3559

Ремонт машин і обладнання підприємств виробництва будівельних матеріалів

Другое

Архитектура, проектирование и строительство

Метою курсового проекту по ремонту механічного устаткування є привити студентам навички рішення інженерних питань ремонту, економічних обґрунтувань і планування різних видів ремонту та складання необхідної документації.

Украинкский

2012-11-03

304 KB

22 чел.

1. Призначення й об'єм проекту

Метою курсового проекту по ремонту механічного устаткування є привити студентам навички рішення інженерних питань ремонту, економічних обґрунтувань і планування різних видів ремонту та складання необхідної документації.

Проект складається з обґрунтування та розрахунку об'ємів робіт слюсарно-механічного цеху для обслуговування механічного, технологічного обладнання підприємств будівельної індустрії і графічної частини.

Графічна частина складається з 3 аркушів формату А1. Аркуш 1- план розміщення технологічного та механічного обладнання. Аркуш 2- загальний вигляд ремонтного паристою. Аркуш 3- технологічна карта на виготовлення або відновлення деталі.

Розрахунково-пояснювальна записка по курсовому проекту складає ЗО...40 аркушів формату А4. Вона містить завдання на курсовий проект, текстову та розрахункову частини.

Перший розділ включає:

1.Короткий опис типової технологічної схеми виробництва й умов забезпечення технологічного обслуговування спеціалізованими підприємствами, а також перелік технологічного устаткування відповідно до варіанту в завданні.

2.0бгрунтування запропонованого ремонтного цеху, його характеристику за видами робіт, які будуть виконуватись на його виробничих площах та їх матеріально-технічне забезпечення.

3.Необхідний річний обсяг ремонтних робіт по заданому комплекту обладнання (див. додаток 1), його річний фонд робочого часу, організаційну форму технічного обслуговування і ремонтів, режим роботи відділення, цеху, кількість робітників та особовий склад працівників відділення, цеху.

4.Кількість робочих місць та підбір і розрахунок основного устаткування РМЦ.

Другий розділ включає:

1.Опис конструкції і принципу дії пристрою, пристосування, спеціалізованого інструменту, маніпуляторів і т.д. для виконання операцій з ремонту і технічного обслуговування машини, обладнання, устаткування.

2.Розрахунок приводу пристрою або розрахунок на міцність основних деталей обраного пристрою.

Третій розділі включає:

Аналіз вибраної деталі за дефектами та їх спрацюванням і проводиться поопераційний розрахунок режимів по відновленню або виготовленню деталі.

Наприкінці пояснювальної записки приводять висновки, список використаної літератури та додатки.

 

2. Особливості ремонту устаткування заводів будівельних матеріалів і виробів.

Основні види обладнання заводів будівельних матеріалів і виробів. Устаткування загального призначення: вантажопідйомні машини, транспортери, живильники, насоси, змішувачі, мішалки.

Дробильно-розмелеве устаткування: дробарки, млини.

Сортувальне обладнання: грохоти, сепаратори.

Устаткування для виробництва цементу: обертові печі, холодильники.

Устаткування для виробництва вапна: шахтні печі, завантажувально-розвантажувальні пристрої шахтних печей.

Устаткування для виробництва піску: гіпсоварочні казани, сушильні барабани.

Устаткування для виробництва скла, кераміки і пластмас: машини для витягування скла, преси, вальці й інше.

Устаткування для виробництва асфальто-цементних виробів: листоформовочні машини, голлендери, трубоформовочні машини, ножиці, хвилеформовочні стропуючі агрегати.

Устаткування для виробництва силікатних виробів: преси для виробництва силікатної цегли, автоклави, для складання та знімання цегли.

Устаткування для виробництва залізобетонних виробів і конструкцій:

верстати для виправлення і різання арматури, бетонороздавачі, бетоноукладачі, віброплощадки, формувальні машини і прокатні стани для виготовлення панелей.

3.Послідовність і стадії проектування ремонтних підприємств.

Визначення виробничої програми за видами ремонту згідно плану-графіка по ремонту та обслуговуванню, чи за розрахунками.

Режими роботи і розрахунок річних фондів часу. Розрахунок кількості

устаткування і робочої сили та обслуговуючого персоналу. Розрахунок виробничих площ, проектування виробничих приміщень РМЦ.

