35305

Основи трудового права України, Поняття, сторони, умови та види трудового договору

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Право громадян України на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою.

Украинкский

2015-01-18

88 KB

0 чел.

Лекція 3. Основи трудового права України.

План

 1.  Поняття, предмет, принципи, джерела трудового права.
 2.  Поняття, зміст, суб'єкти  трудових правовідносин.     
 3.  Загальні положення та зміст колективного договору.
 4.  Поняття, сторони, умови та види трудового договору.

 1.  Поняття, предмет, принципи, джерела трудового права.

Право громадян України на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою.

Предметом трудового права є суспільні відносини, які виникають в результаті укладення трудового договору.

Трудове право це галузь права, система правових норм, які регулюють власне трудові (це суспільні відносини, засновані на укладеному трудовому договорі) і тісно пов’язані з ними відносини.

Принципи трудового права – основні засади правового регулювання суспільних трудових відносин, на яких ґрунтується право як система норм. До них відносять:

 •  свобода праці (ст. 43 КУ; ст. 2, 51КЗпП України);
 •  рівноправність суб’єктів трудового права (ст. 21 КЗпП України);
 •  поєднання централізованого та договірного характеру праці (ст. 1, 2, 9 КЗпП);
 •  захист працівниками своїх економічних та соціальних інтересів (ст. 44 КУ);
 •  визначеність трудової функції (ст. 21, 29 КЗпП України);
 •  стабільність трудових відносин (ст. 43 КУ, ст. 51 КЗпП України);
 •  матеріальна зацікавленість в результатах праці (ст. 43 КУ);
 •  безпека праці (ст. 43 КУ);
 •  право на працю, захист від безробіття, право на сприяння у працевлаштуванні, на допомогу по безробіттю (ст. 46 КУ);
 •  соціальне партнерство (ст. 2 КЗпП України).

Джерела трудового права – це спосіб вираження норм права, які приймаються державними органами або компетентними органами і призначені регулювати трудові відносини в процесі застосування праці і суспільного захисту людей праці.

Система джерел трудового права -  це склад, співвідношення, внутрішній взаємозв’язок і розташування послідовно всіх актів трудового законодавства  в цілому.  

Види джерел (форм) трудового права:

 1.  Конституція України. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
 2.  Міжнародні договори та міжнародні угоди, ратифіковані Верховню Радою України:
 •  Конвенція МОП „Про свободу асоціації та захист права на організацію” № 87 1948 року,
 •  Конвенція МОП „Про захист заробітної плати” № 95 1945 року,
 •  Конвенція МОП „Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів” № 98 1949 року та інші.
 1.  Кодекс законів про працю України (КЗпП України), який був прийнятий 1971 р.). Він регулює весь комплекс суспільних відносин, які входять до предмету трудового права.
 2.  Закони України:

„Про колективні договори та угоди”, „Про зайнятість населення”, „Про оплату праці”, „Про охорону праці”, „Про господарські товариства”, „Про колективне сільськогосподарське підприємство”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та інші.

 1.  Підзаконні нормативні акти:
 •  Постанови КМУ від 19.03.93 „Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності”, та від 19.03.94 „Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору”, якою було затверджене Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників.
 1.  Локальні правові акти:

колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, штатні розклади, посадові інструкції, інструкції з охорони праці, положення про преміювання, графіки відпусток тощо.

 1.  Поняття, зміст, суб'єкти  трудових правовідносин.     

Правові відносини – це такі суспільні відносини, які виникають на основі правових норм, а їх учасники наділені суб’єктивними правами та юридичними обов’язками, що забезпечуються державою. Трудові правовідносини – це всі суспільні відносини, які врегульовані нормами трудового права.

Трудові правовідносини виникають з моменту, коли працівник уклав з власником трудовий договір і приступив до виконання своєї трудової функції; припиняються за волевиявленням сторін, у зв’язку з виходом на  пенсію,  внаслідок смерті працівника, та в інших передбачених законом випадках; виступають як форма й умова існування фактичних трудових відносин, є засобом їх конкретизації та закріплення.

