3564

Загальне поняття алгоритму. Алгоритмічні мови

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Загальне поняття алгоритму. Алгоритмічні мови. У старому трактуванні алгоритм — це точний набір інструкцій, що описують послідовність дій виконавця для досягнення результату рішення задачі за кінцевий час. У міру розвитку паралельності в роботі...

Украинкский

2012-11-03

84 KB

23 чел.

Загальне поняття алгоритму. Алгоритмічні мови.

У старому трактуванні алгоритм — це точний набір інструкцій, що описують послідовність дій виконавця для досягнення результату рішення задачі за кінцевий час. У міру розвитку паралельності в роботі комп'ютерів слово «послідовність» почали замінювати більш загальним словом «порядок». Це пов'язано з тим, що якісь дії алгоритму повинні бути виконані тільки один за одним, але якісь можуть бути і незалежними.

Часто як виконавець виступає деякий механізм (комп'ютер, токарний верстат, швейна машина), але поняття алгоритму необов'язково відноситься до комп'ютерних програм, так, наприклад, чітко описаний рецепт приготування блюда також є алгоритмом, у такому разі виконавцем є людина.

Визначення алгоритму

Єдиного «дійсного» визначення поняття «алгоритм» немає.

«Алгоритм — це кінцевий набір правил, який визначає послідовність операцій для вирішення конкретної безлічі завдань і володіє п'ятьма важливими рисами: кінцівка, визначеність, введення, вивід, ефективність». (Д. Э. Батіг)

«Алгоритм — це всяка система обчислень, що виконуються по строго певних правилах, яка після якого-небудь числа кроків свідомо приводить до рішення поставленої задачі». (А. Колмогоров)

«Алгоритм — це точне розпорядження, що визначає обчислювальний процес, що йде від варійованих початкових даних до шуканого результату». (А. Марков)

«Алгоритм — точне розпорядження про виконання в певному порядку деякої системи операцій, ведучих до вирішення всіх завдань даного типу». (Філософський словник / Під ред. М. М. Розенталя)

«Алгоритм — строго детермінована послідовність дій, що описує процес перетворення об'єкту з початкового стану в кінцевий, записана за допомогою зрозумілих виконавцеві команд». (Микола Дмитрович Угріновіч, підручник «Інформатика та інформаційні технології»)

«Алгоритм — це послідовність дій, направлених на отримання певного результату за кінцеве число кроків».

«Алгоритм — однозначно, доступно і стисло (умовні поняття — назви етапу) описана послідовність процедур для відтворення процесу з обумовленим завданням алгоритму результатом за заданих початкових умов. Універсальність (або спеціалізація) алгоритму визначається застосовністю і надійністю даного алгоритму для вирішення нестандартних завдань».

«Алгоритм — це зрозумілі і точні розпорядження виконавцеві зробити кінцеве число кроків, направлених на рішення поставленої задачі».

«Алгоритм — це деякий кінцевий набір розрахованих на певного виконавця операцій в результаті виконання яких через певне число кроків може бути досягнута поставлена мета або вирішено завдання певного типу».

«Алгоритм — це послідовність дій, що або приводить до рішення задачі, або пояснює чому це рішення отримати не можна».

«Алгоритм — це точна, однозначна, кінцева послідовність дій, яку повинен виконати користувач для досягнення конкретної мети або для вирішення конкретного завдання або групи завдань».

«Алгоритм — це точне розпорядження, яке задає обчислювальний (алгоритмічний) процес, що починається з довільного початкового даного і направлений на отримання повністю визначуваним цим початковим даним результату».

Формальні ознаки алгоритмів

Різні визначення алгоритму в явній або неявній формі містять наступний ряд загальних вимог:

Дискретність — алгоритм повинен представляти процес рішення задачі як послідовне виконання деяких простих кроків. При цьому для виконання кожного кроку алгоритму потрібний кінцевий відрізок часу, тобто перетворення початкових даних в результат здійснюється в часі дискретно.

