повертає поточну  системну дату і час у виді значення дати/время.

Щоб додати поточну дату в звіт, створіть вільне поле у верхньому колонтитулі і уведіть вираження = Now()  в осередку його властивості Данные, а для властивості Формат поля установите значення Длинный формат даты. Поверніться  в звіт і введіть із клавіатури в напис поля текст чи зовсім видалите її.

Щоб додати номер сторінки, використовуйте властивість звіту Page. Ви не побачите його у вікні властивостей, тому що воно підтримується Access на системному рівні. Крім того, у  Access існує властивість Pages, що містить загальне число сторінок у звіті. Щоб додати в звіт номер поточної  сторінки, створіть вільне поле й в осередку його властивості Дані уведіть вираження

= “Page ” & [Page] & “ of  ” & [Pages]

6.3.2.  Обчислення в області даних.

Як значення властивості Данные будь-якого елемента керування, що дозволяє виводити дані, можна задати вираження будь-якої складності з використанням арифметичних операторів. Крім того, в обчисленнях можна використовувати будь-як убудовані функції, а також функції, що ви самі визначили в модулі. При бажанні ви можете скористатися допомогою "будівника"  виражень. Щоб повідомити Access, що у властивості Данные ви хочете використовувати вираження, почніть його введення зі знака рівності (=).

Наприклад, щоб розмістити в області даних поле Премия, виберіть на панелі елементів кнопку Поле і вкажіть її розміщення  в області даних. Викличте вікно Свойства й у властивості Данные введіть   = [Сумма]*0,1, тобто Премия складає 10 % для всіх записів.

6.3.3. Обчислення проміжних підсумків для груп і загального підсумку.

Ще одна задача, яку звичайно приходитися вирішувати при складанні звітів, - це одержання підсумкових величин по групах даних. Для одержання проміжних підсумкових значень для груп у ці розділи можна помістити додаткові вільні елементи керування, у яких використовується вираження, побудоване з застосуванням підсумкових функцій: Sum, Min, Max, Avg, Count, First, Last, StDev  і Var.

Вираження в розділі групи, що використовує підсумкову функцію, не повинне посилатися на елемент керування, розміщений в області даних. Так, наприклад Вам не удасться створити поле, що обчислюється, в області даних і послатися на нього у вираженні, що використовує підсумкову функцію. Але ви можете повторити вираження, що обчислюється, у підсумковому полі.

Наприклад, якщо поле, що обчислюється, в області даних з  ім'ям Ціна містить вираження = [Ціна за одиницю]*[Кількість], те в розділі приміток групи ви повинні використовувати
вираження =Sum([Ціна за одиницю]*[Кількість]), а не = Sum([Ціна]).

Використовуючи розділ приміток звіту, можна одержати загальні підсумки по всіх записах для кожного  поля чи вираження. У примітці звіту, як і в примітках груп, припустимі будь-які підсумкові функції.

6.3.4. Об'єднання текстових значень і приховання повторюваних значень

Коли в декількох сусідніх рядках відображаються однакові значення, звіт важко читається і виглядає непрофесійним. Властивості поля Не выводить повторы (воно доступно тільки в звітах) дозволяє керувати друком повторюваних значень.

Іноді, не виводячи повтори, ми можемо сховати потрібні дані. Щоб цього уникнути, можна об'єднати значення відповідних полів в одному елементі керування. Для об'єднання служить символ амперсанда (&), що позначає операцію конкатенації (зчеплення) при об'єднанні текстових значень.

Наприклад,

=Format([Номер студентського квитка];”000000”)&”      ”&[Прізвище].


Функція
Format повертає рівно шістьох цифр. Другий текстовий рядок у цьому вираженні додає кілька пробілів між двома полями даних.

6.3.5. Обчислення відсотків

У будь-якому звіті, що групує і підсумовує дані, можна визначити частку зовнішнього проміжного чи загального підсумку, що приходиться на конкретну суму. Це можливо в силу того, що Access двічі переглядає дані звіту. При першому проході Access обчислює вираження в детальних рядках, підсумкові значення для груп, загальні підсумки для всього звіту і визначають довжину звіту, а при  другому обчислює усі вираження, що посилаються на підсумки, розраховані під час першого проходу. Отже в області даних і розділах, що містить підсумки для груп, можемо створити вираження для обчислення відсотків від загальних чи сум проміжних сум, розрахованих для угруповання більш високого рівня. Створивши вираження для перебування відсотків від суми, установлюємо властивість Формат поля в значення Процентный. У режимі перегляду можемо переконатися, що в підсумках по групі відіб'ється відсоток від загального підсумку.

6.4.  Настроювання звітів

Щоб змінити розмір виділеного елемента керування, можна скористатися маркерами зміни розміру, що знаходяться на сторонах, у нижніх кутах і в правому верхньому куті. Для переміщення невиділеного елемента керування використовуйте покажчик миші.

Якщо елемент керування має приєднаний напис, він переміщається разом з ним. переміщати елемент керування і приєднаний напис можна незалежно друг від друга за допомогою маркерів переміщення, розташованих у лівих верхніх кутах елемента керування і написи.

Для висновку даних за допомогою звітів ми повинні бути упевнені, що елементи керування мають достатній розмір для розміщення даних. У Access є така команда, що підбирає розмір написів відповідно до довжини і висоти тексту – ФорматРазмерПо размеру данных.

Для вирівнювання елементів керування по чи краях вузлам сітки в меню Формат існує команда Выровнять.

6.5. Перегляд готового звіту

Режим попереднього перегляду призначений для того, щоб подивитися як буде виглядати звіт на печатці, тобто редагування в цьому режимі неможливо. Вікно попереднього перегляду можна розширити, щоб вивести на екран велику частину звіту. Для переміщення по вікну можна використовувати горизонтальну і вертикальну смуги прокручування, різні масштаби.

Для перегляду інших сторінок звіту користайтеся полем номера сторінки і кнопками переходу , що розташовані в нижній частині вікна перегляду.

Вікно перегляду також дозволяє переглянути кілька сторінок одночасно за допомогою кнопки кілька сторінок.

7. Порядок  виконання роботи  № 2.12.

7.1. Використання Мастера отчетов.

Створимо за допомогою Майстра звітів звіт з ім'ям "Список операций"

 1.  Відкрийте базу даних Работа с клиентами.
 2.  У вікні бази даних клацніть на кнопці Отчеты
 3.  Двічі клацніть на значку Создание отче та с помощью мастера.

У звіт потрібно додати як інформацію про клієнтів, так і дані про операції з ними. Для цього варто згрупувати разом всі операції з одним клієнтом і роздрукувати їхній список нижче області з даними про цього клієнта. Потім потрібно вивести інформацію про наступний клієнті і список операцій з ним і т.д. Такий порядок печатки записів дозволить швидко знайти повний список операцій з кожним із клієнтів. У першому вікні майстра, показаному на малюнку потрібно указати всі поля, що включаються в звіт.

 1.  У списку Раскрываемые таблицы/отчеты першого вікна майстра звіту виберіть таблицю Клієнти, потім виділите поле Фамилия
 2.  Щигликом на кнопці   >  перемістите обране поле в список Выбраные поля, далі помістите в список Выбраные поля   поля Фамилия, Місто, Адреса, знижка
 3.  Аналогічно з таблиці Операції перемістите в список Выбраные поля імена полів: дата, код операции, сумма.
 4.  Клацніть по кнопці Далее
 5.  У наступному вікні не призначайте додаткового угруповання. Просто клацніть на кнопці Далее.
 6.  Наступне вікно дозволяє задати порядок сортування записів. Виберіть  у списку 1 пункт Дата і клацніть на кнопці Далее.
 7.  Наступне вікно дозволяє вибрати спосіб розташування полів і орієнтацію сторінки.
 8.  Виберіть положення перемикача "Структура 1". Потім натисніть на кнопку Далее.
 9.   У наступному вікні майстра виберіть варіант оформлення Строгий і клацніть по кнопці Далее.
 10.  

Уведіть як заголовок текст "Список операцій" і клацніть по кнопці Готово. Одержимо наступний звіт по всіх клієнтах:

Отриманий звіт у принципі можна було одержати й в іншому виді, якщо змінити порядок вибору полів з таблиць Клиенты та  Операции. Спробуйте створити цей звіт трохи іншим способом. Повторите створення звіту в іншому варіанті.

7.2. Використання Конструктора отчетов.

Отриманий звіт можна зробити більш компактним і короткої. Для цього скористаємося Конструктором звітів.

 1.  Переключитеся  в режим конструктора  за допомогою команд Вигляд-Конструктор.

 •  Заголовок звіту – друкується на початку звіту один раз. Виводиться і ховається командою Вигляд-Заголовок/Примітка звіту.
 •  Верхній колонтитул – Друкується у верхнім полі кожної сторінки. Виводиться і ховаються коммандой Вигляди-Колонтитули.
 •  Заголовок групи …  - з'являється на початку кожної групи записів, що відповідає кожному значенню поля КодКлиента (тобто поля, по якому призначене угруповання).
 •  Область даних – основні дані звіту (дані про операцію з визначеним клієнтом).
 •  Нижній колонтитул – Друкується в нижнім полі кожної сторінки

У звіті зробленому за допомогою Мастера отчетов можна відзначити кілька недоліків. От їхній список:

 •  назви таких полів як Прізвище, місто, адреса можна вважати зайвими, тому що вони говорять самі за себе.
 •  Інформація про клієнта займає занадто багато місця, її можна представити більш компактно.
 •  можна помітити ще деякі недоліки.
 1.  Щигликом виділите напис Прізвище.
 2.  Натисканням клавіші Delete видалите напис Прізвище.
 3.  Аналогічно надійдете з написами Місто й Адреса. Напис Знижка не будемо торкати.
 4.  

Клацніть на горизонтальній лінії, розташованої нижче поля Знижка, правою кнопкою миші й у що з'явився контекстному меню виберіть команду Вырезать. Цією дією ми видалимо горизонтальну лінію.

 1.  Аналогічно заберемо і всі інші горизонтальні лінії.

7.  Зміните створений звіт по вашому смаку, потім його переглядіть і т.д.

7.3. Угруповання і сортування даних у звіті.

Звіт, що ви сформували в двох попередніх вправах 7.1. і 7.2. має один істотний недолік. Список клієнтів виводяться не за алфавітом. Мастер отчетов автоматично згрупував дані таблиці Клієнти по їхній приналежності до тих чи інших записів таблиці Операції, що визначається зв'язком між полями КодКлиента цих двох таблиць.  З зазначеної причини клієнти в звіті упорядковані по зростанню параметра  КодКлиента.

8.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що являють собою звіти в Access?

У чому їхні переваги над іншими методами виводу даних?

З чого починається створення звіту?

Які існують майстра для створення звіту?

У чому відмінність "автоотчетов" від інших способів створення звіту?

Чим характеризується режим Конструктора?

Назвіть розділи звіту.

Назвіть інструменти вікна звіту.

У якому розділі звіту виводяться підсумки по групі?

Поле якого типу можна задати угруповання по інтервалі? По роках?

Як додати поле, що обчислюється, в область даних?

Для чого застосовується властивість об'єкта Не выводить повторения?

14. Які зміни можна внести в звіт у режимі попереднього перегляду?

Варіанти індивідуальних завдань по дисципліні "Інформаційне забезпечення юридичної діяльності" для студентів 3-го курсу ННІ по темі СУБД MS Access

У кожному завданні зазначені поля таблиці БД, яку необхідно створити. У таблицю необхідно ввести довільні тестові дані: 10-15 записів.

Варіант 1

«Студенти»

1.             Відомості: прізвище, ім'я, по батькові студента, номер групи, допуск до сесії (істина або неправда), оцінки на іспитах, курсові роботи (ФИО керівника (заповнюється з довідника викладачів), тема, курс, оцінка).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: прізвища студентів, допущених до сесії.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести прізвища всіх студентів, не допущених до сесії;

b)      вивести прізвища й номери груп відмінників.

Варіант 2

«Співробітники»

1.             Відомості: прізвище, ім'я, по батькові, посада (заповнюється з довідника посад), розмір заробітної плати,  дата народження, про родиний стан (ФИО родича, вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: прізвища співробітників, що одержують менш 1600 гривень.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести прізвища всіх співробітників, що одержують більше 1600 гривень;

b)      вивести прізвища й посади співробітників, яким немає 18 років.

Варіант 3

«Бібліотека»

1.             Відомості: назва книги, автор, рік видання, видавництво, ціна, кількість книг, про видавництва (країна, місто (заповнюється з довідника міст), телефон).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: назви книг, видані за останні 3 роки.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести назви всіх книг, ціна на які > 50 гривень;

b)      вивести назви всіх книг даного автора.

Варіант 4

«Тенісисти»

1.             Відомості: прізвище й ім'я тенісиста, назва турніру, місце на турнірі, рейтинг (номер ракетки у світі), про родиний стан тенісиста (ФИО родича, вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: прізвища тенісистів із країн Європи

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести прізвища всіх призерів Уимблдона;

b)      вивести прізвища й імена тенісистів, що входять у  першу 10.

Варіант 5

«Фільмотека»

1.             Створити першу таблицю, що містить наступні відомості: назва фільму, режисер, прізвище актора, що знявся в головній ролі, рік виходу на екран, номер відеокасети, про родиний стан режисера (ФИО родича, вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: назви фільмів , щовийшли на екран за останні 3 роки.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести назви всіх фільмів, у яких знімався даний актор;

b)      вивести прізвище режисера, що сняли даний фільм.


Варіант 6

«Погода у світі»

1.             Створити першу таблицю, що містить наступні відомості: Дата, температура, хмарність, опади, регіон (заповнюється з довідника регіонів).

2.             Створити підлеглу таблицю про регіони (площа, кількість жителів, мова спілкування жителів).

3.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести дати, коли температура була в інтервалі від (0,-5) градусів.