4.Структура системи ППР для промисловості будівельних матеріалів.

Система ППР передбачає планову періодичність ремонтів, а також обов'язкове проведення профілактичних заходів, що забезпечують безперебійність роботи устаткування й запобігають його передчасному виходу з ладу.

У системі ППР існують наступні методи ремонту:

1. Метод стандартних ремонтів передбачає проведення ремонту агрегату відповідно до графіка ППР із відновленням чи заміною усіх вузлів незалежно від їх стану.

2. Метод періодичних ремонтів передбачає проведення ремонту агрегату відповідно до графіка ППР, але при цьому виконується заміна і відновлення тих деталей чи вузлів, що можуть вийти з ладу до наступного ремонту.

3. Метод проведення ремонтних робіт після технічного огляду передбачає тільки огляди устаткування, за результатами яких визначаються терміни й обсяги робіт.

Так як не всі деталі і вузли машини мають однаковий термін служби і вплив їх на роботу агрегату в цілому різний, то відповідно і ремонт різних деталей і вузлів відбувається в різний час, з різними інтервалами і витратами на ремонт.

Існують наступні види ремонтів і технічних оглядів, що відрізняються між собою об'ємами виконуваних робіт.

Поточний ремонт це мінімальний по об'єму ремонт, при якому відновлюють чи замінюють окремі дефектні деталі устаткування, термін служби яких дорівнює міжремонтному періоду (або менше його) чи роблять регулювання, що забезпечує нормальну експлуатацію машини до чергового планового ремонту.

Середній ремонт це такий вид планового ремонту, при якому шляхом заміни чи реставрації зношених деталей і вузлів, які відновлюють точність, потужність і продуктивність устаткування на термін до чергового планового середнього чи капітального ремонту.

Періодичний технічний огляд здійснюється для перевірки технічного стану устаткування, виявлення і усунення несправностей і аварій.

5. Структура ремонтного циклу.

Структура ремонтного циклу залежить від виду устаткування, його призначення і конструктивних особливостей. Її можна зобразити у виді діаграми, по якій підраховують кількість і періодичність усіх видів ремонтних робіт, чи у виді таблиць. Наприклад, для обертової печі ø4,5х170 тривалість ремонтного циклу 60 місяців (періодичність капітальних ремонтів), за цей цикл роблять три середніх ремонти і вісім поточних з міжремонтним періодом 5 місяців. Структура ремонтного циклу зображена на діаграмі рис. 1.

Рис. 1. Діаграма ремонтного циклу обертової печі ø4,5х170.

По такій діаграмі можна визначити і тривалість ремонтного циклу, і кількість середніх і поточних ремонтів, і міжремонтний період і т.д. Зрозуміло, можна говорити про структуру ремонтного циклу і його періодів для конкретного устаткування. Наприклад, якщо для устаткування, що працює в дві зміни, періодичність складає tm місяців, то для іншої змінності періодичність t визначиться по формулі:

 (.1)

де tm - періодичність визначеного виду ремонту (див. додаток 1 для двозмінної роботи);

Ко - перевідний коефіцієнт змінності, визначений по табл. 1.

Таблиця 1.

Значення перевідного коефіцієнта змінності.

Змінність ППР

Ко при змінності

1

2

3

1

1

0,5

0,33

2

2

1

0,66

3

3

1,5

1

Для основного технологічного і поєднаним з ним допоміжного устаткування встановлюється та сама структура ремонтного циклу, тобто одночасно з ремонтом основного агрегату повинен виконуватись такий саме вид ремонту поєднаного з ним допоміжного устаткування.

6. Розрахунок трудомісткості ремонту обладнання.

У додатку 1 і приведена ремонтна складність механічної частини устаткування підприємств будівельної індустрії. Вона характеризує трудомісткість технічного обслуговування і ремонтних робіт, яку встановлюють у залежності від розмірів і технічної складності устаткування. Ремонтна складність є одним із основних показників для розрахунку тривалості ремонтних робіт, необхідної кількості робочої сили для проведення як технічного огляду, так і ремонту.

