35115

Електрика і магнетизм

Книга

Физика

Потенціал та робота електростатичного поля 17 3. Рух заряджених частинок у електричних та магнітних полях 47 8. ПОЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН Фізична величина Позначення Розмірність СІ Валентність Z Маса m M Молярна маса M MN1 Сила F LMT2 Швидкість LT1 Температура T Θ Теплоємність C L2MT2Θ1 Орбітальний момент імпульсу спін повний момент імпульсу l s j L2MT1 Концентрація N L3 Дипольний момент TIL Напруженість електричного поля LMT3I1 Індукція електричного поля L2TI Намагніченість M L1I Поляризованість діелектрика P L2TI...

Украинкский

2013-09-09

12.26 MB

91 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

А.Б. Данилов, М.І. Лаврський, Г.В. Понеділок

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

“Електрика і магнетизм”

Навчальний посібник

Львів

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

2011


УДК 378:669.017 (091)

  Д 509

ББК 74.58:343г

Рекомендувала Вчена рада
Інституту прикладної матем
атики та фундаментальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”
(Протокол № 49 від  10 травня. 2011)

Рецензенти:

Лукіянець Б.А. д.ф.-м.н., професор кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики Національного університету “Львівська політехніка”

Шопа Я. д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри загальної фізики

Львівського Національного університету ім. Івана Франка

Данилов А.Б., Лаврський М.І., Понеділок Г.В.

Тестові завдання з курсу загальної фізики. Електрика і магнетизм – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 99 с.

ISBN 978-966-553-849-3

У навчальному посібнику подано підбірку тестових завдань закритого типу з розділу “Електрики і магнетизм” курсу загальної фізики. Зміст тестів та рівень їх складності відповідає типовим програмам цієї дисципліни для студентів інженерно-технічних та фізико-технічних напрямків підготовки у вищих навчальних закладах.

Посібник призначений, передусім, студентам для самостійної роботи та підготовки до контрольних робіт та екзаменів. Він буде корисним також для викладачів загальної фізики вищих і середніх навчальних закладів, які використовують тестові методики контролю знань.  

ББК 74.58:343г

© Данилов А.Б., Лаврський М.І.,

   Понеділок Г.В., 2011

© Національний університет

   “Львівська політехніка”, 2011

 
ЗМІСТ

Передмова 4

Позначення основних фізичних величин 8

1. Закон Кулона. Електростатичне поле у вакуумі 11

2. Теорема Гауса. Потенціал та робота електростатичного поля 17

3. Провідники у електростатичному полі 24

4. Конденсатори. Ємність конденсатора 29

5. Постійний електричний струм 34

6. Магнітне поле у вакуумі 41

7. Рух заряджених частинок у електричних та магнітних полях 47

8. Метали і напівпровідники 54

9. Струм в електролітах 61

10. Електричний струм у вакуумі, газах та плазмі 64

11. Діелектричні властивості речовин 71

12. Магнітні властивості речовини 77

13. Електромагнітна індукція 82

14. Змінний електричний струм 90

Рекомендована література 97


ПЕРЕДМОВА

Тестова система оцінки знань має доволі давню історію. Достеменно не відомо, коли почали застосовуватися завдання у тестовій формі для визначення рівня вмінь та знань учнів. Але тільки на початку 20 ст. були закладені математичні основи теорії тестування, які активно розвивалися до початку 70-х років. Цей період розвитку теорії тестування прийнято називати класичним, а розроблену теорію – класичною теорією тестування.   

Другий підхід до створення тестів і обробки результатів тестування розвивається у сучасній теорії тестування (Item Response Theory, IRT), яка набула широкого розвитку у 1960-1980 рр. у США та країнах Європи. Сучасна теорія тестування частково враховує недоліки, притаманні класичній теорії тестування.

Ставлення широкого загалу до тестів часто відзначається двома крайніми тенденціями – від категоричного несприйняття, що базується ще на радянській системі освіти, яка ідеологічне виховання вважала найважливішою складовою освіти, і так і не знайшла точок дотику тесту та ідеології. Приниження значення та ролі педагога, недовіра до його професійних навичок – ще один аргумент проти широкого впровадження тестування в освітній процес. Адепти тестування, натомість, вважають тестування ледь не панацеєю щодо всіх можливих негараздів навчального процесу. Певною мірою рацію мають і перші і другі. Але саме тест є єдиним і унікальним інструментом об’єктивного оцінювання знань студентів, найпростішим і найефективнішим способом шкалювання та ранжування знань студентів та учнів.

Львівська політехніка однією з перших на теренах колишнього Радянського Союзу перейшла на нову кредитно-модульну систему навчання студентів. Однією з основних форм контролю студентів, поряд  з іспитами, заліками та колоквіумами, стала система тестування. Фактично відбувся повний перехід до тестової системи навчання. Такий перехід цілком логічний в світлі вимог щодо організації навчання студентів в рамках Болонського процесу, що передбачає уніфікацію навчальних планів дисциплін, які читаються різними ВНЗ. Об’єктивність процесу оцінювання знань студентів неможлива без методів тестування знань, що становлять основу теорії педагогічних вимірювань. З іншого боку, результати тестування потребують подальшої математичної обробки. До ери персональних комп’ютерів це сповільнювало розвиток та вдосконалення технологій та систем тестування. Застосування сучасної обчислювальної техніки значно зменшило затрати часу на проведення тестування та підведення його підсумків, сприяло підвищенню надійності та об’єктивності результатів тестування.

Тестування з фізики, звичайно, відрізняється від тестування з інших предметів, наприклад, гуманітарного напрямку. Майстерність розробника тестів має дати змогу студенту проявити свої творчі здібності, розкрити потенціал, а в процесі підготовки до іспитів чи заліків, вдосконалити свої навички, допомогти визначити перелік тем, з яких знання студентів є недостатніми для успішної здачі екзамену.

Загалом, тести з фізики повинні мати не тільки контрольну функцію, але і навчальну. Адже із проходженням тестування студенти не полишають вивчати фізику. Принаймні, знання з фізики їм знадобляться під час вивчення спеціальних дисциплін. Аналізуючи результати виконання тестів, учні і студенти повинні зробити правильні висновки, творчо осмислити їх і занести до арсеналу своїх знань і вмінь.

Ще одна особлива вимога до тестів з фізики – забезпечення розвинення логічного мислення та вміння аналізувати фізичні явища і процеси. Обговоримо це на прикладі тестового завдання №7.3.4.  Розв’язання цієї задачі Ви не знайдете у жодному вітчизняному чи закордонному навчальному посібнику з курсу загальної фізики чи збірнику задач. Вона є надто складною для розв’язування на базі математичних знань студентів початкових курсів. Але логічне мислення і добре розуміння фізичних явищ дозволять дати правильну відповідь.

Найперше, що збагне вдумливий студент, так це те, що потрапивши у магнітне поле, диполь почне здійснювати обертовий рух відносно власної осі за рахунок дії сили Лоренца. Далі треба врахувати важливий факт, що сила Лоренца не виконує роботи. Тому за законом збереження енергії диполь буде продовжувати рух з меншою кінетичною енергією центра мас, адже частка початкової кінетичної енергії перейде в енергію обертового руху асиметричної дипольної молекули. Нарешті, беремо до уваги закон збереження моменту імпульсу. Початковий момент імпульсу молекули дорівнює нулю. Якщо молекула почне обертатися відносно власної осі, то виникає момент імпульсу обертового руху. Щоб його компенсувати, центр маси молекули має рухатися по криволінійний траєкторії. Адже момент імпульсу частинки, яка здійснює  прямолінійний рух відносно вибраної точки лабораторної системи координат, дорівнює нулю.

Бачите, скільки важливих законів повинен врахувати студент і як глибоко він має їх розуміти. Чи може розв’язування цієї та подібних задач розвинути логічне мислення студентів та їхній творчий рівень знання фізики? Очевидно, що це не є достатньою умовою. Важливими є природні здібності людини до тої чи іншої форми розумової діяльності. Але якщо таких задач не розв’язувати, то марно сподіватися підготувати творчих особистостей та висококваліфікованих фахівців.

Підготовлений авторами цього посібника матеріал є збіркою завдань у тестовій формі, з яких викладачі, що читають курс «Фізики», а саме частину «Електрика і магнетизм», можуть скомпонувати тестовий сеанс – набір завдань, пропорційно розподілених за вивченими розділами фізики, який пропонується для об’єктивного шкалювання вмінь студентів.

На початку посібника подана таблиця позначення фізичних величин, які використовуються у тестах, щоб зняти неоднозначність, яка може виникнути під час використані лекторами різних буквених позначень. Далі наводимо фундаментальні та похідні фізичні сталі. Ці сталі наведено не з максимальною точністю, а так, щоб їх було зручно використовувати під час обчислень.

Завдання у тестовій формі погруповано за розділами, що відповідають логіці викладу матеріалу у посібнику «Електрика та магнетизм» Г.В. Понеділка та А.Б. Данилова, але повністю не повторюють нумерацію розділів цього посібника. Завдання кожного розділу поділено за трьома рівнями складності. Цей поділ доволі умовний і є попереднім. Зазвичай, до завдань першого рівня складності ми відносили завдання закритого типу з однією правильною відповіддю з кількох запропонованих варіантів. Завдання другого рівня складності, здебільшого, містять завдання на відповідність або завдання, що мають більше однієї правильної відповіді. Завдання третього рівня вимагають від студента навичок у розв’язанні задач або вирішення нетривіальних проблем та доволі доброго розуміння фізичних явищ.

Автори при виборі і створенні тестових завдань робили наголос на завданнях, що дають фізичне пояснення явищ. Надмірне захоплення математичними формулами не відображає рівня фізичних знань студентів, а лише свідчить про їхню «натасканість» на даний момент часу. Тому уникаємо там, де була змога, поліваріантності формул з числовими коефіцієнтами, що беруться “із стелі”. Так само, намагалися не використовувати у наших завданнях невірних варіантів відповідей, що містять фізично або математично безглузді формули, або твердження. Єдина причина використання таких невірних варіантів – виявлення антизнання студентів. Проте, надмірне застосування таких відповідей якраз і призводить до формування такого антизнання.

Цей пособник може допомогти викладачеві виключно на першому кроці створення тесту – на етапі розробки та підбору завдань у тестовій формі. Наступний крок: проведення тестування та статистичний аналіз завдань з метою обґрунтування вибору тестових завдань. Цей етап оминають 99,9 % так званих «розробників тестів». Нехай не ображають колег лапки у попередньому реченні. Автори цього збірника так само не можуть похвалитися значними досягненнями в цій царині. Створення впорядкованої матриці тестових результатів, видалення неспроможних, неоднозначних та некоректних завдань вимагає використання комп’ютерних систем тестування, проведення перевірки тесту на достатній вибірці тестованих (щонайменше, 100-150 чоловік) і, головне, хоча б базових знань з теорії тестування та методик апробації тестів. Тому другий етап потребує значних часових затрат, скрупульозності аналізу та  набирання достатньої статистики. Лише після повного аналізу і перевірки масиву завдань у тестовій формі відбувається розробка самого тесту, який має стосуватися всього вивченого матеріалу, не містити завдань однакового рівня трудності, бути надійним, валідним та якісним.

Чому ми зупинилися саме на першій, найлегшій третині підготовки тестів? На наш погляд саме на цьому кроці авторами тестів робиться настільки багато методичних помилок, що 90% завдань не несе жодного змістового навантаження і подальше відкидання цих завдань, а також тих, що не витримали апробації на другому етапі, залишає на місці тестового масиву порожню множину. Варто зауважити, що середня трудність тестового завдання диктує використання завдань різного рівня складності у такій пропорції, щоб отримати нормальний розподіл за результатами тестування. Тобто, найбільше має бути завдань середнього рівня складності, але мають бути як найпростіші, так і дуже складні завдання. Якщо з тих, чи інших причин відкидається надто багато завдань з однієї теми, або завдань однієї складності результати тесту не можна визнати достовірними. Сподіваємося, що розроблений нами масив завдань витримає апробацію з кращими результатами.

Принагідно хочемо зупинитися і на питанні оцінювання результатів тестування. Кожен викладач може самостійно визначити спосіб трансляції оцінки тесту в підсумкову оцінку. Можна, наприклад, завдання першого рівня оцінити 1 балом, завдання другого рівня –  2, а третього – 3. Можна у завданнях на відповідність за кожну правильну відповідь давати 1 бал, а можна користатися принципом «все, або нічого» і виставляти 0 балів за наявності єдиної помилки. Але потрібно пам’ятати, що жоден тест, як інструмент об’єктивного оцінювання знань студента, не переводиться в оцінку за співвідношенням 1:1. Наприклад, під час ЗНО в Україні використовують, так звану процентильну шкалу, яка дає змогу прошкалювати вступників відповідно до результатів, показаних усіма учасниками незалежного тестування.

Ефективність використання тестових технологій значною мірою залежить від рівня компетенції педагогів у царині методології тестування. Найточніший інструмент ефективно використовують лише вмілі руки, озброєні необхідними знаннями. Тому настійливо рекомендуємо колегам перед тим, як зайнятися роботою над тестами, ознайомитися з додатковою літературою з теорії тестування, посилання на яку наведені наприкінці посібника, що значно зменшить кількість помилок на етапі розробки тестів та їх апробації.


ПОЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Фізична величина

Позначення

Розмірність СІ

Валентність

Z

Маса

m

M

Молярна маса

M

MN-1

Сила

F

LMT-2

Швидкість

LT-1

Температура

T

Θ

Теплоємність

C

L2MT-2Θ-1

Орбітальний момент імпульсу, спін, повний момент імпульсу

l , s,  j

L2MT-1

Концентрація

N

L-3

Дипольний момент

TIL

Напруженість електричного поля

LMT-3I-1

Індукція електричного поля

L-2TI

Намагніченість

M

L-1I

Поляризованість  діелектрика

P

L-2TI

Поляризованість диполя

β

Електричний заряд,

кількість електрики

Q, q

TI

Об’ємна густина заряду

ρ,(η)

L–3TI

Поверхнева густина заряду

σ

L–2TI

Потік напруженості  електричного поля

,

L3MT–3І–1

Електричний потенціал

різниця потенціалів, напруга

електрорушійна сила, ЕРС

U, φ

, U

ε

L2MT–3I–1

Електрична ємність

C

L–2M–1T4I2

Абсолютна діелектрична проникність

ε 

L–3M–1T4I2

Густина електричного струму

j

L–2I

Сила струму

I

Лінійна густина електричного струму

L–1I

Напруженість магнітного поля

H

L–1I

Магнітна індукція, густина магнітного поля

B

MT–2I–1

Магнітний потік

Ф

L2MT–2I–1

Індуктивність

взаємоіндуктивність

L

Lmn

L2MT–2I–2

Абсолютна магнітна проникність

μ а,(μ)

LMT–2I–2

Магнітний момент

μ, μ r

L2I

Густина енергії електромагнітного поля

w

L–1MT–2

Вектор Пойнтінга

SW

MT–3

Електричний опір

R

L2MT–3I–2

Електрична провідність

G

L–2M–1T3I2

Питомий електричний опір

ρ

L3MT–3I–2

Питома електрична провідність

σ

L–3M–1T3I2

Температурний коефіцієнт провідності

Θ-1

Температурний коефіцієнт опору

Θ-1

Частота

обертова частота

T–1

T–1

Кутова частота

ω

T–1

Різниця фаз

φ

Імпеданс, повний електричний опір

Z

L2MT–3I–2

Модуль імпедансу (імпеданс)

активний опір, резистанс

реактивний опір, реактанс

|Z|

R

X

L2MT–3I–2

Добротність

Q

Активна потужність

P

L2MT–3

Електрична енергія

робота електричного струму

W,

A

L2MT–2

Рухливість

b

MT2I

Фундаментальні та похідні фізичні сталі

Фізична величина

Позначення

Значення

Заряд електрона

Кл

Маса спокою електрона

кг

Питомий заряд електрона

-1,76·1011 Кл·кг-1

Класичний радіус електрона

м

Маса спокою протона

1,67 кг

Маса спокою нейтрона

кг

Магнітна проникність вакууму (магнітна стала)

H·A–2

Діелектрична проникність вакууму (електрична стала)

Ф·м–1

Швидкість світла у вакуумі

м·с–1

Гравітаційна стала

м3·c–2·кг–1

Стала Планка

Дж∙с

Магнетон Бора

927,4·10–26 Дж·Тл–1

Стала тонкої структури

1/137

Стала Больцмана

Дж·К–1

Стала Фарадея

96485 Кл·моль–1

Число Авогадро

6,02 моль–1

Універсальна газова стала

Дж· (моль–1∙К–1)

Прискорення вільного падіння

м·с–2


Розділ 1
 

Закон Кулона. Електростатичне поле у вакуумі

 Завдання 1-го рівня складності

1.1.1. Терміни  “від’ємний заряд” та “додатний заряд” замість “смоляні” та “скляні” заряди вперше запровадив …

    А) Ш. Дюфе;       Б) Ш. Кулон ;     В)  М.Фарадей;    Г)  Б. Франклін.

1.1.2 Чи можна наелектризувати взаємним тертям дві пластинки, виготовлені з одного і того самого діелектрика?

А) Неможна;            

Б) Можна завжди;   

В) Можна тільки під час дуже інтенсивного, тривалого  тертя.

1.1.3. Як взаємодіють між собою різнойменно заряджені тіла?

 1.  Спочатку притягаються, потім відштовхуються;
 2.  Відштовхуються;
 3.  Спочатку відштовхуються, потім притягаються;
 4.  Притягаються.

1.1.4. Закон Кулона у формі  застосовують для опису взаємодії

 1.  протона і нейтрона;
 2.  електрона і частинки;
 3.  двох довільних заряджених тіл;
 4.  двох точкових зарядів;
 5.  точкового заряду і протяжної зарядженої палички.

1.1.5. Експерименти Міллікена з конденсатором і краплинами олії дали змогу

 1.  відкрити електрон;
 2.  визначити величину елементарного заряду;
 3.  підтвердити закон квантування елементарного заряду;
 4.  відкрити позитрон.

1.1.6. Вкажіть фундаментальні властивості елементарних зарядів:

 1.  Елементарний заряд за абсолютним значенням дорівнює величині  ;
 2.  У природі відсутні дробові заряди у вільному стані;
 3.  Від’ємні та додатні елементарні заряди з точністю до 1%  збігаються за абсолютною величиною: ;
 4.  У природі відсутні додатні елементарні заряди.

1.1.7. Електрон відкрив

      А) Стоней;             Б) Міллікен;           В) Томсон;          Г)Фарадей.

1.1.8. Виразіть через основні одиниці СІ коефіцієнт пропорційності  в законі Кулона

           А) Кл2Н–1·м-2;           Б) кг·м2·А-2;            В)кг·м3·А–2;

           Г) кг·м3·с–4·А–2;      Д) кг·м3·с–3·А–1.

1.1.9. Виразіть через основні одиниці СІ одиницю напруженості електричного поля

           А) кг·м·с–2·А;          Б) кг·м·с–3·А;        В) кг·м·с–3·А–1;

           Г) Н·м–1;                  Д) кг·м·с3·А–1.

1.1.10. На якому рисунку правильно зображено однорідне електричне поле?