Детермінована — визначеність. У кожен момент часу наступний крок роботи однозначно визначається станом системи. Таким чином, алгоритм видає один і той же результат (відповідь) для одних і тих же початкових даних. У сучасному трактуванні у різних реалізацій одного і того ж алгоритму повинен бути ізоморфний граф. З іншого боку, існують імовірнісні алгоритми, в яких наступний крок роботи залежить від поточного стану системи і випадкового числа, що генерується. Проте при включенні методу генерації випадкових чисел в список «початкових даних», імовірнісний алгоритм стає підвидом звичайного.

Зрозумілість — алгоритм для виконавця повинен включати тільки ті команди, які йому (виконавцеві) доступні, які входять в його систему команд.

Завершеність (кінцівка) — при коректно заданих початкових даних алгоритм повинен завершувати роботу і видавати результат за кінцеве число кроків. З іншого боку, імовірнісний алгоритм може і ніколи не видати результат, але вірогідність цього рівна 0.

Масовість — алгоритм повинен бути застосовний до різних наборів початкових даних.

Результативність — завершення алгоритму певними результатами.

Алгоритм містить помилки, якщо приводить до отримання неправильних результатів або не дає результатів зовсім.

Алгоритм не містить помилок, якщо він дає правильні результати для будь-яких допустимих початкових даних

Історія терміну

Сучасне формальне визначення алгоритму було дане в 30—50-х роки XX століття в роботах Тюрінга, Поста, Черча (теза Черча — Тюрінга), Н. Вінера, А. А. Маркова.

Само слово «алгоритм» відбувається від імені ученого Абу Абдуллах Мухаммеда ибн Муса аль-Хорезми. Близько 825 року він написав твір, в якому вперше дав опис придуманої в Індії позиційної десяткової системи числення. На жаль, арабський оригінал книги не зберігся. Аль-хорезмі сформулював правила обчислень в новій системі і, ймовірно, вперше використовував цифру 0 для позначення пропущеної позиції в записі числа (її індійську назву араби перевели як as-sifr або просто sifr, звідси такі слова, як «цифра» і «шифр»). Приблизно в цей же час індійські цифри почали застосовувати і інші арабські учені. У першій половині XII століття книга аль-Хорезми в латинському перекладі проникла до Європи. Перекладач, ім'я якого до нас не дійшло, дав їй назву Algoritmi de numero Indorum («Алгоритми про рахунок індійському»). Арабська книга іменувалася Китаб аль-джебр валь-мукабала («Книга про складання і віднімання»). З оригінальної назви книги походить слово Алгебра.

Таким чином, ми бачимо, що латинізоване ім'я середньоазіатського ученого було винесене в заголовок книги, і сьогодні ні у кого немає сумнівів, що слово «алгоритм» потрапило в європейські мови саме завдяки цьому твору. Проте питання про його сенс тривалий час викликало запеклі спори. Впродовж багатьох століть походженню слова давалися самі різні пояснення.

Одні виводили algorism з грецьких algiros (хворий) і arithmos (число). З такого пояснення не дуже ясно, чому числа саме «хворі». Або ж лінгвістам хворими здавалися люди, що мають нещастя займатися обчисленнями? Своє пояснення пропонував і енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона. У нім алгоритм (до речі, до революції використовувалося написання алгоритм, через фиту) проводиться «від арабського слова Аль-горетм, тобто корінь». Зрозуміло, ці пояснення навряд чи можна визнати переконливими.

Згаданий вище переклад твору аль-Хорезми став першою ластівкою, і протягом декількох наступних сторіч з'явилася безліч інших праць, присвячених все тому ж питанню — навчанню мистецтву рахунку за допомогою цифр. І всі вони в назві мали слово algoritmi або algorismi.