Отже, трудові правовідносини - це врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають у результаті укладання трудового договору, а також інші відносини що виникають у результаті реалізації здатності до праці, організаційно-управлінського характеру, контрольно-наглядові та процедурно-процесуальні.

Умови виникнення трудових правовідносин передбачають обов’язковість наявності трудової правоздатності та дієздатності у суб’єктів трудових правовідносин; наявність чинних правових норм, що врегульовують окремі суспільні трудові відносини; наявність юридичного факту, з яким чинне законодавство України пов'язує виникнення правових наслідків.

Підставами виникнення трудових правовідносин є укладення трудового договору громадянами; обрання на виборні посади; прийняття адміністративного акту про призначення на посаду, направлення на роботу (призначення державних службовців на посади; направлення на роботу молодих спеціалістів і молодих робітників після закінчення ними навчальних закладів тощо).

Суб’єктами трудового права є сторони трудових і тісно пов’язаних з ними відносин, які на підставі діючого законодавства наділені трудовою правосуб’єктністю.

Види суб’єктів трудового права:

 •  громадяни;
 •  роботодавці;
 •  трудові колективи;
 •  профспілки;
 •  державні органи;
 •  суспільні організації (всеукраїнські, регіональні, місцеві, міжнародні).

Суб’єкти трудового права мають специфічну властивість – правовий статус.

Зміст правового статусу включає трудову правоздатність; права та обов’язки; гарантії прав та обов’язків; відповідальність за невиконання обов’язків і недотримання прав суб’єктів трудових правовідносин.

Всі елементи правосуб’єктності виникають одночасно. У громадянина – з моменту досягнення встановленого віку (за загальним правилом з 16 років, за згодою одного із батьків з 15 років, як виняток - на період канікул з 14 років).  У організації – з моменту державної реєстрації (в деяких випадках – з моменту створення).

 1.  Загальні положення та зміст колективного договору.

Колективний договір – це правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні і професійні відносини між роботодавцями та працівниками на підприємстві,  установі, організації.

Метою колективного договору є сприяння договірному регулюванню соціально-трудових відносин і узгодженню соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців.

Основними принципами укладання колективних договорів та угод є

 •  дотримання норм законодавства;
 •  надання повноважень представникам сторін;
 •  рівноправ’я сторін;
 •  свобода вибору і обговорення питань, що складають зміст колективних договорів та угод;
 •  добровільність прийняття зобов’язань;
 •  реальність забезпечення взятих зобов’язань;
 •  систематичність контролю і передбачена відповідальність за невиконання  умов колективного договору.

Сторонами колективного договору є працівники в особі однієї чи кількох профспілок, вповноваженого органу, трудового колективу підприємства та роботодавець в особі органу, уповноваженого власником підприємства, керівника підприємства, призначеного державою, власника підприємства.

Загальні положення укладання колективних договорів та угод викладені в  Законі Україні “Про колективні договори та угоди”  від 1 липня 1993 року.

Зміст колективного договору:

 •  зміни в організації виробництва і праці;
 •  механізм регулювання оплати праці виходячи із росту цін, рівня інфляції, виконання показників, визначених колективним договором;
 •  установлення гарантій, компенсацій та пільг;
 •  умови й охорона праці;
 •  забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників;
 •  забезпечення продуктивної зайнятості;
 •  участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);
 •  режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;
 •  гарантії діяльності профспілкових або інших представницьких організацій членів трудового колективу;
 •  умови регулювання фондів оплати праці й установлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

Умови колективних договорів є обов’язковими для підприємств, установ і організацій, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали. Умови колективних договорів що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і їх забороняється включати до договорів.

 1.  Поняття, сторони, умови та види трудового договору.

Згідно із ст. 21 КЗпП України трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язуються виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Сторонами трудового договору є працівник – особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом) та роботодавецьвласник підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання і фізична особа, яка використовує найману працю;

Зміст трудового договору це сукупність умов, що становлять права та обов’язки сторін.

