36017

Оператор SELECT. Переименование атрибутов и отношений в операторе SELECT. Ключевое слово WHERE. Сортировка результатов запросы по значению атрибута

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Раздел WHERE используется совместно с SQL DML операторами в следующей форме: SQLDMLвыражение FROM TBLE_NME WHERE predicte Все записи для которых значением предиката раздела WHERE является истина будут задействованы или возвращены в SQL DML выражении или запросе. Типы предикатов используемых в предложении WHERE: сравнение с использованием реляционных операторов = равно не равно = не равно больше меньше = больше или равно = меньше или равно BETWEEN IN LIKE CONTINING IS NULL EXIST NY LL SELECT first_nme lst_nme dept_no FROM...

Русский

2013-09-20

31 KB

8 чел.

Оператор SELECT. Переименование атрибутов и отношений в операторе SELECT. Ключевое слово WHERE. Сортировка результатов запросы по значению атрибута.

Операция переименования атрибутов воплощается следующим алгоритмом:

1) в списке имен атрибутов фразы Select перечисляются те атрибуты, которые необходимо переименовать;

2) к каждому указанному атрибуту добавляется специальное ключевое слово as;

3) после каждого вхождения слова as указывается то имя соответствующего атрибута, на которое необходимо поменять имя исходное.

WHERE — оператор в SQL, указывающий, что оператор языка управления данными (DML) должен действовать только на записи, удовлетворяющие определенным критериям. Критерии должны быть описаны в форме предикатов. Раздел WHERE — не обязательный раздел в SQL (DML) предложениях. Он используется в качестве условия в SQL-запросе для ограничения записей обрабатываемых в выражениях SQL (DML) или возвращаемых запросом.

WHERE — зарезервированное слово языка SQL. Раздел WHERE используется совместно с SQL DML операторами в следующей форме:

SQL-DML-выражение

FROM TABLE_NAME

WHERE predicate

Все записи, для которых значением предиката раздела WHERE является истина — будут задействованы (или возвращены) в SQL DML выражении (или запросе). Записи, для которых значение предиката будет ложь или неопределенность (NULL) — исключатся из SQL DML выражения или выборки.

Типы предикатов, используемых в предложении WHERE:

сравнение с использованием реляционных операторов

= равно

<> не равно

!= не равно

> больше

< меньше

>= больше или равно

<= меньше или равно

BETWEEN

IN

LIKE

CONTAINING

IS NULL

EXIST

ANY

ALL

SELECT first_name, last_name, dept_no

FROM employee

WHERE job_code = "Admin"

SELECT first_name, last_name, dept_no,  job_country

FROM employee

WHERE job_country <> "USA"

SELECT first_name, last_name, salary

FROM employee

WHERE salary BETWEEN 20000 AND 30000

SELECT first_name, last_name, salary

FROM employee

WHERE last_name BETWEEN "Nelson" AND "Osborne"

SELECT first_name, last_name, salary

FROM employee

WHERE last_name BETWEEN "Nel" AND "Osb"

SELECT first_name, last_name, job_code

FROM employee

WHERE job_code IN ("VP", "Admin", "Finan")

SELECT first_name, last_name, job_country

FROM employee

WHERE job_country NOT IN

     ("USA", "Japan", "England")

% - замещает любое количество символов (в том числе и 0),

_ - замещает только один символ.

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE last_name LIKE "F%"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE first_name LIKE "%er"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE first_name LIKE "Jacq_es"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE last_name CONTAINING "ne"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE salary NOT CONTAINING 2000

SELECT department, mngr_no

FROM department

WHERE mngr_no IS NULL

SELECT * FROM Salespeople WHERE city = ANY ( SELECT city FROM Customers )

ELECT DISTINCT model, price

FROM Laptop

WHERE price > ALL (SELECT price  FROM PC )