Про аль-Хорезми пізніші автори нічого не знали, але оскільки перший переклад книги починається словами: «Dixit algorizmi: .» («Аль-хорезмі говорив: .»), все ще пов'язували це слово з ім'ям конкретної людини. Дуже поширеною була версія про грецьке походження книги. В англо-норманському рукопису XIII століття, написаному у віршах:

"Алгорізм був придуманий в Греції. Це частина арифметики. Придуманий він був майстром на ім'я Алгорізм, який дав йому своє ім'я. І оскільки його звали Алгорізм, Він назвав свою книгу «Алгорізм».

Близько 1250 року англійський астроном і математик Іоанн Сакробосько написав працю по арифметиці «Algorismus vulgaris», на сторіччя що став основним підручником по обчисленнях в десятковій позиційній системі числення в багатьох європейських університетах. У введенні Сакробосько назвав автором науки про рахунок мудреця на ім'я Алгус (Algus). А в популярній середньовічній поемі «Роман про троянду» (1275—1280) Жана де Міна «грецький філософ Алгус» ставиться в один ряд з Платоном, Арістотелем, Евклідом і Птолемєєм! Зустрічався також варіант написання імені Аргус (Argus). І хоча, згідно старогрецької міфології, корабель «Арго» був побудований Ясоном, саме цьому Арго приписувалося будівництво корабля.

«Майстер Алгус» (або Аргус) став в середньовічній літературі уособленням рахункового мистецтва. І у вже згадуваній «Поемі про троянду», і у відомій італійській поемі «Квітка», написаною Дуранте, є фрагменти, в яких мовиться, що навіть «Mestre Argus» не зуміє підрахувати, скільки разів сваряться і миряться закохані. Великий англійський поет Джефрі Чосер в поемі «Книга герцогині» (1369 р.) пише, що навіть «славний лічильник Аргус» (noble countour Argus) не зможе визнати чудовисьок, що з'явилися в кошмарних баченнях героєві.

Втім, грецька версія була не єдиною. Міфічний Алгор (Algor) іменувався то королем Кастілії (Rex quodam Castelliae), то індійським королем, то арабським мудрецем (philosophus Algus nomine Arabicus).

Проте з часом такі пояснення все менш займали математиків, і слово algorism (або algorismus), незмінно присутнє в назвах математичних творів, знайшло значення способу виконання арифметичних дій за допомогою арабських цифр, тобто на папері, без використання абака. Саме у такому значенні воно увійшло в багато європейських мов. Наприклад, з позначкою «устар.» воно присутнє в представницькому словнику англійської мови Webster’s New World Dictionary, виданому в 1957 р.

Алгоритм — це мистецтво рахунку за допомогою цифр, але спочатку слово «цифра» відносилося тільки до нуля. Знаменитий французький трувер Готье де Куанси (Gautier de Coincy, 1177—1236) в одному з віршів використовував слова algorismus-cipher (які означали цифру 0) як метафору для характеристики абсолютно нікчемної людини. Очевидно, розуміння такого образу вимагало відповідної підготовки слухачів, а це означає, що нова система числення вже була їм досить добре відома.

Багато століть абак був фактично єдиним засобом для практичних обчислень, їм користувалися і купці, і міняйла, і учені. Достоїнства обчислень на рахунковій дошці роз'яснював в своїх творах такий видатний мислитель, як Герберт Аврілакський (938—1003), що став в 999 р. татом римським під ім'ям Сильвестра II. Нове з величезною працею пробивало собі дорогу, і до історії математики увійшло наполегливе протистояння таборів абацистів і алгорисмиків (перших іноді ще називали гербекистами), які пропагували використання для обчислень абака замість арабських цифр. Цікаво, що відомий французький математик Николя Шюке (Nicolas Chuquet, 1445—1488) в реєстр платників податків міста Ліона був вписаний як алгорисмик (algoriste). Але пройшло не одне сторіччя, перш ніж новий спосіб рахунку остаточно затвердився, стільки часу було потрібно, щоб виробити загальновизнані позначення, удосконалити і пристосувати до запису на папері методи обчислень. У Західній Європі вчителів арифметики аж до XVII століття продовжували називати «магістрами абака», як, наприклад, математика Ніколо Тарталью (1500—1557).

