3552

Интерпретатор введенного кадра или УП

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Программа интерпретатор Блок – схема алгоритма Kadr: ClearScreen белый фон PrintXY 0,0,WW Locate 0,2 CursorOn ввод кадра mov di, OFFSET BuferData mov...

Русский

2012-11-03

67 KB

2 чел.

12.5 Программа интерпретатор

Блок – схема алгоритма

Kadr:    ClearScreen  ;белый фон

 PrintXY 0,0,WW  

 Locate 0,2

 CursorOn   ;ввод кадра

 mov di,OFFSET BuferData 

 mov cx,0   ;cчетчик удалений символов

ww: mov ah,01   ;ввод символа с эхом

 int 21h   ;по INT 21h

 cmp al,0  

 jz ww   ;не принимать функц клавиши

 zzz: cmp al,08h  ;это  Backspace?

 jnz @@2  

 cmp cx,0   ;да,обрабатывем удаление, все удалено?

 jz ww   ;да, за новым символом

 Tout 20h  ;нет, надо удалить, пробел на зкран

 Tout 8   ;и шаг назад

 dec cx  ;уменьшить число введенных символов из

    ;за удаления

 dec di  ;и счетчик текущего адреса в буфере УП

 mov [byte ptr di],20h ;код пробела в буфер(косвенно)

 jmp ww   ;за новым символом

@@2: cmp al,13  ;это enter ?

 jnz @@4   

 mov [di],al   ;да, символ в буфер

 inc cx    ;позиция на экране

 jmp short prover  ;да,на завершение  

@@4: mov [di],al   ;нет, символ в буфер

 inc cx    ;позиция на экране

 inc di    ;позиция в буфере

 jmp ww    ;за символом

 prover: mov [Leng],cx

 PrintXY 0,4, Proverka

 Locate 0,5

 mov ah,40h ;вывести на зкран из буфера символов

 mov bx,01   ;в количестве, заданного в сх

 mov dx,OFFSET BuferData  ;из буфера

 int 21h   ;с помощью INT 21H(40)

 KeyWait

; ПРОГРАММА ИНТЕРПРЕТАТОР 

 Locate 10,6

 CursorOn

 mov di,OFFSET BuferData

 dec di

 mov dx,0

intern:

 mov [znak],0  ;проверка по знаку

 inc di 

 inc dx

 mov bl,[byte ptr di]  ;содержимое буфера в bl

 cmp bl,'A'    ;если в буфере А,

 jz AL1   ;то вводим следующий символ

 jmp DD1  ;вводим следующую команду через пробел

 AL1: inc di     ;сдвиг в буфере

 inc dx  ;на одну позицию для следующего символа

 mov bl,[byte ptr di]  ;содержимое буфера в bl

 cmp bl,'L'    ;если в буфере L

 jz zna     ;то на метку zna

 jmp AH1   ;в противном случае на метку AH1

 zna: CharToDec

 Tout 'A'     ;вывод на экран символа А

 BinToDec ax    ;в регистр ах записываем

 AP ax     ;количество дискрет

 jmp probel    ;переход на метку probel

 AH1: cmp bl,'H'    ;если в буфере Н

 jz znah     ;то на метку znah

 jmp A01    ;в противном случае на А01

 znah: CharToDec

 Tout 'A'     ;вывод на экран символа А

 BinToDec ax    ;в регистр ах записываем

 APB ax     ;количество дискрет

 jmp probel    ;переход на метку probel

 A01: cmp bl,'0'    ;если в буфере 0

 jz A011     ;то на метку А011

 jmp exiter   ;в противном случае ошибка

 A011: Tout 'A'   ;вывод на экран А0  

           Tout '0'   ;после отработки перемещения

 Tout ' '   ;через пробел с другими командами

 A0     ;выполнение команды

 jmp probel   ;переход на метку probel

 DD1: cmp bl,'D'               

 jz DL1

 jmp CC1

 DL1: inc di

 inc dx

 mov bl,[byte ptr di]

 cmp bl,'L'

 jz znd

 jmp DH1

znd: CharToDec

 Tout 'D'

 BinToDec ax

 DP ax

 jmp probel

DH1: cmp bl,'H'

 jz zndh

 jmp D01

zndh: CharToDec

 Tout 'D'

 BinToDec ax

 DPB ax

 jmp probel

D01: cmp bl,'0'

 jz D011

 jmp exiter

D011: Tout 'D'

 Tout '0'

 Tout ' '

 D0

 jmp probel

CC1: cmp bl,'C'

 jz CL1

 jmp WRZV

CL1: inc di

 inc dx

 mov bl,[byte ptr di]

 cmp bl,'L'

 jz znc

 jmp CH1

znc: CharToDec

 Tout 'C'

 BinToDec ax

 CP ax

 jmp probel

CH1: cmp bl,'H'

 jz znch

 jmp C01

znch: CharToDec

 Tout 'C'

 BinToDec ax

 CPB ax

 jmp probel

C01: cmp bl,'0'

 jz C011

 jmp exiter

C011: Tout 'C'

 Tout '0'

 Tout ' '

 C0

 jmp probel

WRZV: cmp bl,'W'

 jz WR1

 jmp BRZV

WR1: inc di

 inc dx

 mov bl,[byte ptr di]

 cmp bl,'R'

 jz WR2

 jmp WZ1

WR2: Tout 'W'

 Tout 'R'

 Tout ' '

 Delay 30000

 RedWer

 Delay 30000

 jmp probel

WZ1: cmp bl,'Z'

 jz WZ2

 jmp WV1

WZ2: Tout 'W'

 Tout 'Z'

 Tout ' '

