35682

Інформаційно-пошуковий проект «Олександр Матросов. 70 років подвигу»

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Обґрунтування актуальності проекту Сучасна школа спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості інтегрованості єдності навчання і виховання на засадах гуманізму демократії громадянської свідомості взаємоповаги в інтересах людини родини суспільства держави. І саме тому я запропонувала своїм учням залучитися до реалізації цільового творчого проекту з громадянськопатріотичного виховання Олександр Матросов 70 років подвигу ....

Украинкский

2013-09-19

36.14 KB

1 чел.

Інформаційно-пошуковий проект «Олександр Матросов. 70 років подвигу».

І.Обґрунтування актуальності проекту

Сучасна школа спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, інтегрованості, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Проблема виховання громадянина постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. І актуальною вона буде доти, поки держава існуватиме як соціальний інститут. Адже існує пряма залежність між державою і людиною. Якісно нову демократичну державу можуть створити лише свідомі громадяни, які люблять Україну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їх інтересам. Тому героїко-патріотичне виховання займає провідну роль у вихованні молодого покоління. Процес державотворення, національно-культурне відродження, оновлення і переосмислення життя в Україні вимагають нового бачення патриотичного виховання учнівської молоді. В концептуальних засадах Державної програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" зазначено: "Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя".

Виховання особистості має бути спрямоване перед усім на розвиток патріотизму – любові та поваги перш за все до своєї сім’ї, навчального закладу, міста, держави. Сучасні діти в більшості соромляться бути патріотами України, вважаючи американців, французів більш достойними поваги в світі, не розуміючи, що повагу до нації формує кожен з нас. А проблема в тому, що молодь поняття "патріотизму" розуміє поверхнево. Тому завдання сучасної школи – формування громадянина-патріота, здатного розбудувати суверенну Україну, творчої особистості з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку. Громадянське виховання підростаючого покоління глибоко національне за змістом і носить державостверджуючий людинотворчий характер.

За таких умов школа стає важливою ланкою виховання свідомих, активних, високоморальних громадян Української держави, місцем емоційно-психологічної захищеності і душевного комфорту особистості учня, конструктивної співпраці та взаєморозуміння, ланкою, де формується національна свідомість, громадська зрілість, соціальна відповідальність за долю Батьківщини, за свою роль у національно-культурному відродженні України, її розквіті.

Виховати громадянина означає підготувати підростаючу особистість до участі в розв’язанні начальних і перспективних завдань держави, до управління її справами і виконання функції громадського діяча та захисника Батьківщини. Для цього потрібно сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою дій, вчинків, поведінки. І саме тому я запропонувала своїм учням залучитися до реалізації цільового творчого проекту з громадянсько-патріотичного виховання "Олександр Матросов – 70 років подвигу". Велику роль в досягненні результативності має тісна співпраця з :

 1.  Радою ветеранів;
 2.  міським  музеєм комсомола імені Олександра Матросова; 
 3.  бібліотеками;
 4.  батьківською громадськістю;
 5.  інтернет-ресурсами.

ІІ. Мета і завдання в рамках реалізації проекту

Мета:

 1.  поглибити знання учнів з історії Великої Вітчизняної війни, ролі особистості;

формувати повагу до ветеранів, бажання допомогати їм, вести просвітницьку роботу серед молодших школярів щодо подій Великої Вітчизняної війни;

 1.  розвивати інтелектуальні, пошукові, аналітичні здібності учнів,
 2.  виробити вміння і навички збирати й обробляти історичну інформацію;
 3.  виховувати високі моральні якості особистості;
 4.  стимулювати постійне зростання учнів як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності, спрямованої на участь у справах і житті класу, школи, міста та суспільства в цілому; здатність до виконання громадянського обов’язку.