Отже, твору по мистецтву рахунку називалися Алгоритмами. З багатьох сотень можна виділити і такі незвичайні, як написаний у віршах трактат «Carmen de Algorismo» (латинське carmen і означає вірші) Олександра де Вілла Дєї (Alexander de Villa Dei, розум. 1240) або підручник віденського астронома і математика Георга Пурбаха (Georg Peurbach, 1423—1461) «Opus algorismi jocundissimi» («Веселий твір по алгоритму»).

Поступове значення слова розширювалося. Учені починали застосовувати його не тільки до суто обчислювальним, але і до інших математичних процедур. Наприклад, близько 1360 р. французький філософ Микола Кричимо (Nicolaus Oresme, 1323/25-1382) написав математичний трактат «Algorismus proportionum» («Обчислення пропорцій»), в якому вперше використовував ступені з дробовими показниками і фактично впритул підійшов до ідеї логарифмів. Коли ж на зміну абаку прийшов так званий рахунок на лініях, численне керівництво по ньому почало називати «Algorithmus linealis», тобто правила рахунку на лініях.

Можна звернути увагу на те, що первинна форма algorismi через якийсь час втратила останню букву, і слово придбало зручніший для європейської вимови вид algorism. Пізніше і воно, у свою чергу, піддалося спотворенню, швидше за все, пов'язаному із словом arithmetic.

У 1684 році Готфрід Лейбніц в творі «Nova Methodvs pro maximis et minimis, itemque tangentibus.» вперше використовував слово «алгоритм» (Algorithmo) в ще ширшому сенсі: як систематичний спосіб вирішення проблем диференціального числення.

У XVIII столітті в одному з німецьких математичних словників, Vollstandiges mathematisches Lexicon (виданому в Лейпцігу в 1747 р.), термін algorithmus все ще пояснюється як поняття про чотири арифметичні операції. Але таке значення не було єдиним, адже термінологія математичної науки в ті часи ще тільки формувалася. Зокрема, вираз algorithmus infinitesimalis застосовувався до способів виконання дій з нескінченно малими величинами. Користувався словом алгоритм і Леонард Ейлер, одна з робіт якого так і називається — «Використання нового алгоритму для вирішення проблеми Пелля» («De usu novi algorithmi in problemate Pelliano solvendo»). Ми бачимо, що розуміння Ейлером алгоритму як синоніма способу рішення задачі вже дуже близько до сучасного.

Проте було потрібно ще майже два сторіччя, щоб всі старовинні значення слова вийшли з вживання. Цей процес можна прослідкувати на прикладі проникнення слова «алгоритм» в російську мову.

Історики датують 1691 роком один із списків староруського підручника арифметики, відомого як «Рахункова мудрість». Цей твір відомий в багатьох варіантах (найраніші з них майже на сто років старші) і сходить до ще стародавніших рукописів XVI в. По ним можна прослідкувати, як знання арабських цифр і правил дій з ними поступово розповсюджувалося на Русі. Повна назва цього підручника — «Ця книга, глаголемая по еллински і по гречески арифметику, а по немецки алгоризма, а по русски цифирная рахункова мудрість».

Таким чином, слово «алгоритм» розумілося першими російськими математиками так само, як і в Західній Європі. Проте його не було ні в знаменитому словнику В. І. Даля, ні опісля сто років в «Тлумачному словнику російської мови» під редакцією Д. Н. Ушакова (1935 р.). Зате слово «алгорифм» можна знайти і в популярному дореволюційному Енциклопедичному словнику братів Гранат, і в першому виданні Великої Радянської Енциклопедії (БСЕ), виданому в 1926 р. І там, і там воно трактується однаково: як правило, по якому виконується те або інше з чотирьох арифметичних дій в десятковій системі числення. Проте до початку XX ст. для математиків слово «алгоритм» вже означало будь-який арифметичний або алгебр. процес, що виконується по строго певних правилах, і це пояснення також дається в БСЕ.