Наприклад для токарно-гвинторізного верстата 1М61згідно додатку 1 знаходимо ремонтну складність токарно-гвинторізного верстата 1М61, яка дорівнює 7 одиницям. РС1М61=7 одиниць.

Далі у відповідності з видом ремонту та ремонтної складності визначається трудомісткість відповідного виду ремонту.

Т = РО Тод.р.сі   (2)

де Тод.р.сі - трудоємність умовної одиниці ремонтної складності для 7-ого виду ремонту, люд-год.

Тоді, трудоємність капітального ремонту:

Тк= 7•35 = 245 люд-год.

середнього ремонту:

Тс= 7• 17,5 = 122,5 люд-год.

поточного ремонту:

Тп= 7•7 = 49 люд-год.

технічного догляду:

Тс= 7•0,5 = 3,5 люд-год.

Ремонтна складність агрегату не зазначеного в додатку 1 може бути приблизно визначена по відомій ремонтній складності агрегату аналогічної конструкції і складності, але, що відрізняється від необхідного розмірами і масою по формулі:

 (3)

де Рх - шукана ремонтна складність агрегату;

Рп - ремонтна складність агрегату аналогічної конструкції (див. додаток 1);

qх - маса агрегату, ремонтна складність якого невідома;

qN - маса аналогічного агрегату з відомою ремонтною складністю.

Другим показником, необхідним для розрахунку трудомісткості ремонтних робіт є трудомісткість однієї одиниці ремонтної складності ( див.табл. 2 і 3).

Таблиця 2

Значення трудомісткості одиниці ремонтної складності устаткування

заводів будівельної індустрії

Устаткування

Види ремонтів і нагляд

Трудомісткість умовної одиниці ремонтної складності, люд-год

всього

у тому числі за видами робіт

слюсарні, котельні і такелажні

верстат ні і коваль.

електро газозва рювальні

Обертові печі, холодильники, кальцинатори, млини і сушильні барабани

Капітальний Середній Поточний Періодичний технічний нагляд

35

17,5

7

0,5

28

14

5,6

0,25

4

2

1

-

3

1,5

0,4

0,25

Інші види механічного устаткування (технологічне, транспортне, вантажопідйомне, верстатне й інше)

Капітальний Середній Поточний Періодичний технічний нагляд

35

17,5

7

1

28

14

5,6

0,5

4

2

1

-

3

1,5

0,4

0,5

Теплосилове устаткування

Капітальний Середній Поточний

35

23,5

6,1

24

16,5

5

8

5

0,5

3

2

0,6

Таблиця 3

Значення трудомісткості одиниці ремонтної складності устаткування азбестоцементних заводів

Ремонт

Трудомісткість умовної одиниці ремонтної складності, люд-год

всього

у тому числі для робіт

Електрослю-

сарних

верстатні

інших

Капітальний Середній

Поточний Періодичний технічний нагляд

35

21

14

1,75

20,75

13,15

9

1,14

12,25

7,35

4,9

0,61

2

0,5

0,1

-

Ремонт механічної частини устаткування вимагає виконання багатьох видів робіт: електрозварювальних, слюсарних, верстатних, ковальських та інших. Відповідно до цього в нормах трудомісткості однієї одиниці ремонтної складності вказується трудомісткість окремих видів робіт, що виконуються при різних видах ремонту (див. додаток 1).

Дані розрахунків приводяться у табличній формі (див.табл.4 ).

7. Система організації ремонтної служби.

На підприємствах промисловості будівельних матеріалів, у залежності від розмірів підприємства і кількості устаткування, застосовуються три системи організації ремонтної служби: централізована, децентралізована і змішана.

Централізовану систему ремонту найкраще застосовувати на невеликих і середніх підприємствах, тому що при цій системі всі роботи з ТО і Р виконуються ремонтно-механічним цехом даного підприємства.

Децентралізована система організації ремонтної служби передбачає виконання усіх видів робіт з технічного обслуговування і ремонту, за вийнятком капітальних ремонтів найбільш складних агрегатів, цеховими ремонтними бригадами з власними невеликими ремонтними базами. Ремонтно-механічний цех виконує тільки окремі замовлення ремонтних бригад і деякі найбільш трудомісткі ремонтні роботи. Така система застосовується на великих підприємствах з великою кількістю устаткування.