Завдання:

 1.  створення умов для проведення проекту;
 2.  побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості, суспільства, держави, є саморозвиваючою і сприяє підвищенню рівня громадянської вихованості;
 3.  виявлення рівня сформованості в учнів патріотичних і громадянських якостей;
 4.  допомога учням у їх соціально-політичному і громадянському змужнінні;
 5.  розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери особистості;
 6.  використання інтелектуальних засобів дозвіллєвої діяльності учнів;
 7.  гармонізація сімейно-шкільного виховання;
 8.  впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;
 9.  науково-методичне забезпечення даного проекту.

ІІІ. Тип проекту: дослідницько-інформаційний, колективний, короткостроковий

ІV. Учасники проекту: учні 9-10 класів, класні керівники, вчителі історії

V. Термін дії проекту: 01.10.2012 -01.02.2013 н. р.

Зміст проекту:

 1.  1 етап Створення творчих груп.
 2.  2 етап розробка проекту.
 3.  3 етап Практична діяльність (аналітично-пошукова робота).
 4.  4 етап Створення презентації, документального фільму.
 5.  5 етап Захист проекту – проведення круглого столу

І етап

Періоди

Тематичний зміст

Підготовчий

1. Створення творчих груп.

1. Дитячі роки Олександра Матросова.

2. Події лютого 1943 року.

3. Матросов і «матросовці»

4. Жінки, які повторили подвиг Олександра Матросова.

5. Увічнення пам'яті про Олександра Матросова.

6. Дніпропетровськ і Олександр Матросов.

8. І сьогодні є місце подвигу. Наші сучасники, що повторили подвиг О. Матросова.

2.Розробка етапів проекту спільно з учнями та батьками

3. Створення матеріально-технічної бази проекту

Основний

Пошукова робота груп

Збір необхідної інформації

Перегляд документального фільму

Проведення анкетування

Робота в бібліотеці

Відвідування музею комсомола імені олександра Матросова

Прогнозований результат роботи з дітьми

Класний керівник, організовуючи процес громадянського виховання учнів, допомагає їм усвідомити себе як частину нації, спонукає до вдосконалення громадянина-патріота, готовності стати на захист Батьківщини, прискорює процес кристалізації та шліфування громадянськості, почуття господаря держави. Він допомагає розкритися особистісному "Я" в учнівському колективі, сприяє формуванню і згуртуванню класного колективу, використовуючи методи товариської виховної турботи. Використовуючи особистісно-гуманний підхід до виховання, захоплює цікавими творчими справами, згуртовує однодумців, розвиває почуття взаємодопомоги, створює сприятливі умови для міжособистісних взаємовідносин, подолання скутості, сором’язливості, невпевненості окремих учнів, формує почуття честі класного колективу та власного "Я".

Методика підготовки і проведення проекту передбачає залучення учнів до колективного планування, розробки доручень-завдань, глибоку і змістовну аналітичну роботу вихованців у процесі проведення справ.

Працюючи з учнівською спільнотою ми, педагоги, зрозуміли, що треба мати орієнтир, до якого повинні наближатися наші вихованці. Саме таким орієнтиром стала модель особистості випускника, яка об’єднала в собі шляхи до успіху в житті (додаток 1).

Після реалізації проекту доцільно провести з учнями тестування на визначення рівня сформованості громадянських якостей та проаналізувати ступінь їх наближення до "Моделі особистості випускника".

Очікувані результати проекту:

• цілеспрямована активізація пізнавальної, розумової, пошукової діяльності учнів;

• застосування методів наукового пізнання (висунути й обгрунтувати задум, самостійно поставити і сформулювати завдання проекту, знайти метод аналізу ситуації);

• закріплення навичок роботи на ПК з використанням програм пакета MsOffice: Microsoft Word, MicrosofT Power Point, Microsoft Excel, MicrosofT Publicher;

• підвищення мотивації в отриманні додаткових знань;

• прояв дослідницьких і творчих здібностей, здатності до методичній роботі та самоорганізації, відповідальності, самодисципліни;

• прояв значущих загальнолюдських цінностей (соціальне партнерство, толерантність, діалог).

Оценка результатов проекта: Представленные результаты работы (резюме, презентации, публикации, участие в ролевой игре) оцениваются согласно определенным требованиям, критериям (известны заранее).