4.             Створити наступні запити:

a)      вивести дати, коли йшов сніг і температура нижче -10 градусів;

b)      вивести відомості про погоду в даному регіоні.

Варіант 7

«Бюро зайнятості»

1.             Відомості: Прізвище безробітного, професія, утворення, вік, підлога, стаж, про родиний стан безробітного (Прізвище родича, вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести прізвища всіх жінок зі стажем більше 10 років.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести прізвища всіх учителів зі стажем більше 2 років;

b)      вивести професії безробітних з вищим утворенням.

Варіант 8

«Вкладники банку»

1.             Відомості: Прізвище вкладника, номер рахунку, пароль, розмір внеску, розмір кредиту, про родиний стан вкладника (Прізвище родича, вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести прізвища всіх вкладників, кредит яких перевищує 1000 гривень.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести прізвища всіх вкладників, розмір внеску, яких не перевищує 1000 гривень;

b)      вивести пароль даного вкладника.

Варіант 9

«Власники машин»

1.             Відомості: Прізвище власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса власника, про родиний стан власника (Прізвище родича, вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести прізвища власників російських машин .

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести прізвища всіх власників сріблистих «іномарок»;

b)      вивести прізвища й адреси власників автомашин з номерами, що починаються на 35.

Варіант 10

«Склад»

1.             Створити першу таблицю, що містить наступні відомості:  найменування товару, фірма-виробник, ціна за одиницю, кількість, номер складу, мінімальна партія, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести найменування товарів з мінімальною партією більше 50.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести найменування й кількість всіх товарів, що зберігаються на  складі;

b)      вивести  прайс - аркуш.

Варіант 11

«Мої улюблені музичні групи»

1.             Відомості:  назва групи, рік створення групи, стиль, прізвище соліста, самий популярний альбом: назва альбому, рік  випуску, тираж альбому, про родиний стан соліста (ПРИЗВІЩЕ родича, вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви груп і альбомів тиражем більше 1000.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести прізвище соліста конкретної групи;

b)      надрукувати назви груп і назви альбомів, популярних у плині останніх 5 років.

Варіант 12

«Моя кулінарія»

1.             Відомості: назва блюда, енергетична цінність (ккал), ціна, про рецептуру блюда (продукт, кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: перелічити блюда, енергетична  цінність яких перевищує 100 Ккал.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести назві блюд, енергетична цінність яких не перевищує 100 Ккал.;

b)      надрукувати назви й ціну блюд, які можна приготувати з картоплі й м'яса.

Варіант  13

«Ліки в таблетках»

1.             Відомості: назва, фірма, країна, ціна, в упакувань, дата випуску, строк придатності, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву препаратів вартістю менш 20 гривень.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести Назви ліків, ціна на які більше 20 гривень ;

b)      вивести Назви всіх вітчизняних ліків.

Варіант  14

«Хіти місяця»

1.             Відомості: назва пісні, композитор, поет, виконавець, дата I-го виконання, місто, про родиний стан композитора (Прізвище родича, вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх пісень, уперше виконаних  за останні 2 роки.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести дати виконання пісень одного композитора;

b)      вивести назви віх пісень , виконаних уперше в Москві.

Варіант  15

«Музика на CD»

1.             Відомості: назва, автор, виконавець, число добутків (пісень, п'єс, арій і т.д.), дата випуску, тираж, вартість, формат, про родиний стан автора (Прізвище родича, вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву дисків, де число добутків більше 10 .

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести  прайс-лист;

b)      вивести авторів і виконавців з дисків, випуску останніх 2 років.


Варіант  16

«Креми для особи»

1.             Відомості: назва крему, дата випуску, строк придатності , для якого типу шкіри (ж,з,н),  країна, фірма, вартість, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх кремів, зі строком придатності більше року.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести назви кремів для нормальної й сухої шкіри особи;

b)      вивести країну й фірму виробника для кремів дорожче 10 гривень.

Варіант  17

«Дитяча косметика»

1.             Відомості: назва, вид, дата випуску, строк придатності, фірма-виробник, країна, вартість, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх засобів, вартість яких менш 50 гривень.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести назви всіх кремів і їхня вартість;

b)      вивести назви віх засобів, зроблених у Росії.

Варіант  18

«Туалетна вода»

1.             Відомості: назва, тип (дружин., чоловік.), дата випуску, строк придатності, країна, ціна, фірма-виробник, число впакувань, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву туалетної води , зробленої у Франції.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести назви всіх типів туалетної води для чоловіків;

b)      вивести назву  туалетної води, ціна якого менш 10 гривень.

Варіант  19

«Ліки в ампулах»

1.             Відомості:  назва, фірма, країна, ціна, число впакувань, дата випуску, строк придатності, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву   вітчизняних  ліків із числом упакувань  більше 100.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести назви ліків, ціна на які менш 30 гривень ;

b)      вивести назви всіх ліків зі строком придатності більше  року.

Варіант  20

«Магазин жіночого взуття»

1.             Відомості: вид (туфлі, чоботи, босоніжки), кольори, розмір, фірма, країна, ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види взуття із ценою більше 100 гривень.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести види взуття, розміром більше 37 вітчизняного виробництва;

b)      вивести країну й фірму всіх світлих босоніжок.


Варіант  21

«Декоративна пудра»

1.             Відомості: назва, вид, тон (тим., світло.), ціна, країна, фірма, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх видів пудри, зроблених у Франції.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести назви всіх видів пудри темного тону;

b)      вивести назви розсипчастої пудри. 

Варіант  22

«Салон чоловічих сорочок»

1.             Відомості: розмір, кольори, рукав, матеріал (хл., шер., синт.), країна, фірма, ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі розміри й кольори сорочок з бавовни.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести розміри й кольори сорочок з коротким рукавом;

b)      вивести матеріал і ціну всіх сорочок, дорожче 100 гривень.

Варіант  23

«Дитячі м'які іграшки»

1.             Відомості: вид (заєць, кішка й т.д.), країна, фірма, тип (важить, коштує, лежить), ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види й ціни іграшок, дешевше 50 гривень.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести всі види лежачих іграшок і їхньої ціни ;

b)      вивести всі варіанти зайців, зроблених у Китаю.

Варіант  24

«Магазин сувенірів»

1.             Відомості: назва, дата випуску, ціна, країна ,фірма, кількість, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна),

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види сувенірів, випущені  після  01.06.2001 і назва фірм.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести всі назви сувенірів і ціни,  кількість яких  більше 100

b)      вивести всі назви сувенірів вартістю менш 50 гривень.

Варіант  25

«Магазин ручних годин»

1.             Створити першу таблицю з наступними полями:  Марка, Тип  (кварц., мех.), браслет (є - немає) , ціна, країна, фірма, кількість.  

2.             Створити підлеглу таблицю про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

3.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі марки      кварцових годин, країни  й фірми  виробники.

4.             Створити наступні запити:

a)      вивести відомості про всі  механічні годинники , ціна яких  менш 100 гривень;

b)      вивести марку й ціни годин із браслетом.


Варіант  26

«Магазин настільних і настінних годин»

1.             Відомості:  марка, тип (кварц., мех.), вид(стіна, стіл) ,ціна, країна ,фірма, кількість, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі марки  годин    для стіни, ціна яких нижче 50 гривень.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести марки  всіх  кварцових годин, ціна яких менш 100 гривень;

b)      вивести марку й ціни настільних годин.

Варіант  27

«Магазин дитячого взуття»

1.             Відомості:  вид (туфлі, чоботи , тапочки), кольори, розмір, країна, фірма, ціна, кількість, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види дитячого взуття, зробленої в Україні.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести всі види взуття темних кольорів для дівчинок;

b)      вивести види дитячого взуття, кількість якої більше 50 пара.

Варіант  28

«Магазин зошитів і блокнотів»

1.             Відомості:  найменування, розмір, ціна, число сторінок, кріплення (пруж., скр), країна, фірма, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі відомості про зошити, дешевше 4 гривень.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести  розміри всіх пружинних  блокнотів і їхньої ціни;

b)      вивести всі найменування  товарів із числом сторінок більше 60.

Варіант  29

«Магазин ламп»

1.             Відомості:  напруга, розмір   (бол., порівн., малий.), ціна, кількість, дата випуску, країна, фірма, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести напругу ламп     середнього й  малого розміру , зроблених у Польщі.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести  відомості про лампи в 100 ват і в кількості не менш 50;

b)      вивести напругу всіх  ламп вітчизняного виробництва.

Варіант  30

«Домашня аптека: вітаміни в таблетках»

1.             Відомості: назва, вид (взр., дет.), фірма, країна, ціна, число впакувань, дата випуску, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити другу таблицю за допомогою запиту: вивести назву вітчизняних вітамінів для дорослих.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести Назви вітамінів, ціна на які менш 20 гривень ;

b)      вивести Назви всіх дитячих вітамінів і число впакувань.


Варіант  31

«Склад цукерок (вагарень)»

1.             Відомості: назва, вид (шок., кар., ірис і т.д.), ціна за кг, кількість,  дата реалізації,  кондитерська фабрика, про продукцію фабрики-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву цукерок     зі строком реалізації 3 місяці, кількість яких більше 30 кг.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести назви шоколадних цукерок, ціна яких вище 50 гривень ;

b)      вивести назви карамелі, зробленою фабрикою Червоний Жовтень.

Варіант  32

«Склад цукерок ( в упакуванні)»

1.             Відомості: назва, вага, ціна, кількість, дата реалізації, кондитерська фабрика, про продукцію фабрики-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту:  вивести назву цукерок, строк реалізації яких 3 місяці й кількість більше 20 упакувань.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести назви всіх цукерок, вага яких більше 350 грам;

b)      вивести назви всіх цукерок, зроблених  фабрикою  Покрив.

Варіант  33

«Склад розчинної кави»

1.             Відомості: назва, вага, ціна, кількість банок, фірма-виробник, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна).

2.             Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву кава,     зробленої в Бразилії, кількість банок  якого більше 30.

3.             Створити наступні запити:

a)      вивести назви всіх банок кава вагою 100 грам з Індії;

b)      вивести назви й вагу всіх банок кава, дешевше 20 гривень.


Практичне заняття № 4.1   

Створення шаблонів юридичних документів з полями форм

Мета заняття: Вивчити методи створення шаблонів типових серійних документів з використанням полів форм.

Перелік питань, що підлягають вивченню:

 1.  Підготовка тексту головного документа – зразка.
 2.  Захист документа.
 3.  Збереження документа як шаблона Word.
 4.  Створення конкретного юридичного документа на основі захищеного шаблона з полями.

Створення електронних  форм  для юридичних документів.

У сучасному діловодстві спостерігається тенденція до стандартизації документів. Велику частину  документообігу складають форми, тобто типові документи, у яких міняються тільки окремі поля, а основна частина залишається незмінною.  Текстовий редактор Word 97/2000 підтримує роботу з трьома видами форм:

 •  друковані форми, що заповнюються і використовуються за допомогою текстового процесора і мають на увазі створення твердої копії форми, тобто її друкування.
 •  форми Web, тобто інтерактивні форми, що заповнюються і використовуються за допомогою технологій Інтернет
 •  поштові форми, що заповнюються і використовуються за допомогою електронної пошти

Ми обмежимося найбільш традиційним, першим типом.  Як приклад візьмемо  типовий договір. Для підготовки за допомогою комп'ютера друкованих форм використовуються три основних способи:

 •  Можна використовувати звичайний документ, що являє собою вже заповнену форму як зразок для нової форми. Відповідні частини зразка заміняються новою інформацією, і виходить новий екземпляр, що і друкується.
 •  Можна заздалегідь віддрукувати типографським способом бланки форми, а потім заповнювати їх від  руки чи вводити інформацію в заготовлені порожні поля бланка.
 •  Можна підготувати особливий документ, що дозволяє тільки вводити інформацію певним чином і захищений від інших змін.

Перший спосіб  не вимагає ніяких  спеціальних засобів, але незручний і чреватий помилками. Другий спосіб був (на жаль, ще є) характерний для ручного діловодства. В даний час друковані бланки стрімко зникають з побуту сучасного офісу, за винятком тих випадків, коли порожній бланк сам по собі є документом строгої звітності. Засоби Word дозволяють трактувати другий випадок як окремий випадок третього. Третій спосіб, що заснований на використанні документів особливого типу, і буде предметом розгляду в цьому параграфі.

Вправа №1.    Створення електронної форми договору.

Допустимо, що є якийсь зразок незаповненого типового договору, що ми хочемо перетворити в інтерактивну форму.

 1.  Створимо новий текстовий документ, що є зразком договору (сильно спрощеного). Наберіть текст договору, приведений  нижче. У цьому договорі поля для заповнення відзначені двома "підкреслюваннями" __ (тобто двома символами «підкреслення», що вводяться за допомогою комбінації клавіш:  Shift +"Знак-мінус"). У нашому прикладі таких крапок  буде сім (дата над назвою міста не буде полем форми). Наше перше завдання полягає в тому, щоб  уставити замість них спеціальні об'єкти, називані полями форми. У зразку договору ці місця спеціально виділені за допомогою заливання  __ .

Відкрийте новий порожній документ і наберіть у точності весь цей договір:

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР № __

__
м. Дніпропетровськ

Видавництво  “Цікаве читання”, іменоване надалі “Видавництво”, в особі директора Петренко Я. П., що діє на підставі Статуту, і  __ , іменований надалі “Автор”, уклали договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Автор  передає чи зобов'язується створити і передати право Видавництву для видання свого твору __ , іменованого надалі “Твір”, терміном на три роки з дня схвалення його Видавництвом.

1.2. Вимоги до оформлення матеріалу:

 •  Автор передає Видавництву текст і ілюстрації Твору на магнітному носії;
 •  текст повинний бути підготовлений засобами текстового процесора Word.

1.3. Термін здачі робіт за договором  __  .

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1. За виконану і прийняту Видавництвом роботу Автору виплачується  винагорода в сумі __ гривень за один авторський аркуш Твору (40 000 друкованих знаків).