Змішана система найчастіше застосовується на середніх по величині підприємствах, у тому числі і на багатьох підприємствах промисловості будівельних матеріалів. По цій системі капітальний і середній ремонт проводиться силами РМЦ, а ремонт великого і складного устаткування силами спеціалізованих ремонтних підприємств. Періодичні ТО виконують цехові ремонтні бригади.

Таблиця 4

Розрахунок трудоємності ТО і Р обладнання

Найменування

Марка

Кіль-кість

Ремонт.

склад (РС)

мех.

части-ни

Змін-ність

Надра-цю

вання на

1.01.

Планове

налрацю

вапняна

рік

Всьо-го по

одній

оди

ниці

РС

по

всіх

видах

ТОіР

Загальна

тру-до-

ємкі

сть

люд

-год

Трудоємність

Капітальні

Середні

Поточні

Періодичні тех. нагляди

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Токарно-

гвинторізний

верстат

1М61

1

7

1

30000

2000

60

420

де 1 - слюсарні, такелажні і котельні роботи; 2 - верстатні і ковальські роботи; 3 - електрогазозварювальні та інші роботи; 4 -сумарна Трудоємність одної РС по видам обслуговувань та ремонтів; 5 - сумарна трудоемність РС по видам обслуговувань та ремонтів.

Ремонт агрегатів високої ремонтної складності ( трудомісткість складає декілька тисяч люд-год) виконують спеціалізовані ремонтні організації.

8. Аналітичний спосіб визначення ТО і Р.

Кількість ТО і Р, які повинні бути виконані в плановому періоді, для відповідних машин, розраховують за формулою

 (4)

де Нф - величина фактичного наробітку на початок планового періоду, з часу проведення останнього виду ТО і Р або з початку експлуатації, маш-год.;

Нпл - наробіток, що планується на розрахунковий період, маш-год.;

Пі- періодичність виконання певного виду ТО, маш-год.;

NП -кількість всіх видів ТО і Р з періодичністю, більше періодичності того виду, по якому ведеться розрахунок.

По кожному виду ТО і Р формула прийме такий вигляд:

- капітальних ремонтів

 (5)

- середніх ремонтів

 (6)

- поточних ремонтів

 (7)

- технічних доглядів

(8)

В пояснювальній записці наводиться приклад розрахунку для однієї одиниці обладнання, для всіх інших - результати розрахунку зводяться в табл. 5.

9. Розрахунок об'єму ремонтних робіт.

Для правильної організації відділення ремонту необхідно визначити об'єми робіт, розрахувати чисельність і склад персоналу, виявити раціональну структуру відділення і форму організації робіт на постах, розрахувати виробничі і допоміжні площі, розробити план майстерні (цеху).

Таблиця 5

Річний план ТО і Р

Найменування і марка (індекс) машини

Фактичне напрацювання, маш-год.

Планове напацювання на розрахунковий період маш-год.

Кількість ТОіР в плановому

періоді

3

поч.експ луатації, або від ост.КР

з часу проведення

планове

корего-ване

К

С

П

ТД

С

П

ТД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Токарно-гвинторізний верстат 1М61

Таблиця 6

Об'єм робіт РМЦ

Назва і

марка

машини

Кількі

сть

Вид

ремон

ту

Кількі

сть

ремон

тів

Трудоємність

одного ремонту

Трудоємність на всі

види ремонту

люд-год

сум.рем.

Слюс

верст

ел.газ.

звар

Токарно-

гвинторізн.

верстат

1М61

1

К

С

П

10.Розрахунок кількості робітників і визначення складу відділення (цеху).

Необхідна кількість робітників відділення ТО і Р визначають діленням відповідного об'єму робіт на дійсний фонд робочого часу робітника

 (9)

де, Т - трудомісткість відповідного виду робіт, люд-год;

ФДР - дійсний фонд робочого часу робітника, год.;

КПН - коефіцієнт перевиконання норм, КПН= 1,15... 1,2.

Дійсний фонд робочого часу робітника розраховується за формулою:

  (10)

де dК, dС.В, dО – відповідно кількість календарних, вихідних і св'яткових днів та днів відпуску на період, що планується;

tЗМ - тривалість зміни, год.( tЗМ =8,2 год.);

КР- коефіцієнт, що враховує вимушені втрати часу через хворобу та з інших поважних причин (КР = 0,97...0,98).