Обоснование проекта: Великая Отечественная война  - это горе, страдания, материнские слезы. Это израненные и погибшие молодые солдаты, это искалеченные судьбы, попавшие в плен,  вывезенные из родной страны. До сих пор мы можем слышать о том, что находят отголоски того времени, страшные находки: мины, оружие, боеприпасы.

Актуальность данного проекта продиктована стремлением сохранить память о земляках – участников Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых, необходимостью формирования в школьной , а также молодежной среде патриотизма и чувства любви к Родине, чувства гордости за свою малую Родину, за своих земляков. Выставка является одним из ключевых направлений системы патриотического воспитания в школе, являя собой яркую наглядность и образность.

 Здесь можно проводить Уроки мужества, Дни памяти. Организация и проведение выставки позволяет компенсировать удаленность сельской школы от областного центра, от специализированных объектов патриотического воспитания: музеев мемориальных комплексов и т. п.

 К преимуществам выставки, организуемой в сельских населенных пунктах, можно отнести:

- возможность подключения к патриотическим мероприятиям всех заинтересованных односельчан и охват проводимой работой всех учащихся;

- коммуникабельность субъектов – доверительность в общении, как детей, так и взрослых;

- прикладной характер методов воспитания – обращение к местному историческому опыту, в целях патриотического воспитания.

Проект актуален по нескольким основаниям:

- во-первых, в социально-культурном аспекте, основной вектор воспитательной работы в 2009-2010 учебном году тесно связан с празднованием 65-летия Победы Объединенных  наций и народов Советского Союза во Второй Мировой  и Великой Отечественной войне.

- во-вторых, проблематика воспитания толерантности и патриотизма у детей и подростков, акцентируется спецификой современных условий, когда молодежь вынуждена противостоять самым разным вызовам, в том числе вызовам терроризма и экстремизма.

- в-третьих, дефицит культурно-национальной идентичности у школьников вынуждает всех настоящих педагогов сосредоточить свои усилия в направлении формирования таких значимых черт личности, как отечественная ментальность, ускоренность в культурной традиции, позитивное отношение к славе предков, «любовь к отеческим гробам».   Продиктована стремлением сохранить память о воинах-земляках, погибших и оставшихся в живых, защищавших нашу землю от фашистов.

Место, время и порядок проведения выставки.

 Мобильность экспозиции позволяет проводить её в различных местах, определенных теми или  иными обстоятельствами.

Школа: для проведения выставки есть традиционные даты.

1 сентября  - день начала II Мировой войны.

9 мая -  День Победы

23 февраля  - Дня защитника Отечества

редполагаемые результаты:

Одним из ключевых механизмов воспитания патриотизма является ознакомление подрастающего поколения с исторической и современной информацией о людях, которые своими трудовыми и боевыми подвигами прославляли имя родной страны.

Это содействует:

- формированию и развитию у молодежи чувства гордости за своих земляков и государства в целом;

- решение проблем формирования духовно-нравственных ценностей у учащихся;

- восприятию истории Отечества как одного из важнейших предметов в системе образования и воспитания;

- овладению содержанием таких понятий как «Родина», «патриотизм», «гражданский долг», «мужество»;

- пониманию необходимости защиты интересов Отечества в связи с объективной оценкой политической ситуации в мире;

- проявлению активности при проведении массовых мероприятий и организации коллективных дел;

- формированию высокой ответственности, осознанию гражданского и патриотического долга, воспитанию и развитию чувства неравнодушия у детей;

 - повышению интеллектуального, культурного, физического, нравственного развития учащихся;

- созданию условий для преемственности поколений.

         Авторы проекта стремятся к тому, чтобы у каждого ребенка была развита совокупность его способностей, чтобы ребенок был творцом развитых форм общения. Исследовательская и поисковая работа учащихся позволяет им быть заинтересованными  участниками процесса воспитания. Выставка школьного музея в полной мере реализует принцип: «Музей для детей и руками детей», - перенеся основной центр тяжести с процесса восприятия коллекции на процесс создания, «делания» экспозиций выставки, которая, по существу, не может иметь завершения. В результате постоянной работы над созданием разделов выставки происходит социализация детей и подростков на основе педагогического сотрудничества учащихся, учителей и родителей в системе ученического самоуправления, расширение межведомственных связей с внешкольными учреждениями.