3. Порядок здачі і приймання робіт

3.1. При завершенні роботи над Твором Автор надає Видавництву акт про приймання робіт.

4. Відповідальність сторін

4.1. За  невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором Автор і Видавництво несуть матеріальну відповідальність.

4.2. Суперечки, не урегульовані угодою сторін, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

5. Права сторін на результати роботи за дійсним договором

5.1. Авторське право на Твір належить Автору.

5.2. Інформація про авторські права Автора повинна бути присутньою у вихідних реквізитах Твору.

6. Адреси і розрахункові рахунки сторін

ВИДАВНИЦТВО:  ТОО “Цікаве читання”;

адреса: 94456, м. Дніпропетровськ, вул. Огіркова, 3.

Розрахунковий рахунок: Кіровський філіал АТ ПСБ р/р 9876543210, МФО 123456.

АВТОР:  __  паспорт __

Від Видавництва      Автор ………………...

_______________ Я.П. Петренко    ________________

 

2. Викличемо панель інструментів Формы. Для цього виконаємо дії:  Вид > Панели инструментов > Формы.  Робота з полями форми виконується за допомогою панелі інструментів Формы. Кнопки цієї панелі інструментів описані в таблиці в  тому порядку, у якому вони присутні на панелі інструментів Формы.

                                                                                                                                                                                                                                             

Назва кнопки

Опис

Текстовое поле

Вставляє в позицію курсору поле форми типу "текстовое поле" з параметрами за замовчуванням. Використання цієї і трьох наступних кнопок буде продемонстровано нижче на прикладах.

Флажок

Вставляє в позицію курсору поле форми типу "флажок" з параметрами за замовчуванням (для введення інформації тільки типу «ТАК» – «НІ»).

Поле со списком

Вставляє в позицію курсору поле форми типу "поле со списком" з параметрами за замовчуванням

Параметры поля формы

Відкриває діалогове вікно для настроювання параметрів, що відповідає виділеному полю форми

Нарисовать таблицу

Відображає панель інструментів   Таблицы и границы і включає режим малювання таблиць. Звичайно використовується, якщо форма має вид розграфленого бланка

Добавить таблицу

Додає таблицю, в осередки якої можна вставляти поля форми. Використовується в тих же випадках, що і попередня кнопка

Вставить рамку

Додає рамку, у яку можна вставити поле форми. Рамку з полем можна вільно рухати по сторінці. Використовується при створенні форм, значення полів яких передбачається друкувати на типографських бланках

Затенение полей форм

Якщо ця кнопка натиснута, то поля форми затінюються сірим фоном

Защита
формы

Установлює такий режим захисту, при якому можливе тільки введення значень у поля форми, але неможливе редагування основного тексту і настроювання параметрів полів форми

Спочатку розставимо в документі договору поля форми в тім же порядку, у якому буде заповнюватися форма договору (зверху вниз). Перше поле – це номер договору.

3. Виділіть два символи підкреслення праворуч від символу «» у першому рядку договору.

4. На панелі інструментів «Формы» клацніть по передостанній кнопці (по тій, що перед «замочком»), а потім по крайній лівій кнопці «Текстовое поле», у договорі на місці виділення з'явиться миготливий вертикальний курсор.

 1.  На панелі «Формы» клацніть по кнопці "параметры поля формы" (четверта кнопка ліворуч). З'явиться діалогове вікно «Параметры текстового поля». (Слід зазначити, що різним типам полів будуть відповідати різні діалогові вікна параметрів.)

6. У цьому діалоговому вікні установіть параметри: Тип: число; Число по умолчанию: 1; Формат числа: 0 (тобто номер договору – ціле число, хоча в загальному випадку можливий і інший варіант текстового поля).

7. У цьому ж діалоговому вікні клацніть по кнопці «Текст справки». З'явиться діалогове вікно «Текст справки для поля формы» . У ньому поставте прапорець (крапку) у коло з підписом «Текст справки» і нижче, у поле з миготливим курсором уведіть текст довідки: «Уведіть номер договору». У цьому випадку, коли ви будете вводити інформацію в створене поле при підготовці конкретного варіанту договору, набраний вами текст буде відображатися в рядку стану документа Word . Можна змінити спосіб видачі довідки. Для цього в діалоговому вікні "Текст справки для поля формы" після уведення тексту довідки необхідно нажати кнопку "Клавиша F1".

8. Натисніть «ОК» і ще раз «ОК».

Панель інструментів "Формы" не закривайте, а відбуксируйте поки її нагору до панелей  інструментів чи у будь-яке зручне місце на екрані.

Примітка. Виконані нами дії перший раз виглядають досить складно, але насправді мова йде про послідовне натискання двох кнопок на панелі інструментів Формы і завдання параметрів у двох діалогових вікнах. Перше приведене вікно визначає параметри поля. Різним типам полів форми відповідають різні діалогові вікна параметрів. Друге діалогове вікно служить для створення довідки по даному полю. Це вікно однакове для всіх типів полів форми.

Наступна перемінна частина договору — це дата договору. Дата теж вставляється як поле, але це буде не поле форми, а буде просто поле дати, що заповнюється автоматично поточною датою із системної дати Вашого комп'ютера під час підготовки конкретного договору.

9. Виділіть, як і в пункті 3, два символи «підкреслення» якими відзначене місце для дати договору.

10. Далі виконайте:    Вставка > Дата и время і виберіть Формат > 30 Марта 2000 г. > установіть прапорець   - Обновлять автоматически > далі  ОК

_____________________________________________________________

Наступне поле — прізвище виконавця (замовник, тобто видавництво, вважається фіксованим). Це поле можна оформити як текстове якщо тільки один можливий виконавець - автор, але ми допустимо, що видавництво працює з деякою кількістю постійних авторів і оформимо це поле як список авторів, з якого варто вибрати тільки одного.

11. Виділіть місце під нове поле, де повинно бути прізвище виконавця (виконавців може бути декілька), і клацніть по третій ліворуч кнопці панелі інструментів «Формы» - «Поле со списком».

12. Клацніть по кнопці «Параметры поля формы…»

13. У вільне віконце над яким написано «Элемент списка» уведіть Прізвище І. та по Б. і натисніть «Добавить», потім інше Прізвище І. та по Б. і  натисніть «Добавить» , аналогічно введіть ще дані про двох – трьох виконавців.

 1.   Довідку по цьому полю введемо наступну: «Виберіть зі списку потрібного виконавця».

15. Далі в договорі потрібно ввести  поле «Назва твору» – це просте текстове поле. Зробіть цей пункт самостійно.

16. Далі необхідно ввести поле "Термін здачі роботи".  Це теж текстове поле, але іншого типу: не число, а дата. На панелі інструментів «Формы» клацніть по крайній лівій кнопці «Текстовое поле».

17. На панелі «Формы» клацніть по кнопці «Параметры поля формы» (четверта кнопка ліворуч). З'явиться діалогове вікно «Параметры текстового поля».

18. У цьому діалоговому вікні установіть параметри: Тип: дата; Формат даты: дд.мм.гг .

19. У цьому ж діалоговому вікні клацніть по кнопці «Текст справки». З'явиться діалогове вікно «Текст справки для поля формы» . У ньому поставте прапорець (крапку) у коло з підписом «Текст справки» і в поле з миготливим курсором уведіть текст «Уведіть дату терміну здачі роботи у вигляді дд.мм.гг".

20.  Натисніть «ОК» і ще раз «ОК».

21. Далі необхідно оформити поле "Винагорода за авторський аркуш" і поле "Винагорода за ілюстрацію" — це текстові поля форми, у які повинні вводитися числа, корисно також передбачити значення за замовчуванням і формат значень. Ці поля оформіть аналогічно з урахуванням змін: Тип > Число > Число по умолчанию – потрібно ввести конкретне число > Формат числа > 0,00

22. Далі аналогічно оформіть два останні поля.

23. Поки що наш документ — це звичайний текстовий документ  з полями форми. Уся різниця полягає в тому, що введені поля форми підсвічені сірим кольором й у них не попадає курсор введення.

Документ перетворюється в інтерактивну форму одним із двох способів:

а) натиснути кнопку Защита формы панелі інструментів Формы, 

б) виконати дії: Сервис > Установить защиту... > у діалоговому вікні "Защита документа"  установіть у списку "Запретить любые изменения кроме"  прапорець "Ввода данных в поля форм".

Отже наш документ перетворився в інтерактивну форму, яку можна заповнити, зберегти на диску і надрукувати.  Можна натиснути на кнопку Сохранить стандартної панелі інструментів. Одержимо просто документ із полями форми. Можна звичайно робити так: відкривати вже заповнену форму договору, заповнювати її і зберігати під новим ім'ям. Але набагато доцільніше скористатися механізмом шаблонів MS Word !

24.  Для того, щоб створити шаблон на основі нашої форми потрібно взяти незаповнену та захищену форму з полями і зберегти її як шаблон: Файл > Сохранить как > вибрати зі списку типів документів Шаблон документа > вибрати дисковод і, якщо необхідно, створити папку  > відкрити створену папку > задати ім'я файлу (тобто шаблона) > Сохранить.

25. Тепер можна створювати скільки завгодно договорів з різним змістом полів по готовому захищеному шаблону форми з полями. Для цього потрібно відкрити необхідний шаблон через меню Файл  >  Создать, з'явиться новий документ із текстом договору, а курсор буде знаходиться у полі номера договору, де за замовчуванням вже існує цифра 1. Уведіть новий номер, наприклад 323, натисніть на Tab . Курсор після цього перейде до нового поля введення. Уведіть знову необхідне значення поля і так далі. Після введення останнього поля збережіть новий договір як звичайний файл Word з відповідним ім'ям. (Якщо після введення значення останнього поля натиснути на Tab - курсор знову попаде на перше поле, тобто можна відразу ж переходити до підготовки нового варіанта договору.) Отриманий документ можна також надрукувати в потрібній кількості екземплярів.

 

Висновки: Ми створили не дуже складну шаблон-форму юридичного договору. У юридичній і діловій практиці уміння використовувати шаблони - форми з полями має важливе значення, тому що при цьому завжди гарантується незмінність основної частини документа і заощаджується час на підготовку документів. У нашій роботі далеко не вичерпані всі можливості використання полів форм, наприклад можна в одні поля вводити числові значення, при цьому інші поля можуть містити формули, що використовують уведені значення. Дана робота  є тільки введенням у створення шаблонів документів з використанням полів форм.

Контрольні питання і завдання:

 1.  Що таке форми  в  документообігу?
 2.  Які існують форми?
 3.  Як викликати панель Формы?
 4.  Чим відрізняється звичайний документ із полями від шаблона з полями?
 5.  Як зняти захист шаблона?
 6.  Як установити захист?
 7.  Як на основі отриманого шаблона створити новий шаблон?
 8.  Придумайте самостійно який-небудь простий документ з 3 – 4 полями, що вигідно зробити з полями і створіть його самостійно.

Практичне заняття № 4.2 (2 год.)

Створення в текстовому процесорі Word серійних документів на основі злиття даних таблиць з бланком документа.

Перелік питань, що підлягають вивченню:

 1.  Створення головного документа – зразка;
 2.  Побудова джерела даних;
 3.  Розміщення полів даних;
 4.  Злиття головного документа з даними таблиці;
 5.  Перевірка правильності злиття;
 6.  Використання результатів злиття (відправлення в новий документ, на принтер) зі збереженням в окремому файлі.

Вступ. 

У діловій практиці часто приходиться готувати так називані "серійні" документи. Це листи, наклейки на листи і т.д. Суть злиття полягає в тому, що ви берете документ, наприклад зразок листа, і таблицю з прізвищами та адресами людей, яким потрібно розіслати цей лист, а потім, автоматично поєднуючи зразок документа з таблицею, генеруєте набір листів. Усі копії вихідного листа "успадковують" загальний текст, але містять різну інформацію в області адреси і прізвища одержувача, що заповнюється на основі таблиці даних. Результат такого об'єднання можна друкувати, зберігати у файлі, відправляти по електронній пошті і т.д.

Вправа 1. Створення головного документа

Для створення злиття насамперед потрібно розробити головний документ, що грає роль зразка. Цей документ може мати будь-який зміст, наприклад, запрошення, наклейки на конверти і т.д.

Основна ідея полягає в тому, що деякі частини тексту заміняються полями, що заповнюються в результаті злиття головного документа з таблицею даних, у якій зберігаються прізвища, імена, адреси і т.д.

1. Відкрийте Word і створіть новий документ.

2. Введіть основний текст листа, але не вказуйте адресу і прізвище одержувача, наприклад, так, як показано на малюнку. Потім збережіть документ з ім'ям Лист.

Шановний

Запрошуємо Вас на урочистий вечір, присвячений 10-річчю компанії "Геркулес".

Вечір відбудеться 1 березня 2006 р. о 18 годині.

Будемо раді бачити Вас на нашому святі.

3. Виберіть команду Сервис > Слияние. Відкриється вікно діалогу, показане на малюнку

4. Клацніть на кнопці Создать.

5. У відкритому підменю виберіть пункт Документы на бланке.

Примітка: Пункти підміню кнопки Создать визначають тип головного документа злиття. При необхідності ви завжди зможете пізніше змінити тип головного  документу  чи  зв'язати з обраним джерелом даних ще один головний документ.

6. У вікні діалогу, що відкрилося, клацніть на кнопці Активное окно, щоб вибрати, як головний документ злиття, тільки що створений текст.

7. У першому розділі вікна діалогу настроювання злиття з'явиться кнопка (Правка).

Клацніть на ній і, в списку, що розкрився, клацніть на імені головного документа. Вікно діалогу злиття закриється, і ви повернетеся в основне вікно документа, але в ньому тепер з'явиться панель інструментів (Слияние).

8. При необхідності відредагуйте зміст головного документа.

9. Щигликом на кнопці (Сохранить) панелі інструментів (Стандартная) збережіть документ і закрийте його.