Алгоритми ставали предметом все більш пильної уваги учених, і поступово це поняття зайняло одне з центральних місць в сучасній математиці. Що ж до людей, від математики далеких, то на початок сорокових років це слово вони могли почути хіба що під час навчання в школі, в поєднанні «алгоритм Евкліда». Не дивлячись на це, алгоритм все ще сприймався як термін суто спеціальний, що підтверджується відсутністю відповідних статей в менш об'ємних виданнях. Зокрема, його немає навіть в десятитомній Малій Радянській Енциклопедії (1957 р.), не говорячи вже про однотомні енциклопедичні словники. Та зате опісля десяти років, в третьому виданні Великої радянської енциклопедії (1969 р.) алгоритм вже характеризується як одна з основних категорій математики, що «не володіють формальним визначенням в термінах простіших понять, і що абстрагуються безпосередньо з досвіду». Як ми бачимо, відмінність навіть від трактування першим виданням БСЕ разюча! За сорок років алгоритм перетворився на одне з ключових понять математики, і визнанням цього стало включення слова вже не в енциклопедії, а в словники. Наприклад, воно присутнє в академічному «Словнику російської мови» (1981 р.) саме як термін з області математики.

Одночасно з розвитком поняття алгоритму поступово відбувалася і його експансія з чистої математики в інші сфери. І стало початком появи комп'ютерів, завдяки якій слово «алгоритм» увійшло в 1985 р. у всі шкільні підручники інформатики і знайшло нове життя. Взагалі можна сказати, що його сьогоднішня популярність безпосередньо пов'язана із ступенем розповсюдження комп'ютерів. Наприклад, в третьому томі «Дитячої енциклопедії» (1959 р.) про обчислювальні машини мовиться немало, але вони ще не стали чимось звичним і сприймаються швидше як якийсь атрибут світлого, але достатньо далекого майбутнього. Відповідно і алгоритми жодного разу не згадуються на її сторінках. Але вже на початку 70-х рр. минулого сторіччя, коли комп'ютери перестали бути екзотичною чудасією, слово «алгоритм» стрімко входить в життя. Це фіксують енциклопедичні видання. У «Енциклопедії кібернетики» (1974 р.) в статті «Алгоритм» він вже зв'язується з реалізацією на обчислювальних машинах, а в «Радянській військовій енциклопедії» (1976 р.) навіть з'являється окрема стаття «Алгоритм рішення задачі на ЕОМ». За останні півтора-два десятиліття комп'ютер став невід'ємним атрибутом нашого життя, комп'ютерна лексика стає все більш звичною. Слово «алгоритм» в наші дні відоме, ймовірно, кожному. Воно упевнено зробило крок навіть в розмовну мову, і сьогодні ми нерідко зустрічаємо в газетах і чуємо у виступах політиків вирази «алгоритм поведінки», «алгоритм успіху» або навіть «алгоритм зради». Академік Н. Н. Моїсєєв назвав свою книгу «Алгоритми розвитку», а відомий лікар Н. М. Амосов — «Алгоритм здоров'я» і «Алгоритми розуму». А це означає, що слово живе, збагачуючись все новими значеннями і смисловими відтінками.

Види алгоритмів

Особливу роль виконують прикладні алгоритми, призначені для вирішення певних прикладних завдань. Алгоритм вважається правильним, якщо він відповідає вимогам завдання (наприклад, дає фізично правдоподібний результат). Алгоритм (програма) містить помилки, якщо для деяких початкових даних він дає неправильні результати, збої, відмови або не дає ніяких результатів взагалі. Остання теза використовується в олімпіадах по алгоритмічному програмуванню, щоб оцінити складені учасниками програми.

Важливу роль грають рекурсивні алгоритми (алгоритми, що викликають самі себе до тих пір, поки не буде досягнута деяка умова повернення). Починаючи з кінця XX - початку XXI століття активно розробляються паралельні алгоритми, призначені для обчислювальних машин, здатних виконувати декілька операцій одночасно.

