35419

ВЫЧИСЛЕНИЕ КУСОЧНОЙ ФУНКЦИИ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

К достоинствам программы можно отнести: 1) Программа выполняет поставленную задачу и работает без ошибок.

Русский

2013-09-10

88.21 KB

21 чел.

                                                                         ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

асс.

Н.В. Путилова

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

ВЫЧИСЛЕНИЕ КУСОЧНОЙ ФУНКЦИИ

по дисциплине: ЯЗЫКИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР.

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2013

Лабораторная работа № 4

                                                  Вариант № 13

  1.  Цель работы

Целью работы является изучение основных управляющих структур программирования и функций.

  1.  Задание

Согласно варианту 13 вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции 𝐹 на интервале [𝑋нач, 𝑋кон] с шагом 𝑑𝑥. Вид функции 𝐹 определяется индивидуальным вариантом. Коэффициенты 𝑎, 𝑏, 𝑐 являются действительными числами. Значения 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑋нач, 𝑋кон, 𝑑𝑥 ввести с клавиатуры.  

  1.   Описание созданных функций

Функция  partial()

Входные данные:

x1 – х начальное

x2 – х конечное

dx - шаг

a – коэффициент a

b - коэффициент b

c – коэффициент c

steps – количество шагов

  1.  Тестовые данные:

X1

X2

Dx

a

b

c

2

10

2

2

8

1

x

1

2

3

4

5

F

2

4

6

8

10

Блок-схема

Начало

 x1, x2, dx, a, b, c

                                                         

  x < 0 И b ≠ 0

                                     

                                          x > 0 И b = 0                                

                                                              

                      F

                   Конец

      Псевдокод

 

 Если x < 0 И b ≠ 0

  То

 Иначе

  Если x > 0 И b = 0                                

   То     Иначе

  1.  Листинг программы:

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

void partial(double x1, double x2, double dx, double a, double b, double c, int steps) {

int x = 0;

double res[steps];

for (int i = 0; i <= steps; i++)

{

 x = x1 + dx * i;

 

 if ((x < 0) && (b != 0)) {

  res[i] = a * pow(x, 2) + b;

 } else if ((x > 0) && (b == 0)) {

  res[i] = (x - a) / (x - c);

 } else {

  res[i] = x / c;

 }

}

 

for (int i = 0; i <= steps; i++)

{

 cout << "-------------\n";

 cout << "x" << i << " | " << res[i] <<"\n";

}

}

int main() {

setlocale(LC_ALL, "Russian");

double a, b, c, x1, x2, dx;

cout << "Введите a, b, c, x1, x2, dx: \n";

cin >> a;

cin >> b;

cin >> c;

cin >> x1;

cin >> x2;

cin >> dx;

int steps = (int)((x2 - x1)/dx);

partial(x1, x2, dx, a, b, c, steps);

}

  1.  Пример выполнения программы.

  1.   Выводы:

К достоинствам программы можно отнести:

1) Программа выполняет поставленную задачу и работает без ошибок.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84543. Регуляція діяльності серця. Міогенні та місцеві нервові механізми регуляції діяльності серця 40.8 KB
  Міогенні та місцеві нервові механізми регуляції діяльності серця. Баланс притоку та відтоку крові притік крові до серця по венозних судинах; відтік за рахунок активного вигнання крові шлуночками серця; 2. Рівний хвилинний обєм крові ХОК правого та лівого відділів серця; 3.
84544. Місцеві міогенні механізми регуляції серцевої діяльності 48.71 KB
  Залежність ССС від вихідної довжини КМЦ. Залежність ССС від опору вигнанню рівня артеріального тиску. Залежність ССС від ЧСС. Тому суть цього механізму можна викласти так: чим більше крові притікає до серця під час діастоли тим більша вихідна довжина КМЦ тим більша ССС СО.
84545. Характер і механізми впливів симпатичних нервів на діяльність серця. Роль симпатичних рефлексів в регуляції серцевої діяльності 44.58 KB
  Характер впливів симпатичної нервової системи на серце: позитивний інотропний вплив посилює силу серцевих скорочень; позитивний хронотропний вплив посилює ЧСС; позитивний дромотропний вплив посилює швидкість проведення збудження по елементам провідної системи серця особливо по передсердношлуночковому вузлу структурам провідної системи шлуночків; позитивний батмотропний вплив збільшення збудливості. Медіатор норадреналін взаємодіє переважно з βадренорецепторами оскільки αадренорецепторів тут майже немає при цьому...
84546. Характер і механізми впливів парасимпатичних нервів на діяльність серця. Роль парасимпатичних рефлексів в регуляції серцевої діяльності 44.78 KB
  Механізм впливів блукаючого нерва на серце повязаний із дією медіатора ацетилхоліну на мхолінорецептори КМЦ типових і атипових. В результаті підвищується проникність мембран КМЦ для йонів калію посилення виходу йонів із клітини за градієнтом концентрації що в свою чергу веде до: розвитку гіперполяризації мембран КМЦ; найбільше цей ефект виражений в клітинах з низьким вихідним рівнем мембранного потенціалу найбільше в вузлах АКМЦ: пазуховопередсердному та передсердношлуночковому де МПС = 60мВ; менше в КМЦ передсердь; найменше ...
84547. Гуморальна регуляція діяльності серця. Залежність діяльності серця від зміни йонного складу крові 44.41 KB
  Залежність діяльності серця від зміни концентрації йонів в плазмі крові. Найбільше клінічне значення має вплив йонів калію. При гіпокаліємії зниження концентрації йонів калію в плазмі крові нижче 1ммоль л розвиваються різноманітні електрофізіологічні зміни в КМЦ. Характер змін в КМЦ залежить від того що переважає: втрата йонів калію клітинами чи міжклітинною рідиною.
84548. Особливості структури і функції різних відділів кровоносних судин у гемодинаміці. Основний закон гемодинаміки 52.71 KB
  При такому підході видно що кровоносна система є замкненою системою в яку послідовно входять два насоси і судини легень і паралельно судини решти областей. Судини у системі крові виконують роль шляхів транспорту. Рух крові по судинам описує основний закон гемодинаміки: де Р1 тиск крові на початку судини Р2 в кінці судини R тиск який здійснює судина току крові Q обємна швидкість кровотоку обєм який проходить через поперечний переріз судини за одиницю часу. Отже рівняння можна прочитати так: обєм крові що проходить...
84549. Значення в’язкості крові для гемодинаміки. Особливості структури та функції різних відділів судинної системи 44 KB
  Вязкість крові залежить від таких 2ох факторів. Від зміни лінійної швидкості руху крові. Вязкість крові складає 45 50 умовних одиниць а плазми 17 23 гривні.
84550. Лінійна і об’ємна швидкості руху крові у різних ділянках судинного русла. Фактори, що впливають на їх величину 41.83 KB
  Обємна швидкість руху крові той обєм крові котрий проходить через поперечний переріз судини за одиницю часу. Замкнута система кровообігу може нормально функціонувати лише при умові що обємна швидкість кровотоку в будьякій ділянці однакова. Лінійна швидкість руху крові швидкість руху частинок крові відносно стінок судини. Оскількм ХОК в різних ділянках однаковий лінійна швидкість кровотоку визначається площею поперечного перерізу.
84551. Кров’яний тиск і його зміни у різних відділах судинного русла 41.24 KB
  Головним фактором який впливає на формування кровяного тиску є ЗПОзагальний периферичний опір сумарний опір всіх судин великого кола кровообігу. Він забезпечує падіння тиску крові з 100 в аорті до 0 мм рт. Оцінити внесок судин різних областей в його створення можна по падінню тиску ΔР крові на рівні цих судин так як ΔР = Q R а Q в даний момент часу однаковий в будьякій ділянці судинної системи аорта всі артеріоли всі капіляри всі венули і т. Загальне зниження тиску на ділянці аорта нижня порожниста вена складає 100 мм.