Вправа 2. Побудова джерела даних

Тепер потрібно створити джерело даних злиття (адреси і прізвища одержувачів листа).

1. Відкрийте файл Лист.doc.

2. У панелі інструментів (Слияние) клацніть на кнопці (Диалоговое окно "Слияние"), щоб відкрити однойменне вікно Слияние, показане на малюнку.

3. Клацніть на кнопці (Получить данные)

4. Виберіть пункт  (Создать источник данных)

Примітка: Інші пункти меню кнопки (Получить данные) дозволяють вибрати як джерело даних раніше створену таблицю у MS Word,   базу даних у MS Access,  або список  у аркуші MS Excel. Джерелом табличних даних може бути також  адресна книга електронної пошти. Можна взагалі  вказати окреме джерело даних для злиття, наприклад базу даних у форматі DBF.  Джерело даних злиття являє собою таблицю бази даних, що складається з записів, на основі кожного з яких за допомогою головного документа буде складений конкретний екземпляр листа.  Усі записи мають однакові поля даних. Деякі найбільш розповсюджені поля заздалегідь внесені в список вікна створення джерела даних. Ви можете видалити з таблиці бази даних непотрібні поля і додати свої власні. Слід зазначити, що, наявність у джерелі даних зайвих полів не впливає на результат злиття, але сповільнює роботу програми.

5. Виділіть пункт (Обращение).

6. Щигликом на кнопці (Удалить поле) зітріть виділене поле.

7. Повторюючи кроки 4 і 5, уберіть всі поля, крім полів: (Имя), (Фамилия), (Организация), (Адрес) и (Индекс).

8. Клацніть на кнопці ОК.

9. У вікні діалогу збереження документа, що відкрилося, введіть ім'я файлу – "Гості" і клацніть на кнопці (Сохранить). З'явиться повідомлення, яке інформує про те, що у створеному джерелі даних немає жодного запису, і що дозволяється перейти до редагування цього  джерела чи до додавання полів злиття в головний документ.

10. Зрозуміло, що вам обов'язково прийдеться коли-небудь ввести інформацію в джерело даних. Зробимо це зараз. Нехай джерелом даних буде наступна таблиця, у якій могло б бути значно більше записів.

Василь

Решетников

Прем'єр

вул. Перша, 13

49012

Петро

Коробейників

Фантом

вул. Зелена, 18

49025

Іполит

Воробйов

Роги та копита

вул. Вишнева, 143

49003

Максим

Сидорів

Фантом

пр. Металургів, 123

49015

Роза

Петрова

Хвиля

вул. Крута, 76

49022

Остап

Бендер

Роги та копита

вул. Хвойна, 67

49033

 

Клацніть на кнопці (Правка источника данных), щоб зробити це зараз. Відкриється форма для введення даних. Давайте додамо записи з приведеної таблиці та ще 6 – 7 записів. Пізніше злиття повинне "згенерувати" рівно стільки копій головного документа, скільки записів міститься  у джерелі даних.

11. Заповніть поля форми, як показано на малюнку

12. Щоб додати ще один запис, клацніть на кнопці (Добавить).

13. Уведіть ще кілька записів.

14. Клацніть на кнопці ОК, щоб зберегти базу даних і повернутися в головний документ.

Примітка. Для зміни інформації джерела даних треба клацнути в панелі інструментів (Слияние) на кнопці (Правка источника данных). Відкриється форма джерела даних. Для переміщення по записах джерела користайтеся кнопками навігації в нижній частині форми.

Вправа 3. Розміщення полів даних

Прийшов час розмістити поля джерела даних у тексті головного документа.

1. Відкрийте файл Лист.doc. Помістіть курсор у перший рядок документа і клацніть на кнопці (Добавить пoлe слияния) панелі інструментів (Слияние).

Розкриється список полів джерела даних, створеного в попередній вправі.

2. Виберіть пункт (Имя). Поле злиття з'явиться в першому рядку головного документа. Воно містить спеціальний код, що повідомляє програмі Word, де необхідно розміщати інформацію з відповідного поля джерела даних.

3. Натисніть клавішу Пробел, щоб відокремити ім'я від прізвища. Ще раз клацніть на кнопці (Добавить поле слияния) и виберіть пункт (Фамилия).

4. Натисніть клавішу Enter і виберіть у списку кнопки (Добавить поле слияния) пункт (Адрес).

5.Знову натисніть Enter і виберіть у тому  же списку пункт (Индекс). Ще раз натисніть Enter.

6. Перемістіть  курсор у кінець слова Шановний і натисніть на клавіатурі клавішу Пробел.

7. Виберіть у списку (Добавить поле слияния) поле (Имя), натисніть клавішу Пробел і виберіть у тім же списку поле (Фамилия). Тепер головний документ з полями злиття повинний виглядати так:

<> <>

<>

<>

Шановний <> <>

Запрошуємо Вас на урочистий вечір, присвячений 10-річчю компанії "Геркулес".

Вечір відбудеться 1 березня 2006 р. о 18 годині.

Будемо раді бачити Вас на нашому святі.

ПРИМІТКА. При злитті, Word дозволяє не тільки перебрати всі записи джерела даних, але і відібрати деякі з них. Для цього можна скористатися полями Word чи запросом. Список (Добавить поле Word) панелі інструментів (Слияние)   дозволяє додавати в документ наступні поля, що виконують добір записів джерела даних на основі визначених правил:

 •  Ask (Запрос) и Fill-In (Заполнение) генерують паузу в процесі друку злиття і дають можливість уводити додатковий текст у кожен екземпляр документа, наприклад індивідуальний номер  клієнта чи пароль;
 •  If ... Then... Else (Если …То … Иначе) дозволяє ввести умову і дію, що виконується у випадку істинності чи помилковості умови ( за аналогією з умовним оператором у мовах програмування);
 •  Merge Record # (Номер записи) и Merge Sequence # (Номер по порядку) додають у документ відповідно номер запису джерела даних і порядковий номер екземпляра злиття. Якщо в злитті беруть участь не всі записи джерела даних, ці номери будуть відрізнятися друг від друга;
 •  Next Record (Следующая запись) и Next Record If (Следующая запись Eсли) дають можливість надрукувати в одному екземплярі документа інформацію з декількох послідовних записів джерела даних;
 •  Set Bookmark (Закладка) дозволяє зв'язати деякий текст документа з закладкою, яку можна вставляти в документ будь-яке число раз. Якщо зміниться вихідний текст, позначений закладкою, то він моментально обновиться у всіх місцях вставки цієї закладки;
 •  Skip If (Пропустить запись если) дає можливість ввести умову, у випадку істинності якої поточна запис буде пропущена і не потрапить у злиття.

ДАВАЙТЕ ДОДАМО В ЗЛИТТЯ ПАРу  ПОЛІВ WORD.

8. Натисканням клавіш Ctrl+Home перемістіть курсор в початок документа і виберіть у панелі інструментів (Слияние) команду (Добавить поле Word) > (SKIPIF - Пропустить запись Eсли).

9. У списку (Поле) , що розкриється виберіть пункт (Индекс), як показано на малюнку.

10. У списку (Оператор) виберіть пункт (Равно).

11. Введіть у поле (Значение) величину 49012.

12. Клацніть на кнопці ОК. Тепер при злитті в джерелі даних будуть пропущені ті записи, у поле (Индекс) яких записане значення 49012.

13. Натисніть клавіші Ctrl+End, а потім два рази клавішу Enter. Виберіть команду (Добавить поле Word > Mergerec - Номер записи). За допомогою цього поля ви зможете відстежити, які записи джерела даних потраплять у злиття. Тепер головний документ стане таким:

<49012><> <>

<>

<>

Шановний <> <>

Запрошуємо Вас на урочистий вечір, присвячений 10-річчю компанії "Геркулес".

Вечір відбудеться 1 березня 2003 р. у 18 годин.

Будемо ради бачити Вас на нашому святі.

14. Клацніть у панелі інструментів (Слияние) на знайомій кнопці (Диалоговое окно Слияние). Цього разу у вікні діалогу злиття виявляться доступними ще дві кнопки: (Объединить) та (Отбор записей).

15. Клацніть на кнопці (Отбор записей), щоб створити запит, за допомогою якого записи будуть розсортовані за алфавітом імен одержувачів листів.

У вікні діалогу, що з'явилося, є дві вкладки. Перша з них - (Отбор записей), - представлена на малюнку, дозволяє фільтрувати записи джерела даних. Давайте додамо правило відбору, що залишає тільки адресатів з компанії «Фантом».

16. У списку (Поле) виберіть пункт (Организация).

17. У списку (Оператор) залишіть варіант (Равно).

18. У поле (Значение) уведіть текст Фантом.

19. Розкрийте вкладку (Сортировка записей) і налаштуйте її параметри у відповідності з малюнком

20. Клацніть на кнопці ОК. Це забезпечить сортування результату злиття за алфавітом прізвищ адресатів, а потім за алфавітом їхніх імен.

ПРИМІТКА: Призначення однакових правил сортування для листів і наклейок на конверти дозволяє при відправленні листів не витрачати час на пошук потрібного конверта. Конверти з наклейками будуть лежати на вашому столі в тім же порядку, що і листи.

21. Щигликом на кнопці (Закрыть) закрийте вікно діалогу настроювання злиття і збережіть нову версію головного документа.


ВПРАВА 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ та друк РЕЗУЛЬТАТУ ЗЛИТТЯ

У вас уже є головний документ і зв'язане з ним джерело даних, що відфільтроване і розсортоване за допомогою запиту. Здавалося б, можна виконати злиття і роздрукувати результат. Однак перед цим краще перевірити правильність злиття.

1. Продовжуючи працювати з документом попередньої вправи, клацніть на кнопці (Поиск ошибок) панелі інструментів (Слияние), яка знаходиться праворуч від кнопки (Диалоговое окно "Слияние"). Відкриється вікно діалогу (Поиск ошибок) з перемикачем , який має три положення, як показано на малюнку.

 •  Перше положення перемикача дозволяє одержати повідомлення про усі виявлені помилки без виконання злиття.
 •  Вибравши друге положення перемикача, ви одержите як саме злиття, так і повідомлення про всі помилки, повідомлення про які послідовно з'являються у вікнах діалогу.
 •  Третє положення перемикача ініціює генерацію злиття і, в окремому документі, зберігає звіт про помилки.

2. Виберіть положення перемикача (Создать только отчет об ошибках).

3. Клацніть на кнопці ОК. При правильному виконанні всіх операцій у злитті не виявиться ніяких помилок. У противному випадку з'явиться відповідне повідомлення про помилку.

4. Клацніть на кнопці (Поля/Данные), яка знаходиться праворуч від кнопки (Добавить поле Word). Ви побачите, що поля головного документа заміняться на дані однієї з записів джерела даних.

5. За допомогою кнопок (Следующая запись) і (Предыдущая запись) панелі інструментів Слияние переглядіть всі екземпляри документа, що відповідають конкретним записам джерела даних. Зверніть увагу, що записи про організації, ім'я яких не Фантом, відсутні, тому що вони відфільтровані запитом через невідповідність назви організації значенню Фантом. Проте, у цьому режимі попереднього перегляду ви зможете спостерігати всі записи, але при остаточному злитті ряд записів будуть  пропущені  через наявність у головному документі поля (Пропустить запись если) з відповідними умовами.

6. Знову клацніть на кнопці (Поля / Данные), щоб повернути відображення полів.

7. Нарешті прийшов час виконати злиття. Клацніть на кнопці  (Диалоговое окно Слияние).

8. У вікні діалогу, що відкриється, клацніть на кнопці (Объединить).

9. У списку, (Назначение) вікна діалогу (Слияние), що розкриється, виберіть один із трьох режимів злиття:

 •  (Новый документ) - створює документ Word, у якому послідовно на окремих сторінках розміщуються всі екземпляри, побудовані на основі злиття;
 •  (Принтер) - друкує результат злиття на принтер;
 •  (Электронная почта) - відправляє кожен екземпляр злиття потрібному адресату по електронній пошті. Щоб указати, яке поле джерела даних містить адреси електронної пошти, клацніть на кнопці  (Настройка) і виберіть потрібне поле в списку вікна діалогу, що відкрилося, потім клацніть на кнопці ОК. (У цьому ж вікні діалогу можна увести вміст поля (Тема) електронних повідомлень.)

Виберіть пункт "Новый документ", якщо принтер у вас до комп'ютера не підключений.

10. Виберіть у перемикачі (Строки, содержащие только пустые поля данных) нижнє положення, якщо потрібно, щоб рядки з полями даних не пропускалися навіть у тому випадку, якщо вони порожні.

11. Клацніть на кнопці (Объединить). Далі результат злиття може буде відправлений:

 •  у новий документ, файлу якого потрібно дати відповідне ім'я,
 •  на  принтер,
 •  по електронній пошті.

У першому випадку знову створений документ з'явиться на екрані і його можна буде зберегти в окремому файлі на твердому диску і при бажанні роздрукувати.

Контрольне завдання:

Як контрольну вправу необхідно  роздрукувати наклейки на конверти для листів, створених на цьому занятті за допомогою злиття.

1. Відкрийте документ Лист.dос, а потім відкрийте вікно діалогу  (Слияние).

2. Клацніть на кнопці (Создать) і виберіть пункт (Наклейки).

3. У вікні діалогу, що відкрилося, виберіть варіант створення нового документа.

4. Клацніть на кнопці (Получить данные) і виберіть як джерело даних файл Гості.dос.

5. Клацніть на кнопці (Настройка основного документа).

6. У вікні діалогу (Параметры наклейки) настройте формат наклейок на конверти.

7. У вікні діалогу (Создание наклеек) додайте в текст наклейок поля  (Имя), (Фамилия), (Индекс) и (Адрес), забезпечив їх відповідними підписами.

8. Закрийте вікно діалогу (Слияние).

9. Клацніть на кнопці (Поля/Данные) і перегляньте усі записи.