Тривалість відпустки робітників відділення складає 18 робочих днів, а для гарячих цехів – 24 робочі дні.

Кількість робітників, необхідних для проведення технічного догляду і ремонту обчислюється із виразу:

 (11)

де ΣТТД - сумарна трудомісткість ТО парку обладнання, люд-год. (визначається у відповідності з річним планом ТО і Р);

ФДР - дійсний річний фонд часу робітників, год.

η - коефіцієнт, що враховує перевиконання норм виробітки (η =1.05–1.15)

Кількість робітників-слюсарів в бригаді, визначається за формулою:

 (12)

де ТСЛ - трудомісткість слюсарних, котельних і такелажних робіт, люд-год.

Так само знаходиться кількість працівників інших спеціальностей. Результати розрахунків зводимо до табл. 7.

Таблиця 7

Розрахунок кількості працівників РМЦ

Загальна кількість працівників

за видами робіт

Слюсарні, котельні і такелажні

Верстатні і ковальські

Електрогазозварювальні й інші

За відділенням ТО і Р закріплюються наступні технічні засоби:

- пересувні ремонтні майстерні,

- агрегати технічного обслуговування (АТО),

- бортові машини типу ГАЗ-53 для забезпечення ремонтними комплектами і запасними частинами,

- автомобільний кран (Q=6,3т) і інші допоміжні ремонтно-технологічні засоби (заправні агрегати типу МЗ, тягачі і причепи важковаговози).