Наявність початкових даних і деякого результату

Алгоритм — це точно певна інструкція, послідовно застосовуючи яку до початкових даних, можна отримати рішення задачі. Для кожного алгоритму є деяка безліч об'єктів, допустимих як початкові дані. Наприклад, в алгоритмі ділення дійсних чисел ділене може бути будь-яким, а дільник не може бути рівний нулю.

Алгоритм служить, як правило, для вирішення не одного конкретного завдання, а деякого класу завдань. Так, алгоритм складання застосований до будь-якої пари натуральних чисел. У цьому виражається його властивість масовості, тобто можливості застосовувати багато разів один і той же алгоритм для будь-якого завдання одного класу.

Для розробки алгоритмів і програм використовується алгоритмізація — процес систематичного складання алгоритмів для вирішення поставлених прикладних завдань. Алгоритмізація вважається обов'язковим етапом в процесі розробки програм і вирішенні завдань на ЕОМ. Саме для прикладних алгоритмів і програм принципово важлива детермінована, результативність і масовість, а також правильність результатів вирішення поставлених завдань.

Форма алгоритмів

Алгоритм може бути записаний словами і зображений схематично. Зазвичай спочатку (на рівні ідеї) алгоритм описується словами, але у міру наближення до реалізації він знаходить все більш формальні контури і формулювання на мові, зрозумілій виконавцеві (наприклад, машинний код). Наприклад, для опису алгоритму застосовуються блок-схеми. Іншим варіантом опису, не залежним від мови програмування, є псевдокод.

Ефективність алгоритмів

Хоча у визначенні алгоритму потрібна лише кінцівка числа кроків, потрібних для досягнення результату, на практиці виконання навіть хоч би мільярда кроків є дуже повільним. Також зазвичай є інші обмеження (на розмір програми, на допустимі дії). У зв'язку з цим вводять такі поняття як складність алгоритму (тимчасова, за розміром програми, обчислювальна і ін.).

Для кожного завдання може існувати безліч алгоритмів, що приводять до мети. Збільшення ефективності алгоритмів складає одне із завдань сучасної інформатики. У 50-х рр. XX століття з'явилася навіть окрема її область — швидкі алгоритми. Зокрема, у відомій всім з дитинства завданню про множення десяткових чисел виявилися ряд алгоритмів, що дозволяють істотно (у асимптотичному сенсі) прискорити знаходження твору.

Більшість використовуваних у програмуванні алгоритмічних мов мають загальні риси. У той же час, при викладі ідеї алгоритму, наприклад, при публікації в науковій статті, не завжди доцільно користуватися якою-небудь конкретною мовою програмування, щоб не захаращувати виклад несуттєвими деталями. У таких випадках застосовується неформальна алгоритмічна мова, максимально наближена до природної. Мову такого типу називають псевдокодом. Фахівцю не важко переписати програму із псевдокоду на будь-яку конкретну мову програмування. Запис алгоритму на псевдокоді найчастіше ясніший й наочніший, він дає можливість вільно вибирати рівень деталізації, починаючи від опису загалом і закінчуючи докладним викладом.

Алгоритмічні мови

Програмування починалося із запису програм безпосередньо у вигляді машинних команд (у кодах, як говорять програмісти). Пізніше для полегшення кодування була розроблена мова Асемблера, що дозволяє записувати машинні команди в символічному виді. Наприклад, програмістові не потрібно пам'ятати числовий код операції додавання, замість цього можна використати символічне позначення ADD. Мова Асемблера залежить від системи команд конкретного комп'ютера. Він досить зручний для програмування невеликих завдань, що вимагають максимальної швидкості виконання. Однак великі проекти розробляти мовою Асемблера важко. Головна проблема полягає в тому, що програма, написана на Асемблері, прив'язана до архітектури конкретного комп'ютера й не може бути перенесена на інші машини. При вдосконаленні комп'ютера всі програми на Асемблері доводиться переписувати заново.