10. Перевірте злиття на відсутність помилок.

11. Виконайте злиття в новий документ.

12. Перевірте правопис і граматику отриманого документа. При цьому не забувайте пропускати усі власні імена (але не вносить їх у словник Word).

13. Поверніться в головний документ, об'єднаєте його з джерелом даних і роздрукуйте злиття.

Контрольні питання

 1.  Яким способом існуючий файл можна указати як джерело даних ?
 2.  Як перейти до потрібного запису?
 3.  Як швидко виконати злиття в новий документ?
 4.  Яку перевагу дає призначення однакових правил сортування для листів і наклейок на конверти?

ПрактичнЕ заняття № 4.3 (2 год.)

Автоматизація виконання операцій с документами у MS Word за допомогою макросів.

Мета  практичного  заняття:

Вивчити методи  та способи автоматизації основних прийомів форматування документів за допомогою макросів  та  мови  Visual Basic for Application.

Перелік  питань  для  вивчення:

 1.  Створення макросу за допомогою засобу запису.
 2.  Створення макросу за допомогою редактора  Visual Basic.

Вправа 1. Створення свого першого макросу

Якщо в MS Word необхідно багаторазово виконувати якесь завдання, то найкраще це зробити за допомогою макросу. Макрос - це серія команд, згрупованих разом для спрощення щоденної роботи. Замість того, щоб вручну робити дії, яки віднімають багато часу й часто повторюються, можна створити й запускати тільки одну дію - макрос, що буде виконувати серію дій.

Макроси часто використовуються для наступних цілей:

 •  Для прискорення операцій редагування або форматування, що часто виконуються.
 •  Для об'єднання декількох команд, наприклад, для вставки таблиці із зазначеними розмірами й границями й певним числом рядків і стовпців.
 •  Для спрощення доступу до параметрів у діалогових вікнах.
 •  Для автоматизації обробки складних послідовних дій у завданнях.

Для створення макросу в MS Word можна використати два методи: за допомогою засобу для запису макросів або за допомогою редактора середовища програмування мовою Visual Basic.

Створення макросу починається по команді Сервис > Макрос > Начать запись. Відкриється діалог Запись макроса. У списку Макрос доступен для:  вибирається джерело макрокоманд:  загальний шаблон MS Word  чи  поточний документ користувача. За замовчуванням макрос записується в загальний шаблон MS Word - файл  
normal.dot .

Створюючи макрос, потрібно  ввести його ім'я в поле Имя макроса діалогового вікна Запись макроса, наприклад, Example.  Діалогове вікно Запись макроса дозволяє зв'язати макрос з одним з елементів керування додатка Word: із кнопкою на панелі  інструментів чи гарячою клавішею. Для цього потрібно вибрати відповідну кнопку в групі Назначить макрос, і визначити параметри елементів керування (у макросі Example цього  робити не треба). У  поле Описание  можна коротко прокоментувати дії, які будуть виконуватися макросом. Текст коментаря буде з'являтися в рядку стану при запуску макросу.

                                 

Якщо тепер клацнути по кнопці ОК, то почнеться запис макросу. Про це  нагадує курсор, що має вид магнітофонної касети. Панель Остановка записи, що з'являється у вікні документа, дає можливість  припинити чи призупинити запис макросу.

На цій панелі всього дві кнопки: Остановить запись і Пауза. Кнопка Пауза грає ту ж роль, що і кнопка відключення мікрофона на сучасних телефонних апаратах. Вона дає можливість записувати в макрос не всі натискання клавіш і кнопок  миші, а тільки ті, котрі необхідні. Кнопка Остановить запись припиняє запис. Самі натискання на  зазначені кнопки не записуються в текст  макросу. У заголовку відбивається поточний стан, у даному випадку Остановка записи.

Виконаємо наступні дії для запису макросу Example, що вставляє в місце поточного введення деякий спецсимвол, обрамлений ліворуч і праворуч пробілами:

 1.  Два рази натиснути клавішу пробілу.
 2.  Для повернення на один символ уліво натиснути клавішу    .
 3.  Для вставки спецсимволу виконати команду Вставка > Символ  , вибрати шрифт Wingdings і після вибору спецсимволу, наприклад,    і натискання кнопок Вставить і  Закрыть, повернутися в документ.
 4.  Для пропуску символу «правого» пробілу натиснути клавішу .
 5.  Закінчимо запис макросу клацнувши по кнопці Остановить запись.

Після  цього цей макрос готовий до використання і його можна виконувати. Виконувати його можна або з меню Сервис>Макросы>Макрос, вибравши в діалозі потрібний, наприклад, Example, і натиснувши на кнопку Выполнить, або по клавіші, елементу  меню чи кнопці, у залежності від того, що визначено для даного макросу.

Зверніть увагу на те, що макрос для програми МS Wоrd є звичайним файлом.  При роботі з ним можна використовувати такі команди меню як Правка,  Вырезать, Вставить, Удалить та ін. Можна записувати макроси як звичайні текстові  файли (використовуючи  будь-який текстової  редактор), завантажувати  їх як звичайні файли MS Wоrd і потім переносити в шаблони у вигляді макросів з використанням команд меню Правка.

Макрос не буде збережений, поки ви не збережете шаблон або документ, до якого він відноситься. Для цього виберіть опцію меню Файл>Сохранить как.

Щоб видалити макрос, потрібно вибрати його в списку діалогу Сервис>Макросы-Макрос і натисніть кнопку Удалить. MS Wоrd запросить підтвердження. Якщо ви відповісте  згодою, макрос буде вилучений.

Якщо ви хочете, щоб ваш макрос був присутній не у всіх документах, а тільки в тих, яки і  створені на основі якогось документу або шаблону, ви повинні створити свій шаблон. При визначенні макросу в поле Макрокоманды доступны в: потрібно вибрати ваш шаблон, тоді після запису макросу він буде збережений у вашому шаблоні.

Щоб подивитися і змінити те, що вийшло у результаті запису макросу, потрібно знову вибрати пункт меню Сервис>Макросы>Макрос й у діалозі Макрос вибрати зі списку доступних макросів макрос з ім'ям Example, виділивши його одним щигликом миші, а потім кликнути по кнопці Изменить. При цьому запускається спеціальний редактор Visual Basic (надалі більш коротко – редактор VB), в основному вікні якого знаходиться текст нашого макросу з ім'ям Example.                 

Далі проводиться розбір тіла макросу по операторах:

Sub Example()                                                                          рядок оголошення макросу

' Example Макрос                                                                    коментарі

' Макрос записан 06.02.06  Trusov                                        коментарі

' “&chr(10)Пример №1 -вставка спецсімвола  в текст         коментарі

   Selection.TypeText Text:="  "                                              уведення двох пробілів

   Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1       повернення на один символ уліво

   Selection.InsertSymbol Font:= "Wingdings",  _                   вставка спецсимволу

  CharacterNumber:=-4038, Unicode  _

       :=True

   Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1      перехід на один символ вправо

End Sub                                                                                   кінець макросу

Кожен макрос починається з ключового слова Sub, за яким іде ім'я макросу. Це так називаний рядок оголошення макросу. Якщо макрос записаний за допомогою макрорекордеру, то відразу за ім'ям макросу завжди ідуть порожні круглі дужки. Якщо ж макрос створюється користувачем вручну, то в круглих дужках можуть записуватися параметри. Такі макроси більш точно називають підпрограмами  чи  "процедурами" .

Слідом за оголошенням макросу їдуть коментарі, що не містять яких-небудь інструкцій, що виконуються. Рядок коментарю починається з апострофа ( ‘ ). Інші рядки містять один чи більше операторів мови VBA.

Об'єднання двох символів – "пробел" і "подчеркивание" (  _ ), називається в
Visual Basic "символ продовження рядка" та означає, що наступний рядок макросу повинен бути приєднаний до поточного рядку для створення єдиного оператора. У даному випадку оператор вставки спецсимволу "продовжується" ще на два рядки. Вставку символу продовження рядка здійснює або сам макрорекордер (коли оператор занадто довгий), або це робить користувач шляхом редагування тексту макросу. Такий прийом робить макрос більш читабельним.

При використанні кольорового монітора можна помітити, що різні частини тексту макросу відображаються різним кольором. Коментарі відображаються зеленим кольором, тоді як "Sub",  "End Sub" і інші ключові слова VBA – синім. Інший текст у макросі відображається чорним кольором для вказівки того, що він містить дані і програмні оператори, створені користувачем.

При редагуванні коду макросу в модулі можна використовувати команди і методи, відомі вам як користувачу додатків MS Office. Для збереження змін використовуйте команду File > Save.


Вправа 2. Приклади СТВОРЕННЯ макросів

При створенні макросів будемо тепер зберігати макроси у поточному документі MS Word з ім'ям користувача (наприклад "Макроси_номер групи-прізвище").

Приклад 1. Форматування слова чи фрази.

Припустимо, що ви часто форматуєте слова чи короткі фрази, до яких хочете привернути увагу у вашій документації, за допомогою напівжирного шрифту Arial 14-го розміру. Стилі Word використовувати не можна, тому що їх можна застосовувати тільки до цілих абзаців або параграфів. Тоді створимо потрібний макрос:

 1.  Наберіть у поточному документі декілька строк довільного тексту.
 2.  Виділіть будь-яке слово чи фразу.
 3.  По команді Сервис >Макрос>Начать запись  почніть запис макросу з ім'ям Виділити_Текст;  додати до існуючого опису, наприклад, таке : “Установлює Arial, Bold 14 для виділеного тексту”; клацнути по кнопці  ОК.
 4.  Використовуючи список Шрифт на панелі форматування, вибрати шрифт Arial .
 5.  Використовуючи список Размер  на панелі форматування вибрати розмір 14.
 6.  Щигликом на кнопці  Ж  на панелі форматування включити атрибут напівжирного шрифту для тексту.
 7.  Зупинити макрорекордер щигликом на кнопці Остановить запись.

Відкрийте будь-який документ Word і спробуйте макрос Виділити_Текст командою Сервис>Макросы>Макрос, попередньо виділяючи слова чи фрази.

У наступних прикладах будуть використані стилі користувача, які необхідно створювати до початку запису макросу, у якому стилі використовуються. Тому нагадаємо, що потрібно зробити, щоб створити власний стиль. Найпростіше треба - виділити будь-який абзац і відформатувати його потрібним образом, а потім виконати команду Формат>Стиль>Создать, дати ім'я «своєму» стилю і вибрати стиль абзацу, що випливає після абзацу зі своїм стилем, а потім завершити створення «свого» стилю, клацнувши на кнопці ОК і кнопці Применить.

Приклад 2. Оформлення ПРИМІТОК.

Нехай при написанні деякого звіту чи статті вам необхідно виділяти яким-небудь особливим способом частини тексту, у яких ви хочете або висловити свою думку, дати пораду чи попередити читача про що-небудь. У таких випадках непогано було б помістити в текст заголовок, наприклад, слово Примітка синього кольору і виділити абзац тексту примітки, наприклад, рамкою і червоним шрифтом, тобто відмінним від іншого тексту стилем.

Створимо нові стилі в наступній послідовності. Спочатку краще створити стиль Прімітка_текст для абзацу, що попередньо має границю типу Объемная і шрифт червоного кольору, причому як стиль наступного абзацу вибрати стиль Основной текст. Потім після виділення будь-якого іншого абзацу і форматування його синім кольором з атрибутом напівжирного потрібно створити стиль Примітка_заголовок, причому як стиль наступного абзацу вибрати стиль Примітка_текст.

Тепер створюємо макрос:

 1.  Перейти на новий рядок тексту - Enter.
 2.  По команді Сервис>Макрос>Начать запись  почати запис макросу з ім'ям Зауваження;  додати до існуючого опису, наприклад, таке : “Підготовляє текст-зауваження до документа”.
 3.  Клацнути на кнопці Назначить макрос клавишам і з появою вікна Настройка клавиатуры натиснути комбінацію клавіш, наприклад, Ctrl+Alt+З, а потім – кнопки Назначить і Закрыть.
 4.  Після появи на екрані панелі Останов вибрати на панелі стилів стиль Прімітка_заголовок, ввести з клавіатури слово Прімітка (цим стилем) і натиснути Enter.
 5.  Зупинити запис макросу.

Перевірити макрос Примітка можна шляхом  натискання комбінації клавіш Ctrl+Alt+З, попередньо перейшовши на новий рядок тексту. Власне текст примітки вводиться в абзаці з рамкою і закінчується це введення натисканням клавіші Enter.

Приклад 3. Підписи до малюнків.

Якщо створюваний документ буде містити велике число малюнків, то корисним буде макрос, що буде автоматично задавати номер чергового малюнка деяким власним стилем і встановлювати стиль підпису під малюнком. Після виконання такого макросу залишається тільки ввести текст підпису. Виконайте наступні кроки:

 1.  Створіть стиль Рис_текст, вибравши шрифт Arial з абзацом без відступу і стилем наступного абзацу Основной текст.
 2.  Створіть стиль Рис_номер, вибравши шрифт Arial з абзацом з відступом 0,5 см і атрибутом  напівжирний і стилем наступного абзацу Рис_текст.
 3.  По команді Сервис-Макрос-Начать запись почати запис макросу з ім'ям Номер_малюнка;  додайте до існуючого опису, наприклад, таке :”Автоматично нумерує малюнок, установлює стиль підпису малюнка”.
 4.  Клацніть на кнопці Назначить макрос клавишам і з появою вікна Настройка клавиатуры натисніть комбінацію клавіш, наприклад, Ctrl+Alt+N, а потім – кнопки Назначить і Закрыть.
 5.  Після появи на екрані панелі Остановка записи  виконайте команду Вставка-Название для виводу вікна Название; клацніть у цьому вікні на кнопці Создать й у вікні Новое название введіть, наприклад, Рис.1.   і клацніть на кнопці ОК , а у вікні Название знову – ОК.
 6.  У результаті на екрані з'явиться текст  Рис.1.х , де х – це номер чергового малюнка; установіть стиль поточного рядка Рис_номер і натисніть Enter.
 7.  Зупиніть запис макросу.