Додаток 1

Перелік і технічний стан технологічного обладнання

Назва обладнання

Тип, марка

Напрац ювання, м-год

Планове напрацюв ання на рік, м-год

Ремонт ність

Змін ність

1

2

3

4

5

6

7

1

Токарно-гвинторізний

1М61

30000

2000

7

1

2

Токарно-гвинторізний

1А62

40000

4000

11

2

3

Токарно-гвинторізний

1М63

36000

4000

13

2

4

Токарно-гвинторізний

1М63Б

12000

4000

14

2

5

Токарно-гвинторізний

165

45000

4000

26

2

6

Токарно-револьверний

1341

41800

4000

14

2

7

Токарний автомат

1Д118

25300

4000

16

2

8

Вертикально-фрезерний

6М12П

44000

4000

14

2

9

Консольно-фрезерний

6Р81

15800

2000

12

1

10

Універсально-фрезерний

6Т821

6800

4000

16

2

11

Зубодовбальний

5В 150

30200

2000

11

1

12

Зубострогальний

526

35300

2000

14

1

13

Зубофрезерний

5К32А

24070

2000

14

1

14

Зубонарізний

5Е32

18300

2000

16

1

15

Поперечно-строгальний

7307

12400

2000

12

1

16

Радіально-сверддильний

2А534

145000

2000

13

1

17

Вертикально-свердлильний

2А135

8400

1800

6

1

18

Ножовковий верстат

8Б72

6400

1800

5

1

19

Токарно-карусельний

1516

12300

2000

20

1

20

Горизонтально-розточний

2620А

7500

2000

20

1

21

Токарногвинторізний

1А625

14000

4000

11

2

22

Плоскошліфувальний

ЗД725

10000

2000

27

1

23

Плоскошліфувальний

ЗТ71

33400

2000

14

1

24

Круглошліфувальний

ЗА423

15460

2000

16

1

25

Хонінгувальний

ЗГ833

11300

1800

10

1

26

Вертикально-розточний

2Е78П

10400

1800

10

1

27

Верстат для розточки шатунів

УРБ-13П

11400

1800

10

1

28

Машина листозгинальна

ИЙ20А

8400

1800

11

1

29

Гілетинові ножиці

Н-478

9390

1800

11

1

30

Прес-ножиці

С-229А

10400

1800

10

1

31

Верстат для згинання труб

СГД-439

11000

1800

10

1

32

Установка газорізальна

СГУ-1-60

3000

1800

16

1

33

Вертикально-розточний верстат

272-Б

9200

1800

10

1

34

Прес кривошипошатунний

КД-138Е

8400

1800

16

1

35

Пневмомолот

К-2130

9300

1800

10

1

36

Пневмомолот

МА-4129

8100

1800

10

1

37

Прес гідравлічний

П0930

7400

1800

11

1

38

Прес гідравлічний

21357М

8000

1800

11

1

39

Прес гідравлічний

ОКС-671

4000

1800

8

1

40

Лісопильна рама

Р63-4А

12600

1800

14

1

1

2

3

4

5

6

7

41

Верстат фуговальний

СФУ-1

8400

1800

10

1

42

Верстат універсальний

УП-1

8900

1800

8

1

43

Деревообробний верстат

ЦПА-2

6400

1800

6

1

44

Пилка маятникова

ЦМЕ-2

3400

1800

6

1

45

Заточний верстат

ТУП

10300

1800

9

1

46

Зигмашина

ИБ-2714

3200

1800

8

1

47

Сушильна камера

ПАП-32

4100

1800

11

1

48

Фарбувальна камера

С/И

6100

1800

10

1

49

Дозатор піска

4273 ДН-3

0

1700

30

1

50

Дозатор в'яжучого

4273 ДН-2

450

1700

40

1

51

Дозатор води

ДВК-40

4500

1700

30

1

52

Дозатор добавок

СБ-71А

2000

1700

40

1

53

Змішувач швидкісний двовальний

СМС95А1

6500

1900

45

1

54

Силос-реактор

РБ-20А

6520

1900

55

1

55

ПодрІбнювач-змішувач

СК-08

9000

1900

140

1

56

Тарілчатий підживлювач

СМ-179А

7800

1900

40

1

57

Прес револьверний

СМС-294

6440

1900

60

1

58

Автомат-укладач

СМС-19Б

32000

1900

120

1

59

Міст електропередавальний

СМС-157

33000

1900

80

1

60

Вагонетка автоклавна

750мм

4300

7000

30

1

61

Автоклав 2х19м

СМ1264А

1700и

2000

50

1

62

Конвейєр стрічковий

ТК-14

12300

2000

90

1

63

Конвейєр стрічковий

ТК-12А

23000

4000

90

2

64

Елеватор ківшовий

СМЦ130

5600

4000

100

2

65

Агрегат для чистки вагонеток

МВ-23

7780

4000

70

2

66

Розвантажувач силос-реактора

Q=60т/год

23000

4000

80

2

67

Кран-балка

Q=5т

22000

4000

130

2

68

Таль електрична

Q=1,2т

21000

4000

130

I2

69

Конвейєр скребковий

В=400мм

20000

4000

100

2

70

Вібратор

ИВ-99А

19000

4000

80

2

71

Вібратор

ИВ-98А

20000

2000

80

1

72

Мостовий кран

Q=10 т

1000

4000

100

2

73

Конвейєр гвинтовий

Змх0,4

10000

4000

90

2

74

Циклон

d= 1400мм

11100

4000