 Delay 20000

 RedZ

 Delay 30000

 jmp probel

WV1: cmp bl,'V'

 jz WV2

 jmp exiter

WV2: Tout 'W'

 Tout 'V'

 Tout ' '

 Delay 30000

 RedR

 Delay 30000

 jmp probel

BRZV: cmp bl,'B'

 jz BR1

 jmp BZ1

BR1: inc di

 inc dx

 mov bl,[byte ptr di]

 cmp bl,'R'

 jz BR2

 jmp BZ1

BR2: Tout 'B'

 Tout 'R'

 Tout ' '

 Delay 30000

 BlackWer

 Delay 30000

 jmp probel

BZ1: cmp bl,'Z'

 jz BZ2

 jmp BV1

BZ2: Tout 'B'

 Tout 'Z'

 Tout ' '

 Delay 30000

 BlackZ

 Delay 30000

 jmp probel

BV1: cmp bl,'V'

 jz BV2

 jmp exiter

BV2: Tout 'B'

 Tout 'R'

 Tout ' '

 Delay 30000

 BlackR

 Delay 30000

 jmp probel

probel:

 inc di    ;считываем количество символов

 inc dx    ;введенных нами

 cmp dx,[Leng]   ;если все отработано

 jz exitn    ;то на метку exitn

 mov bl,[byte ptr di] ;содержимое буфера в bl

 cmp bl,' '   ;если не пробел

 jnz exiter  ;то вывод сообщения об ошибке  

 jmp intern   ;если да то на ввод символов

 exiter: PrintXY 10,10,F_error   ;сообщение об ошибке

 KeyWait     ;ожидание нажатия клавиши

 exitn:PrintXY 20,20,Kon1   ;вывод сообщения Кon1

 PrintXY 20,21,Kon2   ;вывод сообщения Kon2

 keyn: KeyRead    ;если клавиша нажата

 jz provd     ;то на метку provd

 jmp keyn                     

 provd:KeyWait     ;ожидание нажатия клавиши

 cmp ah,1     ;если клавиша Esc

 jz exitn1    ;выход из покадрового режима
 
jmp Kadr    ;если нет то метку Kadr

 exitn1: jmp menu_reserv  ;выход из покадрового режима

DATASEG     ;сегмент данных

;Включим файл с содержимым меню.

 INCLUDE "rob_menu.dat"

 Proverka db 'vash $'

 F_error db 'Ошибка $'

Kon1  DB 'Введите следующий кадр $'

Kon2  DB 'Нажмите любую клавишу  Esc - выход $'

 WW  db 'Vvedite kadr $'

Znak  DB '+'    ;знак числа.

 znak  DW 0

ENDS

STACK 200h  ;начало или продолжение сегмента стека размером 200h

END Start   ;конец программы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49298. Характеристика різних інформаційно-довідкових підсистем, правової підтримки керівництва підприємства Українських розробників 60.96 KB
  2 Проблеми правової підтримки керівництва підприємства Метою державної підтримки підприємництва є: 1 створення умов для позитивних структурних змін в економіці України; 2 сприяння формуванню і розвитку підприємництва становлення підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів в економіці та забезпечення сталого позитивного розвитку суспільства; 3 підтримка вітчизняних виробників; 4 формування умов для забезпечення зайнятості населення України запобігання безробіттю створення нових робочих місць. Державна підтримка...
49299. Малохвильовий перетворювач WAVELET 581.78 KB
  Дискретне Wvelets перетворення 11 Приклади застосування Wvelets перетворення. Інакше називають Wvelet аналізом. Слово Wvelet в перекладі з англійської мови означає елементарну хвилю.
49300. Періодичні видання 2.17 MB
  Потужні редактори для опису операцій звязків і обчислення витрат на виконання робіт; Ієрархічна структура діаграм що полегшує послідовне уточнення елементів моделі; Контекстні діаграми для опису меж системи області дії призначення обєктів; Декомпозиційні діаграми для опису особливостей...
49301. Проектування електричного освітлення системи загального рівномірного й евакуаційного освітлення заготівельного цеху 185.46 KB
  Світлотехнічний розрахунок системи загального рівномірного освітлення й визначення одиничної встановленої потужності джерел світла в приміщеннях. Вибір джерел світла типу світильників їхнього розміщення світлотехнічний розрахунок евакуаційного освітлення. Визначення місць розташування щитків освітлення й траси електричної мережі.
49302. Топографические съемки крупного масштаба 443.92 KB
  Для этого выбирается ось маршрута сопвадающая с северной рамкой. При создании карты масштаба 1:5000 с высотой сечения рельефа 2м высотные опознаки совмещают с плановыми планововысотные опознаки ОПВ. В качестве ОПВ выбирают чёткие контурные точки положение которых можно определить на снимке и отождествить на местности с точностью не превышающей 0. Нельзя ОПВ выбирать на крутых склонах на округлых контурах лета и сельскохозяйственных угодьях а также высоких построек.
49303. MathML как средство разметки 86.64 KB
  MathML реализует две точки зрения на математическую разметку. Один из ее видов - это разметка представления (Presentation Markup), которая описывает визуальную форму представления математической формулы. Второй - разметка содержания (Content Markup), выражающая семантическое содержание.
49304. Обзорный диспетчерский радиолокатор 60.03 KB
  Построение зоны обзора РЛС в вертикальной плоскости без учета влияния земной поверхности. Построение зоны обзора РЛС в вертикальной плоскости с учетом влияния земной поверхности . Построение зоны РЛС в горизонтальной плоскости с учетом углов закрытия . Условные обозначения Pu импульсная мощность РЛС; длительность импульса; G коэффициент усиления антенны; λ длина волны; ϭц эффективная поверхность рассеивания ЭПР цепи; rэ радиус экрана индикатора; Pn.