Тому що в ході створення  стилів для макросу в тексті документа Word могли бути внесені небажані зміни, видалите їх. Випробуйте створений макрос вставкою 4-5 картинок з галереї ClipArt ( командою Вставка>Рисунок>Картинки, а після вибору категорії і малюнка вставте його в документ шляхом вибору команди Добавить з контекстного меню, викликуваного правою кнопкою миші). Додайте до них придатні підписи, виконуючи макрос комбінацією клавіш Ctrl+Alt+N.

Приклад 4. Написання тексту процедури і її модернізація.

У даному прикладі розглядається спосіб ручного створення вихідного коду процедури. Таку процедуру можна додати у вже існуючий модуль VBA чи в новий модуль. Код нової процедури у вже існуючому модулі потрібно розмістити після оператора End Sub, що завершує попередню процедуру, і перед оператором Sub <ім'я> ( ), що починає наступну процедуру в модулі. Нова процедура може бути цілком написана набором її тексту на клавіатурі. У редакторі VBA є засоби, що прискорюють процес набору. Наприклад, після натискання на Enter після введення ключового слова Sub і імені процедури редактор автоматично додає ключові слова End Sub. Крім того, на екрані в ході набору можуть з'являтися спливаючі вікна з підказками по списках аргументів убудованих у текст процедур.

Розглянемо порядок дій  для створення нової процедури в новому модулі VBA, що виводить деяке повідомлення на екран, а також спробуємо модифікувати код процедури.

 1.  Створіть новий документ і збережіть його з ім'ям, наприклад, Мої макроси.
 2.  Натисніть Alt +F11 для активізації редактора VB.
 3.  У лівому верхньому вікні Project Explorer виділите документ Мої макроси, у якому буде збережена створювана процедура.
 4.  Виконайте команду Insert>Module для додавання нового модуля до проекту. Редактор додає новий модуль і відкриває в правій частині вікно коду.
 5.  У лівому нижнім вікні Properties - Module 1 перейменуйте новий модуль, давши йому ім'я, наприклад, FirstProg.
 6.  Переконайтеся, що курсор вставки тексту знаходиться на початку порожнього рядка в FirstProg (Соdе) і введіть наступний текст, натискаючи на Enter наприкінці кожного рядка для початку нового рядка:

Sub Hello ( )

MsgBox”Здраствуй, світ!!!”

MsgBox”Я програмую макрос для MS Word”

End Sub

Збережіть документ за допомогою відповідних команд пункту меню File, поверніться у вікно документа (наприклад, комбінацією Alt+Q ) і запустіть макрос Hello. Вікна повідомлень (Message Boxes) , що з'являються, потрібно закривати щигликом на кнопці ОК.

7. Тепер змініть другій та третій рядки тексту процедури, ввівши у функцію MsgBox два додаткових параметри: один – порожній параметр, що позначається як відсутність його двома підряд наступними комами; другий – текст заголовка вікна повідомлення, що заміняє стандартний заголовок вікна. Наприклад, так:

Sub Hello ( )

  MsgBox”Здраствуй, світ!!!” ,, ”Я вітаю світ”

  MsgBox”Я програмую макрос для MS Word”,,”Про мене”

End Sub

8.Запустіть макрос Hello ще раз.
Тому, що макрос
Hello записаний у модулі FirstProg проекту  Мої макроси, то вибір зі списку - поки що єдиний спосіб виконання цього макросу. Крім того, спроба призначити створений макрос значку або кнопці на панелі не увінчається успіхом, тому що це можна зробити лише для макросів, що маються в шаблоні, наприклад, у Normal.dot. Однак після копіювання модуля  FirstProg у Normal.dot зазначене обмеження знімається.

9. Проробіть наступне:

Командою Сервис>Макросы>Макрос викличте список макросів з Мої_макроси(документ), що складається з одного макросу Hello, щигликом по кнопці Организатор викликати відповідне вікно й у ньому кнопкою Копировать скопіюйте модуль FirstProg  у  Normal.dot.

10.Командою Сервис>Настройка викличте відповідне вікно, на закладці Команды виберіть серед категорій Макросы, виділіть макрос Normal.FirstProg.Hello і перетягніть рамку, що виділяє, на одну з верхніх панелей Word, наприклад, на панель Стандартная. Після цього можна змінити виділений об'єкт (майбутню кнопку виконання макросу), якось вибрати значок, змінити напис і т.д. По закінченні редагування кнопкою Закрыть видаліть вікно Настройка.

11.Створіть власну панель інструментів, на якій розмістіть значки запуску усіх раніше створених макросів, що зберігаються в загальному шаблоні.

Наприклад, розмістимо на своїй панелі значок макросу Example. Командою Сервис-Настройка викличте вікно Настройка, на закладці  Панели инструментов клацніть кнопку Создать й у вікні, що з'явилося, введіть ім'я своєї панелі, наприклад, Моя_панель і натисніть ОК. У вікні документа з'явиться невелика панель, яку можна відбуксирувати за заголовок до однієї зі сторін документа для зручності подальшої роботи.

У діалоговому вікні Настройка виберіть закладку Команды, виділіть серед категорій Макросы, відшукайте в списку правої частини макрос Normal.NewMacros.Example після його виділення відбуксируйте рамку, що виділяє, на свою панель. Тому що доступна команда Изменить выделенный объект, відредагуйте його підпис, кнопку й ін. Діючи аналогічно, установіть на своїй панелі значки (а можна і кнопки) макросів Виділити_текст, Прімітка, Номер_малюнка. Закрийте вікно Настройка.          

Примітка:

1. Для видалення створених у ході роботи з макросами значків, кнопок, панелей досить після виклику діалогу Настройка відбуксирувати туди об'єкти, що  видаляються.

2. Для видалення непотрібних більш макросів виділите модуль у  Project Explorer редактора VB, потім по команді File>Remove <об'єкт> відповісти відмовленням (Нет) на пропозицію про експорт модуля перед його видаленням.

3. Для імпорту модуля як текстового файлу .bas (файл вихідного коду VBA мовою Visual Basic) виділіть проект у Project Explorer редактора VB, у який необхідно імпортувати якийсь файл.bas , по команді File>Import File у діалоговому вікні імпорту файлу відшукайте необхідний модуль.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

 1.  Як створити макрос за допомогою діалогового вікна Запись макроса?
 2.  Як переглянути текст  записаного макросу?
 3.  Як призначити засіб запуску макросу комбінацією клавіш?
 4.  Як записати процедуру мови програмування VBA?
 5.  Як призначити засіб для запуску макросу у виді значка на панелі інструментів MS Word?
 6.  Як зробити створені макроси доступними для всіх документів MS Word?

ПрактичнЕ заняття № 4.4 (2 год.)

Автоматизація виконання операцій   у MS Excel за допомогою макросів.

Приклад 1. Макрос для форматування КЛІТИНОК.

Розглянемо послідовність дій для створення макросу форматування, обрамлення і заливання попередньо обраних клітинок з числами. Макрос перетворить зміст кожної клітинки  в числовий формат із двома десятковими знаками після коми, малює навколо клітинок прямокутник і заливає якимось кольором.

 1.  Запустіть MS Excel і перейдіть на новий робочий лист.
 2.  Виділіть будь-яку клітинку (наприклад, В7) і введіть у неї довільне число.
 3.  Виділіть клітинку А1 і виконаєте команду СервисМакрос  Начать запись.
 4.  Назвіть макрос Format, наберіть для нього короткий опис, задайте комбінацію клавіш і клацніть по кнопці ОК.

 1.  Коли з'явиться панель інструментів Остановка записи, клацніть на кнопці Относительные ссылки (якщо вона ще не натиснута). У результаті  макрос зможе обробляти довільні виділені клітинки.
 2.  Клацніть на клітинці, що містить число, виконайте команду Формат >  Ячейки, перейдіть на вкладку Число, виберіть формат Числовой с двома десятковими знаками після коми і клацніть по кнопці ОК.
 3.  Клацніть на стрільці розкриття списку біля кнопки Границы і виберіть необхідний тип контуру (наприклад, тонкий зовнішній контур).
 4.  Клацніть на стрільці розкриття списку біля кнопки Цвет заливки і виберіть необхідний колір заливання (наприклад, жовтий).
 5.  Клацніть на кнопці Остановить запись.

Тепер перейдіть у редактор Visual Basic і у вікні Проект, клацніть двічі на відповідному макросу модуля Module1 папки Modules. Записаний код макросу, що відповідає усім виконаним діям, буде відображений в окремому вікні. Відразу за заголовком і блоком коментарів розташована "конструкція" для вибору клітинок. Вона з'явилася в результаті вибору режиму відносної адресації клітинок і наступного виділення клітинки В7.

ActiveCell.Offset(6,1).Range("A1").Select

Приведемо необхідні роз'яснення. Об'єкт ActiveCell у даному випадку відноситься до виділеної клітинки в активізованому робочому листі (A1). Метод Offset(6,1) зміщає фокус на 6 рядків вниз і на один стовпець вправо, на клітинку В7. Метод Range("A1") повертає верхню ліву клітинку у діапазоні зсуву. У нашому випадку метод Offset  перетворює у верхній лівий осередок діапазону осередок В7. У випадку вибору декількох клітинок, методу Range як аргумент буде переданий діапазон клітинок. Нарешті, метод Select привласнює новій клітинці статус активної.

 

Далі іде оператор Selection.NumberFormat, що задає формат виводу чисел в обраному діапазоні. Два наступні рядки визначають діапазон дії інструкцій зміни типу обрамлення. Після визначення типу обрамлення за допомогою відповідної кнопки може одночасно змінюватися кілька властивостей клітинки: тип, товщина і колір різних ліній обрамлення. Наприкінці тексту макросу  розташовані оператори завдання кольору і типу заливання.

Текст макросу поки не дозволяє форматувати довільно обрані клітинки, тому що перший рядок процедури вказує тільки на клітинки, що попадають у діапазон 6 рядків вниз і 1 стовпець вправо від поточної клітинки. Необхідно видалити інструкції вибору клітинок. Крім того, необхідно ще призначити макрос якомусь об'єкту. Для цих цілей виконаємо таку послідовність дій.

 1.  Видаліть чи "закоментуйте" (тобто введіть як перший символ рядка символ "апостроф") перший значущий рядок процедури.
 2.  Перейдіть на необхідний робочий лист.  
 3.  Виконайте команду Вид Панели инструментов Формы.
 4.  У діалоговому вікні, що з'явилося, виберіть  інструмент Кнопка    і намалюйте цей елемент керування на робочому листі .                   
 5.  Клацніть на кнопці правою кнопкою і виконайте з контекстного меню команду Назначить макрос. Виберіть макрос Format і клацніть на кнопці ОК.
 6.  Виділіть курсором миші текст на поверхні кнопки і задайте для неї назву, наприклад, Дес_формат.

Уведіть кілька чисел з десятковою частиною після коми у клітинки робочого листа, виділіть їх і клацніть на тільки що створеній кнопці. Виділіть декілька інших клітинок з числами і запустіть макрос безпосередньо зі списку макросів (команда Сервис Макрос  Макросы чи комбінацією клавіш <Alt+F8>). Виділіть ще один набір заповнених клітинок і натисніть відповідну макросу комбінацію клавіш. В усіх трьох випадках макрос повинний коректно працювати.

Створений макрос доступний на всіх робочих аркушах книги, а не тільки на тім, на якому він був записаний. Однак запуск макросу там виконується другим і третім способом, тому що кнопка видна тільки на вихідному листі.

Приклад 2. Повторення дій у середовищі VBA

При записі макросів за допомогою рекордера завжди виходить лінійний ланцюжок інструкцій, що послідовно описує виконані в процесі запису дій. Для того щоб створити процедури, здатні на підставі перевірки деяких умов здійснити вибір однієї з декількох можливостей чи організувати так називані циклічні процеси (повторення дій), приходиться писати процедури самому. Мова VBA надає кілька могутніх і гнучких структур, що дозволяють легко повторювати різні дії. Цикли реалізуються за допомогою ключових слів For/Next, Do Loop  і  For Each/Next. Обмежимося розглядом оператора циклу For/Next, який найбільш  часто використовується.  Даний оператор має наступний синтаксис:

For счетчик = НачальноеЗначение  To  КонечноеЗначение [ Step Приращение ]

                     оператори

Next [ счетчик ]

У квадратні дужки укладено необов'язкові елементи синтаксичної конструкції. Усі цикли For використовують як "счетчик" перемінну (далі у прикладі це перемінна цілого типу з ім'ям s ), значення якої  збільшується чи зменшується при кожнім виконанні циклу. На початку циклу "счетчику" привласнюється НачальноеЗначение. У циклі "счетчик" змінюється шляхом збільшення доти, поки не буде досягнуте задане
КонечноеЗначение. У наступному прикладі "счетчик"   s   змінюється від значення 1 до значення 15 із кроком 2 при кожнім виконанні циклу і, відповідно, приймає значення 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 :

        For s = 1 To 15 Step 2

              оператори, яки використовують значення s

        Next

Якщо збільшення "счетчика" дорівнює одиниці, задавати його явно необов'язково, тобто вказівку Step 1 можна опустити.

Створення тексту макроса

Створимо новий макрос для MS Excel, що записує в перші чотири клітинки першого рядка листа текстові значення з номерами кварталів року.

 1.  Запустіть MS Excel і перейдіть на новий робочий лист.
 2.  Натисніть Alt+F11 для активізації редактора VBA.
 3.  Виконайте команду InsertModule для додавання нового модуля до проекту. Редактор додає новий модуль і відкриває в правій частині вікно коду.
 4.  У лівому нижньому вікні Properties  Module 1 перейменуйте новий модуль, давши йому ім'я, наприклад, ForNext.
 5.  Введіть наступний текст:

Sub Demo_ForNext()

For s = 1 To 4

Cells( 1, s ).Value = "Квартал  " & s

Next

End Sub

6. Поверніться у вікно документа (наприклад, комбінацією Alt+Q ) і запустіть макрос Demo_ForNext.