А)

Б)

В)

Г)

1.1.11. Електричний дипольний момент  це

 1.  Вектор, що чисельно дорівнює добутку заряду на плече, і напрямлений від негативного до позитивного заряду;
 2.  Вектор, що чисельно дорівнює добутку заряду на плече, і напрямлений від позитивного заряду до негативного;
 3.  Вектор, що чисельно дорівнює обертальному моменту, що діє на диполь в довільному електричному полі;
 4.  Вектор, що чисельно дорівнює обертальному моменту, що діє на диполь в електричному полі з одиничною напруженістю.

1.1.12. Принцип суперпозиції електричних полів стосується…

А) тільки сумарного поля сукупності точкових зарядів;

Б) тільки сумарного поля неперервно розподілених зарядів;

В) сумарного поля довільно розподілених зарядів;

Г) тільки сумарного  поля нерухомих  зарядів.

1.1.13. Яка сила діє на електричний диполь з дипольним моментом  в однорідному електричному полі ?

А) Сила дорівнює нулю.

Б) Постійна сила, спрямована вздовж напрямку напуженості поля.

В) Постійна сила, спрямована проти напрямку напуженості поля.

В) Напрямок і величина сила залежить від кута між  та .


 Завдання 2-го рівня складності

1.2.1. Оберіть графіки, що якісно відповідають закону Кулона взаємодії двох однакових точкових зарядів.

         А)         Б)                   В)               Г)            Д)

А) A, В;

Б) Б, В;

В) Б, Г;

Г) А, Д;

Д) А, Г.

1.2.2.Частинки, які володіють зарядом, меншим за елементарний заряд, називаються

 А) мезонами;     Б) позитронами;    В) нейтронами;     Г) кварками.

1.2.3. Поставте у відповідність електричні величини і одиниці їх вимірювання.

А) Заряд ;

1) Кл·м;

Б) Електричний дипольний момент ;

2) Кл;

В) Напруженість електричного поля ;

3) Кл/м3;

Г) Об’ємна густина заряду.

4) В/м.

1.2.4. Три заряди розташували так, як показано на рисунку і закріпили. Як напрямлена рівнодійна сил, що діють на третій заряд?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

1.2.5. Чи будуть у стані рівноваги крайні заряди системи трьох зарядів, розташованих на одній прямій, якщо центральний  заряд перебуває в положенні рівноваги

       А) Так, у стані стійкої рівноваги;                Б) Ні;

       В) Так, у стані нестійкої рівноваги;          Г) Невідомо.

1.2.6. Два точкові заряди взаємодіють у вакуумі з силою 8 мН. Визначити силу взаємодії  (в мН) зарядів, якщо, не змінюючи відстані між ними, величину кожного з зарядів збільшити в 2 рази?

А) 16;                Б) 24;               В) 8;             Г) 32.

1.2.7. Як співвідносяться напруженості електричного поля точкового заряду  в точках поля , якщо ?

А) ;     Б) ;

В) ;     Г)  .

1.2.8. Два точкові  заряди взаємодіють з силою 8 мН. Яка буде сила взаємодії у (в мН) між зарядами, якщо, віддаль зменшити у два рази, а величини зарядів збільшити у 2 рази?

А) 4;                Б) 8;                 В) 16;               Г) 32;              Д) 64.

1.2.9. Електрон рухається в однорідному електричному полі так, як показано на рисунку.

Як рухатиметься електрон одразу після потрапляння в це поле?

 1.  Рівномірно;
 2.  Рівносповільнено;
 3.  Рівноприскорено;
 4.  Прискорено;
 5.  Сповільнено.

1.2.10. Дві однакові провідні кульки з зарядами 50 нКл і 10 нКл, перебувають на певній відстані одна від одної. Потім кульки дотикають одну до одної і розводять на попередню відстань. На скільки відсотків зросте сила їхньої взаємодії?  

   А) 20;               Б) 40;               В) 60;               Г) 80;                  Д) 100.

1.2.11. Яка найістотніша відмінність між схожими за формою законом Ньютона  взаємодії точкових мас та законом Кулона  взаємодії точкових зарядів?

  А) Маси можуть бути довільні, а зарядів менших від елементарного

       у  природі не існує;

  Б) Маси тільки притягуються, а заряди можуть і відштовхуватися;

  В) Взаємодія точкових зарядів залежить від середовища, а

       взаємодія точкових мас не залежить; 

  Г) Електричний заряд є інваріантом відносно перетворень Лоренца,

       а маса – ні.

   Завдання 3-го рівня складності

1.3.1. У вершинах квадрата закріпили 4 однакові додатні точкові заряди . У центр квадрата  помістили інший точковий заряд. Яким має бути цей заряд, щоб він залишився в стані рівноваги в полі інших зарядів?

 1.  Лише додатний;
 2.  Лише від’ємний;
 3.  У будь-якому разі заряд не буде в стані рівноваги;
 4.  У будь-якому разі заряд залишиться в стані рівноваги.

1.3.2. Якої величини  має бути крайній лівий заряд, щоб середній заряд перебував у рівновазі?

А) ;        Б) ;

В) ;        Г) ;

Д) .

1.3.3. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо величину одного заряду збільшити на 30 % і на стільки ж відсотків зменшити величину другого?

   А) Збільшиться на 9 %;     Б) Зменшиться на 9 %;     В) Не зміниться;

   Г) Збільшиться на 91 %;   Д) Зменшиться на 91 %.

1.3.4. Як зміниться сила взаємодії двох однойменно заряджених кульок, що несуть однаковий заряд, якщо десяту частину електронів, що зумовлюють заряд першої кульки, перенести на другу кульку?

   А) Збільшиться на 1 %;     Б) Зменшиться на 1 %;    В) Не зміниться;

   Г) Збільшиться на 99 %;   Д) Зменшиться на 99 %.

1.3.5. Посередині між двома однаковими зарядами помістили такий заряд, щоб система зарядів була в рівновазі. У скільки разів абсолютна величина цього заряду менша за величину крайніх зарядів?

А) 2;             Б) 4;                В) 1,5;            Г) 2,5;             Д) 5.

1.3.6. Відстань між двома точковими зарядами  та   становить 10 см. Визначити напруженість поля (в кВ/м) в точці, віддаленій на 8 см від першого і  на 6 см від другого заряду.

А) 50;           Б) 100;             В) 150;          Г) 200;            Д) 250.

1.3.7. В однорідному електричному полі, вектор напруженості якого напрямлений вертикально до поверхні Землі, перебуває у рівновазі порошинка масою 0,03 мкг з зарядом 3 пкКл. Визначте напруженість поля (у В/м). Вважати, що прискорення вільного падіння 10 м/с2.

А) 100;                 Б) 120;              В) 150;              Г) 180.

1.3.8. У вершинах квадрата закріпили 4 заряди – два додатні і два від’ємні. Всі заряди однакові за значенням. Як напрямлений вектор напруженості результуючого електричного поля в точці А, що лежить посередині між верхніми зарядами (див. рисунок)?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

1.3.9. Заряд  нКл рівномірно розподілили по кільцю радіуса м. Знайдіть напруженість поля в точці, що знаходиться на осі кільця на відстані 0,15 м від його центра. Відповідь подати у кіловольтах на метр.

     А) 0,7;                 Б) 0,9;               В) 1,1;              Г) 1,3;             Д) 1,5.

1.3.10. Тонкий стрижень завдовжки 1 м рівномірно зарядили з лінійною густиною Кл/м. На осі стрижня на відстані 1 м від центру стрижня помістили точковий заряд 10 нКл. Визначте силу взаємодії стрижня і точкового заряду у вакуумі (в Н). Вважати, що .

     А) 1,0;                Б) 1,2;               В) 1,4;             Г) 1,6;            Д) 2,0.

1.3.11. Визначте силу взаємодії рівномірно зарядженого тонкого стрижня із зарядом 15 нКл і точкового заряду 10 нКл (в Н). Довжина стрижня 1,0 м. Точковий заряд розташований на перпендикулярі до середини стрижня на відстані 0,1 м від нього. Вважати, що .

     А) 16,5;              Б) 21,5;              В) 26,5;          Г) 31,5;           Д) 36,5.

1.3.10. Тонкий стрижень завдовжки  рівномірно зарядили зарядом величини . Визначити напруженість електричного поля на осі стрижня у точці , віддаленій від якого-небудь кінця стрижня на віддаль .

А) ;               Б) ;

В) ;               Г) .


Розділ 2

Теорема Гауса.

Потенціал та робота електростатичного поля

  Завдання 1-го рівня складності

2.1.1. Вкажіть загальний вираз для потоку вектора напруженості крізь довільну поверхню ?

А) ;                       Б) ;

                   В) ;                           Г) .

2.1.2. Завершіть фразу: «Потік вектора напруженості електричного поля крізь довільну замкнену поверхню у вакуумі дорівнює алгебраїчній сумі…

 1.   електричних зарядів, які охоплює ця поверхня»;
 2.   електричних зарядів, які охоплює ця поверхня, поділеній на електричну сталу»;
 3.   точкових електричних зарядів, які охоплює ця поверхня»;
 4.   електричних зарядів, поділеній на електричну сталу».

2.1.3. Яке інтегральне рівняння виражає теорему про циркуляцію вектора напруженості електростатичного поля?

А);       Б) ;         В);     

2.1.4. Робота переміщення одного заряду в електричному полі іншого додатна, якщо:

 1.  різнойменні заряди віддаляються;
 2.  однойменні заряди наближаються;
 3.  однойменні заряди віддаляються;
 4.  різнойменні заряди наближаються.

2.1.5. Робота переміщення одного заряду в електричному полі іншого від’ємна, якщо:

 1.  різнойменні заряди віддаляються;
 2.  однойменні заряди наближаються;
 3.  однойменні заряди віддаляються;
 4.  різнойменні заряди наближаються.

2.1.6. Вказати, яка відповідь може бути закінченням фрази: «Потенціал даної точки електростатичного поля – це скалярна фізична величина, яка чисельно дорівнює…

 1.   потенціальній енергії довільного «пробного» заряду, який поміщений в дану точку поля»;
 2.   роботі, яку виконують сили поля при переміщенні одиничного позитивного заряду з нескінченності в дану точку поля»;
 3.   роботі, яку виконують зовнішні сили при переміщенні одиничного позитивного заряду з нескінченності в дану точку поля»;
 4.   роботі, яку виконують сили поля при переміщенні довільного заряду з даної точки в нескінченність».

2.1.7. Рівняння  показує, що

 1.  Лінії електростатичного поля є незамкненими;
 2.  Лінії електростатичного поля є замкненими;
 3.  Електростатичне поле є вихровим;
 4.  Електростатичне поле є безвихровим.

2.1.8. Точковий заряд  знаходиться в центрі допоміжної сферичної поверхні. Як зміниться потік вектора напруженості електростатичного поля  крізь поверхню сфери, якщо збільшити радіус поверхні?

  А) Збільшиться;      Б) Залишиться незмінним;        В) Зменшиться.

2.1.9. Фізичним наслідком з теореми Ірншоу є  висновок про …

 1.  відсутність у природі у вільному стані заряду, меншого за елементарний;
 2.  неможливість побудови атома з системи нерухомих точкових зарядів;
 3.  закон квантування зарядів;
 4.  закон збереження заряду.

2.1.10. Ідеальний прилад для вимірювання різниці потенціалів …

А) повинен мати нескінченно малий внутрішній опір;

Б) повинен мати нескінченно великий  внутрішній опір;

Г) повинен бути ізольованим;

Д) повинен бути заземленим.

2.1.11. Різницю потенціалів можна виміряти …

А) амперметром;     Б) потенціометром;    Г) електрометром;

Д) вольтметром.     Е) ватметром;             Є) гальванометром;

Ж) осцилографом.

  Завдання 2-го рівня складності

2.2.1. Електричний заряд рівномірно розподілений всередині простору, обмеженому сферою радіуса . Радіус сфери збільшили вдвічі. Заряд рівномірно розподілився по новому обєму. Як зміниться потік вектора напруженості електричного поля крізь сферичну поверхню радіуса ?

  А) Збільшиться вдвічі;             Б) Не зміниться;

  В) Зменшиться вдвічі;             Г) Зменшиться в 4 рази.

2.2.2. Яка із формул відповідає інтегральній формі теореми Остроградського-Гаусса для електростатичного поля у вакуумі у загальному вигляді?

  А) ;                                   Б) ;

  В) ;     Г) .

2.2.3. Яка із формул відповідає диференціальній формі теореми Остроградського-Гаусса для електростатичного поля у вакуумі?

  А) ;                     Б) ;

  В) ;                       Г) .

2.2.4. Запишіть вираз, що відповідає інтегральній формі теореми Гауса для вакууму у  даній ситуації?

А)  ;

Б) ;

В) ;

Г)  .

2.2.5. Векторне поле  буде потенціальним, якщо

А) ;        Б) ;      В) ;        Г) .

2.2.6. Електричне поле створене нескінченною рівномірно зарядженою площиною з поверхневою густиною заряду . Як напрямлений вектор градієнту потенціалу на деякій відстані від площини?

 1.  До площини і перпендикулярно до неї;
 2.  Паралельно площині;
 3.  Від площини і перпендикулярно до неї;
 4.  Під певним гострим або тупим кутом і від площини.

2.2.7. Як співвідносяться потенціали електричного поля точкового заряду  в точках поля , якщо ?

А) ;         Б) ;

В) ;      Г) .

 

2.2.8. Як напрямлений вектор напруженості електростатичного поля в точці А, яка розміщена між двома еквіпотенціальними поверхнями з потенціалами  і ?

А) 1;

Б) 2;   

В) 3;

Г) 4.

2.2.9. Центри жорстких однакових диполів із дипольними моментами  та плечами  знаходяться на віддалі , причому . Для якої просторової конфігурації диполів потенціальна енергія їхньої електростатичної взаємодії буде найменшою?

2.2.10. Потенціал електричного поля через декартові координати задається функцією (В). Чому дорівнює модуль вектора напруженості поля у точці ?

  А) 4 В/м;      Б) 5 В/м;              В) 6 В/м;           Г) 7 В/м;            Д) 8 В/м.

2.2.11. Який із наведених виразів є найбільш загальним означенням потенціалу електричного поля?

А) ;       Б) ;       В) ;     Г) ;

   Завдання 3-го рівня складності

2.3.1. Поблизу зарядженої нескінченно протяжної площини помістили точковий заряд 3.7 нКл. Під дією поля заряд переміщується вздовж силовій лінії на відстань 2 см. При цьому виконується робота 10-6 Дж. Знайдіть поверхневу густину заряду на площині в мкКл/м2 .

  А) 24;               Б) 12;              В) 10;             Г) 2;            Д) 7.

2.3.2. Дві нескінченні паралельні площини рівномірно зарядили з поверхневими густинами заряду 120 нКл/м2 і 90 нКл/м2. Знайдіть напруженість електростатичного поля в просторі між пластинами. =8,85 Ф/м. Відповідь подати у кВ/м.

  А) 1,54;             Б) 1,59;          В) 1,64;          Г) 1,69;       Д) 1,74.

2.3.3.  Поставте у відповідність напруженості поля різних заряджених тіл у вакуумі фізичні формули, що їм відповідають

 1.  Напруженість поля точкового заряду;
 2.  Напруженість поля зарядженої нескінченної площини;
 3.  Напруженість поля двох різнойменно заряджених площин;
 4.  Напруженість поля зарядженої циліндричної нитки;
 5.  Напруженість поля зарядженої сфери.
 1.  ;
 2.  ;
 3.  ;
 4.  ;
 5.  .

2.3.4. Поставте у відповідність зарядженим тілам графіки залежності напруженості електричного поля

 1.  Заряджена провідна сфера;
 2.  Заряджений провідний циліндр;
 3.  Заряджений непровідний циліндр.

1)

2)

3)

2.3.5. Поставте у відповідність формули для потенціалів полів, та електричні поля, яким вони відповідають:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) .

 1.  поле рівномірно зарядженої нескінченної площини;
 2.  поле між двома рівномірно зарядженими нескінченними площинами;
 3.  поле провідної сфери;

 1.  поле нескінченно довгого провідного циліндра.

А ___;             Б ___;              В ___;          Г ___;

2.3.6. Поставте у відповідність виразам для потенціалів електростатичних полів належні фізичні об’єкти

А) ;

Б) ;

В) ;

Г)

 1.  Поле диполя;

 1.  Поле заряду, розподіленого по об’єму;

 1.  Поле заряду, розподіленого вздовж лінії;

 1.  Поле точкового заряду.

            А __;               Б) ____;                  В) ____;                 Г) _____.

2.3.7. Два заряди 5 нКл та  –10 нКл розташували у вакуумі на відстані 0,2м. Який потенціал електростатичного поля матиме точка, розташована на перпендикулярі до середини відрізка, що сполучає обидва заряди, на відстані 0,1 м від основи перпендикуляра (у В). Вважати, що .

       А) –318;            Б) –218;         В) 218;           Г) 318;        Д) 100.

2.3.8. У двох вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 30 см розташували заряди 50 нКл кожен. Знайдіть потенціал (в кВ)  в третій вершині.  

         А) 1;                  Б) 2;               В) 3;               Г) 4;            Д) 5.

2.3.9. Металевій сфері радіуса 15 см  надали заряд 2 нКл. Визначте напруженість електростатичного поля на відстані 20 см від центра сфери (у В/м).

        А) 300;              Б) 350;          В) 400;            Г) 450        Д) 500.

2.3.10.  Металевій сфері радіуса 15 см надали заряд 2 нКл. Визначте напруженість електростатичного поля на відстані 10 см від центра сфери (у В/м).

         А) 0;                  Б) 50;           В) 100;            Г) 150;        Д) 200.

2.3.11.  У кулі, рівномірно зарядженій  електрикою, зроблена сферична порожнина, центр якої зміщений щодо центру кулі. Як буде направлено поле усередині порожнини?

А) Поле направлено радіально з центру кулі;

Б) Поле направлено радіально з центру порожнини;

В) Поле в порожнині дорівнює нулю;

Г) Поле в порожнині однорідне та направлено вздовж прямої, що сполучає центри кулі та порожнини.

2.3.12. Вкажіть номери всіх схем, на яких потенціали у центрі шестикутника дорівнюють нулю.

 

             1)                          2)                            3)                            4)

А) 1, 2, 3;

Б) 1, 4;

В) 1, 3, 4;

Г) 2, 3, 4;

Д) 2,3.

2.3.13. Дві безмежно протяжні паралельні металеві пластинки заряджені протилежними зарядами однакової поверхневої густини. У яких випадках різниця потенціалів між точками  та  дорівнює нулю?

А) 1;5;     Б) 1;4;5;    В) 3;4;     Г) ;5;    Д) 1;2;    Е) 2; 3;5;   Є) 3;5;   

2.3.14. Сферична мильна бульбашка  має радіус . Що станеться з бульбашкою, якщо їй надати надлишковий  електричний заряд ?

А) Збільшиться радіус;  Б) Зменшиться радіус;  В) Радіус не зміниться;

         Г) Зміниться об’єм і форма;           Д)  Відразу лусне;

        Е) Збільшуватиметься  радіус до тих пір поки не лусне.