Майже відразу з виникненням комп'ютерів були розроблені мови високого рівня, тобто мови, що не залежать від конкретної архітектури. Для виконання програми мовою високого рівня її потрібно спочатку перевести на мову машинних команд. Спеціальна програма, що виконує такий переклад, називається транслятором або компілятором. Після трансляції програма виконується безпосередньо комп'ютером. Існує також можливість перекладу програми на проміжну мову, що не залежить від архітектури конкретного комп'ютера, але проте максимально наближений до мови машинних команд. Потім програма проміжною мовою виконується спеціальною програмою, що називається інтерпретатором. Можливий також варіант компіляції (Just In Time Compilation), коли виконуваний фрагмент програми переводиться із проміжної мови на мову машинних команд безпосередньо перед виконанням.

Найбільше розповсюджені компілюючі мови - це Сі, C++, Фортран, Паскаль. Інтерпретуємі і Just In Time Compilation - це в основному об’єктно-оріентовані мови, такі як Java, Visual Basic й C#. Всі вони спочатку переводяться на проміжну мову: для Java це так званий байткод мови Java, для Visual Basic й C# - так звана проміжна мова (Intermediate Language або просто IL), що є одним з основних компонентів платформи ".Net" фірми Microsoft. Проміжна мова може інтерпретуватися спеціальним виконавцем (наприклад, віртуальною Java-машиною), але, як правило, у сучасних системах застосовується компіляція Just In Time Compilation, що дозволяє досягти більшої швидкодії.

Історично одним з перших мов високого рівня був Фортран. Він виявився винятково вдалим - простим й у той же час дуже ефективним. До тепер більша частина наукових й інженерних програм написана на Фортрані. Проте, в останні 20 років програмісти віддають перевагу мові С й пов'язаної з ним лінії об’єктно-оріентованих мов - C++, Java й C#.

Іншою значною віхою в історії алгоритмічних мов є розробка мови Алгол-60 (розшифровується як aлгоритмічна мова - ALGOrithmic Language). Виникнення мови Алгол-60 пов'язане з розвитком структурного підходу до програмування, у якому використається вкладення конструкцій мови один в одного. Так, основна одиниця мови - оператор - може бути простим або складовим, тобто складається у свою чергу з декількох операторів, укладених у блок за допомогою ключових слів begin й end. Усередині блоку можна описувати локальні змінні, недоступні ззовні блоку, і навіть підпрограми або функції.

Мова Алгол-60 сприяв розвитку алгоритмічних мов, його спадкоємцем є, наприклад, Паскаль і вся лінія пов'язаних з ним мов: Modula-2, Oberon й Delphi. Проте, Алгол-60 виявився далеко не таким вдалим, як Фортран. У ньому були присутні непродумані рішення, зокрема, можливість вкладення підпрограм усередину інших підпрограм, а також невдалий механізм передачі параметрів підпрограм. Через цього Алгол-60 не був реалізований на практиці в повній відповідності зі стандартом. Мова Паскаль з'явилася теж як корекція Алгола-60, але, на жаль, успадкував його головне невдале рішення - вкладеність підпрограм один в одного. Також у первісному варіанті мови Паскаль була відсутня можливість розбивки програми на файли. Ці недоліки були потім виправлені автором Паскаля, чудовим швейцарським ученим і педагогом Ніклаусом Віртом, у мовах Modula-2 й Oberon. Але, на жаль, програмістське співтовариство проігнорувало мову Oberon, зупинившись на небагато поліпшеному варіанті мови Паскаль. У цей час Паскаль, як правило, використається для навчання програмуванню, але не в практичній роботі.