Даний макрос виводить заголовок деякої таблиці тільки в лівому верхньому куті робочого листа.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

 1.  Яке призначення оператора Selection Number Format?
 2.  Як "закомментировать" рядок тексту в тілі макросу?
 3.  Як створити елемент керування для існуючого макросу?
 4.  Як організувати в макросі повторення деяких дій задана кількість разів?
 5.  Як призначити засіб у виді значка для запуску макросу на панелі інструментів MS Excel?


Мета  практичних  занять.

Вивчити методи використання  програми MS Outlook-2000.

Практичне заняття №  1

Перелік  питань  для  вивчення.

 1.  Основні відомості про програмне середовище MS Оutlook.
 2.  Знайомство з інтерфейсом середовища Оutlook.

КОРОТКІ ЗВЕДЕННЯ ПрО ПРОГРАМНе СЕРЕДОВИЩе MS ОUTLООК

Програмне середовище Microsoft Оutlook прийшло на зміну різноманітним видам блокнотів і записних книжок, які використовували керівники й секретарі для організації своєї роботи. Так, для зберігання відомостей про різних людей і організації використовувалися телефонні книжки, для планування щоденних зустрічей і справ - щотижневики, для тимчасових записів - блокноти для заміток. Крім перерахованих видів блокнотів складалися плани роботи на один тиждень, на один місяць, на рік і т.д.

Програма Мicrosoft Оutlook призначена для організації документів і планування завдань, у тому числі для відправлення пошти, планування зустрічей, подій і зборів, ведення списку контактів і списку завдань, а також обліку всіх виконаних робіт.

Інформація в середовищі Оutlook організована у вигляді папок, які по призначенню аналогічні своїм паперовим аналогам. Зручні способи подання інформації, її пошуку, засоби нагадування, пропоновані середовищем Оutlook , можуть допомогти ефективно організувати свою роботу кожної ділової людині. Середовище Оutlook  може використати й керівник, і секретар, і інші співробітники. Розгляньте головне вікно програмного середовища Оutlook (Рис.1).

Рис. 1. Головне вікно Outlook.

У лівій частині вікна перебуває панель Оutlook, на якій розташовані основні об'єкти, з якими працює середовище. Об'єкти являють собою папки з інформацією певного виду. Ці об'єкти об'єднані в групи: Оutlook, Почта, Другие папки.

Основними елементами інформації, з якими працює середовище Оutlook, є папки: Контакты, Календарь, Задачи, Заметки, Дневник.

Папка Контакты є сховищем відомостей і даних про людей, з якими ви підтримуєте ділові й особисті відносини. Ці люди можуть бути як співробітниками вашої організації, так і інших фірм. У папці Контакты можуть зберігатися: адреса електронної пошти, поштова адреса, кілька номерів телефонів і інші відомості, що відносяться до контактної особи, наприклад, день народження або річниця якої-небудь другої події. На основі папки Контакты формується Адресная книга для електронної пошти.  У середовищі Оutlook всі заходи підрозділяються на кілька груп: встречи, собрания, события, задачи, телефонные звонки (Рис.2).

Рис.2. Види заходів

 •  Встречи — це заходи, для яких резервується час у календарі. На зустрічі ніхто не запрошується, для них не залучаються ніякі ресурси. Під ресурсами розуміється виділення спеціального приміщення, тимчасові витрати, пов'язані з підготовкою, матеріальні витрати.
 •  Собрание — це зустріч із запрошенням осіб або залученням ресурсів.
 •  Событие — це захід на весь день, на яке можуть запрошуватися або не запрошуватися інші люди.

У середовищі Оutlook для планування Встреч, Собраний и Событий и установлення часу їхнього проведення призначена папка Календарь.

 •  Задача — це справа, яку треба виконати на певний термін, зв'язана зі значними тимчасовими витратами. Для опису відомостей про Задачу й організацію рішення Задач використається папка Задачи.
 •  Телефонный звонок — захід, пов'язаний з рішенням питань по телефону й не потребуючий безпосереднього контакту. Телефонные звонки, а також вся робота зі створення й обробки різних документів на комп'ютері фіксується в папці Дневник.

Представлена система папок дозволяє діловій людині організувати планування свого робочого часу й відслідковувати тимчасові витрати на виконання роботи.

Інша група папок, що включає папки Входящие, Исходящие, Черновики и Отправленные, призначена для організації обміну електронною поштою з партнерами по роботі. Основними інформаційними елементами цих папок є Сообщение.

 •  Сообщение  -  документ, відправлений або отриманий по електронній пошті. Папка Входящие призначена для прийому Сообщений.

Папки Исходящие та Черновики призначені для підготовки Сообщений до відправки. Папка Отправленные призначена для збереження відправлених Сообщений.

Основні дії яки можна виконати з елементами Оutlook:

 •  створити;
 •  установити й змінити параметри;
 •  виділити, скопіювати, вставити копію, видалити;
 •  позначити як виконаний;
 •  переслати іншій особі;
 •  прикріпити документ;
 •  зв'язати з Контактом.


РОБОТА 1 .              ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ MS ОUTLOOK 

Завдання 1. Знайомство з Інтерфейсом середовища Оutlook

Познайомтеся з організацією інтерфейсу середовища Оutlook. Настройте інтерфейс для подальшої роботи. Познайомтеся із умістом папки Оutlook сегодня.

Технологія роботи

1.  Запустите програму Оutlook щигликом на кнопці на панелі Місгosoft Office або використовуючи кнопку Пуск: Пуск > Программы > Місrоsoft Outlook

2.  Розгляньте вікно програми (Рис.1). Знайдіть групи робочих папок на малюнку й у вікні програми. Чим вони відрізняються?

3. Заголовки груп можуть бути названі по-іншому. Зміните назви груп у відповідності до Рис.1.

Для цього:

 •  клацніть правою кнопкою миші на заголовку;
 •  у контекстному меню виберіть команду Переименовать группу;
 •  уведіть нове ім'я групи.

4.  Клацніть на групі Оutlook. Як правило, при завантаженні програми ця група відкривається автоматично. Перегляньте, які об'єкти в ній розміщені. Наприклад, у групі Оutlook можуть бути розташовані папки Оutlook сегодня, Календарь, Контакты, Задачи, Заметки.

5.  Клацніть на групі Почта. Перегляньте, які об'єкти в ній розміщені. У цій групі можуть бути розташовані папки Черновики, Входящие, Исходящие.

 1.  Клацніть на групі Другие папки. У цій групі можуть бути розташовані папки Дневник. Удаленные, Мой компьютер, Мои документы.
 2.  Склад об'єктів групи можна змінити варіантами дій:
  •  перенести об'єкт в іншу групу,
  •  видалити об'єкт із панелі Оutlоок,
  •  додати об'єкт.

Розташуйте об'єкти по групах у тім складі, як перераховано вище.

Для цього:

 •  наведіть покажчик миші на об'єкт;
 •  захопите об'єкт і перемістіть його спочатку на заголовок іншої групи, а потім, коли група розкриється, розташуєте його в потрібнім місці між іншими об'єктами.

Місце, де буде розташований об'єкт, відзначається під час виконання дії спеціальною розділовою лінією (Рис.3).

Рис. 3.

8.  Видаліть об'єкт Избранное (англ.. - Favorites) із групи Другие папки. Для цього:

 •  наведіть покажчик миші на об'єкт;
 •  клацніть правою кнопкою миші;
 •  у контекстному меню виберіть команду Удалить з панелі Оutlook.

Основну частину вікна програми займає інформація відкритої в цей момент папки. Клацніть на заголовку групи Оutlook і по черзі відкрийте об'єкти, розташовані в цій групі. Переглянете, як змінюється робоча область вікна.

Відкрийте папку Оutlook сегодня. У цій папці розташована інформація про майбутні справи (зустрічах, завданнях), а також про наявність пошти. Кожний запис у папці виконаний у вигляді гіперпосилання до відповідного об'єкта. При першому запуску програми ця папка, як і інші, не містить інформації.

Робота 2. ОБЛІК ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЛЮДЕЙ У ПАПЦІ "Контакты"

Контактом  будемо називати й конкретної людини, з яким ви підтримуєте відносини, і відповідний запис в адресній книзі. Для зберігання різних відомостей про осіб, з якими ви підтримуєте ділові й особисті відносини в середовищі Оutlook, передбачена спеціальна папка Контакты.

Папка Контакты організована на зразок бази даних. У ній ви можете зберегти найрізноманітніші відомості: адреса електронної пошти, поштова адреса, кілька номерів телефонів і деякі відомості особистого характеру, що ставляться до контактної особи, наприклад, день народження й річниця якої-небудь події. При уведенні імені або адреси контактної особи Оutlоок розділяє ці відомості на компоненти й поміщає їх в окремі поля. Ви можете виконати сортування, угруповання й фільтрацію контактів по будь-якій частині імені або адреси. Досить нажати потрібну кнопку або вибрати команду меню, щоб відправити цій контактній особі запрошення на збори, повідомлення електронної пошти або завдання.

При збереженні відомостей про контактну особу у файл як ім'я цього файлу можуть використатися: ім'я, прізвище, назва організації, прізвисько контактної особи або будь-яке інше слово, що допоможе швидко знаходити цей контакт, наприклад, “постачальник провізії”. Для кожної контактної особи є можливість уводити до трьох адрес. Один з них може бути зазначений як поштовий, після чого він може друкуватися на поштових наклейках, конвертах і використатися для створення листів декільком адресатам.

При створенні контактів у календарі на відповідних сторінках автоматично з'являється повідомлення про подію, пов'язаному з контактом, наприклад про день народження зазначеної особи.

Завдання 1. РОБОТА З ПАПКОЮ "Контакты"

Створіть кілька "контактов". Навчиться змінювати поточне уявлення у папці

Контакты.

Технология работы

1. Відкрийте папку Контакты. Створіть новий "контакт". Для цього клацніть на кнопці Создать на панелі інструментів

2. Відкриється вікно картки "контакта" (рис. 4).

Рис. 4. Картка "контакта"

 1.  Уведіть відомості про контакт у пропоновані поля на вкладці Общие. Біля деяких полів розташовані кнопки, які дозволяють увести інформацію більш точно. Наприклад, клацніть на кнопці Полное имя. Розкриється додаткове вікно введення імені (Рис. 5). Заповните поля, пов'язані з ім'ям контакту.

Рис.5   Додаткове вікно Проверка полного имени для введення імені.

4.  Перейдіть на вкладку Подробности. Заповните додаткові відомості про контакт. Якщо якісь відомості вам невідомі або не потрібні, можна залишити поля незаповненими.

5.  На вкладці Действия надалі будуть відбиватися всі дії, пов'язані із цим контактом: телефонні дзвінки, відсилання повідомлень і інших.

6.  Відомості про кожний контакт зберігаються в окремій картці. Закрийте вікно контакту й перегляньте, як представлені відомості в папці Контакты. На Рис. 5 наведено одне з уявлень - Адресные карточки.

7.  Створіть кілька контактів з різними організаціями, з якими ваше підприємство підтримує ділові  відносини.

8.  Створіть кілька контактів зі співробітниками з одного підприємства. Для цього:

клацніть двічі

 •  на існуючому  контакті
 •  виберіть команду із меню Действия > Создать контакт у тім же підприємстві; відкриється вікно, у якому деякі поля, пов'язані з адресою й телефонами підприємства, будуть уже заповнені;
 •  введіть відсутні відомості, а також зміните, якщо це необхідно, існуючі.

9. Внесіть у папку Контакты дані про співробітників вашого підприємства, і, насамперед, відомості про директора.

10. Змініть поточні уявлення відомостей про контакти в папці, використовуючи команду Вид > Текущее представление і вибравши уявлення із запропонованого списку:

 •  Адресные карточки
 •  Подробные адресные карточки
 •  Список телефонов
 •  По организациям или другие.

Завдання 2. ТЕЛЕФОННИЙ ДЗВІНОК

Облік ділових телефонних переговорів дуже важливий. Раніше при доброї організації роботи використалася спеціальна книга обліку телефонограм, де відображалися відомості: кому або від кого був дзвінок, дата, час, текст повідомлення, хто прийняв (передав). У середовищі Оutlook можна автоматично створювати запис про зроблені телефонні переговори.

При наявності модему, Оutlook може набирати номера телефонів контактних осіб. При цьому в Оutlook може фіксуватися час розмови, що заноситься в

Дневник. Туди ж можна занести замітки про розмову. Навчиться зв'язуватися з контактною особою по телефоні й робити запис про телефонний дзвінок.

Технология работы

 1.  Відкрийте папку Контакты. Виділить контактну  особу, якої треба подзвонити.

2. На панелі інструментів розкрийте список, клацнувши на кнопці Автонабор або виберіть у меню Действия команду Позвонить контакту. У списку виберіть один з контактних телефонів. Відкриється вікно Новый звонок (рис.7).

Рис. 7. Вікно Новый звонок.

3.  Установіть прапорець “При каждом звонке создавать запись в дневнике”.

4. Клацніть на кнопці Позвонить. При наявності модему відразу почнеться набір телефонного номера й одночасно відкриється вікно Телефонный звонок (Рис. 8). Коли модем зробить з'єднання, можна зняти слухавку й закрити вікно Новый звонок.

5.  У вікні Телефонный звонок зробіть запис про тему розмови й опишіть більш докладно зміст розмови. При достатній кваліфікації секретар уміє одночасно й говорити і фіксувати розмову.

6.  Закрийте вікно після запису в ньому інформації про дзвінок. На питання програми Сохранить сделанные изменения? -  відповідайте ствердно. Після цієї відомості про телефонний дзвінок збережуться в картці контакту й у Дневник.

Примітка. При відсиланні листів вам доводиться надписувати адреси одержувачів на конвертах, а також зворотну адресу. Цю роботу можна виконати автоматично, використовуючи відомості з папки Контакты. Для цього використається режим Слияние у програмі  Word.