Розділ 3

Провідники у електростатичному полі

 Завдання 1-го рівня складності

3.1.1. Доданій точковий заряд, який знаходиться поблизу безмежно протяжної, не зарядженої металевої пластинки

А) не взаємодіє з пластинкою;

Б) притягується до пластини;

В) відштовхується  від пластики.

3.1.2 Чи можна наелектризувати взаємним тертям дві ізольовані від середовища пластинки, виготовлені з різних металів?

А) Не можна;            

Б) Можна;   

         В) Можна тільки під час дуже інтенсивного, тривалого тертя.

3.1.3 Чи можна наелектризувати взаємним тертям металеву та діелектричну пластинки?

А) Не можна;            

Б) Можна завжди;   

         В) Можна тільки під час дуже інтенсивного, тривалого  тертя;

         Г) Можна, попередньо ізолювавши металеву пластину.

3.1.4. Якою є поверхнева густина заряду на різних ділянках тіла довільної геометричної форми?

 1.  Однаковою;
 2.  В ділянках більшої кривини більшою;
 3.  В ділянках меншої кривини меншою;
 4.  В ділянках меншої кривини більшою.

3.1.5. Що підтверджує цей дослід з кліткою Фарадея?

 1.  Заряд переходить від зарядженого тіла до незарядженого;
 2.  Електричне поле всередині клітки відсутнє;
 3.  Магнітне поле всередині клітки відсутнє;
 4.  Електронну будову речовин.

3.1.6. Яке значення набуває потенціалу у внутрішніх точках зарядженого провідника?

 1.  Зменшується вглиб провідника;
 2.  Дорівнює нулю;
 3.  Стале;
 4.  Дорівнює потенціалу на поверхні провідника.

3.1.7. Як напрямлений вектор напруженості поля всередині від’ємно зарядженого провідника?

 1.  По дотичній до поверхні провідника;
 2.  Не має напрямку, бо вектор дорівнює нулеві;
 3.  Перпендикулярно до поверхні, назовні;
 4.  Перпендикулярно до поверхні, всередину.

3.1.8. Силові лінії електростатичного поля додатно зарядженого металевого суцільного тіла:

А) Паралельні до поверхні тіла;

Б) Перпендикулярні до поверхні тіла;

В) Починаються на поверхні тіла;

Г) Закінчуються на поверхні тіла

  Завдання 2-го рівня складності

3.2.1. Сила взаємодії точкового заряду і провідної площини на відстані  один від одної дорівнює силі взаємодії двох …

 1.   однойменних зарядів на відстані ;
 2.   різнойменних зарядів на відстані ;
 3.   різнойменних зарядів на відстані ;
 4.   однойменних зарядів на відстані .

3.2.2. Позитивний заряд  розташований на відстані  від нескінченної заземленої провідної пластини. Який повний заряд індукується на пластині?

       А) ;                      Б) ;                      В) 0;                        Г) .

3.2.3. Позитивний заряд  розташований на відстані  від нескінченної провідної пластини. Який повний заряд індукується на пластині?

      А) ;                        Б) ;                      В) 0;                      Г) .

3.2.4. Електростатичні генератори дають змогу отримати постійну напругу до 20 МеВ. Ця верхня межа, головним чином, зумовлена

 1.  Енергетичними втратами внаслідок випромінювання;
 2.  Конструктивними особливостями генератора;
 3.  Перерозподілом зарядів всередині генератора;
 4.  Стіканням зарядів у повітря.

3.2.5. Який вираз буде вірним для напруженостей зовнішніх і внутрішніх полів у провіднику?

   А) ;                 Б) ;

   В) ;                 Г) .

3.2.6. Як напрямлений вектор напруженості поля на поверхні від’ємно зарядженого провідника?

 1.  По дотичній до поверхні провідника;
 2.  Не має напрямку, бо вектор дорівнює нулеві;
 3.  Перпендикулярно до поверхні, назовні;
 4.  Перпендикулярно до поверхні, всередину.

3.2.7. Чому дорівнює сила притягання точкового заряду  до безмежної металевої площини, розташованої на відстані  від заряду?

 А) ;    Б) ;    В) ;           Г) Сила дорівнює нулю.

3.2.8. Розташуйте точки металевого зарядженого  провідника в порядку зростання поверхневої густини заряду (наприклад 1234, або 4321)

А) 3412;                        Б) 1324;

В) 2143;                         Г) 4321.

3.2.9. Точковий додатний заряд  взаємодіє з провідною безмежною площиною, розташованою  на відстані  від заряду, з силою

А) ;                 Б) ;

В) ;                   Г) .

3.2.10. Енергія електростатичного поля зарядженого зарядом  ізольованого провідника ємністю  задається виразами

А) ;    Б) ; В) ;  Г) .

   Завдання 3-го рівня складності

3.3.1. Яку роботу потрібно виконати, щоб перемістити заряд  по поверхні кулястого зарядженого провідника радіуса  в діаметрально протилежну точку сфери. Провідник заряджений так, що потенціал поверхні дорівнює .

А) ;      Б) ;   В) ;  Г) ;   Д) .

3.3.2. Яка сила діє на заряд , розташований у центрі сфери радіуса , рівномірно зарядженої до заряду ?

  А) ;        Б) ;     В) ;

  Г) ;                       Д) .

3.3.3. Точковий заряд 2,0 мкКл розташували між двома провідними взаємно перпендикулярними півплощинами. Відстань від заряду до кожної півплощини 5,0 см. Знайдіть модуль сили, що діє на  заряд (в Н).

  А) 3,3;                Б) 3,7;             В) 4,1;               Г) 4,5;             Д) 4,9.

3.3.4. Точковий заряд 100 мкКл розташували на відстані 1,5 см від провідної площини. Яку роботу потрібно виконати проти електричних сил, щоб повільно віддалити цей заряд на велику відстань від площини (в Дж)?

  А) 0,05;              Б) 0,10;            В) 0,15;            Г) 0,20;          Д) 0,25.

3.3.5. Точковий заряд q піднесли до заземленої металевої кулі на відстань d від її центру. Радіус кулі дорівнює a. Чому дорівнює величина заряду, наведеного на кулі?

А) q;                     Б) (a / d) q;

В) (d / a) q;           Г) (d / a)2q.

3.3.6. Точковий заряд q піднесли до ізольованої металевої кулі на відстань d від її центру. Радіус кулі  дорівнює а. Чому дорівнює електричний потенціал кулі у полі точкового заряду?

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) Потенціал дорівнює нулю.

3.3.7. Дві паралельні безмежні незаряджені провідні пластини знаходяться на віддалі  одна від одної.  Посередині між пластинами розташували точковий заряд . Чому дорівнює сила  взаємодії між пластинами?

    А)  ;         Б) ;         В) ;  

     Г) ;      Д) .      

3.3.8. Центр диполя з плечем  розташували на віддалі  ()  від безмежно протяжної плоскої металевої поверхні і відпустили. Як буде далі поводити себе диполь?

   А) Залишиться нерухомим;

   Б) Залишиться нерухомим, але розвернеться  паралельно до поверхні; 

   В) Залишиться нерухомим,  але розвернеться перпендикулярно до

        поверхні;

   Г) Наближатиметься до поверхні залишаючись перпендикулярним до поверхні;

  Д) Наближатиметься до поверхні залишаючись паралельним до неї.

3.3.8. Граничні умови, які повинні задовольняти розв’язки рівняння Лапласа, визначаються:

А) розподілом заряду у просторі;

Б) величинами зарядів тіл та їхнім розташуванням у просторі;

В) поверхневою густиною зарядів провідників та  розташуванням

    провідників  у просторі;

Г) потенціалом поверхні провідників та формою поверхні цих

    провідників

Д) вибором системи координат  та положенням заряджених тіл у

    вибраній системі координат;

Е) об’ємною густиною розподілу заряду.

3.3.9. Центри двох ізольованих металевих сфер радіуса  знаходяться на віддалі . Сфери зарядили протилежними за знаками, але однаковими за величиною зарядами . Якою буде сила взаємодії між сферами?

       А) Такою самою, як сила взаємодії між двома точковими зарядами , розташованих на віддалі ;

      Б) Більшою за силу взаємодії точкових зарядів , розташованих на віддалі ;   

      В) Меншою за силу взаємодії точкових зарядів , розташованих на віддалі . 


Розділ4

Конденсатори. Ємність конденсатора

 Завдання 1-го рівня складності

4.1.1. Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора у вакуумі визначається за формулою

  А) ;                          Б) ;

  В) .

4.1.2. Яка із формул виражає електричну ємність відокремленого провідника?

  А) ;             Б) ;         В) ;      Г) .

4.1.3. Який із виразів визначає ємність сфери?

  А) ;      Б) ;      В) ;       Г) .

4.1.4. Яка із формул визначає ємність сферичного повітряного конденсатора?

  А) ;        Б) ;     В) ;       Г) .

4.1.5. Яке із співвідношень відповідає ємності n паралельно з’єднаних конденсаторів?

  А) ;              Б) ;

  В) ;           Г) .

4.1.6. Який із виразів визначає ємність n послідовно з’єднаних конденсаторів?

  А) ;             Б) ;

  В) ;          Г) .

4.1.7. Електрична ємність вимірюється у

  А) вольтах;        Б) амперах;        В) кулонах;        Г) фарадах.

4.1.8. Ємність конденсатора при збільшення напруги на обкладках конденсатора

  А) Збільшиться;      Б) Залишиться незмінною;      В) Зменшиться.

4.1.9. Ємність конденсатора при збільшення заряду на обкладках конденсатора

  А) Збільшиться;      Б) Залишиться незмінною;      В) Зменшиться.

4.1.10. Розташувати одиниці вимірювання ємності в порядку зростання величини

     1. пФ2      2. мкФ      3. нФ      4. мФ

  А) 1234;                 Б) 1324;                     В) 3124;                   Г) 4132.

  Завдання 2-го рівня складності

4.2.1. Як зміниться ємність відокремленого провідника, якщо до нього наблизити інший такий самий провідник?

 1.  Зменшиться;
 2.  Збільшиться;
 3.  Залишиться сталою;
 4.  Спочатку збільшиться, а потім повернеться до початкового значення;
 5.  Спочатку зменшиться, а потім повернеться до початкового значення.

4.2.2. Як зміниться ємність провідної сфери, якщо заряд на її поверхні збільшити в  разів?

  А) Зросте в  разів;      Б) Зменшиться в  разів;      В) Не зміниться.

4.2.3. Як зміниться ємність сферичного конденсатора, якщо радіуси внутрішньої та зовнішньої обкладок збільшити в 2 рази?

  А) Зросте в 2 рази;           Б) Зросте в 4 рази;               В) Не зміниться;

  Г) Зменшиться в 2 рази;         Д) Зменшиться в 4 рази.

4.2.4. Як зміниться ємність плоского конденсатора, якщо відстань між обкладками збільшити в 2 рази, а площу обкладок збільшити в 4 рази?

 А) Зросте в 2 рази;         Б) Зросте в 4 рази;                  В) Не зміниться;

  Г) Зменшиться в 2 рази;         Д) Зменшиться в 4 рази.

4.2.5. Якщо  однакових конденсаторів з’єднати паралельно і зарядити до напруги , а потім перемкнути їх так, щоб вони сполучилися послідовно, то на клемах батареї маємо напругу

        А) ;               Б) ;                       В) ;                  Г) .

4.2.6. Енергія взаємодії системи  точкових зарядів у вакуумі виражається наступними формулами  

  А) ;             Б) ;

  В) ;                          Г) ;

  Д) .

4.2.7. Від яких факторів залежить ємність відокремленого провідника у вакуумі?

А) тільки від розмірів провідника;

Б) тільки від форми провідника;

В) від розмірів та форми  провідника;

Г) від заряду та потенціалу провідника;

             Д) від форми,  заряду та матеріалу провідника.

4.2.8. Визначте сумарну ємність системи конденсаторів

А) ;        Б) ;

В) ;        Г) .

4.2.9. Протон і частинка, рухаючись з однаковою швидкістю, влітають у плоский конденсатор паралельно до його пластин. У скільки разів відхилення протона полем конденсатора більше за відхилення частинки?

А) 2;                    Б) 4;                   В) 8;                   Г) 1.

4.2.10. Протон і частинка, прискорені однаковою різницею потенціалів, влітають у плоский конденсатор паралельно до пластин конденсатора. У скільки разів відхилення протона полем конденсатора більше за відхилення частинки?

А) 2;                    Б) 4;                   В) 8;                   Г) 1.

4.2.11. Плоский конденсатор підключили до джерела постійного струму.  Як зміниться енергія електричного поля конденсатора, якщо зменшитии у два рази віддаль між пластинами конденсатора?

А) Зменшиться у 2 рази;

Б) Зменшиться у 4 рази;

В) Збільшиться у 2 рази;

Г) Збільшиться у 4 рази

Д) не зміниться  

   Завдання 3-го рівня складності

4.3.1. Визначте ємність (в мкФ) конденсатора, якщо при збільшенні його заряду на 30 мкКл різниця потенціалів  між пластинами зростає на 10 В.

  А) 1;                      Б) 2;                В) 3;                 Г) 4;                 Д) 5.

4.3.2. Швидкість зарядженої частинки масою 2 г в початковій точці руху становить 0,02 м/с, а в кінцевій 0,10 м/с. Знайдіть різницю потенціалів між цими точками, якщо заряд частинки дорівнює 30 нКл (у В).

      А) –210;            Б) 210;            В) –320;          Г) 320;              Д) 0.

4.3.3. Конденсатор ємністю 1,0 мкФ зарядили до напруги 300 В, а далі підключили паралельно до незарядженого конденсатора ємністю         2,0 мкФ. Знайдіть приріст електричної енергії системи на момент встановлення рівноваги. Відповідь подати у мкДж.

     А) 20;               Б) 30;              В) –20;                Г) –30;                 Д) 10.

4.3.4. Два конденсатори, розраховані на максимальну напругу 300 В кожен, але з різними ємностями, 500 і 300 пФ, з’єднали послідовно. Яку найбільшу напругу можна прикласти до батареї конденсаторів (у В)?

  А) 360;             Б) 420;            В) 480;               Г) 640;                  Д) 800.

4.3.5. Радіус центральної жили коаксіального кабелю 1,5 см, а радіус оболонки 3,5 см. Між центральною жилою і оболонкою прикладена різниця потенціалів 2300 В. Обчисліть напруженість електричного поля на відстані 2 см від осі кабелю. Відповідь подати у кВ/м.

  А) 131;             Б) 135;            В) 141;               Г) 146;                  Д) 151.

4.3.6. Радіус внутрішньої сфери повітряного сферичного конденсатора     1 см, а радіус зовнішньої сфери 4 см. Між сферами прикладена різниця потенціалів 3000 В. Обчисліть напруженість електричного поля на відстані 3 см від центра сфер. Відповідь подати у кВ/м.

  А) 36,5;            Б) 38,5;           В) 40,5;              Г) 42,5;                Д) 44,4;

4.3.7. У вершинах куба з ребром  розташовано негативні заряди, кожен з яких дорівнює заряду електрона . Знайдіть енергію взаємодії електричних зарядів. Відповідь подайте з точністю до 0,01 еВ.

А) 0,03;                Б) 0,05;

В) 0,15;                Г) 0,21;

Д) 0,24.

4.3.8. Електричне поле утворене додатно зарядженою нескінчено довгою ниткою. Рухаючись під дією поля від точки, яка знаходиться на відстані х1= 1 см від нитки, до точки, х2= 4 см, частинка змінила свою швидкість від  2*105 до 3*106 м/с. Знайдіть лінійну густину заряду на нитці. Відповідь подати у мкКл/м.

  А) 3,7;              Б) 3,9;              В) 4,1;                Г) 4,3;                 Д) 4,5.

4.3.9. Визначте ємність системи конденсаторів між точками А і В.

А) ;          Б) ;

В) ;             Г) .

4.3.10. У плоский повітряний конденсатор з площею пластин , та віддаллю між пластинами , по центру до його обкладок розташовується металева пластинка товщиною  та площею . Як зміниться  ємність конденсатора?

  А) збільшиться у  рази;         Б) збільшиться у   рази;

   В) збільшиться у  рази;                  Г) зменшиться  у  рази;    

  Д) не зміниться.


Розділ 5

 Постійний електричний струм

 Завдання 1-го рівня складності

5.1.1. За напрямок електричного струму приймають напрямок …

 1.   руху негативних електричних зарядів;
 2.  руху позитивних електричних зарядів;
 3.  який протилежний вектору напруженості електричного поля;
 4.  збільшення потенціалу електричного поля.

5.1.2. Однорідна ділянка електричного кола – це ділянка, яка містить…

 1.  ЕРС і не містить активні опори;
 2.  активні опори і не містить ЕРС;
 3.  ЕРС і  активні опори і не містить конденсаторів.

5.1.3. Опір, який під’єднують для підвищення верхньої межі вимірювання амперметра, називається

      А) додатковим;                        Б) активним;

      В) шунтом;                              Г) резистором.

5.1.4. Чи є тотожними такі фізичні поняття, як різниця потенціалів та напруга?

A) Так, ці поняття тотожні;

Б) Ні, вони ніколи не збігаються за фізичним змістом;

Г) Ні, не тотожні, але вони збігаються для однорідної ділянки кола.  

5.1.5. Електрорушійною силою називається скалярна фізична величина, що дорівнює

 1.  роботі, яка виконується сторонніми силами під час переміщення одиничного позитивного заряду по замкненому колу;
 2.  роботі, яка виконується кулонівськими силами під час переміщення одиничного позитивного заряду по замкненому колу;
 3.  роботі, яка виконується сторонніми і кулонівськими силами під час переміщення одиничного позитивного заряду по замкненому колу;
 4.  силі, яка примушує носії переміщатися від полюса джерела з вищим потенціалом до полюса з нижчим потенціалом;
 5.  силі, яка примушує носії заряду переміщатися від полюса джерела з нижчим потенціалом до полюса з вищим потенціалом.

5.1.6. Електрорушійна сила джерела струму (ЕРС) визначається виразом

  А) ;      Б) ;        В) .

5.1.7. Як змінити верхню межу вимірювання амперметра

 1.  Послідовно приєднати опір;
 2.  Паралельно приєднати опір;
 3.  Паралельно приєднати конденсатор;
 4.  Послідовно приєднати конденсатор.

5.1.8. Питомий опір вимірюється в

      А) Ом·м;                Б) Ом/м;              В) Ом·м2;             Г) Ом/м2.

5.1.9. Питомий опір міді з ростом температури

     А) Не змінюється;        Б) Зменшується;        В) Збільшується.

5.1.10. Які частинки є носіями струму в металах?

А) Позитивно заряджені іони;                 Б) Електрони;

В) Негативно заряджені іони;                 Г) Дірки.

5.1.11. Яке експериментально встановлене співвідношення між питомою електропровідністю і температурою  простих металів?

      А) ~;              Б) ~;              В) ~;          Г) ~.

5.1.12. Електричне коло містить 4 вузли. Скільки рівнянь потрібно записати за І правилом Кірхгофа?

      А) 1;               Б) 2;              В) 3;              Г) 4;            Д) 5.