       Более требовательного отношения заслуживает работа с юношами, будущими защитниками Родины. К сожалению, такие понятия, как «патриотизм», «служение Родине и ее защите», либо не сформированы у молодых людей, либо крайне размыты, а ведь именно они определяют мотивацию прохождения службы в Вооруженных Силах. Поэтому военная выставка является морально-нравственной подготовкой юношей к будущей службе в рядах Российской армии.

VII. Ресурсы проекта

Ресурсы проекта :

 1.  историческая, учебная и справочная литература;
 2.   наглядный  материал (иллюстрации, репродукции и  исторические карты, фотографии, зарисовки);
 3.   разнообразные виды дидактического материала;
 4.  дидактические игры,
 5.  выставки книг, рисунков, поделок,
 6.  создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление                       групповой комнаты, музыкального зала).
 7.  медийные материалы ( аудио и видео записи, презентации)
 8.  X. Заключение
 9.  Работая над проектом по столь значимой теме «Патриотическое воспитание школьников на примере Великой Отечественной войны», призванной помочь решению проблемы недостаточного патриотического воспитания в школе , мне открылись очевидные плюсы от  его реализации.
 10.  Кроме повышения патриотического сознания  у школьников проект позволил интенсивнее вовлечь детей в исследовательскую деятельность :
 11.  - поиск материала к внеклассным мероприятиям;
 12.  - подготовка презентаций и выступлений, что способствовало развитию аналитических способностей детей;
 13.  - самостоятельности в поиске информации и принятии решений.
 14.   Реализация проекта позволила усовершенствовать  принцип  сотрудничества учащихся и  учителей, сочетая коллективное и индивидуальное творчество, а также  открыть возможность формирования жизненного опыта , повысить самооценку и чувство успеха учеников.
 15.  По данным опроса учащихся до начала работы над проектами,  лишь четвертая часть класса могла ответить на вопросы: кто такой патриот , что значит любить Родину, чем может гордиться житель города Сясьстроя, почему нужно уважать ветеранов? Выяснилось, что учащиеся часто не могут справиться с этими вопросами, их ответы отличались поверхностным содержанием, отсутствием объяснений . Большинство детей затруднились с ответом. По результатам работы ,  более 90% учащихся могут дать обстоятельные ответы на данные вопросы.
 16.    Подростковый  возраст - это период  существенных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым школьником на данном возрастном этапе. Если в данном возрасте ребёнок не почувствует радость познания, не приобретет умения трудиться, не научиться любить близких, беречь природу, не приобретёт уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребуется  неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. Кроме того, социальный опыт ребёнка - это не то, что он знает и помнит и то,  что прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия и поступки.
 17.   Для успешной реализации поставленной цели , в проекте использовались различные  учебные методы, такие как : уроки, беседы, внеклассные  мероприятия , презентации.
 18.  Весьма важный вопрос – это  оценка работы  школьников . Я считаю, что поощрён должен быть каждый ученик , участвующий в проекте, чтобы  интерес к творчеству    не иссякал. Поэтому были определены  номинации  для награждения детей . Особо отличились ученики 9-10 классов: Жабкин Алексей, Сапронов Константин, Балков Евгений, Сергеевский Михаил.  
 19.  Учащиеся с интересом  слушали  выступление  своих сверстников. Выступающие были горды тем, что смогли  раскрыть перед заинтересованной публикой наиболее  значимые героические события  истории своей Родины , тем самым, завоевав признание слушателей ,  почувствовали  значимость и актуальность своей работы. Замкнутые ученики  в процессе работы раскрылись  и стали увереннее.
 20.  Каждый задействованный в проекте  ученик   получил положительную отметку и похвальный лист.
 21.    Проектная работа позволяет решить важнейшую воспитательную задачу - воспитание патриота своей Родины.
 22.   Поэтапно начиная с истории своей семьи, родного края - своей малой Родины, а затем к истории России ведется работа по формированию гражданина Российской Федерации, который не только знает историю своей страны, но и является настоящим ее патриотом, гражданином, готовым к деятельному участию в жизни Родины, приумножению ее богатств и дальнейшего   процветания.
 23.  В целом проектная деятельность дает возможность: повысить степень самостоятельности, инициативности учащихся и их познавательной мотивации; способствовать развитию социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий, приобретению детьми опыта исследовательской творческой деятельности.
 24.   Достигнуты результаты проекта нужно закреплять в последующие годы обучения  и развивать , привлекая по возможности, учителей литературы, физкультуры и ОБЖ.