150

2

75

Фільтр рукавний

Ф13-КЗО

4300

4000

140

2

76

Вентилятор

Ц4-70

5600

2000

130

1

77

Вентилятор

ВД-2

3300

2000

120

1

78

Обрушувач піска

С-433

12000

2000

70

1

79

Роздатковий бункер

С-433А

2000

2000

90

1

80

Лінія по виробництву мін.вати

СМТ-194

1500

4000

280

2

81

Лінія по виробництву мін.вати

СМТ-198

33000

4000

280

2

82

Лінія по виробництву мін.вати

СМТ-212

24000

4000

280

2

83

Лінія по виробництву мін.вати

СМТ-092

21400

4000

300

2

84

Лінія по виробництву мін.вати

СМТ-226

22100

4000

300

2

85

Шлакоприймальна піч

ШП-1

34000

2000

250

1

1

2

3

4

5

6

7

86

Шлакоприймальна піч

ШП-2

33000

2000

250

1

87

Вагранок

СМ5232А

3200

2000

90

1

88

Вагранок

СМ-50

3150

2000

90

1

89

Комплекс по виробництву цегли

СМК-510

4200

2000

300

1

91

Бетоноукладач

СМЖ-787

4900

4000

150

2

92

Підйомник

СМЖ-789

5600

4000

100

2

93

Підйомник

СМЖ7891

34000

4000

100

2

94

Привід конвейєра

СМЖ-790

20300

2000

110

1

95

Фіксатори

СМЖ-788

33600

2000

80

1

96

Пристрій для відкривання бортів

СМЖ-793

1000

2000

90

1

97

Рельси підйомні

СМЖ-806

12000

2000

80

1

98

Піддон

СМЖ-805

11000

2000

80

1

99

Установка насосна

СМЖЗООЗ

4320

4000

90

2

100

Кран консольний

СМЖ-23Б

3200

4000

130

2

101

Віброплощадка

СМЖ-773

22200

4000

120

2

102

Глиноруйнівник одновальний

СМК-496

2200

4000

100

2

103

Конвейєр стрічковий

СМК-402

2180

4000

90

2

104

Гідроциклон

СМ-237М

11000

4000

120

2

105

Мішалка

СМК24Г

4300

4000

100

2

106

Насос мембранний

МРР-б/13

45000

2000

90

1

107

Сушка розпилювальна

СМК-148

32000

4000

80

2

108

Живильник

СБ-106

22000

4000

100

2

109

Залізовідділювач

ЕП

21000

4000

80

2

110

Елеватор ковшовий

ЦГ-400А

20000

4000

180

2

111

Змішувач

СМК-282

31000

4000

90

2

112

Прес напівсухого пресування

СМК-491

31300

2000

150

1

113

Автомат-укладач

СМК127

24000

2000

160

1

114

Конвейєр роліковий

СМК-363

3400

2000

100

1

115

Змішувач двухвальний

СМК125

500

2000

100

1

116

Прес шнековий

СМК325

3400

2000

150

1

117

Автомат різки і укладання

СМК-349

15000

4000

160

2

118

Автомат укладач

СМК-377

14000

4000

180

2

119

Термоутюгізатор

ТП60Т2Р

23000

4000

200

2

120

Глинозапасник

СМК-507

43000

4000

100

2

Додаток 2

Структури ремонтних циклів для технологічного обладнання

Обладнання

Періодичність ремонтних операцій в циклі

Кількість ремонтів

Періодичність, м-год

При

міт-ка

с

М

0

К

Ср

М

Огл

Металоріжучі верстати, легкі, середні до 10т.

к-о-м-о-м-о-с-о-м-о-м-о-с-о-м-о-м-о-к

2

6

9

26100

8300

2900

1450

Металоріжучі верстати, крупні важкі-10/100т.

к-о-о-о-м-о-о-о-м-о-о-о-с-о-о-о-м-о-о-о-м-о-о-о-с-о-о-о-м-о-о-о-м-о-о-о-к

2

6

27

52200

17400

5800

1450

Металоріжучі верстати, особливо важкі- 100т.

к-о-о-о-о-м-о-о-о-о-м-о-о-о-о-с-о-о-о-о-м-о-о-о-о-м-о-о-о-о-с-о-о-о-о-м-о-о-о-о-м-о-о-о-о-к

2

6

36

63000

21000

7000

1400

Деревообробне обладнання

к-о-о-м-о-о-м-о-о-с-о-о-м-о-о-м-о-о-с-о-о-м-о-о-м-о-о-к

2

6

18

13500

4500

1500

500

Ковочні, пресові автомати, молоти, фрикц.преси

к-о-о-м-о-о-с-о-о-м-о-о-с-о-о-м-о-о-к

2

3

ЧГ

11700

3900

1950

650

Механічні, гідр. преси, згин.машини

к-о-о-о-м-о-о-о-м-о-о-о-с-о-о-о-м-о-о-о-м-о-о-о-с-о-о-о-м-о-о-о-м-о-о-о-к

2

3

27

21600

7200

2400

600

Землеприготувальні машини для литва

к-о-о-м-о-о-с-о-о-м-о-о-с-о-о-м-о-о-к

2

3

12

4500

1500

750

250

Ливарні конвейєри

к-о-о-о-м-о-о-о-м-о-о-о-с-о-о-о-м-о-о-о-м-о-о-о-с-о-о-о-м-о-оо-м-о-о-о-к

2

3

27

7200

2400

800

200

Підйомно-транспортні машини

к-о-о-о-о-м-о-о-о-о-м-о-о-о-о-с-о-о-о-о-м-о-о-о-о-м-о-о-о-о-с-о-о-о-о-м-о-о-о-о-м-о-о-о-о-к

2

6

36

3500

4500

1500

300

Всі види обладнали з рем.складністю

с-о-о-м-о-о-м -о-о-м -о-о-м -о-о-м -о-о-м -о-о-м -о-о-м -о-о-к

1

3

18

64800

21600

2400

800


Додаток 3

Перелік обладнання по варіантах.