5.1.13. Поставте у відповідність електричні величини та одиниці їх вимірювання

 1.  Сила струму;
 2.  Напруга;
 3.  Провідність;
 4.  Питомий опір.
 1.  В;
  1.  См-1·м;  
  2.  См;
  3.  А.

  Завдання 2-го рівня складності

5.2.1. Вкажіть вирази, що становлять умову стаціонарності електричного струму

А) ;    Б) ;     В) ;

Г) ;                Д) .   

5.2.2. Поставте у відповідність типи електричного струму та їх визначення

 1.  Струм провідності;
 2.  Конвекційний струм;
 3.  Поляризаційний струм.
 1.  Короткочасний струм, зумовлений зміщенням зв’язаних зарядів у діелектрику під час його поляризації;
 2.  Упорядковане переміщення мікроскопічних зарядів (електронів, протонів, дірок у напівпровідниках, додатних та від’ємних іонів) відносно середовища;
 3.  Упорядковане перенесення електричних зарядів, яке здійснюється переміщенням у просторі макроскопічних заряджених тіл.

5.2.3. Заряд, який перетікає через поперечний переріз провідника  змінюється в часі так, як показано на рисунку. Який з графіків найточніше відповідає часовій залежності сили струму?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

5.2.4. Електричне коло містить 4 контури з 4 ЕРС, 3 контури є незалежними. Скільки незалежних рівнянь можна записати за ІІ правилом Кірхгофа?

         А) 1;              Б) 2;               В) 3;             Г) 4;           Д) 5.

5.2.5. Опір провідника залежить від:

  А) Сили струму;         Б) Напруги;          В) Геометрії провідника;

  Г) Матеріалу провідника;          Д) Температури.

5.2.6. Оберіть правильні варіанти відповіді. Кольоровими смужками на резисторах малого опору позначають

А) Опір резистора;

Б) Силу струму;

В) Потужність;

Г) Похибку.

5.2.7. Вкажіть вираз для різниці потенціалів на кінцях неоднорідної ділянки кола, яке містить одне джерело ЕРС (див. рисунок)

 1.  ;
 2.  ;
 3.  ;
 4.  .

5.2.8. Які з графіків відповідають закону Ома для провідників

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

5.2.9. Коефіцієнт корисної дії електричного струму тим більший, чим

 1.  Більший внутрішній опір і менший зовнішній;
 2.  Більші внутрішній і зовнішній опори;
 3.  Менші внутрішній і зовнішній опори;
 4.  Менший внутрішній опір і більший зовнішній.

5.2.10. Вираз  відповідає закону Ома для повного кола, що містить

 1.  Послідовно з’єднаних опорів;
 2.  Паралельно з’єднаних опорів;
 3.  Послідовно з’єднаних джерел;
 4.  Паралельно з’єднаних джерел.

5.2.11. Вираз  відповідає закону Ома для повного кола, що містить

 1.  Послідовно з’єднаних опорів;.
 2.  Паралельно з’єднаних опорів;
 3.  Послідовно з’єднаних джерел;
 4.  Паралельно з’єднаних джерел.

5.2.12. Розташуйте дані прилади в порядку зменшення їх робочої напруги

 1.  Неонові лампи;
 2.  Машина для точкового зварювання;
 3.  Електрокардіостимулятор;
 4.  Електрична праска.

5.2.13. Яке з фізичних понять є зайвим у наведеному переліку?

  А) Розгалужене коло;                             Б) Контур;                В) Вузол;

  Г) Ділянка замкненого контуру;            Д) Джерело напруги.

5.2.14. Запишіть вираз за першим правилом Кірхгофа для вказаної на рисунку ситуації

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) .

   Завдання 3-го рівня складності

5.3.1. Визначте опір ніхромового дроту (в Ом) довжиною 1 м  і масою 0,83 г.  Питомий опір ніхрому 10–6 Ом•м, густина 8300 кг/м3.

  А) 2;                   Б) 4;                    В) 6;                   Г) 8;                  Д) 10.

5.3.2. Який заряд (в Кл) проходить крізь поперечний переріз провідника за 5 с, якщо за цей  час сила  струму лінійно  зростає  від 0 до 12 А?  

  А) 15;                Б) 30;                  В) 60;                  Г) 25;               Д) 70.

5.3.3. У скільки разів зросте верхня межа шкали вольтметра з опором       1 кОм, якщо до нього послідовно приєднати додатковий опір  9 кОм?

  А) 5;                   Б) 25;                В) 100;              Г) 10;                Д) 2.

5.3.4. Акумулятор з внутрішнім опором  0,2 Ом і ЕРС 2 B замкнули дротом з перерізом  1 мм і питомим опором  10−7 Ом•м. Знайдіть довжину дроту (в м), якщо сила струму в колі  4 А.

  А) 2,4;                Б) 4,1;               В) 5,2;              Г) 6,4;               Д) 8,9.

5.3.5. За одну хвилину крізь поперечний переріз провідника пройшов  заряд 100 Кл. При цьому перші 10 с сила струму рівномірно зростала від нуля до деякої величини  I, далі струм був постійним, а останні 10 c сила струму рівномірно зменшувалася до нуля.  Знайдіть I (в А).  

  А) 0,5;                Б) 1;                  В) 2;                 Г) 2,5;              Д) 3.

5.3.6. По провіднику  з опором 6 Ом протягом 9 c пропускали постійний струм. Яка кількість теплоти (в Дж) виділилася в провіднику за цей час, якщо крізь поперечний переріз пройшов заряд 3 Кл?

  А) 12;                 Б) 6;                  В) 7;                Г) 8;                 Д) 9.

5.3.7. Амперметр має внутрішній опір  0,02 Ом, його шкала розрахована на силу струму  1,2 А. Визначте опір (в мОм) шунта, який потрібно приєднати до амперметра, щоб ним можна виміряти силу струму  6 А.  

  А) 5;                   Б) 4;                  В) 3;                Г) 2;                 Д) 1.

5.3.8. Скільки теплоти виділиться у спіралі з опором 75 Ом, якщо через неї проходить заряд 100 Кл, а струм у спіралі лінійно спадає до нуля за 50 с? Відповідь подати у кілоджоулях.

  А) 5;                   Б) 10;                В) 15;              Г) 20;               Д) 25.

5.3.9. Як зміняться покази амперметра, якщо у електричному колі, зображеному на рисунку, замкнути ключ?

А) не зміняться;

Б) збільшаться у два рази;

В) зменшаться у два рази;          

Г) збільшаться у чотири рази;        

Д) зменшаться у чотири рази.

5.3.10. У зображеному на рисунку розгалуженому колі діє джерело ЕРС із внутрішнім опором . Як зміняться покази амперметра (вольтметра), якщо у колі замкнути ключ ?

А) не зміняться  (не зміняться);

Б) збільшаться  (збільшаться);  

В) зменшаться (зменшаться);   

Г) зменшаться (збільшаться);

 Д) збільшаться (зменшаться).

5.3.11. На рисунку зображені чотири можливі типи з’єднань трьох однакових опорів. Встановіть правильне співвідношення загальних опорів між точками А і В зображених ділянок

  А) R1>R2<R3<R4;          Б) R1>R2<R3>R4;            В) R1>R2>R3>R4;

  Г) R1<R2<R3<R4;           Д) R1<R2<R3>R4;


Розділ 6

Магнітне поле у вакуумі

 Завдання 1-го рівня складності

6.1.1. Лінії магнітної індукції

 1.  Починаються на від’ємних зарядах;
 2.  Починаються на додатних зарядах;
 3.  Замкнені і не мають початку і кінця;
 4.  Закінчуються на від’ємних зарядах;
 5.  Закінчуються на додатних зарядах.

6.1.2. Вкажіть, яка відповідь є правильним закінченням фрази: «Рамка зі струмом завжди встановлюється у зовнішньому магнітному полі так, щоб власний магнітний момент  рамки

 1.  …  був протилежний до напрямку »;
 2.  … збігався з напрямком »;
 3.  … був перпендикулярним до напрямку »;
 4.  … обертався навколо вектора ».

6.1.3. На якому з рисунків правильно показано правило лівої руки?

А)

Б)

В)

Г)

6.1.4. Провідник зі струмом помістили в зовнішнє однорідне магнітне поле (див. рисунок). Який напрямок матиме сила Ампера?

                                                 А)     Б)    В)    Г)

6.1.5. Як взаємодіятимуть два нескінченно довгі провідники зі струмом, що лежать у двох взаємно перпендикулярних площинах?

 1.  Відштовхуватимуться;
 2.  Притягатимуться;
 3.  Не взаємодіятимуть;
 4.  Це залежить від напрямків струмів;
 5.  В окремих ділянках буде відштовхування, в окремих – притягання.

6.1.6. Яке із формулювань відповідає теоремі Остроградського – Гаусса для магнітного поля у вакуумі?

 1.  Магнітний потік крізь довільну поверхню дорівнює нулю;
 2.  Циркуляція вектора індукції магнітного поля у вакуумі вздовж довільного замкненого контуру дорівнює добутку магнітної сталої на величину струму , охопленого контуром;
 3.  Магнітний потік крізь довільну замкнену поверхню дорівнює нулю;
 4.  Циркуляція вектора індукції магнітного поля у вакуумі вздовж довільного замкненого контуру дорівнює нулю.

6.1.7. Рамкою тече струм , як показано на рисунку. Вкажіть вірний напрямок магнітного моменту у центрі рамки.

А) 1;              Б) 2;

В) 3;              Г) 4.

6.1.8. Який напрямок має магнітне поле в точці А, що лежить у площині контуру зі струмом?

      А)      Б)       В)     Г)       Д)       Е)

6.1.9. Магнітний момент контуру зі струмом напрямлений

 1.  За вектором нормалі до контуру;
 2.  Проти вектора нормалі до контуру;
 3.  За напрямком струму.

6.1.10. Два нескінченно довгих провідники, по яких протікають постійні струми  та , розташовані перпендикулярно один до одного в одній площині. У яких чвертях можуть знаходитися точки, в яких вектор індукції магнітного поля  дорівнюватиме нулю?

А) I і III;

Б) II і IV;

В) I і IV;

Г) IІ, III;

Д) Таких точок не існує.

6.1.11. За якою із перерахованих формул можна розрахувати модуль сили Ампера?

  А) ;      Б) ;     В) ;      Г) .

  Завдання 2-го рівня складності

6.2.1. Розташувати планети в порядку зростання величини магнітного поля                

  А) Марс;       Б) Земля;       В) Венера;       Г) Юпітер;       Д) Сатурн.

6.2.2. Які з стрілок компаса повертаються, якщо в провіднику, орієнтованому перпендикулярно до площини рисунка, починає протікати струм?

 1.  2, 3 і 4;
 2.  1,2 і 4;
 3.  Тільки 2;
 4.  Тільки 1;
 5.  Тільки 3;
 6.  3 і 4.

6.2.3. Найпотужніші штучні електромагніти створюють магнітне поле     (в Тл)

  А) 1;              Б) 10;             В) 100;             Г) 1000;             Д) 10000.

6.2.4. Провідник зі струмом зігнули так, як показано на рисунку. Які  з ділянок провідника не дають внеску в магнітне поле, створене струмом у точці А?

 1.  1 і 4;
 2.  2 і 7;
 3.  3 і 5;
 4.  1 і 6 ;
 5.  2 і 4.

6.2.5. Всередині довгого циліндричного провідника, по якому протікає  постійний електричний струм, магнітне поле …

 1.  відсутнє;
 2.  однакове у всіх точках за величиною і напрямком;
 3.  зменшується з віддаленням від осі провідника;
 4.  збільшується з віддаленням від осі провідника.

6.2.6. По осі колового контуру зі струмом  проходить нескінченно довгий провідник зі струмом . Яке з тверджень є правильним

А) Контур стискається і не зміщується вздовж провідника;

Б) Контур розширюється і не зміщується вздовж провідника;

В) Контур не змінює форми і не рухається;

Г) Контур стискається і рухається праворуч;

Д) Контур розширюється і рухається ліворуч.

6.2.7. Закон повного струму згідно рисунку запишеться у вигляді

  А) ;

  Б) ;

  В) ;

                                                       Г) .

6.2.8. Який з графіків відтворює залежність магнітного потоку від площі контуру, якщо вектор магнітної індукції утворює з вектором нормалі до контуру прямий кут?

  А)                    Б)                  В)                    Г)                   Д)

6.2.9. Який з графіків відтворює залежність магнітного потоку від площі контуру, якщо вектор магнітної індукції утворює з вектором нормалі до контуру кут ?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

6.2.10. Уздовж циліндричного стрижня тече постійний струм сталої густини. Як залежить індукція магнітного поля всередині стрижня від відстані до його осі r?

А) ;            Б) ;           В) ;               Г) .

   Завдання 3-го рівня складності

6.3.1. Максимальний момент сил, що діють на прямокутну рамку з струмом силою 50 A в однорідному магнітному полі, становить 1 Н•м. Визначте індукцію поля (в Тл), якщо ширина рамки 0,1 м, довжина 0,2 м?

  А) 0,5;              Б) 1;              В) 2;            Г) 2,5;             Д) 1,5.

6.3.2. Провідник із струмом 1,5 А перебуває в однорідному магнітному полі 40 мТл. Вектор індукції і напрямок струму утворюють кут 30о. На провідник з боку поля діє сила 20 мН. Яка довжина провідника у см?

    А) 59;                 Б) 61;               В) 63;               Г) 65;              Д) 67.

6.3.3. Вздовж довгого циліндричного стрижня радіуса  тече струм постійної густини . На якому графіку правильно подана залежність напруженості магнітного поля струму як функція віддалі до осі провідника    

6.3.4. Трьома нескінченно довгими провідниками, розташованими паралельно, течуть струми (див. рисунок). Які з векторів індукції магнітного поля вказані неправильно?

А)  і ;               Б)  і ;   

В)  і ;               Г)  і ;

Д)  і .

6.3.5. В однорідному магнітному полі з індукцією 0,01 Тл знаходиться довгий прямий провідник, розташований горизонтально. Лінії індукції поля також горизонтальні і перпендикулярні до провідника.  Який струм (у А) має протікати провідником, щоб він завис у повітрі? Маса одиниці довжини провідника 0,01 кг/м.  

  А) 1;                 Б) 5;              В) 8;              Г) 6;               Д) 10.

6.3.6. Поставте у відповідність вирази  для індукції магнітного поля і конкретні випадки, до яких вони застосовуються

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) .

 1.  Прямолінійний провідник скінченої довжини;
 2.  Коловий струм;

 1.  Довгий соленоїд;

 1.  Нескінченно довгий провідник зі струмом.

6.3.7. Квадратну рамку зі стороною 3 м помістили в однорідне магнітне поле з індукцією 1 Тл перпендикулярно до ліній індукції, а потім, не виймаючи дроту з поля і не змінюючи орієнтацію рамки, деформували її у прямокутник з відношенням сторін  1:2. Який заряд (в Кл) пройде при цьому по контуру? Опір рамки 1 Ом.  

  А) 0.5;              Б) 2;              В) 2,5;          Г) 10;              Д) 1.

6.3.8. Двома провідниками коаксіального кабелю струм тече в двох протилежних напрямках, як показано на рисунку. Вкажіть правильну залежність , де  відстань від осі кабелю.

      А)                            Б)                        В)                        Г)

6.3.9. Визначте індукцію магнітного поля, створеного провідниками зі струмом в точках 1, 2, 3.  


Розділ 7

Рух заряджених частинок у електричних

та магнітних полях

 Завдання 1-го рівня складності

7.1.1. Електрон влітає в однорідне магнітне поле, перпендикулярне до напрямку його руху. Вкажіть напрямок сили Лоренца.

А)      Б)    В)     Г)

7.1.2. Чи залежить циклотронна частота від радіуса обертання зарядженої частинки?

А) Так;                    Б) Ні.

7.1.3. Яка з заряджених частинок, що рухаються з однаковими швидкостями, при своєму русі створить сильніше поле на відстані  від траєкторії руху частинки?

  А) Електрон;         Б) Протон;        В) частинка;        Г) Позитрон.

7.1.4. Сила Лоренца діє на

А) рухомий нейтрон;                              Б) нерухому частинку;

В) нерухомі негативні заряди;              Г) рухомі негативні заряди;

Д) нерухомі позитивні заряди;              Е) рухомі позитивні заряди.

7.1.5. Як змінюється швидкість руху зарядженої частинки під дією сили Лоренца?

 1.  Збільшується модуль швидкості;
 2.  Змінюється напрямок швидкості;
 3.  Зменшується модуль швидкості;
 4.  Не спостерігається ніяких змін швидкості.

7.1.6. Як змінюється кінетична енергія зарядженої частинки при русі в магнітному полі?

 1.  Зменшується;
 2.  Спочатку збільшується, а потім є сталою;
 3.  Збільшується;
 4.  Спочатку зменшується, а потім є сталою;
 5.  Не змінюється.

7.1.7. Як рухається заряджена частинка в магнітному полі, якщо  кут  між напрямом векторами її швидкості  та вектором магнітної індукції дорівнює  ?

А) По колу;

Б) По спіралі із постійним кроком;

В) Рівномірно і прямолінійно;

Г) По спіралі із рівномірно наростаючим  кроком, пропорційним

    модулю швидкості.

  Завдання 2-го рівня складності

7.2.1. Схема якого з прискорювачів елементарних частинок показана на рисунку?

 1.  Синхротрон;
 2.  Синхрофазотрон;
 3.  Бетатрон;
 4.  Фазотрон;
 5.  Циклотрон.

7.2.2. Верхня енергетична межа бетатрона зумовлюється

 1.  Проблемами синхронізації полів;
 2.  Насиченням намагніченості в осерді і збільшенням маси прискорювача;
 3.  Втратами енергії на гальмівне випромінювання.

7.2.3. Для прискорення яких елементарних частинок зазвичай використовують циклотрони?

  А) Лише від’ємно заряджених;               Б) Лише додатно заряджених;

  В) Лише легких;                                         Г) Лише важких.

7.2.4. Будь-яка заряджена частинка, що потрапляє в поле «магнітної пляшки», зазнає дії сили Лоренца у напрямку

 1.  Від центра пляшки;
 2.  Перпендикулярному до осі пляшки;
 3.  До центра “пляшки”.

7.2.5. У режимі магнітного запирання електрони у магнетроні рухатимуться по

  А) Колу;                          Б) Еліпсу;                        В) Прямій;  

  Г) Епіциклоїді;             Д) Трохоїді.

7.2.6. Поставте у відповідність траєкторію руху частинки в магнітному полі і назву частинки (наприклад, 1–А, 2–Б і т.д.) для вказаної на рисунку ситуації

 1.  Нейтрон;
 2.  Електрон;
 3.   Протон;
 4.  частинка.

7.2.7. Поставте у відповідність магнітним полям належні вирази

 1.  ;
  1.  ;
  2.  .
 1.  Індукція магнітного поля, створеного одним рухомим електроном;
  1.  Індукція магнітного поля елемента  провідника із струмом;
  2.  Індукція магнітного поля, створеного рухомим зарядом.

7.2.8. Протон рухається в площині  в напрямку осі . Вкажіть можливий напрямок магнітного поля , при якому протон продовжує рухатися прямолінійно?