SELECT * FROM Request

WHERE IncomingDate > ALL (SELECT IncomingDate

FROM Request

WHERE FailureCD=2);.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22628. Явище Доплера в оптиці і в акустиці 50.5 KB
  Акустичні хвилі розповсюджуються в середовищі газі всередині якого можуть рухатись джерело і приймаючий пристрійтак що потрібно розглядати не тільки їх рух відносно одинодного а й по відношенню до середовища. Швидкість хвилі в середовищі С=const не залежить від руху джерела. Отже хвилі що вийшли за час τ=t2t1 дійдуть до пристрію протягом часу Θ=Θ2Θ1=τ1V с. Вона рівна: у випадку віддалення від джерела у випадку наближення до джерела Так як швидкість хвилі в середовищі визначається властивостями хвилі тобто не залежить від руху...
22629. Закони збереження та фундаментальні властивості простору і часу 62.5 KB
  Однорідний простір всі точки еквівалентні: L не змінюється при перенесені на нескінченно малий 1 довільне → Рівняння Лагранжа просумуємо по і тоді тобто оскільки закон збереження імпульсу є наслідком варіаційного принципу і однорідності простору. Однорідність часу = закон збереження енергії для ізольованих систем а також для незамкнених систем якщо зовнішні умови не змінюються з часом. Ізотропність простору еквівалентність всіх напрямків: L не зміниться якщо систему повернути на нескінченно малий кут навколо довільної...
22630. Рух тіл в інерціальних та неінерціальних системах відліку. Сили інерції. Коріолісове прискорення 75.5 KB
  Система відліку в якій прискорення матеріальної точки цілком обумовлено лише взаємодією її з іншими тілами а вільна матеріальна точка яка не підлягає дії ніяких інших тіл рухається відносно такої системи прямолінійно і рівномірно називається інерціальною системою відліку ІСВ. Твердження про те що такі системи відліку існують складає зміст 1ого закону Ньютона. Принцип відносності Галілея говорить про те що закони механіки не змінюють свого вигляду при переході від однієї системи відліку до іншої яка рухається рівномірно і прямолінійно....
22631. Закон руху матеріальних точок та твердого тіла 74 KB
  Запишемо другий закон Ньютона для матеріальної точки з даної системи: 1 де зовнішня сила що діє на іту м. Записавши 1 для кожної точки системи та просумувавши всі отриманні рівняння по і маємо: 2. Уведемо задає точкуцентр мас системи Центр мас рухається так ніби в ньому зосереджена вся маса системи. Повна кількість руху системи: = це математичне формулювання закону збереження імпульсу.
22632. Хвилі у пружному середовищі. Хвильове рівняння. Звукові хвилі 66 KB
  Хвилі у пружному середовищі. Звукові хвилі. Хвильовий процес характеризується фазовою швидкістю або швидкістю розповсюдження хвилі с груповою швидкістю або швидкістю розповсюдження хвильового пакету довжиною хвилі частотою або періодом коливань; між цими величинами існує простий звязок: . Довжина хвилі це відстань між частинками які коливаються з однаковою фазою.
22633. Рух ідеальної рідини. Рівняння Бернуллі 75 KB
  Рух ідеальної рідини. Ідеальна рідина внутрішнє тертя відсутнє сила тертя між окремими шарами рідини що тече рідина нестислива. Рівняння 1 для такої рідини має вигляд: Лінії потоку це лінії дотичні до яких в кожній точці співпадають за напрямом з вектором . При стаціонарному русі рідини її частинки при своєму русі не перетинають трубку потоку.
22634. Рух в’язкої рідини. Число Рейнольдса 39.5 KB
  Рух вязкої рідини. Розглянемо стаціонарну течію вязкої рідини в прямій горизонтальній трубі з постійним перерізом. Модуль сили внутрішнього тертя що прикладена до площини S яка лежить на границі між шарами:; або оскільки вісь z напрямлена вздовж радіусу η коефіцієнт вязкості залежить від природи і стану рідини. Виділимо з обєму рідини що тече циліндр радіусу r довжини l та запишемо умови його руху.
22635. Принцип найменшої дії та рівняння Лагранжа 80.5 KB
  Принцип найменшої дії та рівняння Лагранжа. функцією Лагранжа системи. Ці рівняння називаються рівняннями Лагранжа. Властивості функції Лагранжа: Якщо домножити функцію Лагранжа на деяку константу вигляд рівнянь руху не зміниться; Якщо система складається з двох не взаємодіючих частин A і B з функціями Лагранжа та то система описується функцією Лагранжа .
22636. Гамільтонова форма рівнянь руху класичної механіки 75.5 KB
  Тут величина являє собою енергію системи що виражена через координати і імпульси і називається функцією Гамільтона системи. Ці шукані рівняння в змінних і називаються рівняннями Гамільтона. Розглянемо повну похідну фції Гамільтона по часу . Підставимо сюди та з рівнянь Гамільтона.