№ варіанта

№ позицій з додаток 1

Примітка

1

1,10,20, 30, 40,50,60,70,80,90,100

2

21,31,41,51,61,71,81,91,101,11,120,111

3

2,12,22,32,42,52,62,72,82,92,102,112

4

3, 13, 23, 33, 43, 53,63,73,83,93,103,113

5

4,14,24,34,44,54,64,74,84,94,104, 114

6

5, 15, 25, 35, 45, 55,65,75,85,95,105,115

7

6, 16, 26, 36, 46, 56,66,76,86,96,106,116

8

7,17, 27, 37,47, 57,67,77,87,97,107,117

9

8,18,28,38,48,58,68,78,88,98,108,118

10

9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 109, 119

11

1,10,21,31, 32, 42, 53,63,64,74,93,114

12

2,12,23,33,44.54,65,75,85,95,105,110

13

5,15, 25, 35,45, 56,63,74,85,94,104, 112

14

9,18,27,36,45,54,63,72,81,90,109,118

15

8, 17,26,35,44,53,62,71,80,91, 102, 113


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5826. Создании несложной игровой программы Морской бой 1.97 MB
  Введение ИГРА-вид непродуктивной деятельности,мотив которой заключается не в ее результатах,а в самом процессе.В истории человеческого общества переплеталась с магией,культовым поведением и др. Свойс...
5827. Мережні (мережеві) операційні системи. Лекційний курс 1.63 MB
  Операційна система (ОС) - це програма, що забезпечує можливість раціонального використання устаткування комп'ютера зручним для користувача чином, тобто являють собою набір програмних модулів, які дозволяють користувачеві керувати машиною, а також забезпечують взаємодію програм з зовнішніми пристроями та один з одним
5829. Електромеханічне обладнання стрічкового конвеєра СК-2 на підприємстві Ват Півд.Гзк 2.61 MB
  Тема випускної роботи: Електромеханічне обладнання важкого магістрального конвеєру СК-2 ВАТ ПівдГЗК Мета роботи: визначення вимог, що висуваються до електроприводу, вибір силового обладнання, аналіз статичних та динамічних режимів р...
5830. Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния предприятия 188.29 KB
  Введение Тема дипломной работы Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния предприятия очень актуальна. Актуальность заключается в том, что роль информации в современном мире неуклонно возрастает, и от того, как составлена и оценена финанс...
5831. Особенности социальной работы с неполными семьями на примере КГУ СО центра социальной помощи семье и детям Вдохновение г.Барнаула 1.03 MB
  Исходные данные Противоречие межу потребностью неполных семей в социальной помощи и возможностью специалистов по ее оказанию. Содержание разделов работы Наименование раздела работы Трудоемкость, от всего объема работы Срок ...
5832. Изучение вопросов и проблем учета расчетов по оплате труда и анализа фонда оплаты труда на примере ООО Азимут 151.7 KB
  Введение Труд работников - важнейший элемент процесса производства. В производстве живой труд играет ведущую роль. В то же время труд является основным источником удовлетворения материальных потребностей каждого работника. Через оплату труда ос...
5833. Популяционная генетика 34.5 KB
  Популяционная генетика Популяционная генетика исследует закономерности распределения генов и генотипов в популяциях. Установление этих закономерностей имеет как научное, так и практическое значение в разных разделах биологии, таких как экология и эк...
5834. Предмет і методологічні засади дослідження операцій 1.58 MB
  Предмет і методологічні засади дослідження операцій Лекція 1 Сутність проблематики теорії дослідження операцій Понятійний апарат дослідження операцій. Класифікація задач оптимізації та управління Математичне моделювання в опт...