 1.  Вздовж ;
 2.  Вздовж ;
 3.  Вздовж ;
 4.  Вздовж осі  проти напрямку швидкості;
 5.  Проти  в  напрямку .

7.2.9. Період обертання зарядженої частинки

 1.  Залежить і від швидкості руху частинки, і від її маси;
 2.  Не залежить ні від швидкості руху частинки, ні від її маси;
 3.  Залежить від швидкості руху частинки, і не залежить від її маси;
 4.  Не залежить від швидкості руху частинки, але залежить від її маси.

7.2.10. У 1932 році Андерсен відкрив ________(частинка), проводячи дослідження за допомогою ________(пристрій).

7.2.11. Магнетрон мікрохвильової печі випромінює електромагнітні хвилі на частоті порядку

  А) Кілогерц;          Б) Мегагерц;             В) Гігагерц;             Г) Терагерц.

7.2.12. Поблизу прямолінійного безмежного провідника, по якому протікає постійний струм , пролітає електрон з початковою швидкістю  по криволінійній траєкторії, схематично зображеній на рисунку. Беручи до уваги, що на електрон діє тільки магнітне поле провідника, вказати як змінювалася кінетична енергія електрона під час його переміщення із точки А до точки В:  

А) збільшувалася;

 Б) зменшувалася;

 В) залишалася незмінною;

Г) не можна однозначно визначити, виходячи із рисунка.

7.2.13. В деякій області простору діє однорідне магнітне поле B, спрямоване вздовж осі Z. У магнітне поле вздовж осі  влітає електрон. По якій траєкторії електрон буде продовжувати рух?

   Завдання 3-го рівня складності

7.3.1. Поставте у відповідність прискорювачам елементарних частинок притаманні їм властивості

 1.  Лінійний прискорювач;
 2.  Бетатрон;
 3.  Синхротрон;
 4.  Синхрофазотрон;
 5.  Фазотрон.
 1.  Прискорення електростатичним полем;
 2.  Прискорення вихровим електричним полем;
 3.  Магнітне поле змінне, частота стала;
 4.  Магнітне поле і частота змінні;
 5.  Магнітне поле однорідне і стале, частота змінна.

7.3.2. Поставте у відповідність принциповим схемам приладів, вказаних на рисунках, назви цих приладів.

A)

Б)   В)  

1) давач на ефекті Холла;

2) електромагнітний генератор;

3)магнітогідродинамічний генератор;

4) Мас-спектрометр;

5) Селектор швидкостей.

7.3.3. В однорідне магнітне поле влітають дві однакові заряджені частинки з однаковими за модулем швидкостями (), але під різними кутами до напрямку магнітного поля. Які співвідношення для радіусів  та кроків спіралі  будуть правильними для цих частинок?

А) ;

Б);

В) ;

Г) ;

Д) .

7.3.4. Жорстка молекула з дипольним моментом  влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітної індукції із швидкістю центра мас , причому . Як рухатиметься молекула у полі?

A) Без зміни швидкості та нарямку вектора ;

Б) Прямолінійно із такою самою швидкістю , здійснюючи обертовий рух відносно власної осі;

В) Прямолінійно, із меншою швидкістю цента мас, одночасно здійснюючи обертовий рух;

Г) По криволінійній траєкторії, одночано обертаючись.

7.3.5. Знайдіть прискорення (в км/с2) протона, який рухається зі швидкістю 2 м/с в магнітному полі з індукцією 3 мТл перпендикулярно до ліній поля. Відношення заряду протона до його маси 108 Кл/кг.

  А) 600;                  Б) 500;               В) 400;             Г) 300;               Д) 200.

7.3.6. Яка з вказаних траєкторій найточніше відповідає руху електрона, що влітає перпендикулярно до ліній електричного і магнітного полів, які мають однаковий напрям, показаний у лівому верхньому куті ?

7.3.7. Протон і електрон, прискорені однаковою різницею потенціалів, потрапляють в однорідне магнітне поле. У скільки разів радіус кривини траєкторії протона більший за радіус кривини траєкторії електрона?

  А) 42,9;                 Б) 1840;              В) 1,6;              Г) 2.

7.3.8. Протон і альфа-частинка влітають в однорідне магнітне поле з однаковою швидкістю  перпендикулярно до ліній поля. У скільки разів період обертання альфа-частинки більший за період руху по колу протона?  

  А) 0,5;                   Б) 4;                    В) 2;                 Г) 0,25;               Д) 6.

7.3.9. Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 6 кВ  влітає в однорідне магнітне поле з індукцією 1,3·10-2 Тл.  під кутом 30о до ліній напруженості поля. Визначити крок гвинтової траєкторії частинки (в см). Маса електрона 9,1* 10–31 кг, його заряд 1,6·10–19 Кл.  

  А) 13;                     Б) 12;                 В) 11;               Г) 10;                 Д) 15.

7.3.10. Електрон рухається в в однорідному магнітному полі з індукцією  0,02 Тл по колу, володіючи імпульсом  6,4•10–23 кг•м/с. Знайдіть радіус (в см) цього кола. Заряд електрона 1,6•10–19 Кл.

  А) 0,5;                     Б) 1;                  В) 6;                 Г) 0,8;                Д) 2.

7.3.11. В однорідне магнітне поле, перпендикулярно до ліній магнітної індукції з однаковою швидкістю влітають електрон, протон і нейтрон. Зображені на рисунку траєкторії відповідають:

А)  1 –  протону; 2 – електрону; 3 – нейтрону;

Б)  1 –  протону; 2 – нейтрону; 3 – електрону;

В)  1 –  електрону; 2 – нейтрону; 3 – протону;

Г)  1 –  нейтрону; 2 – протону; 3 – електрону;

Д)  1 –  нейтрону; 2 – електрону; 3 – протону.

7.3.12. Який із наведених графіків відповідає залежності радіуса кривизни  траєкторії зарядженої частинки, яка влітає у магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції поля, від величини  кінетичної енергії частинки ?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

7.3.13. У скільки разів повинно змінитися числове значення вектора магнітної індукції однорідного поля, щоб радіус кола, по якому рухається заряджена частинка у цьому полі, збільшився у чотири рази?

  А) збільшитися у 4 рази;                Б) збільшитися у 2 рази;  

  В) зменшитися  у 4 рази;                Г) зменшитися  у 4 рази;  

  Д) зменшитися  у 8 рази;              Е) збільшитися  у 8 рази.


Розділ 8

Метали і напівпровідники 

 Завдання 1-го рівня складності

8.1.1. Під час досліду Толмена–Стюарта вдалося встановити

  А) Питомий заряд носіїв заряду;                Б) Спін носіїв заряду;

  В) Масу носіїв заряду;                                   Г) Знак носіїв заряду.

8.1.2. Електричний струм у металевому провіднику супроводжується впорядкованим переміщенням вільних носіїв з дрейфовою швидкістю порядку

  А) 10–3 м/с;            Б)  10 м/с;            В) 104 м/с;            Г) 108 м/с.  

8.1.3. Рівнем Фермі називається рівень,

 1.  ймовірність заповнення електронами якого становить 50 %;
 2.  ймовірність заповнення електронами якого становить 0 %;
 3.  ймовірність заповнення електронами якого становить 100 %.

8.1.4. Гібридна зона, утворена злиттям валентної зони і зони провідності, характерна для

  А) Металів;                                                  Б) Лужноземельних металів;

  В) Напівпровідників;                                     Г) Діелектриків.

8.1.5. Електричні властивості яких речовин найсильніше залежать від зовнішніх умов: тиску, температури, освітленості, зовнішніх електричних і магнітних полів.

   А) Металів;                                                  Б) Лужноземельних металів;

  В) Напівпровідників;                                    Г) Діелектриків.

8.1.6. За типом хімічного зв’язку напівпровідники можна поділити на

  А) Атомні;                     Б) Іонні;                      В) Власні;

  Г) Домішкові;                 Д) З валентними зв’язками між атомами.

8.1.7. У напівпровідниках вільними носіями заряду є

  А) Додатні іони;                                           Б) Від’ємні іони;

  В) Електрони;                                             Г) Дірки.

8.1.8. Найвиразніше ефект Холла проявляється у

  А) Металах;                                  Б) Лужноземельних металах;

  В) Напівпровідниках;                  Г) Діелектриках.

8.1.9. Товщина –-переходу зі збільшенням концентрації основних носіїв шляхом легування

  А) Не змінюється;             Б) Збільшується;           В) Зменшується.

8.1.10. Концентрація дірок в ідеальному кристалі власного напівпровідника

 1.  Більша за концентрацію вільних електронів;
 2.  Менша за концентрацію вільних електронів;
 3.  Дорівнює концентрації вільних електронів.

8.1.11. Ефектом Холла називається явище виникнення у твердих провідниках (напівпровідниках) зі струмом, вміщених у

 1.  електричне поле, магнітного поля в напрямку, перпендикулярному до напрямку струму та напруженості електричного поля;
 2.  магнітне поле, електричного поля в напрямку, перпендикулярному до напрямку струму та індукції магнітного поля.

8.1.12. При ефекті Пельтьє коефіцієнти Пельтьє . У такому разі контакт двох речовин працює як

А) Нагрівач;                                  Б) Холодильник.

8.1.13. Які висновки можна зробити із дослідів Рікке?

 1.  Іони перемістилися у алюмінієвий циліндр;
 2.  Іони перемістилися у мідний циліндр;
 3.  Перенесення заряду в металах здійснюється частинками, які є загальними для усіх металів;
 4.  Іони в металах беруть участь в переносі електрики;
 5.  Перенесення маси у досліді не відбувається.

8.1.14. Під час руху металевого стрижня і раптовому його гальмуванні, гальванометр, виводи якого під’єднували до кінців стрижня, показував короткочасний струм. Причиною струму є напрямлений інерційний рух

  А) Атомів;                            Б) Іонів;                        В) Електронів.

8.1.15. Який з ефектів має термомагнітну природу

  А) Ефект Зеєбека;                       Б) Ефект Штарка;       

  В) Ефект Пуля;                            Г) Ефект Нернста–Етінгсгаузена;

  Д) Ефект Зінера;                         Е) Ефект Томсона.

8.1.16. Про питомий опір металів і напівпровідників можна стверджувати, що …

  А) метали мають більший питомий опір ніж напівпровідники;

  Б) напівпровідники мають більший питомий опір ніж метали;

  В) у більшості металів питомий опір більший ніж напівпровідників;

  Г) їхні питомі опори приблизно однакові;

  Д) їхні питомі опори із збільшенням температури зростають;   

  Е) їхні питомі опори із збільшенням температури зменшуються.   


 Завдання 2-го рівня складності

8.2.1. Оберіть правильний напрямок холлівського поля для вказаної на рисунку фізичної ситуації

   А)             Б)         В)             Г)  

8.2.2. Які твердження відповідають уявленням класичнох електронної теорії провідності металів

 1.  Електрони взаємодіють тільки з позитивними іонами ґратки, а взаємодією між електронами можна нехтувати;
 2.  Електрони провідності розглядаються як електронний газ, подібний одноатомному ідеальному газу;
 3.  Між електроном та іоном відбувається пружне зіткнення і електрон повністю передає іонній ґратці енергію впорядкованого руху;
 4.  Електрони взаємодіють з позитивними іонами ґратки, а також з іншими електронами;
 5.  Внаслідок хаотичного руху електронів у металах немає домінуючого напряму переміщення зарядів.

8.2.3. У власних напівпровідниках, у середньому один вільний електрон припадає на

       А) 1;                  Б) 103;                    В) 106;                    Г) 109.  

атомів речовини

8.2.4. Електропровідність металу є тим більшою, чим

 1.  менша концентрація вільних електронів і більша довжина їх вільного пробігу;
 2.  більша концентрація вільних електронів і менша довжина їх вільного пробігу;
 3.  менші концентрація вільних електронів і довжина їх вільного пробігу;
 4.  більші концентрація вільних електронів і довжина їх вільного пробігу.

8.2.5. Вкажіть, яким на основі класичної теорії електропровідності металів є співвідношення між питомим опором  і термодинамічною температурою ?

  А) ~;           Б) ~;               В) ~;            Г) ~.

8.2.6. Вкажіть, які з тверджень справді належать до недоліків класичної електронної теорії (КЕТ). КЕТ не змогла належно пояснити

 1.  Закон Відемана-Франца;
 2.  Закон Ома;
 3.  Закон Джоуля-Ленца;
 4.  Теплоємність твердих тіл;
 5.  Температурну залежність питомого опору.

8.2.7. Лоренц встановив, що для різних металів за однакової температури відношення коефіцієнта теплопровідності  до коефіцієнта  електропровідності  є прямо пропорційним до

  А) ;                       Б) ;                        В) ;                  Г) .

8.2.8. Експериментально встановлені значення питомої електропровідності металів мають відповідати виразу

  А) ;                Б) ;

  В) ;                Г) .

8.2.9. Вкажіть, яким речовинам відповідають такі зонні структури. Тут 1 – валентна  зона 2–  заборонена  зона 3 –  зона провідності

 1.  Метал;
 2.  Напівпровідник;
 3.  Діелектрик;
 4.  Лужноземельний метал.

8.2.10. Які з виразів є справедливими для  напівпровідників -типу?

  А) ;                      Б) ;

  В) ;                       Г) .

8.2.11. Густина дифузійного струму дірок визначається як

  А) ;            Б) ;            В) ;           Г) .

8.2.12. Поставте у відповідність кожному типу напівпровідників енергетичну діаграму

            1)                                  2)                                    3)

 1.  Власний напівпровідник;
 2.  Напівпровідник типу;
 3.  Напівпровідник типу.

8.2.13. Що можна визначити за виміряними значеннями сталої Холла?

 1.  Величину густини струму;
 2.  Природу провідності напівпровідників;
 3.  Концентрацію носіїв струму;
 4.  Напруженість електричного поля;
 5.  Швидкість руху електронів;
 6.  Величину середньої довжини вільного пробігу електронів.

8.2.14. Омічний контакт використовують при

 1.  Детектуванні;
 2.  Передаванні сигналу без шумів і спотворень;
 3.  Випрямленні сигналу;
 4.  Генеруванні вищих гармонік.

8.2.15. Нелінійні контакти використовують для

 1.  Детектування;
 2.  Передавання сигналу без шумів і спотворень;
 3.  Випрямлення сигналу;
 4.  Генерування вищих гармонік.

8.2.16. Узгодьте назви термоелектричних явищ і їх механізм

 1.  Ефект Зеєбека;

 1.  Ефект Томсона;

 1.  Ефект Пельтьє.
 1.  виникнення електричного струму в замкненому колі, що утворене двома різними напівпровідниками, місця з’єднань яких мають різні температури;
 2.  протікання електричного струму через контакт двох речовин, залежно від напрямку струму, спричиняє виділення або поглинання  теплоти;
 3.  постійний градієнт температури вздовж однорідного провідника, у разі протікання струму в об’ємі напівпровідника призводить до виділення або поглинання  теплоти.

8.2.17. Яким методом неможливо сформувати –-перехід

  А) Вплавлянням;                               Б) Дифузією;

  В) Механічним з’єднанням;              Г) Вирощуванням з розплаву.

8.2.18. Для вказаної на рисунку ситуації напруженість електричного поля в запірному шарі напрямлена від

  А) n

  Б) p

–напівпровідника до

  1) n

  2) p

–напівпровідника.

8.2.19 Яке з тверджень є вірним для вказаної на рисунку ситуації

Концентрація електронів в області

А) вища за концентрацію дірок в області;

Б) дорівнює концентрації дірок в області;

В) менша за концентрацію дірок в області.

8.2.20. Узгодьте назви електричних явищ і їх механізм

 1.  Ефект Штарка;
 2.  Ефект Пуля;
 3.  Ефект Зінера.
 1.  Перехід електрона з валентної зони в зону провідності відбувається за допомогою тунелювання без затрат енергії;
 2.  У сильному електричному полі відбувається виривання електрона з атома у вузлі ґратки, а також ударна іонізація інших атомів на шляху вільного пробігу вирваного електрона;
 3.  Розщеплення енергетичних рівнів у сильному електричному полі.

8.2.21 Крізь запірний шар вільно проходять

  А) Електрони з області;                  Б) Електрони з області;

  В) Дірки з області;                          Г) Дірки з області.

   Завдання 3-го рівня складності

8.3.1. Пряме підключення –-переходу призводить до

 1.  підвищення потенціального бар’єру;
 2.  зниження потенціального бар’єру;
 3.  підвищення опору;
 4.  зменшення опору;
 5.  збільшення товщини запірного шару;
 6.  зменшення товщини запірного шару.

8.3.2. Поставити у відповідність окремим ділянкам графіку часової залежності сили струму процеси, які відбуваються в напівпровіднику при ефекті Ганна

 1.  Рекомбінація носіїв на аноді;
 2.  Утворення домена на катоді;
 3.  Рух домена від катода до анода.

8.3.3. Переходу 2 на енергетичній діаграмі відповідає

 1.  Ефект Зеєбека;
 2.  Ефект Штарка;
 3.  Ефект Пуля;
 4.  Ефект Нернста–Етінгсгаузена;
 5.  Ефект Зінера.

8.3.4. Ефект Холла використовується під час вимірювання:

А) сили струму;

Б) напруги у колі постійного струму

В) провідності металів та напівпровідників;

Г) магнітної індукції;

Д) величини заряду;

Е) питомого опору


Розділ 9

Струм в електролітах 

 Завдання 1-го рівня складності

9.1.1. Основними носіями струму в електролітах є …

   А) електрони та іони;

   Б) молекули електроліту;

   В) від'ємні іони та електрони;

   Г) від'ємні та додатні іони.

9.1.2. Процес гідратації  солі є

   А) ендотермічним;

   Б) екзотермічним;

   В) без виділення і поглинання теплоти.

9.1.3. Руйнування кристалічної ґратки при електролітичній дисоціації відбувається

   А) самовільно;

   Б) завдяки  енергії сольватації;

   В) завдяки підведенню енергії ззовні.

9.1.4. Ступенем дисоціації молекул називають

   А) відношення числа молекул, які розпалися на іони, до загальної

        кількості молекул розчину;

   Б) відношення числа молекул, які розпалися на іони, до загального

        об'єму розчину;

   В) відношення числа молекул, які розпалися на іони, до загальної

        кількості розчинених молекул.

9.1.5. Яка з формул відповідає першому закону Фарадея?

 А) ;        Б) ;          В) ;       Г) .

9.1.6. Зі зростанням температури електропровідність електроліту

   А) збільшується;         

   Б) зменшується;

   В) залишається незмінною.

9.1.7. Гальваностегія – це …

   А) …нанесення тонких покриттів електролітичним способом;

   Б) …полірування поверхні металів електролітичним методом;

   В) …виділення речовин з розчинів за допомогою електролізу;

   Г) …очистки води від домішок електролітичним методом.

9.1.8. Метод очищення металів від сторонніх домішок за допомогою  електролізу називається

  А) електрокоагуляцією;                       Б) електродіалізом;

  В) електрорафінування;                      Г) електроекстракція.

9.1.9. Тверді електролітице … 

          А) іонні діелектрики;

          Б) полярні діелектрики;

          В) тверді речовини з іонним типом провідності; 

          Г) рідкі електроліти у замороженому стані.