Нарешті, сама успішна мова програмування - мова С й пов'язана з ним лінія об’єктно-оріентованих мов: C++, Java, C#. На відміну від Алгола-60, мова С була створена не теоретиками, а практичними програмістами, що володіють при цьому високою математичною культурою. Мова була розроблена наприкінці 60-х років XX століття. Він уперше дозволив реально позбутися від Асемблера при створенні операційних систем. Наприклад, практично весь текст операційної системи Unix написаний мовою С й, таким чином, не залежить від конкретного комп'ютера. Головними перевагами С є його простота й відсутність псевдонаукових рішень (таких, як вкладеність блоків програм один в одного: у С функція не може містити усередині себе іншу функцію, а змінні чітко розділяються на глобальні й локальні - не так, як в Алголі, де локальні змінні підпрограми є глобальними для всіх вкладених у неї підпрограм). Просто і ясно описаний механізм передачі параметрів у функцію (тільки за значенням). Програміст, що створює програму на С, завжди чітко розуміє, як ця програма буде виконуватися. Поняття покажчика, статичні й автоматичні (стекові) змінної мови С максимально близько відбивають пристрій будь-якого сучасного комп'ютера, тому програми на С ефективні й зручні для налагодження.

У наш час більшість програм пишеться на мовах С , C++, С#. Інтерфейс будь-якої операційної системи (так званий API - Application Program Interface), тобто набір системних викликів, призначених для розроблювачів прикладних програм, як правило, являє собою набір функцій мовою С. Нарешті, сучасні об’єктно-орієнтовані мови також засновані мовою С. Це мова C++, що займає проміжне положення між традиційними й об’єктно-орієнтованими мовами, а також об’єктно-орієнтовані мови Java й C#.

У курсі будемо використовувати псевдокод для неформального запису алгоритмів, а також мови C# для практичного програмування.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

483. Исследование статических и динамических характеристик объекта управления 193.5 KB
  Экспериментальное получение естественных и искусственных характеристик ДПТ НВ по его модели. Математическая модель электродвигателя. Электромеханические характеристики.
484. Суть та види міжнародних послугових відносин 146 KB
  Визначення ролі міжнародних послугових відносин у розвитку світової економічної системи. Структура, вплив, а також особливості розвитку міжнародних послугових відносин. Особливості міжнародної торгівлі послугами та способи здійснення міжнародних операцій у сфері послуг.
485. Разработка лесохозяйственных мероприятий на части Альшеевского лесничества 563.5 KB
  Природно-экономические условия района и характеристика лесного фонда. Заготовка древесины и естественное возобновление леса. Выбор насаждений для пчеловодческой деятельности. Расчет медопродуктивности лесопокрытой площади.
486. Охорона праці на виробництві 141 KB
  При виконанні зварювальних робіт на працівників можуть впливати шкідливі і небезпечні виробничі фактори. До шкідливих виробничих факторів належать велика запиленість і загазованість робочої зони, ультрафіолетове, видиме й інфрачервоне випромінювання зварювальної дуги, шум.
487. Особенности национального менеджмента в России 170.5 KB
  Влияние национальных факторов на развитие менеджмента в России. Инфраструктура и характерные черты современного российского менеджмента, сравнительный анализ и сопоставление с Западной моделью. Роль российской культуры в системе современного менеджмента.
488. Организация технологического процесса изготовления детали 159.96 KB
  Расчет размера партии и периодичность запуска-выпуска деталей. Расчет длительности производственного цикла. Планирование участка и построение план-графика работы. Организация технического контроля качества продукции на предприятии.
489. Казарма на 4 подразделения 119.5 KB
  Разработан проект четырех этажной казармы на 4 подразделения в городе Батуми. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Определение глубины заложения фундамента.
490. Cадово-парковое и ландшафтное строительство 250 KB
  Формирование целостного представления о предприятиях зеленого хозяйства. Знакомство с состоянием рынка труда и производства зеленого материала для озеленения. Изучение ассортимента цветочных, древесных и кустарниковых культур.
491. Экономическое обоснование проекта автоматизации технологического процесса обработки информации 152 KB
  Расчет трудоемкости обработки информации и действительного годового фонда времени. Оценка экономической эффективности проекта и расчет количества оборудования и работников.