АНКЕТА

 1.  Кого можно считать патриотом?
 2.  Что значит любить Родину?
 3.  Чем я горжусь, как житель г. Сясьстрой.
 4.  Кто такие ветераны войны.
 5.  Почему их нужно уважать?
 6.  Кого из ветеранов войны,  живущих в Днепропетровске,  я знаю.
 7.  Как я отношусь к ветеранам.
 8.  Когда была Великая Отечественная война?
 9.  Кто с кем воевал.
 10.  Что я знаю об этой войне.
 11.  Кто из моих родственников принимал участие в войне.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44039. Дослідження стану галузі молочного скотарства 1.16 MB
  Метою нашої роботи є дослідження стану галузі молочного скотарства на прикладі одного господарства, визначення генетичного потенціалу стада та розробки рекомендацій щодо поліпшення племінних і продуктивних властивостей гурту великої рогатої худоби чорно-рябої породи.
44040. Разработка мультиплатформенного веб-приложения для размещения в локальных сетях и сети Интернет, предназначенного для ведения электронной истории болезни 4.37 MB
  Технология проектирования и отладки веб-приложений; централизованная база данных. Электронная История Болезни это совокупная информация о пациенте которая составляется и хранится в автоматизированной информационной базе данных медицинского учреждения и их сети. В систему входят: медицинские организации с их профессиональными и информационными образовательными ресурсами медицинскими диагностическими устройствами базами данных а также пользователи системы и др....
44041. Разработка системы помощи - справочная система «Art-shtrih.exe» 925 KB
  Вызов отчета из меню Охрана труда и окружающей среды. Правовые нормативные социально-экономические и организационные вопросы охраны труда Охрана труда необходима везде где трудится человек. Лишь охрана труда как система обеспечения безопасности жизни способна обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Многосторонняя охрана труда имеет большое социальное экономическое и правовое значение.
44043. Модернизация системы автоматического регулирования температурного режима системы воздушного охлаждения установки Л-24/7 5.26 MB
  Характерной особенностью установки является наличие раздельной системы циркуляции водородсодержащего газа в обоих блоках. Задача системы аппаратов воздушного охлаждения поддержание на определенном уровне температуры газо-сырьевой смеси которая прокачивается через нее.6 Требования к средствам измерения и информационным каналам разрабатываемой системы Датчики являются элементом технических систем предназначенных для измерения сигнализации регулирования управления устройствами или процессами.1 Разработка функциональной схемы В данном...
44044. Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності ВАТ „Львівська пивоварня” 808 KB
  Система стимулювання експорту (інструменти, інституціональні виконавці та характер їх взаємодії) у кожній країні є оригінальною. Її конфігурація залежить від соціально-економічного устрою країни і ступеня державного втручання в економічне життя. Виконання завдань державної політики стимулювання експорту забезпечує досягення однієї мети – збільшення у кількісному і вартісному вираженні вітчизняного експорту та можливе залучення до експортних операцій нових суб’єктів економіки.
44046. Социально-психологические барьеры построения карьеры женщины 336 KB
  Социальнопсихологические барьеры построения карьеры женщины. Образ женщины в массовом сознании. Значение карьеры в жизни женщины. Экспериментальные исследования карьеры женщины.