  Завдання 2-го рівня складності

9.2.1. Зростання електропровідності електроліту при підвищенні температури розчину відбувається тому, що…

   А) …збільшується кількість вільних електронів і дірок;

   Б) …збільшується рухливість іонів;

   В) …збільшується концентрація іонів;

   Г) …зменшується густина розчину.

9.2.2. В алюмінієвому електролітичному конденсаторі оксидний шар виконує роль

   А) анода;                                             Б) діелектрика;

   В) катода;                                          Г) електроліту.

9.2.3. Питомий опір електроліту наближено описується виразом

   А) ;                              Б) ;

   В) ;                    Г) .

9.2.4. Поставте у відповідність провідному середовищу функціональну залежність його питомої електропровідності від температури

   А) метал;                                            1) ;

   Б) напівпровідник;                            2) ;

   В) електроліт.                                    3) .

9.2.5. Який з графіків найточніше відповідає температурній залежності питомої електропровідності електролітів?

А)

Б)

В)

Г)

9.2.6. Вкажіть, від чого залежить ступінь електролітичної дисоціації

   А) від діелектричної проникності розчинника;

   Б) від температури;

   В) від концентрації розчину;

   Г) від магнітної сприйнятливості  розчинника.

    Завдання 3-го рівня складності

9.3.1. Як буде рухатися електроліт, який знаходиться в електролітичній ванні з постійним магнітним полем, у зображеному на рисунку випадку?

А) Рухатиметься прямолінійно від “-” до  “+”;

Б) Рухатиметься прямолінійно від “+” до  “-”;

В) Буде закручуватися проти годинникової

    стрілки;

Г) Від'ємні іони рухатимуться за годинниковою стрілкою, а додатні проти.

9.3.2. У двох послідовно з’єднаних електролітичних ваннах знаходиться розчин мідного купоросу . На яких електродах буде виділятися мідь?

А) 1, 3;                 Б) 2, 4;

В) 1, 4;                 Г) 2, 3.

9.3.3. Електрохімічний еквівалент  K гідрогену дорівнює (відповідь подати в мкг/Кл)

  А) 10,4;              Б) 13,9;            В) 20,8;            Г) 31,2;          Д) 13,6.

9.3.4. За який час (в год.) при електролізі водного розчину хлористої міді на катоді виділиться 4,74 г міді при силі струму 2 А ? Молярна маса міді

  А) 0,5;                Б) 1;                  В) 1,5;             Г) 2;              Д) 2,5.

9.3.5. Дві електролітичні ванни з’єднані послідовно. В першій знаходиться розчин , а у другій - . Яка маса міді (в мг) виділиться за час, протягом якого виділиться 180 мг срібла? Молярна маса міді , молярна маса срібла г/моль.

  А) 51;                Б) 53;                В) 55;                Г) 56;                 Д) 57.

 Розділ 10

Електричний струм у вакуумі, газах та плазмі

 Завдання 1-го рівня складності

10.1.1. Які фактори впливають на роботу виходу?

 1.   Природа металу, атмосферний тиск;
 2.  Температура металу, стан його поверхні;
 3.  Природа металу, стан його поверхні;
 4.  Забруднення поверхні, розміри зразка металу.

10.1.2. Вказати, яка відповідь може бути закінченням фрази: «Явище термоелектронної емісії полягає в тому, що електрони вилітають з  речовини під дією…

      А) освітлення;                                                Б) теплоти;

      В) сильного електричного поля;                 Г) потоку електронів.

10.1.3. Дуговий розряд під час зближення електродів розвивається із:

     А) тліючого розряду;      Б) коронного розряду;   

     В) іскрового розряду.

10.1.4. Основними носіями струму в газах є…

     А) молекули газу;                                    Б) електрони та іони;

     В) від’ємні іони;                                     Г) протони.

10.1.5. При малих напругах струм в газах може існувати за рахунок…

     А) хаотичного руху молекул газу;

     Б) дії іонізатора;

     В) рекомбінації молекул газу;

     Г) ударної іонізації.

10.1.6. Блискавка є прикладом…

     А) тліючого розряду;

     Б) іскрового розряду;

     В) коронного розряду;

     Г) явища термоелектронної емісії.

10.1.7. Плазмова частота характеризує …

А) коливання локальної густини плазми відносно певного середнього значення;

Б) коливання локального відносного зміщення додатних та від’ємних зарядів;

В) коливання поверхні плазмового згустку;

Г) частоту локальних коливань електронів відносно повільної підсистеми додатних іонів.


 Завдання 2-го рівня складності

10.2.1. Втрати електроенергії в лініях електропередач високої напруги в основному зумовлені...  

 1.  коронним розрядом;
 2.  дуговим розрядом;
 3.  тліючим розрядом;
 4.  іскровим розрядом.

10.2.2. Виберіть ті прилади і процеси, що використовуються у електростатичних фільтрах очищення повітря, принципова схема яких вказана на рисунку

Резистори, конденсатори, котушки індуктивності, транзистори.

Дуговий розряд, іскровий розряд, коронний розряд, тліючий розряд.

10.2.3. Вкажіть, на якому з рисунків правильно вказана температурна залежність густини струму насичення термоелектронної емісії.

       А)

          Б)

        В)

        Г)

10.2.4. Виберіть властивості характерні для плазмового стану речовини

   А) велика електропровідність;

   Б) яскраве свічення в широкому діапазоні частот;

   В) концентрація позитивних іонів значно перевищує концентрацію

        негативних частинок;

   Г) сильна взаємодія з зовнішніми електричними та магнітними

         полями;

   Д) взаємодія заряджених частинок лише з найближчими сусідніми

        частинками.

10.2.5. У газорозрядній трубці спостерігається тліючий розряд. Як змінюватиметься картина розряду при зближенні катода з анодом?

   А) зменшуватимуться усі області тліючого розряду пропорційно

        зменшенню відстані між катодом і анодом;

   Б) зменшуватиметься додатний стовп;

   В) зменшуватиметься простір Гітторфа;

   Г) зростатиме простір Гітторфа.

10.2.6. В газорозрядній лампі локальні концентрації  іонів та електронів приблизно однакові за величиною в …

   А) астоновому просторі;                      Б) області тліючого свічення;

   В) додатному стовпі;                           Г) області анодного свічення.

10.2.7. Поставте у відповідність функціональним залежностям координати і графік

А)Температурна залежність термоемісійного струму насичення;

1)

а)

Б) Вольт-амперна характеристика вакуумного діода;

2)

б)

В) Залежність густини струму газового розряду від величини зовнішнього електричного поля.

3)

в)

10.2.8. Ефективність роботи блискавковідводу забезпечується фізичним явищем:

   А) коронного розряду;                          Б) дугового розряду;       

   В) тліючого розряду;                             Г) іскрового розряду.

10.2.9. Принцип роботи електронно-променевих трубок (телевізорів, осцилографів) базується на фізичному явищі:

   А) фотоемісії;                                        Б) термоемісії;  

   В) польової емісії;                                   Г) вторинної емісії.

10.2.10. Закон Ома для густини розрядного струму  виконується під час:

   А) несамостійного газового розряду при малих напруженостях

         поля;

   Б) несамостійного газового розряду при великих напруженостях

        поля;

   В) самостійного розряду при малих напруженостях поля;

    Г) самостійного розряду при великих  напруженостях поля.

10.2.11. Залежність термоелектронного струму від прикладеної напруги  між катодом і анодом у вакуумному діоді при малих значеннях цієї напруг записується законом

   А) ;          Б) ;          В) ;      Г) ,

де  - постійна величина

10.2.12. Робота виходу електрона із металу залежить від:

   А) хімічного складу металу;   

   Б) стану поверхні металу;   

   В) величини прикладеної напруги між катодом і анодом;

   Г) температури металевого катоду, який емітує електрони;

   Д) віддалі між катодом і анодом у вакуумному діоді;

   Е) геометрії металевого катоду, з якого емітуються електрони;

   Ж) ступеня вакуму у вакуумному діоді.

10.2.13. Самостійний газовий розряд виникає за умови:

   А) малих густин газу та низької напруженості електричного поля;

   Б) малих густин газу та високої  напруженості електричного поля;

   В) нормальних густин газу та низької напруженості електричного

        поля;

   Г) нормальних густин газу та високої  напруженості

        електричного поля. 

10.2.14. Дуговий розряд виникає:

  А) при нормальному тиску і сильно неоднорідному електричному полі;

  Б) при великій густині струму і невеликій напрузі між

       електродами;

  В) при нормальному тиску і великій напруженості електричного

        поля;

  Г) при тиску газу нижче від 1 мм. рт. ст.;

  Д) після попереднього нагріву електродів до доволі високих

       температур.

10.2.15. Блискавка є доволі рідкісним явищем у відкритому морі тому, що

  А) поверхня моря під час бурі відносно гладка, не має різко виражених  високих шпилів;

  Б) електрична провідність морської води доволі велика;

  В)  у атмосфері над морем незначна кількість сторонніх домішок;

  Г) атмосфера над морем має високу відносну вологість.

10.2.15. Блискавка взимку є доволі рідкісним явищем тому, що

   А) взимку менший рівень радіації сонячного випромінювання;

   Б) відсутні інтенсивні висхідні та низхідні потоки повітря;

   Г) відсутня значна різниця температур верхніх та нижніх шарів атмосфери.

10.2.16. Плазмовому стану речовини притаманні такі властивості:

А) порушення локальної електронейтральності при збереження загальної електронейтральності;

Б) відсутність у складі плазми нейтральних атомів і молекул;

В) високі і надвисокі температури;

Г) відсутність у складі плазми вільних електронів;

Д) порушення закону Ома для електропровідності плазми;

Е) великі значення густини.

10.2.17. Автоелектронна емісія – це фізичне явище …

А) емісії електронів з провідника під дією бомбардування поверхні провідника електронами, іонами, атомами;   

Б) емісії електронів з провідника під дією сильного електричного поля;  

В) емісії електронів з провідника під дією сильного магнітного поля;

Г) самовільного виходу електронів за межі провідника при високих температурах. 

    Завдання 3-го рівня складності

10.3.1. У початковий момент у газі була створена іонізація з початковою концентрацією пар іонів . Обчисліть концентрацію пар іонів (в м-3) через 0,1 с. Коефіцієнт рекомбінації  .

   А) 1,171013;                  Б) 1,241013;                   В) 1,351013;

   Г) 2,231013;                  Д) 0,461013.

10.3.2. Яка ділянка на графіку залежності густини струму газового розряду від величини зовнішнього електричного поля відповідає несамостійному газовому розряду

А) ОА;                  Б) АВ;

В) ОВ;                  Г) АС;

Д) ВС.

10.3.3. Поставте у відповідність формулам, що описують процеси в газах відповідні математичні вирази.

А) Формула Річардсона;

Б) Формула Чайлда-Ленгмюра;

В) Формула Річардсона-Дешмана;

Г) Формула для визначення густини сили струму при несамостійному газовому розряді.

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

10.3.4. Між плоскими електродами площею кожен, що знаходяться на відстані  один від одного, іонізується повітря рентгенівськими променями. Струм насичення становить , коефіцієнт рекомбінації повітря . Обчисліть стаціонарне значення концентрації пар іонів (в м-3).

   А) 0,11013;                     Б) 1,171013;                  В) 2,741013;

   Г) 3,151013;                   Д) 3,171013.

10.3.5. Через який час (в с) після вимкнення іонізатора число іонів в повітряній камері зменшиться в 2 рази. Початкова концентрація пар іонів в повітряній іонізаційній камері . Коефіцієнт рекомбінації повітря .

   А) 57;              Б) 15;             В) 13;              Г) 0,06;            Д) 0,03.

10.3.6. Потенціал іонізації атома ртуті . Яку найменшу швидкість (в м/с) повинен мати бомбардуючий електрон, щоб іонізувати атом ртуті?

   А) 1,6106;                         Б) 1,9106;                         В) 2,1106;  

   Г) 2,5106;                         Д) 2,8106.


Розділ 11

Діелектричні властивості речовин

 Завдання 1-го рівня складності

11.1.1. Прикладене до діелектрика зовнішнє електричне поле

   А) повністю компенсується полем зв'язаних зарядів;

   Б) частково компенсується полем зв'язаних зарядів;

   В) частково компенсується за рахунок дрейфового руху зв'язаних

        зарядів;

   Г) залишається незмінним всередині діелектрика.

11.1.2. Характерна для діелектриків концентрація носіїв струму порядку

  А) ;         Б) ;          В) ;         Г) .

11.1.3. Вкажіть тип матеріалу з шириною забороненої зони

   А) провідник;                    Б) діелектрик;

   В) напівпровідник;           Г) розплавлений метал.

11.1.4. Що відбувається в полярному діелектрику при внесенні його в однорідне електростатичне поле?

 1.  Орієнтація електричних моментів молекулярних диполів проти поля;
 2.  Зміщення молекулярних диполів вздовж поля;
 3.  Зміщення молекулярних диполів проти поля;
 4.  Орієнтація електричних моментів молекулярних диполів вздовж поля.

11.1.5. Що відбувається в неполярному діелектрику при внесенні його в однорідне електричне поле?

 1.  Зміщення молекулярних диполів вздовж поля;
 2.  Всі індуковані дипольні моменти орієнтуються перпендикулярно до ліній напруженості електричного поля;
 3.  Орієнтація електричних моментів молекулярних диполів вздовж поля;
 4.  Центри мас позитивних і негативних зарядів зміщуються на деяку  відстань .

11.1.6. Загальний вираз для потоку вектора електричного зміщення має вигляд

   А) ;            Б) ;          В) ;         Г) .

11.1.7. Від чого залежить електрична міцність кристалічних діелектриків?

   А) густини діелектрика;                           Б) температури;

   В) концентрації дефектів гратки;          Г) товщини діелектрика.

11.1.8. Величина поляризованості діелектрика залежить від

   А) форми діелектрика;

   Б) напрямку зовнішнього електричного поля;

   В) товщини діелектрика;

   Г) дипольного моменту діелектрика.

11.1.9. У сегнетоелектриках при досягненні температури Кюрі

   А) відбувається перебудова кристалічної гратки;

   Б) величина спонтанної поляризації набуває максимального значення;

   В) відбувається перехід у параелектричний стан;

   Г) втрачаються феромагнітні властивості.

11.1.10. Який з наведених виразів є означенням вектора електричного зміщення?

   А) ;                   Б) ;

   В) ;                       Г) .

11.1.11. Зміна температури діелектрика під дією зовнішнього електричного поля називається …

   А) прямим піроелектричним ефектом;

   Б) електрокалоричним ефектом;

   В) поперечним п’єзоелектричним ефектом;

   Г) ефектом Пельт’є.

11.1.12. Між двома точковими зарядами +q та  –q розташували тонкий стержень із діелектрика, як показано на рисунку. Як при цьому змінилася сила взаємодії між зарядами?

А) зменшилася;   

Б) збільшилася;

В) не змінилася.

11.1.13. Речовини, які характеризуються аномально великою діелектричною проникністю належать до групи:  

   А) електретів;                        Б) параелектриків;

   В) сегнетоелектриків;           Г) п’єзоелектриків.

11.1.14. Діелектрична сприйнятливість  речовин від’ємною:

   А) не буває для жодних діелектриків; 

   Б) може бути тільки в окремих сегнетоелектриках.

11.1.15. Силові лінії електростатичного поля рівномірно зарядженого від’ємним зарядом діелектрика:

А) Нахилені під певним кутом до поверхні діелектрика;

Б) Перпендикулярні до поверхні діелектрика;

В) Починаються на поверхні діелектрика;

Г) Закінчуються на поверхні діелектрика

Д) Проникають всередину діелектрика

  Завдання 2-го рівня складності

11.2.1. При збільшенні товщини діелектрика його електрична міцність

  А) зростає;                                    Б) спадає;

  В) залишається незмінною;         Г) спочатку зростає, а потім спадає.

11.2.2. В яких випадках орієнтація дипольних моментів полярних молекул буде повнішою?

 1.  Чим більша напруженість електричного поля, чим вища температура;
 2.  Чим більша величина дипольного моменту молекул, чим вища температура;
 3.  Чим менша напруженість електричного поля, чим більша концентрація молекул;
 4.  Чим більша напруженість електричного поля, чим нижча температура.

11.2.3. Яка із особливостей діелектриків характерна лише для неполярних діелектриків при відсутності зовнішнього електричного поля?

   А) Сумарний вектор електричних моментів всіх молекул

         діелектрика дорівнює нулю;

   Б) Електричний момент кожної молекули дорівнює нулю;

   В) Електричний момент кожної молекули відмінний від нуля;

   Г) Результуючий вектор електричних моментів молекул одиниці

        об’єму діелектрика дорівнює нулю.

11.2.4. Результуюче поле всередині діелектрика, що знаходиться в зовнішньому електричному полі, визначається за формулою

   А) ;                          Б) ;

   В) ;                          Г) .

11.2.5. Третину об’єму повітряного конденсатора заповнили діелектриком з діелектричною провідністю . Який випадок заповнення відповідає найбільшій ємності конденсатора?

А)  Б) В) Г)

11.2.6. Розташуйте типи поляризації діелектриків у порядку зростання часу встановлення поляризації

А) Іонно-релаксаційна;               Б) Дипольно-пружна;

                В) Іонна;                                      Г) Міграційна.

11.2.7. Конденсатор заповнений діелектриком так, як показано на рисунку. Які еквівалентні схеми системи плоских конденсаторів різної ємності будуть вірними у цьому випадку?

А

Б

В

11.2.8. Вкажіть вираз, що відповідає енергії пружного диполя у зовнішньому електричному полі з напруженістю .

   А) ;                           Б) ;

   В) ;                   Г) .

11.2.9. На якому рисунку правильно зображені лінії вектора електричного зміщення?

А)

Б)

В)

Г)

11.2.10. Яка з формул відповідає інтегральній формі теореми Гаусса для електричного поля в середовищі?

   А) ;                     Б) ;

   В) ;                               Г) .

11.2.11. Під час багатократного процесу переполяризації діелектрика змінним електричним полем енергія джерела ЕРС витрачається:

   А) для всіх діелектриків;                 Б) тільки для неполярних;  

   В) тільки для полярних;                    Г) тільки для піроелектриків; 

   Д) тільки для сегнетоелектриків.

11.2.12. На рисунку зображено електростатичне поле на межі розділу двох діелектриків з діелектричними проникностями  та . Порівняти  і  між собою і вказати лінії напруженості  чи зміщення  зображені на рисунку.

А) 1>2,      лінії вектора ;

Б) 1>2,    лінії  вектора ;

В) 1<2,     лінії вектора ;

Г) 1<2,    лінії вектора .

11.2.13. Поставте у відповідність механізм поляризації і вираз для поляризованості, що йому відповідає

   А) Іонна;

  

  Б) Іонно-релаксаційна;

  

  В) Пружно-дипольна;

  

  Г) Дипольно-релаксаційна.

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

11.2.14. У діелектрику, вміщеному в електричне поле, зробили невелику порожнину. Для якої порожнини напруженість електричного поля  E0 в порожнині буде збігатися з індукцією електричного поля D.

   1) Якщо порожнина має вигляд тонкого диска;

   2) Якщо порожнина має вигляд вузького каналу;

   3) Якщо порожнина має кулясту форму;

   4) При будь-якій формі порожнини.