Умовами трудового договору є істотні (обов’язкові) умови: волевиявлення сторін щодо прийняття на роботу – виникнення трудових правовідносин; визначення місця роботи в певному населеному пункті; визначення трудових функцій працівника; час початку виконання трудових функцій; оплата за працю (розмір, порядок виплати). Та факультативні умови: строк дії договору; випробувальний строк; знання іноземної мови, нерозголошення комерційної таємниці; гарантії додаткових соціально-економічних умов праці: житло, соціальне обслуговування тощо.

Види трудових договорів (за строками дії):

 •  договір укладений на невизначений строк;
 •  строковий договір:
 1.  сезонний договір;
 2.  договір за сумісництвом;
 3.  тимчасовий договір;
 •  договір, укладений на час виконання певної роботи.

Гарантії при прийнятті на роботу

Чинним законодавством передбачені наступні гарантії при прийнятті на роботу:

 •  забороняється безпідставно відмовляти у прийнятті на роботу (ст.22 КЗпП).
 •  забороняється встановлювати будь-які обмеження прав або встановлення прямих або додаткових переваг при прийнятті на роботу (ст.22 КЗпП);
 •  існування норм-гарантій роботи жінок та неповнолітньої молоді (ст.ст. 174-200  КЗпП);
 •  забороняється застосовувати працю жінок на шкідливих і небезпечних роботах (ст. 170 КЗпП);
 •  забороняється приймати на роботу, пов’язану із обслуговуванням товарно-грошових цінностей, осіб, що відмовились укладати договір про повну матеріальну відповідальність;
 •  обмежується сумісна служба на одному і тому ж державному підприємстві, установі, організації близьких родичів, якщо вони знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні один одному (ст. 251 КЗпП);
 •  для деяких категорій працівників передбачено бронювання  на підприємствах з чисельністю понад 20 чоловік до 5 відсотків загальної кількості робочих місць для наступних категорій громадян. 

1. Нормативно-правові акти:

 1.  Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер,2005. — 1040 с.

2. Основна література:

 1.  Основи трудового права України: Курс лекцій / За ред. доктора юридичних наук, професора П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Львів: „Магнолія плюс”, 2004. – 238 с.
  1.  Правознавство: Навчальний посібник / За заг. редакцією П.Д. Пилипенка. – Львів „Новий Світ-2000”, 2003. – 592 с.
  2.  Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 564 с.
  3.  Трудове право України: Навч. посібник для студ. спеціальностей вищих навчальних закладів / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 536 с.
  4.  Трудове право України: Навч. посібн.: схеми: Для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.М. Короленко, В.П. Пастухов, М.О. Міщук, Ю.М. Щотова; За ред. проф. В.П. Пастухова. – К.: Школа, 2004. – 320 с.

3. Додаткова література:

 1.  Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 382 с.
  1.  Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: Схемы и комментарии / Под ред. к.ю.н. проф. В.Е. Шаркова. – 2-е  изд., переаб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2000.
   1.  Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656 с.
   2.  Киселев И.Я. Сравнительное международное трудовое право. – Учебник для вузов. – М.: Дело, 1999. – 728 с.
   3.  Основи трудового права України: Курс лекцій / За ред. доктора юридичних наук, професора П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Львів: „Магнолія плюс”, 2004. – 238 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26575. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКОВ В МОЛОКЕ 5.58 KB
  В настоящее время широкое распространение получил рефрактометрический метод определения белка в сыром молоке. Метод основан на измерении показателей преломления молока и безбелковой молочной сыворотки полученной из того же образца молока разность между которыми прямо пропорциональна массовой доле белка в молоке. Комплект для измерения массовой доли белка рефрактометр со шкалой массовой доли белка в диапазоне 0 15 и ценой деления 01 ИРФ464 и водяная баня закрытого типа для флаконов центрифуга для определения массовой доли жира в...
26576. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУХОВОГО ОСТАТКА МОЛОКА ЦЕЛЬНОГО И ОБЕЗЖИРЕННОГО 6.52 KB
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУХОВОГО ОСТАТКА МОЛОКА ЦЕЛЬНОГО И ОБЕЗЖИРЕННОГО. Количество сухих веществ молока является показателем качества молока и его питательной ценности. В состав сухих веществ молока входят жир белок сахар минеральные вещества. Более постоянной величиной является сухой обезжиренный молочный остаток СОМО в состав которого входит белок сахар и соли молока.
26577. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ МОЛОКА 5.19 KB
  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ МОЛОКА Определение плотности молока производят в соответствии с требованиями ГОСТ 362584. Плотностью молока называют отношение массы молока при температуре 20 к массе равного объема воды при температуре 4С температура воды с наибольшей плотностью. Плотность цельного коровьего молока колеблется в пределах 1027 1033 кг мЗ. Плотность молока часто для краткости выражают не полным числом а только цифрами следующими за десятыми долями в градусах плотности отбрасывая две первые цифры 10 так как они всегда постоянны...
26578. ОСМОТР ТУШ И ОРГАНОВ УБИТЫХ ЖИВОТНЫХ В УБОЙНОМ ЦЕХЕ МЯСОКОМБИНАТА 4.74 KB
  ЛИВЕР подвешивают за кольца трахеи поворачивают средостением вскрывают бронхиальные и средостенные лимфоузлы прощупывают легкие разрезают легкие параллельно средостению отступя от него 1 см. Осматривают ПЕЧЕНЬ цвет размеры вскрывают портальные лимфоузлы разрезают печень вдоль 2 разрезами вскрывают желчные ходы. ПОЧКИ осматривают с поверхности прощупывают при необходимости вскрывают вскрывают почечные лимфоузлы. На мясокомбинатах скотобойнях и убойных пунктах лимфатические узлы туши вскрывают в том случае если к этому имеются...
26579. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ТОПОГРАФИИ ЛИМФОУЗЛОВ КРС, ОВЕЦ, СВИНЕЙ. ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У РАЗНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 40.12 KB
  У КРУППОГО РОГАТОГО СКОТА И ОВЕЦ лимфатические узлы овальной формы окружены жировой тканью и имеют на разрезе серый или интенсивносерый цвет. По сравнению с крупным рогатым скотом некоторые лимфатические узлы у свиней отсутствуют. ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. Передние средостенные лимфатические узлы расположены в средостении впереди от аорты слева от пищевода и трахеи некоторые у входа в грудную полость.
26580. ПАСТЕРИЗАЦИЯ МОЛОКА. ИЗМЕНЕНИЕ В МОЛОКЕ ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ ПАСТЕРИЗАЦИИ 5.9 KB
  ПАСТЕРИЗАЦИЯ МОЛОКА. Пастеризация следовательно наиболее простой и дешевый способ обеззараживания молока. При пастбищном содержании скота микрофлора молока уничтожается нагреванием более полно чем при стойловом содержании. Перед пастеризацией необходима тщательная очистка молока.
26581. КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ИХ ПИЩЕВОЕ, ДИЕТИЧЕСКОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 6.01 KB
  Усвояемость кисломолочных продуктов выше усвояемости молока т. Регулярное употребление в пищу кисломолочных продуктов способствует и укреплению нервной системы изза накопления в них крайне необходимых человеку витаминов синтезируемых молочнокислыми бактериями. Установлено что содержание витаминов в кисломолочных продуктах возрастает в результате и спиртового брожения. молочнокислые бактерии содержащиеся в кисломолочных продуктах способны приживаться в кишечнике человека и благотворно влиять на весь организм.
26582. КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 5.7 KB
  Само название пищевые заболевания пищевые токсикоинфекции пищевые токсикозы указывают что основную роль в их возникновении играют 'пищевые продукты. В зависимости от них все пищевые заболевания людей делят на две большие группы. ПИЩЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ типичные пищевые отравления. Пищевые заболевания не бактериальной природы с недостаточно изученной этиологией.
26583. КОНСЕРВИРОВАНИЕ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ 5.55 KB
  Шкуры консервируют посолом врасстил тузлукованием сухосоленым пресносухим и кислотносолевым способами. Шкуры укладывают на стеллажи мездрой вверх посыпая слоем соли до 1 см высотой штабеля 15 2 м. Каждый штабель комплектуют не более 3 суток с момента посола первой шкуры. Тузлукованием консервируют шкуры крупного рогатого скота конские верблюжьи и свиные.