3552

Интерпретатор введенного кадра или УП

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Программа интерпретатор Блок – схема алгоритма Kadr: ClearScreen белый фон PrintXY 0,0,WW Locate 0,2 CursorOn ввод кадра mov di, OFFSET BuferData mov...

Русский

2012-11-03

67 KB

2 чел.

12.5 Программа интерпретатор

Блок – схема алгоритма

Kadr:    ClearScreen  ;белый фон

 PrintXY 0,0,WW  

 Locate 0,2

 CursorOn   ;ввод кадра

 mov di,OFFSET BuferData 

 mov cx,0   ;cчетчик удалений символов

ww: mov ah,01   ;ввод символа с эхом

 int 21h   ;по INT 21h

 cmp al,0  

 jz ww   ;не принимать функц клавиши

 zzz: cmp al,08h  ;это  Backspace?

 jnz @@2  

 cmp cx,0   ;да,обрабатывем удаление, все удалено?

 jz ww   ;да, за новым символом

 Tout 20h  ;нет, надо удалить, пробел на зкран

 Tout 8   ;и шаг назад

 dec cx  ;уменьшить число введенных символов из

    ;за удаления

 dec di  ;и счетчик текущего адреса в буфере УП

 mov [byte ptr di],20h ;код пробела в буфер(косвенно)

 jmp ww   ;за новым символом

@@2: cmp al,13  ;это enter ?

 jnz @@4   

 mov [di],al   ;да, символ в буфер

 inc cx    ;позиция на экране

 jmp short prover  ;да,на завершение  

@@4: mov [di],al   ;нет, символ в буфер

 inc cx    ;позиция на экране

 inc di    ;позиция в буфере

 jmp ww    ;за символом

 prover: mov [Leng],cx

 PrintXY 0,4, Proverka

 Locate 0,5

 mov ah,40h ;вывести на зкран из буфера символов

 mov bx,01   ;в количестве, заданного в сх

 mov dx,OFFSET BuferData  ;из буфера

 int 21h   ;с помощью INT 21H(40)

 KeyWait

; ПРОГРАММА ИНТЕРПРЕТАТОР 

 Locate 10,6

 CursorOn

 mov di,OFFSET BuferData

 dec di

 mov dx,0

intern:

 mov [znak],0  ;проверка по знаку

 inc di 

 inc dx

 mov bl,[byte ptr di]  ;содержимое буфера в bl

 cmp bl,'A'    ;если в буфере А,

 jz AL1   ;то вводим следующий символ

 jmp DD1  ;вводим следующую команду через пробел

 AL1: inc di     ;сдвиг в буфере

 inc dx  ;на одну позицию для следующего символа

 mov bl,[byte ptr di]  ;содержимое буфера в bl

 cmp bl,'L'    ;если в буфере L

 jz zna     ;то на метку zna

 jmp AH1   ;в противном случае на метку AH1

 zna: CharToDec

 Tout 'A'     ;вывод на экран символа А

 BinToDec ax    ;в регистр ах записываем

 AP ax     ;количество дискрет

 jmp probel    ;переход на метку probel

 AH1: cmp bl,'H'    ;если в буфере Н

 jz znah     ;то на метку znah

 jmp A01    ;в противном случае на А01

 znah: CharToDec

 Tout 'A'     ;вывод на экран символа А

 BinToDec ax    ;в регистр ах записываем

 APB ax     ;количество дискрет

 jmp probel    ;переход на метку probel

 A01: cmp bl,'0'    ;если в буфере 0

 jz A011     ;то на метку А011

 jmp exiter   ;в противном случае ошибка

 A011: Tout 'A'   ;вывод на экран А0  

           Tout '0'   ;после отработки перемещения

 Tout ' '   ;через пробел с другими командами

 A0     ;выполнение команды

 jmp probel   ;переход на метку probel

 DD1: cmp bl,'D'               

 jz DL1

 jmp CC1

 DL1: inc di

 inc dx

 mov bl,[byte ptr di]

 cmp bl,'L'

 jz znd

 jmp DH1

znd: CharToDec

 Tout 'D'

 BinToDec ax

 DP ax

 jmp probel

DH1: cmp bl,'H'

 jz zndh

 jmp D01

zndh: CharToDec

 Tout 'D'

 BinToDec ax

 DPB ax

 jmp probel

D01: cmp bl,'0'

 jz D011

 jmp exiter

D011: Tout 'D'

 Tout '0'

 Tout ' '

 D0

 jmp probel

CC1: cmp bl,'C'

 jz CL1

 jmp WRZV

CL1: inc di

 inc dx

 mov bl,[byte ptr di]

 cmp bl,'L'

 jz znc

 jmp CH1

znc: CharToDec

 Tout 'C'

 BinToDec ax

 CP ax

 jmp probel

CH1: cmp bl,'H'

 jz znch

 jmp C01

znch: CharToDec

 Tout 'C'

 BinToDec ax

 CPB ax

 jmp probel

C01: cmp bl,'0'

 jz C011

 jmp exiter

C011: Tout 'C'

 Tout '0'

 Tout ' '

 C0

 jmp probel

WRZV: cmp bl,'W'

 jz WR1

 jmp BRZV

WR1: inc di

 inc dx

 mov bl,[byte ptr di]

 cmp bl,'R'

 jz WR2

 jmp WZ1

WR2: Tout 'W'

 Tout 'R'

 Tout ' '

 Delay 30000

 RedWer

 Delay 30000

 jmp probel

WZ1: cmp bl,'Z'

 jz WZ2

 jmp WV1

WZ2: Tout 'W'

 Tout 'Z'

 Tout ' '