   Завдання 3-го рівня складності

11.3.1. Металічній кулі діаметром надали заряд 0,20 Кл. Який максимальний заряд втримається на кулі, що оточена повітрям, електрична міцність якого кВ/мм? (відповідь заокруглити до 0,01 Кл)

   А) 0,01;            Б) 0,07;          В) 0,13;            Г) 0,20;            Д) 0,24.

11.3.2. На якій відстані необхідно розмістити два точкові заряди у воді (), щоб взаємодія між ними дорівнювала взаємодії цих зарядів у вакуумі на відстані ? Відповідь подати з точністю до 0,1см.

   А) 2,3;              Б) 177,0;        В) 0,3;              Г) 5,1;              Д) 5,3.

11.3.3. Нескінченна плоскопаралельна пластинка з ізотропного і однорідного діелектрика () розміщена перпендикулярно до ліній напруженості зовнішнього електричного поля . Обчисліть поверхневу густину зв’язаних зарядів (в нКл/м2).

   А) 44;               Б) 89;              В) 91;              Г) 112;             Д) 120.

11.3.4. Діелектрик перебуває у зовнішньому електричному полі . Величина поля зв’язаних зарядів . Вкажіть величину результуючого поля у діелектрику (в В/м).

   А) 30;               Б) 40;              В) 50;              Г) 60;               Д) 70.

11.3.5. На рисунку подана схематична залежність ємності певного конденсатора від напруги  між його обкладками1. Яким діелектриком заповнений конденсатор?

A) Неполярним діелектриком;

Б) Піроелектриком;

В) Сегнетоелектриком;

Г) П’єзоелектриком;

Д) Електретом;

Е) Рідким полярним діелектриком.


Розділ 12

Магнітні властивості речовини 

 Завдання 1-го рівня складності

12.1.1. Які з магнетиків володіють спонтанною намагніченістю з утворенням доменної структури?

   А) Парамагнетики;          Б) Діамагнетики;           В) Феромагнетики.

12.1.2. Встановіть відповідність кожному магнетику характерного для нього значення магнітної проникності.

1. Діамагнетик

2. Парамагнетик

3. Феромагнетик

А) ;

Б) ;

В) .

1__                      2___                       3___

12.1.3. Досліди Штерна-Герлаха…

   А) відкрили явище просторового квантування магнітного

        моменту атома;

   Б) відкрили існування спіну електрона;

   В) відкрили існування орбітального магнітного моменту атома;

   Г) показали удвічі більше значення гіромагнітного відношення

        порівняно з теорією.

12.1.4. Вкажіть вираз, що відповідає власному магнітному моменту електрона

А) ;                     Б) ;

В) ;               Г) .

12.1.5. Яке типове значення магнітної сприйнятливості відповідає парамагнетикам?

   А) –0,0002;                                 Б) 0,0009;

   В) –0,0009;                                 Г) 1,0005.

12.1.6. Яке із значень відносної магнітної проникності відповідає парамагнетикам?

   А) 0,99998;                                 Б) 1,000023;

   В) 10;                                          Г) 2000.

12.1.7. Магнітна сприйнятливість речовини…

   А) показує у скільки разів індукція магнітного поля у речовині більша,

         ніж у вакуумі;

   Б) характеризує здатність речовини намагнічуватися в

        магнітному полі.


 Завдання 2-го рівня складності

12.2.1. Вкажіть кількість можливих проекцій орбітального магнітного моменту атома, якщо головне квантове число

А) 3;             Б) 4;            В) 6;            Г) 7;              Д) 9.

12.2.2. Вкажіть максимальну кількість можливих проекцій спіну електрона

А) 1/2;          Б) 1;             В) 2;           Г) 3;              Д) безліч.

12.2.3. На якому з рисунків правильно вказана орієнтація орбітального і магнітного моментів атома

А)

Б)

В)

Г)

12.2.4. Магнітна сприйнятливість феромагнетика:

   А) стала величина, яка є характеристикою конкретного магнетика;     

   Б) залежить від температури та густини матеріалу;              

   В) залежить від температури та напруженості зовнішнього

        магнітного поля;            

   Г) залежить від напруженості зовнішнього магнітного поля та

        густини матеріалу;

   Д) залежить від температури та намагніченості матеріалу.

12.2.5. Які фізичні фактори призводять до утворення доменної структури феромагнетиків?

А) Наявність домішок та інших дефектів кристалічної гратки; 

Б) Магнітопружна взаємодія;

В) Дипольний характер взаємодії магнітних моментів;

Г) Граничні умови на поверхні масивних феромагнетиків.

12.2.6. Які точки на графіку петлі гістерезису відповідають коерцитивній силі феромагнетика?

            А) 1 і  2;

            Б) 5 і  6;

            В) 4 і  3;

            Г) 4 і  5;

        Д) 3 і  6.

12.2.7. Які точки на графіку петлі гістерезису відповідає залишковій намагніченості феромагнетика?

      А)   1 і 5;

      Б)   2 і 6;

      В)   3 і 4;

      Г)    5 і 6.

12.2.8. На яких ділянках графіка залежності намагніченості  феромагнетика від напруженості магнітного поля  переважаючий вклад у зміну намагніченості вносить {пружне переміщення доменних стінок; зміна напрямку магнітних моментів доменів; незворотне переміщення доменних стінок}?

А)  (a – b);

Б)  (a – b – c);

В)  (b – c – d);

Г)  (c – d – f);

Д)  (d – f)/

12.2.9. На рисунках подані графічні залежності певних магнітних характеристик типового феромагнетика. Виберіть з переліку правильні надписи на осях координат за схемою: {вісь  - вісь }.

      

   А ____

   Б ____

   В ____

1) ;       2) ;     3) ;

4) ;     5) ;     6) ;

7) ;      8) ;     9) ;

12.2.10. Діамагнетизм матеріалів пов'язаний з …:

   А) наявністю взаємодії між  магнітними моментами атомів;

   Б) прецесією орбіт  електронів атома у магнітному полі;

   В) орієнтацією магнітних моментів атомів за  полем;

   Г) орієнтацією магнітних моментів атомів проти поля. 

12.2.11. Середня товщина доменної стінки типових магнітотвердих феромагнетиків становить …

А) 1- 10 міжатомних віддалей;         Б) 10- 50 міжатомних віддалей;

В) більше 50 міжатомних віддалей; Г) більше 100 віддалей.

   Завдання 3-го рівня складності

12.3.1. Нескінченна тонка пластина виготовлена з феромагнетика з магнітною проникністю . Пластина розташована в однорідному магнітному полі , спрямованому перпендикулярно до її поверхні. Чому дорівнює напруженість магнітного поля  всередині пластини?

   А) ;              Б) ;           В) ;          Г) .

12.3.3. Індукція  магнітного поля у вакуумі біля поверхні однорідного та ізотропного магнетика . Вектор  складає кут з нормаллю до поверхні. Знайти  величину магнітного поля в магнетику біля поверхні у мТл.

   А) 10;                   Б) 13;                  В) 16;                Г) 19;              Д) 22.

12.3.3. Через які характеристики графіка залежності магнітної індукції  від напруженості магнітного поля  можна визначити намагніченість насичення феромагнетика ?

А) Координату  точки ;

Б)  

В)

Г)  та точку 

Д)  та точку 

Е) ,  та точку 

12.3.4. Постійні магніти здебільшого виготовляють із магнітотвердих матеріалів з метою …

   А) забезпечення необхідної конструкційної міцності виробу;

   Б) забезпечення стійкості намагніченості щодо зовнішніх впливів;

   В) досягнення більших значень повної намагніченості;

   Г) досягнення більших значень залишкової намагніченості;

   Д) забезпечення стійкості намагніченості щодо нагрівання.

12.3.5. Суцільна куля спотворює лінії магнітної індукції зовнішнього однорідного полі так, як показано на рисунку. З якого матеріалу виготовлена кулька?

А) парамагнетика;     Б) діамагнетика;

В) феромагнетика;     Г) діелектрика;

Д) напівпровідника;    Е) надпровідника.

12.3.6. Постійні магніти переважно виготовляють методом порошкової металургії, пресуючи та спікаючи дрібні порошки феромагнетика. Завдяки цій технології досягають …

   А) необхідної конструкційної міцності та потрібної форми виробу;

   Б) стійкості намагніченості щодо зовнішніх розмагнічуючих впливів;

   В) досягнення більших значень повної намагніченості;

   Г) досягнення більших значень залишкової намагніченості;

   Д) забезпечення стійкості намагніченості щодо нагрівання магніту.

12.3.7. За допомогою компаса не можна із належною точністю визначити напрямок на Північний полюс перебуваючи …

А) на підводному човні;

Б) посеред високих гранітних скель;

В) поблизу високовольтних ліній змінного струму;

Г) поблизу високовольтних ліній постійного струму;

Д) у місцевості із значними покладами залізної руди;

Е) у повністю екранованому стальними плитами приміщенні.

12.3.8. Встановити відповідність графіків залежностям магнітних величин від напруженості магнітного поля.

А. ___

Б  ___

В ___

Г ___

1. магнітна сприйнятливість феромагнетиків;

2. намагніченість парамагнетиків:

3. магнітна індукція феромагнетиків;

4. намагніченість феромагнетиків

12.3.9. Встановити відповідність типових графіків залежностям магнітних величин від абсолютної температури.

А) ___

Б) ___

В) ___

Г) ___

Д) ___

1. Теплоємність феромагнетика

2. Магнітна сприйнятливість діамагнетика

3. Магнітна сприйнятливість феромагнетика у парафазі

4. Магнітна сприйнятливість парамагнетика

5. Спонтанна намагніченість феромагнетика


Розділ 13

Електромагнітна індукція 

 Завдання 1-го рівня складності

13.1.1. Для прямолінійної ділянки контуру, що рухається в магнітному полі, напрямок індукційного струму визначається за правилом

   А) свердлика;                Б) лівої руки;              В) правої руки.

13.1.2. Як співвідносяться між собою ЕРС, що виникають у 3 різних контурах, графіки зміни магнітного потоку в часі для яких наведено на рисунку?

А) ;

Б) ;

В) .

13.1.3. Поставити у відповідність магнітні величини та одиниці їх вимірювання

 1.  Магнітна індукція;
 2.  Магнітний потік;
 3.  Індуктивність;
 4.  Магнітний момент.
 1.  Гн;
 2.  А·м2;  
 3.  Вб;
 4.  Тл.

13.1.4. Принцип  дії магнітогідродинамічного генератора ґрунтується на

 1.  виникненні струму в рухомому провіднику, що перетинає лінії магнітного поля, внаслідок чого відбувається розділення різнойменно заряджених частинок;
 2.  виникненні струму в рухомому провіднику, що перетинає лінії електричного поля, внаслідок чого відбувається розділення різнойменно заряджених частинок;
 3.  виникненні струму в нерухомому провіднику, поміщеному в змінне магнітне  поле, внаслідок чого відбувається розділення різнойменно заряджених частинок.

13.1.5. Робота трансформаторів змінного струму ґрунтується на явищі:

   А) самоіндукції;                           Б) взаємної індукції; 

   В) магнітної індукції;                  Г) електричної індукції.

13.1.6. Часова  залежність екстраструму замикання має вигляд

  А) ;         Б) ;         В) .

13.1.7. Ліцендрати – це

 1.  Порожнисті провідники, заповнені охолоджувачем;
 2.  Багатожильні кабелі з тонкого дроту;
 3.  Кабелі максимального діаметра;
 4.  Кабелі у вигляді тонких стрічок.

13.1.8. Який вираз відповідає ЕРС самоіндукції?

   А) ;                               Б) ;

   В) ;                             Г) .

13.1.9. Які із пар наведених співвідношень є правильними?

   А)  і ;                     Б)  і ;

   В)  і ;                     Г)  і .

13.1.10. У радіотехнічних пристроях часто використовуються покриті тонким шаром срібла провідники з метою…

    А) запобігання процесам електрохімічної корозії;

    Б) зменшення втрат енергії на нагрівання провідників;

    В) запобігання виникненню різниці електростатичних потенціалів. 

13.1.11. В основі скін-ефекту лежить фізичне явище …

   А) самоіндукції;                           Б) взаємної індукції;

   В) магнітної індукції;                 Г) електромагнітної індукції.

13.1.12. Плоска провідна прямокутна рамка обертається в однорідному магнітному полі відносно осі, яка проходить через середини протилежних сторін. Чи індукується у рамці ЕРС, якшо вісь обертання:

       1) паралельна до ліній магнітного поля;

       2) перпендикулярна до ліній індукції магнітного поля?

   А) так; так;            Б) ні; ні;             В) так; ні;             Г) ні; так.

  Завдання 2-го рівня складності

13.2.1. Час релаксації струму при вимиканні джерела ЕРС буде тим більшим, чим

 1.  менші індуктивність кола і його опір;
 2.  більші індуктивність кола і його опір;
 3.  менша індуктивність кола і більший його опір;
 4.  більша індуктивність кола і менший його опір.

13.2.2. У яких  випадках у контурі виникає ЕРС індукції?

 1.  Контур обертається в постійному магнітному полі, а вісь обертання паралельна до напрямку поля;
 2.  Контур обертається в постійному магнітному полі, а вісь обертання перпендикулярна до напрямку поля;
 3.  Контур рухається поступально в напрямку постійного магнітного поля;
 4.  Контур збільшується за площею, вектор магнітного поля і нормалі – антипаралельні;
 5.  Контур збільшується за площею, вектор магнітного поля і нормалі – перпендикулярні.

13.2.3. Магнітна індукція зростає в часі. Вказати правильні твердження для ситуацій на рисунку а і б.

 1.  Для ситуації (а) ЕРС буде додатним, для ситуації (б) –від’ємним;
 2.  Для ситуації (а) магнітний потік  буде від’ємним, для ситуації (б) – додатним;
 3.  Для ситуації (а) магнітний потік  буде додатним, для ситуації (б) –від’ємним;
 4.  Для ситуації (а) ЕРС буде  від’ємним, для ситуації (б) – додатним.

13.2.4. На рисунку наведена часова залежність магнітного потоку, що пронизує контур.

Визначте максимальну ЕРС, що індукується в цьому контурі.

А) 11,5 В;            Б) 13,4 В;

В) 15,7 В;            Г) 18,1 В.

13.2.5. Рамка обертається в постійному магнітному полі з певною фіксованою частотою. Вісь обертання перпендикулярна до напрямку поля. Зміна магнітного потоку крізь рамку зумовлена

 1.  Зміною індукції магнітного поля;
 2.  Зміною площі контуру;
 3.  Зміною кута між векторами нормалі та індукції магнітного поля;
 4.  Появою ЕРС індукції.

13.2.6. Магнітні кола і осердя електричних установок, що працюють на високих частотах, виготовляють із

А) магнітодіелектриків;                  Б) феромагнетиків;

В) діамагнетиків;                                Г) парамагнетиків.

13.2.7. Якщо по провіднику протікає змінний у часі струм високої частоти, густина струму буде

 1.  максимальною на поверхні і найменшою на осі провідника;
 2.  мінімальною на поверхні і найбільшою на осі провідника;
 3.  однаковою по всьому перерізу провідника.

13.2.8. Індуктивність довгого соленоїда визначається за формулами

   А) ;                   Б) ;

   В) ;            Г) ;            Д) .

13.2.9. За частот ~105–107 Гц товщина скін-шару мідного провідника становить

   А) 1–10–1 см;                              Б) 10–4–10–5 см;

   В) 10–2–10–3 см;                          Г) 10–5–10–7 см.

13.2.10. Магнітний потік крізь контур змінюється в часі так, як показано на рисунку.

Вказати, в який проміжок часу в контурі індукується найбільша за модулем ЕРС.

А) ;            Б) ;

В) ;           Г) ;

Д) .

13.2.11. Магнітний потік крізь контур змінюється в часі так, як показано на рисунку.

Вказати, в який проміжок часу в контурі проходить найбільший заряд.

А) ;            Б) ;

В) ;           Г) ;

Д) .

13.2.12. Індукція магнітного поля, що пронизує нерухомий контур, перпендикулярно до його площини, змінюється в часі так, як показано на рисунку.

Який з графіків відповідає часовій зміні модуля ЕРС, що виникає у контурі?

      А)       Б)    В)

              Г)                    Д)

13.2.13. У якому з перерахованих пристроїв (приладів) використовується розділення заряджених частинок плазми магнітним полем?

   А) МГД – генераторі;                   Б) Мас-спектрографі;

   В) Гальванометрі;                         Г) Електромагніті;

   Д) Плазмовому екрані;                  Е) Електронно променевій трубці;

   Ж) Рідкокристалічному екрані.

13.2.14. Яке явище називається явищем самоіндукції?

 1.  Виникнення ЕРС індукції внаслідок зміни індукції магнітного поля;
 2.  Виникнення ЕРС індукції в контурі, що обертається в магнітному полі;
 3.  Виникнення ЕРС індукції внаслідок зміни струму в колі;
 4.  Виникнення ЕРС індукції при деформуванні контуру в магнітному полі;
 5.  Виникнення ЕРС індукції в одному контурі внаслідок зміни струму в іншому контурі.

13.2.15. Індукція магнітного поля, що пронизує нерухомий контур, змінюється в часі за законом:

Вкажіть, який з графіків найбільше відповідає часовій залежності індукційного струму в цьому контурі.

А)             Б)

В)            Г)

13.2.16. Під час руху постійного магніту відносно котушки, замкненій на гальванометр, виникає електричний струм. Як називається це фізичне явище?

   А) Електростатично індукцією;                   Б) Магнітною індукцією;

   В) Електромагнітною індукцією;                Г) Самоіндукцією;     

   Д) Взаємною індукцією.

13.2.17. Сердечник трансформатора набирають з окремих пластин з метою:

   А) Зменшити втрати на перемагнічування;

    Б) Зменшити струми Фуко;

   В) Зменшити струми зміщення; 

   Г) Зменшити магнітострикцію.

13.2.18. Які з даних коефіцієнтів можуть набувати від’ємних значень?

 1.  Магнітна проникність;
 2.  Магнітна сприйнятливість;
 3.  Коефіцієнт самоіндукції;
 4.  Коефіцієнт взаємоіндукції.

   Завдання 3-го рівня складності

13.3.1. Всередину котушки індуктивності (соленоїд), по якій протікає змінний струм, опустили без початкової швидкості алюмінієву кульку. Що станеться з кулькою?

 1.  Падатиме з прискоренням ;
 2.  Падатиме з прискоренням >;
 3.  Падатиме з прискоренням <;
 4.  Почне коливатися всередині котушки;
 5.  Зависне всередині котушки;
 6.  Вилетить назад з котушки.

13.3.2. Вздовж довгого циліндричного стрижня радіуса  тече змінний струм. На якому графіку правильно подана залежність густини струму як функція віддалі до осі провідника

А)

Б)

В)

Г)

13.3.3. Як зміниться індуктивність соленоїда без осердя, якщо струм, що по ньому проходить, зріс у два рази?

   А) Зросте у 2 рази;                                 Б) Зросте у 4 рази;

   В) Зменшиться у 2 рази;                        Г) Зменшиться у 4 рази;

   Д) Не зміниться.