Завдання 3. Папка, що відкривається при запуску Оutlook

При запуску середовища Оutlook  автоматично відкривається одна з папок, наприклад, Входящие, котра містить інформацію про електронну пошту, що прийшла. Однак користувач може самостійно вказати папку, що буде відкриватися при запуску програми, наприклад, Оutlook сегодня. Навчитеся задавати папку, що відкривається при запуску програми.

Технологія роботи:

 1.  Запустіть програму Оutlook.
 2.  В меню Сервис виберіть пункт Параметры.
 3.  Перейдіть на вкладку Дополнительно и нажмить кнопку Дополнительные параметры (рис.8).

Рис.8 Вікно Дополнительные параметры.

4.  У вікні, що відкрилося, розкрийте список Открыть папку виберіть папку Оutlook сегодня, яка буде відкриватися при запуску Оutlook.

5.  Завершить роботу з програмою.

 1.  Знову відкрийте програму і переконайтеся, що при запуску відкривається задана вами папка.

Завдання 4. СТВОРЕННЯ "заметки"

"Заметка" — це невелика записка на пам'ять.

Текст замітки може бути найрізноманітнішим: думка, що не хочеться забути; нагадування про що-небудь собі або іншому співробітникові; цитата й багато чого іншого. У не комп'ютеризованому офісі іноді можна бачити таку картину. Усюди - на столі, на телефоні, на стіні, на склі вікна, на письмовому приладі - розклеєні маленькі листочки з якимись записами. Це замітки. Такий офіс може дати сторонній людині подання про сильну зайнятість співробітників, однак, дуже вже недбало виглядає. Замітки в програмному середовищі Оutlook - це електронний аналог паперового блокнота з відривними листками. Замітки використаються для запису питань, нагадувань і багато чого іншого, що звичайно записується в паперовий блокнот. Крім того, у замітках зручно зберігати відомості, які можуть знадобитися пізніше, наприклад, вказівки або текст, який можна вставити в інші елементи або документи. Програмне середовище Оutlook має спеціальну папку, у якій можна створити й зберегти заметку й при нагоді скористатися нею. Крім цих основних можливостей можна:

 •  зв'язати замітку з контактом;
 •  привласнити їй категорію;
 •  відправити поштою;
 •  надрукувати;
 •  змінити уявлення заметки.

Як бачимо, із заміткою можна робити дії, аналогічні діям з іншими елементами. Можна працювати, залишивши замітки відкритими на екрані. Внесені в замітку зміни зберігаються автоматично. Тоді у вас екран буде заповнений замітками.

СТВОРЕННЯ ЗАМІТОК І РОБОТА З НИМИ

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1.  Віідкрийте папку Заметки.

2.  Клацніть на кнопці Создать. Відкриється вікно замітки жовтих кольорів (Рис. 9)

Рис. 9. Вікно "заметки".

3.  Запишіть у вікні текст який-небудь текст замітки

4.  Закрийте замітку. Вона у вигляді значка з'явиться на робочому полі папки.

5.  Зв'яжіть замітку з контактом. Для цього:

 •  подвійним щигликом на значку відкрийте замітку;
 •  відкрийте сховане меню замітки (мал. 9); 
 •  виберіть пункт Контакты;
 •  у списку, що відкрився, контактів виберіть потрібну людину.

6.  При зв'язку замітки з контактом інформація про це відбивається на вкладці Действия контакта. Відкрийте в папці Контакты картку особи, з якою ви зв'язали замітку.

7.  Перейдіть на вкладку Действия й серед інших дій знайдіть згадування про замітку.

8.  Вивчите інші можливості меню Заметки. Серед інших ви знайдете команду Переслать. При виконанні команди відкривається стандартне вікно повідомлення електронної пошти. Із правилами пересилання повідомлень ви познайомитеся далі.

Контрольні питання

 1.  Які операції виконуються над файлами та папками за допомогою інструментів Outlook.
 2.  Як додати власний ярлик, групу?
 3.  Що таке "Контакт"
 4.  Що таке "Дневник" у Outlook? Яка інформація зберігається в ньому ?
 5.  Скільки режимів перегляду існує в “Дневнике”?
 6.  Навіщо потрібна папка “Заметки”?
 7.  Як додати новий запис у папку “Заметки”?

Література

 1.  Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Компьютерное делопроизводство : учебный курс. – МПб.: Питер, 2002. – 416 с. – с.: 274 – 309 .
 2.  Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000. - СПб: Изд.-во "Питер", 2002. - 576 с. – с.: 414 – 471.

Практичне заняття №  2

Перелік  питань  для  вивчення.

 1.  Конфигурация пользователя.
 2.  Знайомство з інтерфейсом середовища Оutlook.

Задание 1. Конфигурация пользователя

Программная среда Оutlook позволяет организовать как личную работу каждого сотрудника, так и групповую работу. Групповая работа предполагает возможность работы с одними и теми же документами.

Для организации групповой работы сотрудников необходимо, чтобы на предприятии была организована сеть и установлены общие правила адресации и пересылки файлов по сети от одного сотрудника другим. Этими вопросами занимается специальный сотрудник — администратор сети, который и проинструктирует вас на конкретном рабочем месте.

Программная среда Оutlook предлагает три режима работы с почтой:

 1.  только Интернет;
 2.  корпоративная или для рабочих групп;
 3.  нет электронной почты.

В этом разделе вы познакомитесь с возможностью автономной работы, а также с основными возможностями групповой работы с использованием корпоративной электронной почты или Интернета.

Перед началом работы в среде Оutlook вы должны определить себя как пользователя данной программы на данном компьютере. Это делается с помощью создания учетной записи пользователя Интернета. Такая запись в дальнейшем будет определять вас по умолчанию как ответственного за выполнение всех задач и поручений в среде Оutlook.

Создание учетной записи.

ПРИМЕЧАНИЕ      Ниже приведем пример ввода учетной записи с несуществующим адресом при использовании режима работы с почтой Только Интернет. В реальной работе настройку учетной записи лучше всего проводить под руководством администратора сети. Эта работа выполняется, как правило, один раз, и поэтому должна быть выполнена качественно.

Технология работы

1.  В меню Сервис выберите пункт Параметры.

2.  Перейдите на вкладку Доставка почты (см. рис.10).

Рис.10  Вкладка Доставка почты

3.  Щелкните на кнопке “Изменить конфигурацию почтовых служб”.

4.  Убедитесь, что на вашем компьютере установлен режим работы с почтой Только Интернет. Щелкните на кнопке Отмена.

ВНИМАНИЕ.  Проводить переустановку режима можно только по согласованию с администратором сети!

5.  В меню Сервис выберите пункт Учетные записи.

6.  В диалоговом окне Учетные записи в Интернете выберите вкладку Почта.

7.  Просмотрите имеющиеся учетные записи и щелкните на кнопке Добавить. Начнет работу Мастер подключения к Интернету. Далее следуйте шагам Мастера:

 •  введите имя, например, Иван Петренко или свое имя;
 •  укажите адрес электронной почты, например ivpetr@ua.fm или свой адрес;
 •  укажите сервер входящих сообщений: fm.ua или свой сервер;
 •  укажите сервер исходящих сообщений: mаіl.ru или свой сервер;
 •  укажите учетную запись (можно оставить предложенную Мастером) и, при необходимости, пароль;
 •  установите переключатель Способ подключения к Интернету: вручную;
 •  завершить работу Мастера, нажав кнопку Готово; на экране снова появится диалоговое окно Учетные записи в Интернете, а в нем — созданная учетная запись.

8.  Выделите сделанную учетную запись. Щелкните на кнопке Свойства. Просмотрите и, если необходимо, измените свойства учетной записи.

9.  Щелкните на кнопке Использовать по умолчанию. Теперь вы определили Александра Петренко (или себя) как пользователя программы.

 1.  Закройте диалоговое окно.

Работа 3. Планирование рабочего времени

Деятельность делового человека весьма разнообразна. Это и подготовка документов, и телефонные звонки, и организация приема клиентов, посетителей и многое другое. Эта деятельность, связанная с решением текущих вопросов, незаметна непосвященному человеку. Однако от того, насколько успешно и оперативно она осуществляется, зависит эффективность работы предприятия.

В среде Оutlook все мероприятия подразделяются на следующие группы, о которых вы уже знаете: встречи, собрания, события, задачи, а также телефонные звонки (рис.2).

Встречи

Встреча — это мероприятие, касающееся одного-двух лиц. Время встречи согласовывается между ними и резервируется в календаре. Встреча не требует привлечения ресурсов: специального помещения, время на подготовку, материальных расходов.

Встречей можно называть  ежедневный доклад руководителю, и телефонный звонок, и прием посетителей. Важно то, что, как правило, это — небольшое дело, с точки зрения затрат времени на подготовку; оно планируется на определенное время и является односторонним (выполняется лично секретарем) или двусторонним (беседа двух человек). Хотя встреча и планируется на определенное время, ее всегда можно перенести, если на данный момент возникнет другое, более важное мероприятие.

Собрания

Собрание, в отличие от встречи, требует приглашения нескольких лиц и привлечения дополнительных ресурсов. Проведение собрания должно согласовываться со всеми участниками. Собрание имеет конкретную дату проведения, а также время начала и окончания. Собрание требует подготовки, связанной с составлением плана проведения, выбором места и, конечно же, согласованием со всеми участниками.

События

Событие — это совокупность мероприятий, связанных с единым содержанием, протекающих в течение длительного времени. Событие предполагает составление плана мероприятий и отдельной подготовки каждого из них.

Примеры событий: выставка-ярмарка, Олимпийские игры, отпуск, семинар. События могут быть ежегодными, то есть происходить раз в году в определенный день (например, день рождения или годовщина какого-нибудь события), и обычными, то есть проходить однажды и длиться в течение одного или нескольких дней. Рассылка приглашений на событие обусловливается его содержанием. Например, проведение семинара связано с приглашением участников, а в день рожденья надо быть готовым к тому, что в течение всего дня будут звонить и приходить посетители, желающие поздравить вашего сотрудника. Если это день рожденья партнера, то, возможно, вам придется не раз в течение дня позвонить ему, чтобы поздравить.

Задачи

Задача — это дело, связанное со значительными временными затратами, которое надо выполнить к определенному сроку.

Текущие задачи сотрудник выполняет тогда, когда он не проводит встречи, собрания, то есть условно можно сказать “свободен”. Задачи, которые выполняет секретарь, — это составление и обработка документов, составление плана мероприятия, организационные работы и другие. Для успешной работы необходимо научиться планировать свое рабочее время. Для этого раньше использовались специальные блокноты-ежедневники. В среде Оutlook для планирования рабочего времени предназначена папка Календарь (рис.11).

Мал. 11. Папка "Календарь"

Задание 1. Работа с папкой Календарь

Познакомьтесь с интерфейсом папки Календарь.

Технология работы

1.  Откройте папку Календарь (рис.11).

2.  Найдите окно Ежедневника с отмеченной шкалой времени. Здесь вы можете записать встречи, собрания, события.

3.  Измените цену деления шкалы времени. Для этого:

 •  щелкните правой кнопкой мыши в любом месте шкалы;
 •  в контекстном меню выберите подходящий интервал времени от 5 до 60 минут, например 15 мин.

4.  Найдите "Календарик". С его помощью можно просмотреть мероприятия, запланированные на другие даты в текущем и следующих месяцах и годах. Красной рамкой выделена текущая дата. Перелистайте "Календарик" на несколько месяцев вперед или назад. Посмотрите, нет ли дат, выделенных полужирным шрифтом.

5.  Щелкните на какой-нибудь дате в Календарике. Убедитесь, что Ежедневник открылся на указанной дате.

6.  Форму представленья Ежедневника можно изменить. На панели инструментов найдите кнопки День, Рабочая неделя, Неделя, Месяц. Поочередно щелкните на каждой кнопке и проследите, как изменится представление ежедневника.

7.  Найдите в календаре Панель задач. Она имеет вид таблицы, в каждой строке которой записывается название и некоторые параметры задач.

Задание 2. Планирование встречи

Научитесь записывать в календарь встречи.

Технология работы

1.  Откройте Ежедневник на текущей дате.

2.  Запланируйте на ближайшее время “Обговорити з Івановим Ю. И. план робіт”.

Для этого:

•   щелкните на шкале времени момент, расположенный не раньше, чем через полчаса от текущего времени;

•   запишите тему встречи;

•   нажмите еnter.

Встреча будет отмечена специальным значком оповещения. Программа автоматически за 15 минут до начала встречи выдаст звуковой сигнал, предупреждающий о приближении встречи.

3. Дождитесь звукового сигнала.

4.  Измените длительность встречи. Для этого:

•   наведите указатель мыши на верхнюю или нижнюю границу записи о встрече (указатель мыши изменит форму);

•   захватите и переместите границу встречи.

5.  Создайте еще несколько встреч с разными темами на ближайшие дни, руководствуясь данными табл. 1.

Таблица 1. Расписание на неделю

День недели

Время

Тема

Понедельник

9.00-9.30

Доклад директору фирмы                                                 

Вторник

13.00-14.30

Прием по личным вопросам

Среда

16.30-17.00

Подписать документы о сделках

Четверг

10.00-12.00

Комитет по правам работников образования

Задание 3   Изменение параметров встречи

При планировании встречи можно связать ее с контактом. Тогда информация о ней будет фиксироваться в сведениях о контакте. По этим сведениям всегда можно вспомнить, когда и какие встречи состоялись с контактом, чему они были посвящены. При планировании встречи вы можете указать параметры занятости. В программе Оutlook предусмотрены следующие варианты (табл. 2). Особенно важно указывать параметры занятости, если вы работаете в группе и сообщаете по сети свои планы другим участникам. Ваши параметры занятости помогут им планировать свое рабочее время.

Научитесь связывать встречу с контактом, с документом, устанавливать и отменять оповещение, устанавливать п