 Delay 20000

 RedZ

 Delay 30000

 jmp probel

WV1: cmp bl,'V'

 jz WV2

 jmp exiter

WV2: Tout 'W'

 Tout 'V'

 Tout ' '

 Delay 30000

 RedR

 Delay 30000

 jmp probel

BRZV: cmp bl,'B'

 jz BR1

 jmp BZ1

BR1: inc di

 inc dx

 mov bl,[byte ptr di]

 cmp bl,'R'

 jz BR2

 jmp BZ1

BR2: Tout 'B'

 Tout 'R'

 Tout ' '

 Delay 30000

 BlackWer

 Delay 30000

 jmp probel

BZ1: cmp bl,'Z'

 jz BZ2

 jmp BV1

BZ2: Tout 'B'

 Tout 'Z'

 Tout ' '

 Delay 30000

 BlackZ

 Delay 30000

 jmp probel

BV1: cmp bl,'V'

 jz BV2

 jmp exiter

BV2: Tout 'B'

 Tout 'R'

 Tout ' '

 Delay 30000

 BlackR

 Delay 30000

 jmp probel

probel:

 inc di    ;считываем количество символов

 inc dx    ;введенных нами

 cmp dx,[Leng]   ;если все отработано

 jz exitn    ;то на метку exitn

 mov bl,[byte ptr di] ;содержимое буфера в bl

 cmp bl,' '   ;если не пробел

 jnz exiter  ;то вывод сообщения об ошибке  

 jmp intern   ;если да то на ввод символов

 exiter: PrintXY 10,10,F_error   ;сообщение об ошибке

 KeyWait     ;ожидание нажатия клавиши

 exitn:PrintXY 20,20,Kon1   ;вывод сообщения Кon1

 PrintXY 20,21,Kon2   ;вывод сообщения Kon2

 keyn: KeyRead    ;если клавиша нажата

 jz provd     ;то на метку provd

 jmp keyn                     

 provd:KeyWait     ;ожидание нажатия клавиши

 cmp ah,1     ;если клавиша Esc

 jz exitn1    ;выход из покадрового режима
 
jmp Kadr    ;если нет то метку Kadr

 exitn1: jmp menu_reserv  ;выход из покадрового режима

DATASEG     ;сегмент данных

;Включим файл с содержимым меню.

 INCLUDE "rob_menu.dat"

 Proverka db 'vash $'

 F_error db 'Ошибка $'

Kon1  DB 'Введите следующий кадр $'

Kon2  DB 'Нажмите любую клавишу  Esc - выход $'

 WW  db 'Vvedite kadr $'

Znak  DB '+'    ;знак числа.

 znak  DW 0

ENDS

STACK 200h  ;начало или продолжение сегмента стека размером 200h

END Start   ;конец программы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28482. Алгоритм графічного методу розв’язування задач лінійного програмування 11.86 KB
  Алгоритм графічного методу розв’язування задач лінійного програмування. Графічний метод ґрунтується на геометричній інтерпретації ЗЛП і застосовується в основному при розв'язуванні задач в R2 і тільки деяких задач трьохмірного простору оскільки в R3 досить важко побудувати многогранник допустимих розв'язків що утворюється в результаті перетину півпросторів. Якщо ж ЗЛП записана в І стандартній формі система рівнянь якої містить n невідомих і m лінійно незалежних рівнянь то вона також може бути розв'язана графічним методом всякий раз коли...
28484. Ідея симплексного методу та його геометрична інтерпретація 14.2 KB
  Проте задачі лінійного програмування які доводиться розв'язувати на практиці характеризуються великими числами m та n а кількість опорних планів обмежена зверху числом Тому доцільніше було б вказати таку схему послідовного покрашення опорного плану що при переході від одного опорного плану вершини многогранника допустимих розв'язків до іншого опорного плану іншої вершини отримується збільшення цільової функції при максимізації функції 1 і зменшення її при мінімізації функції 1. Саме...
28485. Алгоритм симплексного методу 23.31 KB
  Заповнення початкової симплекстаблиці перша ітерація Таблиця 1 В рядках 1 3 записані відповідні рівняння системи 12 при цьому спочатку права частина в стовпці опорний план а потім коефіцієнти при відповідних змінних. Отже з початкової таблиці безпосередньо виписується початковий опорний план: Х1 оп = 0; 0; 182; 316; 238. В нульовому рядку міститься інформація про цільову функцію: для зручності функція 11 розглядається формалізовано як рівняння z 18х1 16х2 = О...
28486. Постановка транспортної задачі та її математична модель 31.64 KB
  Постановка транспортної задачі та її математична модель. Побудуємо математичну модель закритої транспортної задачі Позначимо через xij кількість одиниць вантажу запланованого до перевезення від iго постачальника до jго споживачаz сумарну вартість запланованих перевезень Для зручності умову задачі запишемо у вигляді таблиці табл 1 яку надалі будемо називати транспортною сіткою При цьому постачальників скорочено позначимо літерою П а споживачів С Таблиця 1...
28487. Методи побудови початкового опорного плану транспортної задачі 21.99 KB
  Рекомендуємо олівцем проставити прочерки в клітинках А2 В1 і А3 В1 потреби В1 задоволені а біля 300 справа записати залишки запасів в розмірі 150 од. запасів і 220 од. В напрямку який визначає діагональ переходимо до А2В2 в яку записуємо min70 230=70 виставивши прочерк в А3 В2 закресливши залишок потреб під В2 і записавши справа від 230 залишок запасів 23070=160. В клітинку А2В3 заносимо min 160 280= 160 виставляємо прочерк в А2В4 закреслюємо залишок запасів А2 160 а під потребами В3 записуємо залишок потреб В3 в розмірі...