13.3.4. Як співвідносяться між собою енергії магнітних полів 2 соленоїдів, якщо їх індуктивності відносяться як 1 до 4, а струми – як 1 до 2.

   А) ;                 Б) ;              В) ;              Г) ;             Д) .

13.3.5. На котушці з опором 10 Ом підтримується напруга 50 В. Визначити енергію (в мДж) магнітного поля в котушці, якщо її індуктивність 20 мГн?  

   А) 200;                Б) 250;            В) 300;           Г) 400;             Д) 500.

13.3.6. Магнітний потік крізь кожен виток котушки, поміщеної в магнітне поле, становить 0,1 Вб. Магнітне поле рівномірно спадає до нуля  за 0,1 с, при цьому в котушці індукується ЕРС  20 В. Скільки витків має котушка?  

   А) 20;                  Б) 200;            В) 2000;          Г) 2;                Д) 400.

13.3.7. Визначте індуктивність котушки (в Гн), якщо під час рівномірної зміні в ній сили струму від 5 до 10 А за 1 с виникає ЕРС самоіндукції  60В.  

А) 12;              Б) 24;             В) 6;             Г) 3;             Д) 12.

13.3.8. Вздовж осі вертикально розташованого соленоїда падає магнітний стержень. Виводи обмотки соленоїда замкнені самі на себе. Опором повітря знехтувати. Прискорення падіння магніту…

   А) більше від прискорення вільного падіння;

   Б) менше від прискорення вільного падіння;

   В) дорівнює  прискоренню вільного падіння.

13.3.9. Дротяна рамка з опором  2 кОм поміщена в магнітне поле. Магнітний потік крізь площу рамки рівномірно змінюється на 6 Вб за 0,001 с. Визначити силу струму в рамці (в А).

А) 2;                Б) 3;                В) 5;             Г) 1;             Д) 4.

13.3.10. Струмінь розплавленого металу падає донизу. Як зміниться діаметр струменя, якщо вздовж струменя пропускати електричний струм?

 1.  Струмінь не змінить розмірів;
 2.  Струмінь може розширитися;
 3.  Струмінь може звузитися;
 4.  Струмінь відхилиться вбік.

13.3.11. Поблизу безмежно довгого прямолінійного провідника по якому протікає постійний струм , розташовані два однакові за формою і площею контури. Струм у провіднику вимикають. Порівняти заряди, які протечуть по цих контурах.

 А) ;     Б) ;     В) ;     Г) ;     Д)


Розділ 14

Змінний електричний струм 

 Завдання 1-го рівня складності

14.1.1. У колах змінного струму спад потужності відбувається …

   А) тільки на активних опорах;       Б) тільки на реактивних опорах.

14.1.1. Реальний реактивний опір відрізняється від ідеального …

А) нестабільністю його конструкційних та електричних параметрів через вплив зовнішніх факторів;

Б) втратами енергії під час проходження через них  струму

14.1.2. Конденсатори в електричних колах затримують

 1.  Постійні струми;
 2.  Низькочастотні струми;
 3.  Високочастотні струми.

14.1.3. Рівняння, що описує вільні коливання в ідеальному коливальному контурі має вигляд

   А) ;                             Б) ;

   В) .

14.1.4. Зміни заряду у коливальному контурі описуються такими графіками. Виберіть формули, що відповідають кожному з цих коливних режимів.

 1.  ;
 2.  ;
 3.  .

14.1.5. Такі терміни як “ідеальне зовнішнє джерело ЕРС” та “ідеальне зовнішнє джерело струму” з погляду теорії електрики …

А) тотожні фізичні поняття;

Б) принципово різні фізичні поняття;

В) тотожні поняття тільки для кіл постійного струму;

Г) тотожні поняття тільки для кіл змінного гармонічного струму;

Д) відрізняються внутрішнім опором.

  Завдання 2-го рівня складності

14.2.1. Лінії передавання постійного струму мають перевагу над лініями змінного струму

 1.  У лініях малої протяжності;
 2.  У лініях великої протяжності;
 3.  У наземних лініях електропередач;
 4.  У підводних лініях електропередач.

14.2.2. Провідну рамку площею  помістили в зовнішнє магнітне поле. Вектор магнітної індукції  і вектор нормалі до рамки перпендикулярні. Рамку почали обертати в магнітному полі з кутовою швидкістю  так, що вісь обертання і вектор магнітної індукції паралельні. Яка максимальна ЕРС індукується в рамці?

   А) ;                    Б) ;              В) ;

   Г) ;         Д) 0.

14.2.3. Як на практиці у генераторах змінного струму забезпечують велике значення ЕРС?

 1.  Використанням потужних постійних магнітів;
 2.  Швидким перемиканням струму;
 3.  Збільшенням кількості витків;
 4.  Підвищенням кутової швидкості обертання рамки.

14.2.4. Умова квазістаціонарності змінних струмів

   А) ;                  Б) ;              В) ;

   Г) ;                    Д) .

де  час поширення електромагнітного поля в мережі,  – період коливань у колі.

14.2.5. Згідно векторної діаграми змінний струм характеризується такими миттєвими та амплітудними значеннями:

 1.  2 А;        4 А;

 1.  3,4 А;     4 А;

 1.  4 А;      2 А;

 1.  4 А;       3,4 А.

14.2.6. На розетці в мережі змінного струму написано 220 В. Що це за напруга?

 1.  Миттєве значення напруги;
 2.  Амплітудне значення напруги;
 3.  Ефективне значення напруги;
 4.  Діюче значення напруги.

14.2.7. Вкажіть випадки, коли фазор струму і напруги змінюються у фазі

 1.  Коло містить лише котушку індуктивності;
 2.  Коло містить лише конденсатор;
 3.  Коло містить лише резистор;
 4.  При резонансі напруг;
 5.  При резонансі струмів.

14.2.8. Прикладена до котушки

 1.  високочастотна напруга дасть великий струм;
 2.  низькочастотна напруга дасть низький струм;
 3.  високочастотна напруга дасть низький струм;
 4.  низькочастотна напруга дасть великий струм.

14.2.9. Поставте у відповідність характеристикам згасаючих коливань належні вирази

 1.  Час релаксації;
 2.  Логарифмічний декремент згасання;
 3.  Добротність контуру.
 1.  ;
 2.  ;
 3.  .

14.2.10. За критичних коливань заряду у контурі графік часової залежності заряду перетинає вісь абсцис

А) 0;                     Б) 1;                  В) 2

разів

14.2.11. Як зміниться частота вільних коливань у ідеальному електричному контурі, якщо у котушку індуктивності внести циліндричний стержень, виготовлений із феромагнетика?

   А) не зміниться;

   Б) збільшиться;

   В) зменшиться;

   Г) з часом коливанння загаснуть через втрати енергії на

         перемагнічування стержня.

14.2.12. Вкажіть, яка відповідь є правильним закінченням фрази: «Коливання електричного і магнітного векторів у електромагнітній хвилі відбуваються…

 1.   так, що коли , то ;
 2.   так, що коли , то ;
 3.   так, що коли , то ;
 4.   так, що коли , то .

14.2.13. Вказати, які відповіді є правильним закінченням фрази: «Причиною виникнення магнітного поля є…

 1.   рух електричних зарядів»;
 2.   змінне електричне поле»;
 3.   постійне електричне поле»;
 4.   заряджені провідники»;
 5.  струми у провідниках».

14.2.14. Яке із перерахованих законів виражає перше рівняння Максвелла ?

 1.  Закон Ома в диференціальній формі;
 2.  Закон Біо – Савара – Лапласа;
 3.  Закон Фарадея;
 4.  Закон повного струму.

   Завдання 3-го рівня складності

14.3.1. Графіки зміни миттєвих значень струму і напруги в колі змінного струму наведені на рисунку

З яких елементів складається коло

 1.  Тільки з резистора;
 2.  Тільки з конденсатора;
 3.  Тільки з котушки індуктивності;
 4.  Резистора і конденсатора;
 5.  Резистора і котушки;
 6.  Котушки і конденсатора.

14.3.2. Графіки миттєвих значень струму і напруги в колі змінного струму мають вигляд

З яких елементів складається коло

 1.  Тільки з резистора;
 2.  Тільки з конденсатора;
 3.  Тільки з котушки індуктивності;
 4.  Резистора і конденсатора;
 5.  Резистора і котушки;
 6.  Котушки і конденсатора.

14.3.3. Плоский повітряний конденсатор, з площею пластин  і відстанню між ними , складає з індуктивністю  ідеальний коливний контур. По центру конденсатора, паралельно до його обкладок, розташовується дуже тонка металева пластинка товщиною  та площею . Як зміниться частота власних коливань електричного контуру?

   А) збільшиться у  разів;                   Б) зменшиться у  разів;    

   В) збільшиться у  рази;                       Г) зменшиться  у  рази;

   Д) не зміниться.

14.3.4. Графіки миттєвих значень струму, напруги і потужності в колі змінного струму мають вигляд

З яких елементів складається коло

 1.  Тільки з резистора;
 2.  Тільки з конденсатора;
 3.  Тільки з котушки індуктивності;
 4.  Резистора і конденсатора;
 5.  Резистора і котушки;
 6.  Котушки і конденсатора.

14.3.5. Графіки миттєвих значень струму, напруги і потужності в колі змінного струму мають вигляд

З яких елементів складається коло

 1.  Тільки з резистора;
 2.  Тільки конденсатора;
 3.  Тільки з котушки індуктивності;
 4.  Резистора і конденсатора;
 5.  Резистора і котушки;
 6.  Котушки і конденсатора.

14.3.6. Потужність, що виділяється у зображеному на рисунку колі при резонансній частоті змінного гармонічного струму залежить від:

 А) величини активного опору ;

Б) величини  індуктивності ;

 В) величини  ємності ;

Г) резонансної частоти змінного струму;

Д) амплітуди ЕРС.

 

14.3.7. Трансформатор увімкнули у мережу змінного струму з ефективним значенням напруги 220 В, щоб підвести до неонової вивіски напругу 12000 В. Скільки витків має бути у вторинній обмотці, якщо первинна містить 10 витків.

   А) 530;            Б) 535;              В) 540;             Г) 545;           Д) 550.

 14.3.8. Які два із зображених на  рисунку фільтрів є низькочастотними, тобто гасять електричні сигнали низьких частот:

А) 1; 2;

Б) 1; 3;

В) 1; 4;

Г) 2; 3;

Д) 2; 4.

14.3.9. Електричне коло містить лише котушку індуктивності. Напруга на котушці

 1.  Відстає за фазою від струму на ;
 2.  Відстає за фазою від струму на ;
 3.  Змінюється у фазі зі струмом;
 4.  Випереджає за фазою струм на ;
 5.  Випереджає за фазою струм на .

14.3.10. Електричне коло містить лише резистор. Напруга на резисторі

 1.  Відстає за фазою від струму на ;
 2.  Відстає за фазою від струму на ;
 3.  Змінюється у фазі зі струмом;
 4.  Випереджає за фазою струм на ;
 5.  Випереджає за фазою струм на .

14.3.11. Електричне коло містить лише конденсатор. Напруга на конденсаторі

 1.  Відстає за фазою від струму на ;
 2.  Відстає за фазою від струму на ;
 3.  Змінюється у фазі зі струмом;
 4.  Випереджає за фазою струм на ;
 5.  Випереджає за фазою струм на .

14.3.12. На послідовний коливальний RLC-контур подана вхідна напруга . Чому дорівнює струм у контурі  під час резонансу?

   А) ;                                        Б) ;

   В) ;                       Г) ;

   Д) , де Q - добротність контуру.

14.3.13. На якій частоті (в Гц) випромінює електромагнітні хвилі ідеальний коливальний контур з ємністю 5 мкФ і індуктивністю 5 Гн?

А) 2000;        Б) 20;      В) 20000;        Г) Хвиля не випромінюватиметься.

14.3.14. У розгалуженому електричному колі активний опір індуктивностей рівний нулю, а величини індуктивностей . Які постійні струми протікатимуть через індуктивності після замикання ключа і завершення перехідного процесу?

А) ;

Б) ;    ;

В); ;    ;

Г) ;

Д) .

14.3.15. Чи можуть в розгалуженому колі гармонічного змінного струму бути такі точки, щоб амплітудне значення різниці потенціалів між ними перевищувало амплітуду ЕРС зовнішнього джерела?

А) Таких точок не може бути, в принципі;

Б) Такі точки можуть виникати тільки під час резонансу напруги;

В) Такі точки можуть виникати тільки під час резонансу струмів;

Г) Такі точки можуть виникати тільки під час перехідного

процесу, відразу після під’єднання зовнішньої ЕРС.

14.3.16. Заряджений конденсатор замкнули на активний опір. Чи може енергія електростатичного поля конденсатора повністю перейти у джоулеву теплоту, що виділиться під час перехідного процесу на активному опорі?

А) Так, завжди;

Б) Так, але за певних співвідношень ємності та опору

В) Ні, оскільки відбувається пробій повітряного прошарку на ключі;

Г) Ні, оскільки енергія електростатичного поля переходить в інші види енергії.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Основні навчальні посібники та підручники

 1.  Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма. – М.: Высш. шк., 1991.
 2.  Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1985.
 3.  Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А. Основы физики. Курс общей физики: Т.1. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. М.: Физматлит, 2001.
 4.  Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Курс загальної фізики. Електрика і магнетизм. – К.: Техніка, 2001.
 5.  Парселл Э. Электричество и магнетизм. М.: Наука, 1975.
 6.  Поль Р.В. Учение об электричестве. – М.: Физматгиз, 1962.
 7.  Понеділок Г.В., Данилов А.Б, Електрика і магнетизм Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,  2010
 8.  Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 2. – М.: Наука, 1982.
 9.  Сивухин. Д.В. Общий курс физики. Электричество. – М.: Наука, 1983.
 10.  Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. – Т.5: Электричество и магнетизм.
 11.  Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. Т. 2. – М.: Гос. изд. физ-мат. литературы, 1962.

2. Збірники задач

 1.  Антонов Л.И., Деденко Л.Г., Матвеев А.Н. Методика решения задач по электричеству. М.: Изд-во МГУ, 1982.
 2.  Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 1985.
 3.  Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Высш. школа, 1982. 
 4.  Горбунова О.И., Зайцева А.М., Красников С.Н. Задачник-практикум по общей физике. – М.: Просвещение, 1975.
 5.  Иродов И.К. Задачи по общему курсу физики. – М: Наука, 1979.

3. Навчальні посібники та додаткова література

з теорії і практики тестування

 1.  Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М.: Адепт, 1998.
 2.  Гельфгат И.М., Колебошин В.Я., Любченко Н.Г., Манакин В.Л., Ненашев И.Ю., Селезнев Ю.О., Хоменко Е.В. Сборник разноуровневых заданий для государственной итоговой аттестации по физике. Х.: Гимназия, 2003.
 3.  Калашников Н.П., Кожевников Н.М. Физика. Интернет-тестирование базовых знаний. С.Пб.: Лань, 2009.
 4.  Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. М.: Логос, 2002.
 5.  Линда Крокер, Джеймс Алгина Введение в классическую и современную теорию тестов. – М: Логос, 2010. 
 6.  CRE. Physics test. Practice book. Educational testing service, 2004.
 7.  Molitoris J.J. The best test preparation for the GRE in physics. Research and education association. Piscataway, New Jersey, 2004.

4. Інтернет-ресурси

 1.  http://opentest.com.ua/test-kak-instrument-izmereniya-urovnya-znanij
  1.  http://opentest.com.ua/ispolzovanie-zakrytyx-form-testovyx-zadanij-v-sisteme-kompyuternogo-testirovaniya-znanij-opentest
  2.  http://www.physics-regelman.com
  3.  http://physics.nad.ru/task.html


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Данилов Андрій Богданович

Лаврський Микола Ігорович

Понеділок Григорій Володимирович

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

Електрика і магнетизм 

Редактор  Оксана Чернигевич

Технічний редактор  Лілія Саламін

Комп’ютерне верстання  Ірини Жировецької

Художник-дизайнер  Уляна Келеман

Здано у видавництво 12.09.2009. Підписано до друку 28.09.2009.

Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Умовн. друк. арк. 4,4. Облік.-видавн. арк. 4,2.

Наклад 300 прим. Зам. 90690.

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво серії ДК № 751 від 27.12.2001 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

тел. +38 (032) 258 21 46, факс +32 (032) 258 21 36

vlp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua

1 Такий конденсатор називається варікондом.

PAGE  14


Д 509

ISBN 978-966-553-849-3

1

2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69771. Особливості архітектури: Windows XP 97 KB
  Менеджер об’єктів відповідає за розподіл ресурсів у системі підтримуючи їхнє універсальне подання через об’єкти. Концепція об’єктів забезпечує важливі переваги. Імена об’єктів організовані в єдиний простір імен де їх легко знаходити. Доступ до всіх об’єктів здійснюється однаково.
69772. Перемикання контексту й обробка переривань 28 KB
  Найважливішим завданням операційної системи під час керування процесами і потоками є організація перемикання контексту передачі керування від одного потоку до іншого зі збереженням стану процесора. Звичайно потрібно виконати такі операції: зберегти стан процесора потоку в деякій ділянці...
69773. Керування процесами в UNIX і Linux 50.5 KB
  Образ процесу В UNIXсистемах образ процесу містить такі компоненти: керуючий блок процесу; код програми яку виконує процес; стек процесу де зберігаються тимчасові дані параметри процедур повернені значення локальні змінні тощо; глобальні дані спільні для всього процесу.
69774. Види планування процесів і потоків 48.5 KB
  Види планування процесів і потоків. Довготермінове планування Засоби довготермінового планування визначають яку з програм треба завантажити у пам’ять для виконання. Таке планування називають також статичним оскільки воно не залежить від поточного стану системи.
69775. Реалізація планування в Linux 55 KB
  Ядро Linux при плануванні не розрізняє процеси і потоки тому для визначеності ми надалі говоритимемо про планування процесів. Планування процесів реального часу в ядрі Стосовно процесів реального часу достатньо сказати що: вони завжди матимуть під час планування пріоритет...
69776. Розробка системи розпізнавання двох об’єктів розпізнавання образів 402 KB
  Мета роботи: Вивчити основні принципи роботи алгоритму розпізнавання образів Hamming classification. Пояснення Хемінгової мережі та її класифікація: задаємо фігури у вигляді координат ,задаємо їх колір(розмір) та запускаємо програму.
69777. КАРФАГЕН В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 35.5 KB
  К тому же говоря о Карфагене обойти тему Финикии просто невозможно так как она важна для более ясного понимания некоторых аспектов истории карфагенской державы. Уже в начале II тысячелетия до нашей эры это были пусть и маленькие но процветающие города...
69778. Пути совершенствования маркетинговой стратегии предприятия 694.5 KB
  Результатом этого является предоставление потребителям услуг удовлетворяющих их потребности и получение организацией за счет увеличения объема реализации продукции прибыли необходимой для ее нормального и эффективного функционирования и лучшего удовлетворения запросов...
69779. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 231.61 KB
  Рассмотреть теоретические аспекты пластиковых карт, как платёжного средства, виды пластиковых карт и их характеристики Исследовать порядок расчетов с использованием пластиковых карт в России; Исследовать платежные системы, используемые для расчетов пластиковыми картами...